Dějiny Třebíčska – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Dějiny Třebíčska

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Aneta Sadílková

 

 

PRAVĚK

 • Nejstarší nálezy pravěkých zvířat (z poslední doby ledové ze staršího paleolitu), nosorožec, mamut, sob
 • Mladší paleolit – osidlování lidmi – naleziště Výčapy
 • Neolit – hustší osídlení
  • Výčapy, Vladislav – volutová, malovaná keramika, Hradisko Kramolín
 • Doba bronzová – unětická kultura (kostrové hroby) – Hradisko Kramolín
  • Vladislav – nález bronzové sekyrky
  • Trnava – bronzový depot (hromadný nález kovových předmětů) – 75 kg
 • Doba železná
  • Halštatská – Hadcova step u Mohelna – naleziště mohylových hrobů
  • Laténská – nálezy keltských duhovek i římských mincí

 

STŘEDOVĚK

 RANÝ STŘEDOVĚK

 • Polovina 6. století pronikání Slovanů – podél řeky Jihlavy a Rokytná
 • 9. stol. oblast VM
 • 10. stol. závislost na Maďarech
 • 11. stol. kníže Břetislav připojuje trvale Moravu k Českému státu
 • 1053 Morava rozdělena na tzv úděly: znojemský, brněnský, olomoucký

 

 • Na rozhraní znojemského a brněnského údělu – třebečský les
 • 1101 – Oldřich Brněnský a Litolt Znojemský zakládají na hranicích benediktínský klášter jako rodové pohřebiště (1. opat Cuno)
 • Klášter se stává centrem oblasti – kolonizace
 • Osídlení levého břehu řeky Jihlavy pod klášterem
 • 1197 poprvé použito jméno Třebek v listině knížete Spytihněva pro klášter

 

BAZILIKA SV. PROKOPA

 • V letech 1240-1260 budována bazilika sv. Prokopa
 • Stavitelé z Porýní
 • Románsko-gotický sloh
 • Trojlodní bazilika
 • Nejvzácnější portál a krypta

 

TŘEBÍČ JAKO MĚSTO

 • 1277 založena tržní osada na pravém břehu – dnešní Karlovo náměstí
 • Nejstarší listina třebíčského archivu
 • Opat Martin oceňuje zásluhy jakéhosi Heřmana (pravděpodobný lokátor)
 • Třebíč je poddanským církevním městem
 • Patří klášteru (nejvyšší – opat)

 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

 • Církevní poddanské město – patří klášteru
 • 1312, 1315 město navštěvuje Jan Lucemburský
 • 1335 Karel IV. uděluje městu privilegia
  • Právní řád
  • Právo hradeb (Vídeňská, Jejkovská, Jihlavská brána)
 • KONEC 14. A 15. STOLETÍ
  • Za Václava IV. – spory o Moravu
  • Lapkovství – družiny lapků – Jan Sokol z Lamberka, Hynek z Kunštátu
  • HUSITSTVÍ
   • 1424 Třebíč dobyta husity – důležité husitské centrum na Moravě
   • Vyhnání benediktinů z kláštera
   • Třebíč v rukou husitů až do roku 1435
   • Nadále pokračuje úpadek kláštera
   • Rozvoj města – soukenická výroba, výroční trhy, právo mílové (likvidace konkurence v okolí 1 míle)
   • 1468
    • Válka mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem
    • V Třebíči se ukrýval syn Jiřího – Viktorín
    • 14. 5. město dobyto Matyášem Korvínem -> Viktorín uprchl -> vydrancováno a vypáleno -> město přestává existovat
    • Korvín uděluje později město Zdeňkovi ze Štemberka
    • Město přechází do světských rukou
 • MĚSTO POD VLÁDOU PERNŠTEJNŮ
  • Po smrti Matyáše Korvína uděluje Vladislav Jagelonský město Pernštejnům
  • Vilém II. z Pernštejna
  • Rozvoj rybníkářství, cechů, pivovarnictví
  • 1556 třebíčský urbář (sepsání majetku)
  • Třebíč prodána Osovským z Doubravice
 • OSOVŠTÍ Z DOUBRAVICE
  • Smil Osovský z Doubravice, manželka Kateřina z Valdštejna
  • Smil – písař u zemského soudu v Brně
  • Podnikavý hospodář
  • Rozvoj šlechtického velkostatku
  • Poničení baziliky (pragmatik – uložil tam sudy s pivem)
  • Přestavba kláštera na zámek – renesance
 • DOBA POBĚLOHORSKÁ
  • Po smrti Smila Osovského se druhým manželem Kateřiny z Valdštejna stal Karel Starší ze Žerotína
  • 1628 obnovení zřízení zemského pro Moravu
  • Žerotín i s Kateřinou odcházejí – nejsou katolíci
  • Kateřina přenechává panství bratrovi – Adam z Valdštejna
  • Třebíč přechází do rukou Valdštejnů – až do roku 1945

 

