Doba kamenná – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Doba kamenná

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Jan Gutvirt

 

 

Rozdělení

 • Starší doba kamenná – paleolit
 • Střední doba kamenná – mezolit
 • Mladší doba kamenná – neolit
 • Pozdní doba kamenná – eneolit

 

Charakteristika paleolitu

 • paleolit = starší doba kamenná
 • slovo z řečtiny: palaios = starý
 • lithos = kámen
 • Hospodářství: přisvojovací
 • Způsob obživy: sběr, lov

 

Výroba nástrojů:

 • z kamene – pazourek, křemen
 • kosti
 • kůže
 • hlíny

 

Základní společenská jednotka: tlupa – rod – rodová společnost

Přirozená dělba práce: mezi mužem a ženou

Obydlí:

 • náhodné (v nejstarších dobách)
 • budované (u vyspělejších druhů homo)
 • sezónní (při loveckých výpravách za pohybující se zvěří)

Proces hominizace

 

Umění: 4 typy:

 • malby
 • sošky
 • rytiny
 • ozdoby

 

Náboženství: důvody vzniku:

 • potřeba vysvětlit přírodní jevy
 • víra v tajemné neviditelné bytosti
 • víra v posmrtný život: pohřbívání
 • strach, bezmocnost

 

Mezolit (střední doba kamenná)

 • 10-7 tis. př.n.l.
 • z řeckého mesos = střední

 

Klimatické podmínky:

 • doba poledová:
 • změna podnebí (ústup ledovce)
 • oteplení, zvýšení hladiny světových moří (tání ledovců)
 • velká zvěř vyhynula
 • Způsob obživy: – sběr, lov, rybolov
 • Domestifikace: pes, koza, vepř
 • Závěrečná fáze přisvojovacího hospodářství
 • Nástroje a zbraně:
  • mikrolity (drobné nástroje)
  • složené (kombinované) nástroje: kámen + dřevo
  • luk, šípy, harpuny, udice, oštěp, dřevěné pádlo, lodě, lyže, sáně

 

Neolit (mladší doba kamenná)

 • slovo z řečtiny: neos=mladý

 

Doba:

 • nejdříve na Předním východě (jižní část Malé Asie:  Palestina, Kudikistán) přelom 9. a 10. tisíciletí
 • v Evropě od 7. tisíciletí
 • ve střední Evropě od poloviny 6. tisíciletí

 

Rozlišujeme 2 typy způsobů opatřování potravy:

 • 1) přisvojovací hospodářství:
  • 9-7 tis. př.n.l. na Předním východě
  • do 5 tis. př.n.l. v Evropě
  • doba kočovnictví (do vzniku zemědělství) – paleolit až mezolit
 • 2) výrobní hospodářství
  • do pol. 4. tis. př.n.l.
  • neolit až závěr pravěku
  • období výrobního hospodářství: vlastní účast na tvorbě životních potřeb: výroba potravin

 

Neolitická revoluce: změna, která byla vyvolána oteplením a výraznou klimatickou změnou a znamenala přechod od sběračství a lovectví k zemědělství (pěstování plodin, chov dobytka) a usedlému způsobu života. Znamenala ohromný civilizační skok dopředu.

Plodiny:

 • nejdříve: pouze ochrana divokého obilí před plevelem
 • později: pěstování obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, rýže) a luštěnin (čočka, hrách) a textilních plodin (len)
 • výnos z každého zasetého zrna byl až 10 zrn

Zvířata:

 • nejdříve: chytání a odchov mláďat divoké zvěře
 • později: domestifikace (ochočování) – ovce, kozy, vepři, hovězí dobytek

 

výroba nástrojů:

 • velké množství nástrojů: hlazené, broušené, vrtané, štípané
 • nástroje z kamene, kosti, dřeva
 • sekery, klíny, srpy, násady, topůrka, kamenné mlýnky na drcení obilí
 • velký pokrok: orací nářadí – hák (rádlo), využití tažné síly zvířete

 

vznik prvních řemesel:

 • hrnčířství: k uskladnění zrní, mléka, vody, k vaření
 • keramika: hliněné vypalované nástroje
 • tesařství
 • předení a tkaní: vznik nástrojů k tomu určených: přeslice, vřeteno, později svislý stav. Z tkanin výroba oblečení

 

obohacení stravy:

 • pražení a mletí obilí
 • kaše z mouky a mléka

 

společenské vztahy:

