Dlouhodobý majetek – maturitní otázka

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Klára Cornelly

 

Dlouhodobý majetek – kategorie dlouhodobého majetku, oceňování, způsoby pořízení, vyřazení a odepisování dlouhodobého majetku

 

Dlouhodobý majetek

Hlavním rysem tohoto majetku je:

 • stálost, neměnnost věcné podoby a podstaty (zůstává stejný, případně se opotřebovává)
 • úbytek hodnoty. Který se vyjadřuje odpisem (některé složky majetku s postupujícím časem neztrácejí hodnotu, ale naopak ji získávají (sbírky uměleckých předmětů)
 • dlouhodobost zžívání (déle než jeden rok)
 • vyšší vstupní cena, která je dána platnými předpisy
 • použití pro výkon podnikavých činností

 

Dlouhodobý majetek se skládá z:

 1. dlouhodobý nehmotný majetek
 2. dlouhodobý hmotný majetek
 3. dlouhodobý finanční majetek

 

Oceňování dlouhodobého majetku

Při zařazení majetku do užívání je jeho hodnota určena tzv. vstupní cena. Ta může být stanovena jednou z následujících druhů cen:

 • Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen + vedlejší náklady
 • Reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Takto se oceňují ( dary, inventarizační přebytky, věci po skončení finančního leasingu apod.)

 • Vlastní náklady – všechny náklady, které jsme vynaložili na to, abychom vlastní činností vyrobili dlouhodobý majetek (software vyrobený vlastními programátory). Tyto náklady se účtují pomocí kalkulace.

 

Vstupní cena dlouhodobého majetku může být zvýšena o tzv. Technické zhodnocení (nástavba, přístavba, rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku rekonstrukce). Potom se jedná tzv. Zvýšenou vstupní cenu.

 

Zůstatková cena je rozdíl mezi vstupní cenou a „nasčítanými“ odpisy (ty se nazývají oprávkami).

Zatímco oprávky vyjadřují trvalé snížení ceny dlouhodobého majetku, opravné položky se používají pouze k zachycení dočasné snížení ceny. Jejich tvorba se účtuje na stranu MD nákladových účtů (avšak není daňově uznatelná), jejich rozpouštění (jakmile uplyne důvod jejich trvání) se účtuje na nákladové účty na stranu DAL.

 

Pokud se charakter poklesu ceny změní z dočasného na trvalý, postupujeme takto:

 • rozpustíme opravnou položku
 • trvale snížení zaúčtujeme jako odpis

 

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek tvoří:

 • pozemky, budovy, haly, stavby, umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů bez ohledu na pořizovací cenu
 • samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je stanovena účetní jednotkou, pro naše účely je cena vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok
 • pěstitelské celky trvalých porostů (chmelnice, vinice, ovocné sady) s dobou plodnosti delší než 3 roky
 • základní stádo a tažná zvířata, otvírky lomů, pískoven apod.

 

Drobný hmotný majetek se účtuje jako zásoby (do spotřeby) – 501/321 nebo 501/211

 

Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména:

 • koupi
 • vytvořením vlastní činností
 • bezplatným nabitím (darováním)
 • vkladem od jiné osoby
 • přeřazením z osobního užívání

 

Odpisování dlouhodobého majetku

Odpisovat můžeme maximálně do výše vstupní ceny dlouhodobého majetku. Odpisy daňové jsou stanoveny v letech, účetně se odpisuje měsíčně po dobu stanovenou účetní jednotkou. Délka účetních odpisů je stanovena podle fyzického a morálního opotřebení dlouhodobého hmotného majetku.

 

Dlouhodobý hmotný majetek rozdělujeme na:

 1. neodpisovaný – neodepisujeme tyto složky dlouhodobého majetku:
  1. dlouhodobý finanční majetek
  2. pozemky, umělecké sbírky, zlato (účtová skupina 03)
 2. odpisovaný – zbylá většina

 

Opotřebení dlouhodobého majetku se vyjadřuje odpisem. Odpisy dělíme na účetní a daňové.

 

Účetní odpisy:

Způsoby výpočtu účetního odpisu:

 • rovnoměrný (lineární) způsob – částka odpisu je stejná
 • zrychlený (degresivní) způsob – částka odpisu rychle stoupne a pak klesá

Každá účetní jednotka si stanovuje tzv. odpisový plán, v němž si stanoví sazby účetních odpisů podle vlastních kritérií. Takto vypočítané částky odpisů nemohou být použity pro daňové účely.

 

Daňové odpisy

Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku není daňově uznatelným nákladem částka, za kterou se dlouhodobý majetek pořídil. Základ daně se snižuje v jednotlivých letech o tzv.daňový odpis, který je vypočten podle zákona o dani z příjmů. Tento zákon rozděluje odepisovaný majetek do šesti skupin podle doby použitelnosti a  návaznosti je stanovena i výše jednotlivých odpisů.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy