Dějiny umění ve 20. stol v otázkách

dějiny

 

   Otázka: Dějiny umění ve 20. stol v otázkách

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Thedejvak

 

 

 

 

 1. Čím se odlišuje lyrická abstrakce a abstraktní expresionismus? Uveďte příklady obou směrů včetně hlavních představitelů.

Abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce je to samé. Jde spíše o základnu pro různé výrazové prostředky.  Odpor ke geometrické abstrakci a odpor k figurativnímu umění. Prosazoval sdělení, které nevázal na rozum a ani systematičnost. Chtěl malíře osvobodit od pravidel, od formalismu, nadvlády pravítka a kružítka.

Wols (Wolfgang Shulze) a Jean Fautier.

 

 1. Co je podstatou akční malby? Jak a kteří malíři action painting realizovali?

Vyjadřování umělcovy podvědomé stavy a pocity a u diváka vyvolávající dojem lyrické imaginace.

 • Pollock: z obrazu cítíme pohyby malíře, který obraz obchází a zpracovává barevnou hmotu tyčemi a kartáči

Willém de Kooning: cyklus Ženy: shluk linií a barevných skvrn vystupující schematické postavy.

 

 1. Čím se liší perfomance a happening?

Performace není improvizovaná a nepočítá se s aktivní účastí diváka. Jejím základem je choreografie či liberto.

Happening: Improvizovaná a neopakovatelná akce, která vtahuje do dění diváka.

 

 1. Charakterizujte colour-field painting a meditativní malbu. Jmenujte hlavní představitele.

Color field painting: směr americké abstraktní malby, zdůrazňující proti citově založenému poválečnému abstraktnímu malířství objektivní výrazovou sílu čisté barevnosti. B. Newman, K. Noland, F. Stella, E. Kelly

Meditativní malba: je nechat se volně inspirovat vlastní energií, svými vlastními představami a přivést tělo, duši i ducha do vnitřní rovnováhy. Díky hravému přístupu k barvám a tvarům na papíře či plátně se každému podaří dozvědět se něco nového o sobě, vyjádřit nejen známou skutečnost ale i poodhalit roušku svých tajných přání.

 1. Co je principem nové figurace? Co znamená pojem „Kleinova modř“?

Nová figurace není ve svém významu pravým uměleckým směrem, jedná se o definici nového vztahu skutečnosti a člověka. Nová figurace vznikla na počátku šedesátých let, vše jako reakce na svět zahlcený neosobním abstraktním uměním. Nová figurace našla nové výrazové možnosti ve zdůraznění rysu lidské postavy a lidských emocí. Umělec zde zachycuje postavu jako předmět svého díla ve zcela jiném pojetí než v klasických směrech minulosti. Člověk na plátně je pln revolty proti společnosti, jeho výraz je vyhraněn do intenzity nočních můr a porušených lidských forem.

Yves Klein – nejznámější jsou odlitky těl jeho přátel a tzv. antropometrie – otisky nahých, v modré barvě namočených lidských těl na čistém plátně

 

 1. Které představitele české nové figurace znáte?

sestry Válovy, J. Načeradský

 

 1. Které představitele nového realismu znáte a s čím přišli?

Yves Klein, Jean Tinguely, Arman, Daniel Spoerri, Christo, César.  Usilovali do proniknutí umění do každodenního života prostřednictvím odpadních předmětů civilizačního života formou ambaláží, objektů, akcí, balení, otisky těl. Ironizoval vztah k věcem a hodnotám, které tyto věci dříve představovaly.

 

 1. Co je hlavní myšlenkou pop artu a jak se stavěl ke konzumní společnosti?

Návrat zpět k figuraci a zobrazování předmětů a projevů moderní velkoměstské civilizace. S pop artem přišla pop music. Cílem pop artu bylo hlavně oslovit masovou kulturu. Hlavními rysy amerického pop artu je především používání velkých formátů, zářivých nebo naopak mdlých barev. Je spojován především s americkým výtvarníkem slovenského původu Andym Warholem.