 • rodová společnost
 • sdružování v rodové svazy=kmeny
 • společná práce, majetek, rovnost
 • neexistovala směna
 • významná role ženy=matky: tzv. matriarchát (souvisí s rozmnožováním, plodivou silou. Proto se nacházejí sošky těhotných žen či přímo rodících. Žena se starala současně o více dětí najednou, také mohla mít dítě každý rok)

 

obydlí:

 •  usedlý život
 • vznik vesnic
 • chaty z dřevěných kůlů i ze sušených hliněných cihel, uprostřed domu ohniště, rozloha domu: přibližně 6-40 m x 5-7 m
 • každá vesnice má společný kult
 • majetek je ve vesnici společný pro všechny
 • vyšší věk
 • nárůst počtu obyvatelstva

 

hledání nové půdy:

více možností:

 • a) žďáření = vypalování lesů, vznikne nová plocha, popel je také úrodný
 • b) přesuny celých vesnic po vyčerpání půdy

 

neolitické sídliště

 • Bylany u Kutné Hory
 • Mohelnice na Moravě

(na ochranu před nepřáteli se budovala hradiště)

 

duševní život:

 • kultovní a náboženské obřady: ztotožňování přírodních jevů (bouře, déšť) s nadpřirozenými silami
 • báje a mýty

 

Pohřbívání:

2 způsoby:

 • 1. kosterní hroby (skrčenci na levém boku směrem tváří na východ – kult Slunce)
 • 2. žárové hroby – spalování mrtvých

 

Neolit na našem území 

[Otevřít toto téma]

 

Chalkolit, eneolit

Chalkolit na Předním východě

 • doba neolitu přešla v eneolit (chalkolit) zhruba ve 4. tis. př.n.l.
 • nejdříve začala tato etapa na Předním východě

V Evropě se tato doba nazývá eneolit

V Středomoří se nazývá Chalkolit

V Německu a Skandinávii se používá označení pozdní mladší doba kamenná neboli pozdní neolit

 

Chalkolit: doba měděná

odvozeno z řečtiny: chalkos = měď

Eneolit: pozdní doba kamenná

 

Následující období pravěkých dějin má 2 hlavní názvy, protože

 • se začíná používat měď
 • se stále užívá kámen, jelikož mědi je nedostatek

 

Materiál pro výrobu nástrojů:

 • kámen
 • měď

 

Objev zpracování kovu:

 • metalurgie = získávání kovů z rud a jejich další zpracování
 • nejstarším užívaným kovem byla měď (vedle zlata a stříbra)

 

4 významné novinky eneolitu: (některé objevy mají kořeny již v době neolitu, ale nyní dochází k masivnímu využívání)

 • objevení metalurgie
 • použití oradla (háku) pro orbu polí
  • nové pole připraveno pro setbu rozoráním půdy (nikoli žďářením)
 • vynález kola a používání čtyřkolového vozu
  • usnadnění – dopravy nákladů
  • spojení míst
 • užívání zvířecího zápřahu
  • rychlejší orba
  • provádí jeden člověk
  • táhne pár dobytčat
  • vyšší výnosy

 

Přední východ:

 • příznivé klimatické podmínky
 • dělba práce: vznik zvláštní vrstvy řemeslníků
 • dříve: mezi mužem a ženou
 • nyní: mezi řemeslníkem a zemědělcem
  • opakovaná sklizeň
  • hojná ložiska kovů
  • rozvoj obchodu
  • sociální rozdíly: bohatí x chudí (dokazuje různé vybavení hrobů)
  • války – vznik opevněných vesnic – vznik měst
  • ze svatyň vznik chrámů, vzniká i kněžská vrstva
  • posílení postavení muže – patriarchát
 • muž:
  • pečuje o stáda
  • orá
  • zpracovává kovy
  • obchoduje
  • bojuje

 

Rozpad rodových občin: vznik sousedských občin (teritoriální chápání původu, nikoli rodové, příslušnost lidí k vesnici, bez příbuzenských svazků)

Vznik společenských vrstev: kněžstvo, vojáci

Počátky směny a obchodu (i dálkový: jantar, měď, zlato, sůl, kožešiny, dobytek, obilí, kámen)

Podařilo se vyrobit nadprodukt = část potravy přebývající nad množství nutné k obživě. Tím vznikly podmínky pro společenskou dělbu

 

Chrámové hospodářství:

 • Chrám je střediskem veškerého života: náboženského, hospodářského, politického, ekonomického
 • Kněz vykonává náboženské obřady + řídí hospodářskou činnost

 

Eneolit = pozdní doba kamenná ve střední Evropě

Doba:

 • začíná přibližně ve 4. tisíciletí př.n.l.
 • končí asi 2200 př.n.l.