NOVOVĚK

 • Třebíč v rukou Valdštejnů
 • Adam František z Valdštejna – počátek rekatolizace (z Jihlavy vyslána jezuitská rekatolizační komise)
 • 50. léta 17. století – vlna emigrace do Uher (asi 30 rodin)
 • 17. stol. Karel Ferdinand z Valdštejna – stavba kapucínského kláštera na Jejkově

 

DĚJINY BUDOVY NAŠÍ ŠKOLY

 • 16. stol. modlitebna Jednoty bratrské, při které fungovala škola (někteří z učitelů pracovali i na Bibli kralické)
 • Pohřbeni Osovští z Doubravice
 • 1628 odchod do exilu – v místě, kde se loučili s městem – kaplička
 • Valdštejni od počátku usilují o stavbu kláštera
 • 1687 položen základní kámen kláštera (řád kapucínů 1599 příchod do Čech – Praha Hradčany, 18 st. 23 klášterů)
 • 1690 dokončena stavba
 • 1691 příchod kapucínů
 • 1693 – dokončení kostela – jednolodní stavba orientovaná k jihu, nad portálem erb Valdštejnů, jako jediný v zemi má věž (1884 – přistavěna věž)
 • Kapucíni v Třebíči oblíbení – častá česká kázání
 • Za Josefa II. Hrozilo zrušení kláštera – kapucínský kostel se stává farním kostelem – věž
 • Vybudována budova fary
 • 1847 – požár poničil klášter, faru i hrobku Osovských
 • 1871 – první ročník Třebíčského gymnázia zahájil školní rok mší v klášterním kostelu.
 • 1934 zřízena Serafínská škola – vzdělání chudých chlapců, příprava na kněžský seminář
 • Za druhé světové války – zabrány budovy nemocnicí, zrekvírování všech 4 zvonů kostela
 • 27. – 28. 4. 1950 – „přepadení“ fary – zabavení inventáře, rozebrání knihovny
 • 1956 v areálu zahrady zahájena stavba zimního stadionu (náhrobní kámen Osovských přemístěn na zámek)
 • V budově bývalého kláštera vojenská správa
 • 1963 Střední průmyslová škola strojírenská
 • 1991 klášter vrácen církvi
 • V budově bývalého kláštera vojenská správa
 • 1963 Střední průmyslová škola strojírenská
 • 1991 klášter vrácen církvi
 • 1992 Katolické gymnázium Třebíč
 • 1993 1. školní rok na KG (pod bazilikou)1963 Střední průmyslová škola strojírenská
 • 1999/2000 1. školní rok v nynější budově KG

 

17. STOLETÍ

 • Třebíč v rukou Valdštejnů (až do 20. stol.) – rekatolizace + založení kapucínského kláštera (budova KG)
 • Karel Ferdinand z Valdštejna
  • 1683 Turci obklíčili Vídeň
  • Ferdinand vede poselstvo do Polska se žádostí o pomoc
  • Polská armáda zachrání Vídeň
  • Odměna po Valdštejna – řád Zlatého rouna

 

18. STOLETÍ

 • Rozvoj kožedělného průmyslu – koželuzi
 • Rodina Budišovských – založena manufaktura na Stařečce – jediný podnik na zpracovávání kůží na Moravě
 • léta – rekonstrukce baziliky – František Maxmilián Kaňka – barokní gotika
 • Textilní řemeslo začíná zaostávat – konkurence je manufaktura v Linci
 • Třebíč cca. 300 obyvatel

 

19. STOLETÍ

NAPOLEONSKÉ VÁLKY

 • 1805 u Třebíče se usazuje francouzský pluk maršála Bernadotteho (mezi Třebíčí a Starčí)
 • Bernadotte budoucí švédský král
 • Katastrofické finanční následky pro město

 

VÝROBA A PRŮMYSL

 • 30. léta – požáry, povodně -> cholera
 • 1830 povodeň zaplavila celé náměstí
 • Město bez financí – rozprodávají archiv
 • Karel Budišovský zakládá podnik v Borovině
 • Jeho bratr František Budišovský zůstává na Stařečce
 • Pol. 19. stol. 4 velké podniky – Karel Budišovský, František Budišovský, Alois Hassek, Subak – v židovské čtvrti
 • 1836 – mlýn na borovou kůru

 

NÁRODNÍ OBROZENÍ V TŘEBÍČI

 • Většina obyvatel česká
 • Radnice v rukou německé menšiny (židovská čtvrť spojena s městem)
 • Josef Chmela
  • Pedagog, spisovatel, národní buditel, studia v Praze (strýček)
  • Rodina tkalce (třebíčský rodák)
  • Kontakty s Klicperou a dalšími obrozenci
  • Podílí se na Jungmannově slovníku
  • V létě návrat do Třebíče (organizuje schůzky obrozenců)
 • Jan Miroslav Haněl
  • Lékař
  • Založil měšťanské besedy
  • V Třebíči zakládá Český čtenářský kroužek
  • Přispíval do Květů, kontakty s Čelakovským
 • 1848 zrušeno židovské ghetto
 • 1866 pruští vojáci v Třebíči (prusko-rakouská válka)
 • 1867 první český starosta Ignác Přerovský
 • 1871 založeno gymnázium
 • 1882 radnice trvale česká – Alois Hassek
 • 1879 ZON (František Kubeš) na Stařečce
 • 1886 železnice Třebíč – Okříšky
 • 1885 sousoší Cyrila a Metoděje

