Dlouhodobý majetek – ekonomie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Dlouhodobý majetek

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Markéta D.

 

 

Charakteristika a členění DM

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • dlouhodobý finanční majetek

 

Dlouhodobý hmotný majetek

Jedná se o majetek, který se vyznačuje dvěma vlastnostmi:

 • má hmotnou podstatu
 • není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok

Rozumí se jím zejména:

 • pozemky, stavby
 • samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok
 • pěstitelské celky trvalých porostů
 • dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna)

Minimální cena DHM je 40 000 Kč. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání, což se doloží například protokolem o uvedení přímo do užívání nebo jiným obdobným dokladem.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Jedná se o majetek, který v podstatě nelze uchopit. Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují uvedené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok.

Rozumí se jím například:

 • předměty z práv průmyslového vlastnictví (vynálezy, ochranné známky)
 • projekty (pokud nejsou součástí pořízení DHM např. stavební projekt budovy vstoupí do pořizovací ceny budovy)
 • software
 • hospodářsky nebo technicky využitelné znalosti (know-how)

Do DNM patří také zřizovací výdaje.

Limit pro zařazení do DNM je 60 000 Kč.

 

Dlouhodobý finanční majetek

Rozumí se jím například:

 • cenné papíry a podíly
 • vklady podniku do jiných obchodních společností
 • dlouhodobé poskytnuté půjčky
 • ostatní dlouhodobý finanční majetek

DFM představuje dlouhodobě vázané prostředky finančního charakteru, o nichž se účtuje v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Jedná se opět o majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet déle než 1 rok.

 

Důvody pro ukládání volných peněžních prostředků do DFM:

 • snaha umístit dočasně volné peněžní prostředky, pro jejichž využití nemá účetní jednotka dostatek vhodných a výnosných příležitostí v rámci vlastního podniku
 • podnik chce získat vliv ve společnosti, do níž své peníze investuje, a to s cílem zajistit si určitý ekonomický přínos

 

Oceňování DM

1) Pořizovací cena

 • skládá se z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. z dalších nákladů, které s pořízením souvisí).

Mezi vedlejší pořizovací náklady například patří:

 • doprava
 • průzkumové, geologické, geodetické a projektové práce
 • náklady související s uvedením předmětu do užívání
 • příprava a zabezpečení pořizovaného majetku
 • vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby

Podstatné je, že výdaje, které zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku, nelze jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů. Proto je důležité u dlouhodobého majetku správně stanovit, zda účtovaná částka je součástí pořizovací ceny či nikoliv.

 

2) Vlastní náklady

 • u dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností

Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností

 

3) Reprodukční pořizovací cena

 • rozumí se jí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
 • v ostatních níže uvedených případech

Ocenění reprodukční pořizovací cenou se použije zejména u DM:

 • nabytého darováním
 • nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného (např. inventarizační přebytek)
 • vloženého do obchodní společnosti, družstva

 

Pro oceňování DM platí dále tyto zásady:

 • pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku
 • pořizovací cena DM se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání.

 

Pořízení DHM a DNM

1) Dodavatelským způsobem

Pořizování DM může být financováno:

 • z peněžních prostředků společnosti
 • z poskytnutého úvěru
 • účetní jednotka poskytne dodavateli zálohu
 • Vlastní činností
  • Jestliže úč. Jednotka vytváří DM vlastní činností, tak při tomto způsobu pořízení vznikají náklady. Ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením DM, lze je uplatnit v nákladech pouze formou odpisu.

 

2) Ostatní způsoby pořízení DM

 • Bezúplatné předání po skončení finančních leasingu
 • Darování
 • Převod z osobního užívání do podnikání (u podnikatele – fyzické osoby)
 • Vklad od jiné osoby (např. vklady společníků do společnosti)

 

Vyřazení DM

DM vyřazujeme zejména:

 • prodejem
 • likvidací v důsledku opotřebení
 • v důsledku škody nebo manka
 • přeřazením z podnikání do os. vlastnictví u individuálního podnikatele
 • bezúplatným převodem (darováním)
 • vkladem do základního kapitálu jiného subjektu

 

Vyřazení DM, který se odepisuje, lze rozdělit na dvě varianty:

 • zcela odepsaný DM – (VC = oprávky) – v tomto případě se účtuje pouze úbytek z majetkového účtu a příslušného účtu oprávek (ve vstupní ceně)
 • dlouhodobý majetek je odepsaný pouze částečně (VC > oprávky)

 

1) Prodej DM

 • V případě prodeje DM se sjednaná kupní cena zahrne do zdanitelných výnosů v okamžiku splnění fakturačních podmínek a převodu vlastnických práv k prodanému majetku.
 • Z hlediska ZDP je třeba si uvědomit, zda zůstatková cena je daňově uznatelným nebo neuznatelným nákladem. Pokud je prodáván DM, který se neodepisuje, lze vstupní cenu tohoto prodaného majetku zahrnout do daňových nákladů pouze do výše příjmů z prodeje.
 • Pokud je prodáván ostatní DM, potom je daňová zůstatková cena tohoto prodaného majetku plně daňově uznatelná.