 

 1. Co víte o životě a díle Andyho Warhola?

Nejproslulejší pop artista.  Ve svých obrazech zobrazoval banální věci každodenního života, srážky automobilů nebo slavné tváře. Nejslavnějším obrazem je Campbellova polévka a roku 1964 vytvořil sérii Marilyn (podle fotografie Marilyn Monroe)

 

 1. Čím se liší hyperrealismus od realismu? Co o něm víte?

Byl to fotorealismus. Reakce na všechny proudy abstraktního umění. Navázal na všechny veristického umění. Do detailů podle viděné skutečnosti je ,,realističtější než skutečnost sama‘‘ ale pojato subjektivně a smyslově. Malíři často používají fotografii a sochaři odlitků skutečných lidí.

 

 1. V čem spočíval princip kinetického umění? Které představitele a jejich díla znáte?

Kinetické objekty nebo obrazy jsou pohyblivé nebo vzbuzují dojem pohybu. Alexander Calder – Mobil

 

 1. Co je podstatou op-artu (optického umění) a jak se tato díla poznají? Kdo byli hlavní představitelé?

Dynamické účinky barvy a pohybu. Vychází z poznání, že lidské oko není schopno staticky pozorovat neustále se střídají světelné a barevné kontrasty malých plošek a úzkých čar, a vnímá je jako pohyb.

Hlavní představitelé: V. Vasarely, B. Rileyová, německá skupina Zero , atd…

 

 1. Co je to minimalismus? Jak se projevoval ve výtvarném umění a jaký měl vztah k hudbě?

Minimalistická díla bývají vytvořena z elementárních atributů, používají většinou jednoduchou geometrickou formu a bývají prezentována jakoby nezúčastněně.

V minimalistických skladbách hraje ústřední roli rytmus, opakování a tektonická statičnost. Skladba je utkaná z jednoduchých elementů, krátkých a často opakovaných frází, motivů a patternů, které hrány dohromady působí na posluchače neměnným monotónním dojmem

 

 1. Co je příznačné pro umění land artu a čím je významné?

Ztvárnění velkých krajinných celků jednoduchými archetypálními tvary. Pracuje často těžkou technikou, kterou vylamuje ve skále příkopy, na pobřeží z nahrnutého písku nebo kamenní vytváří spirálu. Je vytvářením protestu proti narušení přírody technickou civilizací.

 

 1. Kdo byl Christo a co víte o jeho díle?

Se svou manželkou tvořili umělecký pár, proslavili se zejména instalacemi příbuznými uměleckému stylu land art, při nichž zabalovali či zahalovali předměty denní potřeby, přírodní objekty a budovy. Zdůrazňují přítomnost, všechno se  brzy vrátí do původního stavu.

př. zahalené plechovky

 

 1. Jaké jsou principy konceptuálního umění? Popište alespoň jedno vybrané dílo.

je spíše nežli forma umění forma nazírání na umění – idea umění a umění samotné jsou jedno a totéž. Jinými slovy – definice uměleckého díla, jeho fotografická a materiální reprezentace jsou pro konceptuálního umělce rovnocenné a tudíž stejně hodnotné. Konceptuální umění je tedy při zachování idey či jiné formy reprezentace opakovatelné.

 

 1. Co víte o filozofii postmodernismu a jak se projevoval ve výtvarném umění?

Odmítal jakoukoliv ideologii. Používá citací z různých historických slohů, ale nenapodobuje je v jejich úplnosti.

 

 1. Vysvětlete pojmy graffiti a street art.

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání.

Street art je jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech („street“ = ulice). Motivy a objekty street artu jsou tak rozmanité jako jejich autoři.

 

 1. Které české postmoderní malíře znáte (Jiří David aj.)?

Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Zdeňek Lhotský, Petr Nikl

 

 1. Jak se projevují současné digitální aj. technologie (internet, webart a videoart aj.) do výtvarného umění?

Digitální umění je obecný termín pro umělecká díla, která využívají digitální technologii k jeho vytvoření nebo prezentaci. V širším slova smyslu se tohoto termínu užívá pro současné umění, které používá metody hromadné výroby a digitálních médií. Digitální umění se hojně využívá v reklamách i u filmů, kde se pomocí počítačů vytvářejí speciální efekty. ¨+ umění internetu, jako příležitost dělat umění pro každého, př daagsen, memy.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!