 

20. STOLETÍ

1. SVĚTOVÁ VÁLKA

 • Muži rukují do války
 • Včetně 155 členů Sokola
 • Problémy se zásobováním
 • Závod Budišovských vyrábí pro armádu
 • Vznik několika lazaretů (Národní dům, sokolovna)
 • 1917 přijetí válečných uprchlíků z Haliče
 • 1918 hladové demonstrace
 • Vraždy v Kohově mlýně (dnes ulice na Potoce)
  • Zmizení bratrů Polických
  • Obvinění z vražd několik Židů
  • Podezření kanibalismu

 

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

 • 20. léta – nová škola (na místě dnešní ZŠ T. G. M.)
 • Tomáš Baťa kupuje obuvnický závod v Borovině
 • Výstavba čtvrti baťových domků
 • 30. léta – stavba spořitelny na náměstí – funkcionalismus – architekt Bohuslav Fuchs
 • 30 léta – Říční lázně Polanka – Bohuslav Fuchs
 • UP závody – rondokubismus – architekt Josef Gočár

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

 • 18. a 25. 5. 1942 – dva židovské transporty z Třebíče (1371 Židů) – válku přežilo pouze 10 osob
 • 1945 veřejné budovy zabrány ustupující německou armádou
 • 8. 5. 1945 krátce před půlnocí dorazil do Třebíče na motorce první voják
 • 8. 5. 1945 exploze 3 leteckých pum v Hrotovicích (více než 150 mrtvých)
 • Pamětní deska letcům RAF
  • 4. 5. 2006 na budově radnice odhalena pamětní deska třebíčským rodákům, příslušníkům RAF
 • Antonín Kalina (* 1902 Třebíč, † 1990 Praha)
  • Jako komunista v roce 1939 zatčen
  • Vězněn v Dachau a Buchenwaldu
  • Zachránce židovských dětí v koncentračním táboře Buchenwald
  • Oceněn titulem Spravedlivý mezi národy (mezinárodní titul pro osoby nežidovského původu, které pomáhaly ochránit Židy před holocaustem)

 

DRUHÁ POLOVINA 20. STOLETÍ

 • 1948 znárodněny Baťovy závody -> Závody Gustava Klimenta
 • Zámek je zabaven Valdštejnům
 • 1968 ruské tanky v Třebíči – nehoda v Libušině údolí – obrněný vůz skutálel se ze silnice do údolí
 • 70. léta výstavba Dalešické přehrady – nárůst počtu obyvatel
 • Plánovaná asanace židovské čtvrti – nerealizována
 • 80. léta stavba jaderné elektrárny Dukovany – nárůst počtu obyvatel
 • Sídliště Hájek, Za Rybníkem
 • 1984 autobusové nádraží a průtah městem
 • Změna tváře centra města – vybourána stará stařečka pivovar a hasičárna
 • 1989 sametová revoluce

 

SLAVNÍ RODÁCI Z TŘEBÍČE A OKOLÍ

LUDVÍK SVOBODA (* 1895 Hroznatín, † 1979)

 • Účastník 1. a 2. odboje
 • Brigádní generál československého armádního sboru na východní frontě
 • 1945 ministr národní obrany
 • 1967-1975 7. prezident Československa

 

JAN SYROVÝ (*1888 Třebíč, † 1970 Praha)

 • Velitel československých legií v Rusku
 • Předseda vlády v době mnichovské dohody
 • Po válce zatčen komunisty – propuštěn po 14 letech

 

ALBÍN BRÁF (* 1851 Třebíč, † 1912 Praha)

 • Ekonom
 • 1. český profesor ekonomie na UK
 • Politik – staročech, zeť Ladislava Riegra
 • Jeden ze zakladatelů české akademie věd a umění

 

AUGUSTIN KRATOCHVÍL

 • Římskokatolický duchovní a historik
 • Spoluredigoval Vlastivědu moravskou
 • Člen České královské společnosti nauk v Praze

 

FRANTIŠEK ANTONÍN MÍČA (*1696, † 1744)

 • Hudební skladatel a kapelník
 • Komorník hraběte z Questenbergu
 • První česká opera O původu Jaroměřic

 

OSOBNOSTI Z OBLASTI LITERATURY

 • Vítězslav Nezval, Otokar Březina, Jan Zahradníček, Jakub Deml

 

OSOBNOSTI Z OBLASTI DIVADLA A FILMU

 • Miroslav Donutil, Oldřich Navrátil, Miroslav Mejzlík, Jiří Pecha, Jiří Vyorálek, Míla Myslíková

 

SPORTOVCI

 • Patrik Eliáš – hokej, Martin Errat – hokej, Pavel Mejzlík – triatlon
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!