 

Pro střední Evropu a Přední východ platí některé shodné znaky, ale také celá řada odlišností:

Rozdíly:

 • zpracování mědi v Evropě nepřevládá, protože je zde málo nalezišť
 • prvořadé je zpracovávání kamene
 • pomalejší růst výroby
 • drsnější klima
 • pomalý vznik nových řemesel a obchodu
 • nevznikají větší sociální rozdíly
 • řidší osídlení, vesnický charakter sídel, které jsou hospodářsky soběstačné

 

Shody:

 • hlavní shodné rysy tvoří 4 novinky: metalurgie, oradlo, kolo, zvířecí zápřah
 • růst postavení muže: patriarchát
 • vznik sousedských občin
 • rozvoj zemědělství
 • vznik opevněných sídlišť

 

2 typy sídlišť:

 • nížinné osady: většinou bez hrazení
 • výšinné osady: stavěny na přírodních vyvýšeninách, chráněny palisádovými hradbami

Sídliště nebývají velké

Mizí dlouhé domy: převaha malých chat, ve kterých přebývá jedna rodina (otec, matka, děti)

 

Indoevropské jazyky:

 • na konci eneolitu se v Evropě mluví indoevropskými jazyky
 • jejich přesnou po dobu ale neznáme
 • tyto jazyky se staly v následujícím období základem ve vytváření prajazyků dnešních evropských národů

 

Vznik skutečného hornictví:

Jednotlivé kultury na našem území v době eneolitu:

 • čtyři nejvýznamnější
 • nazývají se podle příznačných rysů její keramiky
 • rozkládaly se nejen na území Čech, ale na velkém území Evropy: od západní evprpu po Ukrajinu
 • od jižní Skandinávie po Alpy

 

Kultura nálevkovitých pohárů

 • doba 4. tisíciletí

ZNAKY:

 • sídlí v rovinách i nížinách (2 základní typy osad)
 • nálevkovitě se rozvírající hrdla pohárků
 • dálkový obchod: měď, jantar, pazourek
 • stavby z kamene
 • počátky opevnění
 • pohřbívají ve skrčené poloze, na jejich hroby stavějí hliněné mohyly
 • stopy mědi: počátky metalurgie
 • monumenty z velkých kamenů: megality
 • největší naleziště: Makotřesy u Kladna

 

Kultura kanelované keramiky

 • doba 4. tisíciletí

ZNAKY:

 • hlavní ozdobný prvek: kanelura (žlábkování na stěně nádob)
 • přidělávání uch na nádoby
 • sídliště nížinná i výšinná
 • diferenciace společnosti
 • znalost vozu
 • pohřby žárové i kosterní

 

Kultura šňůrové keramiky

 • doba 3. tisíciletí

ZNAKY:

 • na nádobu se otáčely šňůry, které se na ní obtiskly
 • první Indoevropané
 • málo nálezů: nedochovaly se domy, nic nevíme o duchovním životě
 • při pohřbu rozlišovali polohu muže a ženy: žena na levém boku, muž na pravém
 • naleziště: Vikletice u Chomutova

 

Kultura zvoncovitých pohárků

 • doba 3. tisíciletí

ZNAKY:

 • obrácení poháru vzhůru nohama: tvar zvonce – červenobílá kombinace geometrických tvarů
 • neindoevropské obyvatelstvo
 • bojovní kočovníci, přišli k nám z jihozápadu

 

Megalitické stavby:

 • typické pro západní Evropu
 • vyžadovalo součinnost více lidí, náročné
 • jeden z nejmonumentálnějších jevů eneolitu
 • dnes velice přísně chráněné
 • obrovské kamenné stavby

 

Důvod budování:

 • náboženský (kultovní) význam
 • pohřebiště
 • astronomický význam

 

Podle tvarů a významu se dělí na jednotlivé typy:

 • aleje (kamenné řady)
  • typické pro přímořské oblasti západní Evropy
 • dolmeny (chodbovité hroby)
  • typické pro vnitrozemí
  • pohřbeno i několik desítek lidí najednou
 • menhiry (jednotlivé obří balvany záměrně vztyčené)

 

Dochované kamenné památky:

 • Carnac:
  • ve Francii nedaleko Bretaně (na pobřeží Atlanského oceánu)
  • v pravidelných řadách je jich rozmístěno přes 3000
 • Stonehange
  • v Anglii
  • velký kruhový objekt o průměru 110 m
  • obě strany obehnány příkopem, před nímž se táhne nízký val
  • astronomický význam
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!