 

2) Likvidace DM

Provádí se na podkladě Protokolu o likvidaci dlouhodobého majetku

 • likvidace v důsledku opotřebení – v případě, že DM není zcela odepsán, musí se zůstatková cena zaúčtovat do nákladů jako dodatečný odpis. Tyto dodatečné odpisy se při likvidaci účtují stejně jako řádné odpisy.
 • likvidace v důsledku manka a škody – Při vyřazení z důsledku škod se předepsané náhrady zaúčtují do výnosů (648) se souvztažným zápisem na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky, popř. 335 – Pohledávky za zaměstnanci
 • Zůstatková cena je daňově uznatelným nákladem v plné výši jde-li o:
  • škody vzniklé v důsledku živelných pohrom
  • škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem

 

3) Darování DM

– Při vyřazení DM darováním se zůstatková cena zaúčtuje do nákladů (543 – Dary). Dárce musí odvést DPH fin. úřadu. DPH se odvádí na základě daňového dokladu.

– Zůstatková cena darovaného majetku není daňově uznatelným nákladem, ale za splnění předepsaných podmínek může být odčitatelnou položkou do základu daně v přiznání k dani z příjmů.

 

4) Vyřazení DM do osobního užívání

 • V případě vyřazení DM z podnikání do os. užívání musí podnikatel odvést z vyřazeného majetku DPH. Výjimkou je pouze vyřazení osobních automobilů, u kterých si podnikatel nemohl dle dřívějších pravidel uplatnit nárok na odpočet daně.

 

Odepisování

 • odpisy vyjadřují opotřebení dm v penězích, majetek sice neztrácí svojí fyzickou podstatu, ale ve většině případů svou hodnotu.
 • Úbytek hodnoty způsoben:
  • opotřebením majetku: fyzické- ztráta určitých vlastností (výkonnost, spolehlivost) morální – vlivem technologického rozvoje
  • postupem času: u nehmotného majetku ubývá možnost některé služby využívat (software)
 • Odpis = je hmotným vyjádřením opotřebením majetku nebo úbytku možností používání.

 

Druhy a funkce odpisů

 • Druhy odpisů
  • účetní odpisy – stanovují se podle vnitřní směrnice, mají odpovídat reálnému opotřebení, jejich výše je v pravomoci podniku a ovlivňuje HV
  • daňové odpisy- pro daňové přiznání, vypočítávají se podle zákona o daních z příjmu, ovlivňují základ daně z příjmu
 • Funkce odpisů
  • přenášejí hodnotu majetku do nákladů (nákladové)
  • zabezpečují tvorbu zdrojů pro pořizování nového majetku (zdrojové)
  • fiskální-odpisy ovlivňují příjmy státního rozpočtu
  • rozvojové – pomocí odpisů umožňuje stát podnikatelům rychlejší obnovu DM

 

Reprodukce DM

 • Je plánovité nahrazování starého dm novým.
 • Je to obrana proti morálnímu a fyzickému opotřebení.
 • Členíme jí:
  • reprodukce prostá – stroj nahradíme strojem stejného výkonu
  • reprodukce rozšířená – stroj nahradíme jiným o vyšším výkonu nebo více strojů se stejným výkonem
  • reprodukce zúžená – stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec

 

Zaúčtování DM

 • Účtová třída 0, 02 DM odepisovaný
 • 022 – samostatné movité věci a soubor movitých věcí
 • 04 – nedokončený DHM, DNM
 • 042 – pořízení DHM
 • 08 – oprávky k DM
 • 082 – oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí.

 

Účtování dlouhodobého majetku

Firma plátce DPH nakoupila na fakturu přístroj v hodnotě 119 000kč, z toho 19 000kč DPH (19%), pak obdržela další fakturu za dopravu a montáž přístroje v hodnotě 50 000kč. Přístroj převedla do používání a uhradila faktury.

 

1. Došlá faktura za přístroj 100 000kč 042
DPH 19 000kč 343
Cena celkem 119 000kč 321
2. Došlá faktura za montáž a dopravu 50 000kč 042 321
3. Převod stroje do používání 150 000kč 022 042
4. Úhrada faktur z bú 169 000kč 321 221

 

321 – dluh u dodavatelů – účet pasivní – dluh narůstá na straně D

042 – tzv. Účet kalkulační – součet všech součástí pořizovací ceny dm – účet aktivní – zvýšení na straně dm

343 – dluh DPH u finančního úřadu – pasivní účet – snižování dluhu vůči státu

022 – při převodu stroje do používání

221 – bú – účet aktivní, pokud platíme faktury (snižujeme stav bú), činíme tak ze strany D

551 – náklady na odpisy, plní se pouze částkou příslušného ročního odpisu (na straně MD)

082 – oprávky, je rozvahový účet kontraaktivní – chová se jako pasivní (slouží k evidenci narůstajících odpisů)

491 – individuální podnikatel – pasivní účet, v případě převodu z osobního vlastnictví do firmy

620, 621 – aktivace, aktivace z vlastní výroby – dm nesmí firmy v běžném roce jednorázově přenést do nákladů, musíme tyto náklady aktivovat („vynulovat“ částky z běžných nákladových účtů tak, že je zaúčtujeme na speciální výnosový účet aktivace)

Aktivace je vykompenzování nákladů speciálním výnosovým účtem v případě, kdy si majetek určený k prodeji nechává firma pro vlastní potřebu

 

Odpis 551 082
Vyřazení stroje z evidence 082 022