Egypt – dějiny umění k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Egypt

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Schinluc

 

 

-údolí Nilu – závlahový systém – dvě úrody za rok

– záplavy

-suché a horké podnebí

-zemědělství, směnný obchod

 

-4000 př.n.l. – Horní a Dolní (ústí do Středozemního moře) Egypt

– písmo

 

-3000 př.n.l. – první historicky doložený vládce – faraon Meni

 • sídlí v městě Mennofer (Dolní Egypt)
 • sjednotil Horní a Dolní Egypt
 • zakládá Starou říši (3.tis.př.n.l.)
 • písmo hieroglyfické, hieratické, démotické

 

-po zániku Staré říše – Střední říše (2.pol.2.tis.př.n.l.)

 • hl.m.Véset
 • dynastie Hyksosů
 • chrámy, kanály

 

Nová říše (1.pol.2.tis.př.n.l.)

-říše sahá za Eufrat a Tigris

 

-Egypt ovládá faraon – považován za syna boha Hora

 • později se za něho vydává
 • neomezená moc

-velkou moc mají kněží

-víra v posmrtný život – mumifikování

-umění slouží kultu mrtvých

-politeismus – mnohobožství

 

Architektura

-kámen, cihly

-architrávový systém (překlady)

-hlavice sloupů napodobovaly místní vegetaci – lotos, papyrus, palmy, hlava bohyně Hathory (plodnost)

-x i sloup s jednoduchou talířovou hlavicí – vzor pro řecký dórský sloup

 

Mastaby (-lavice)

-nadzemní část – nízký komolý jehlan

+podzemní pohřební komora

 

Pyramidy (pouze Stará říše)

-vychází z mastab (navršení mastab) – Džóserova pyramida u Sakkary (obdélníkový půdorys)

– architekt Imhotep

-Snofrevovy pyramidy

 

Pyramidy u Gízy – Velká (Cheopsova) pyramida

-Menkauréova pyramida

-Rachefova pyramida

-vnitřní chodby, falešné hrobky

-poklady mrtvým

-většina vykradena

 

Skalní hroby (období Nové říše)

-poblíž Vésetu v Horním Egyptě

-vchody maskovány nebo zavaleny balvany

Tutanchamonova hrobka – nevykradena

-Údolí králů

 

Chrámy

-zasvěceny bohům, pohřební obřady

-alej sfing (ležící lev s lidskou hlavou)

-štíhlé obelisky

-sochy faraonů

-Abú Simbel

Luxor

Karnak

Véset

-královna Hatšepsowet – chrám v Dér el Bahrí

 

Sochařství

Stará říše

-náboženství, kult faraona

-faraon – tvrdší kámen

-úředníci – měkší kameny

-monumentální nebo interiérové

-trojrozměrné nebo reliéfy – basreliéf (nízký reliéf)

– zapuštěný (vysoký reliéf)

-sfingy

Naarmerova paleta

socha Rahotepa s manželkou Nofretou

socha „Sedící písař“-polychromovaná

-individuálnější rysy

 

Nová říše

-Memnónovy kolosy (20m vysoké)

1400př.n.l. – el-amárnská revoluce (El-Amárn – město, kde se usídlid Achnaton)

-Amenhotep IV. se přejmenoval na Achnatona

-nahradil božstvo jedním bohem – Aton (bůh Slunce)

-manželka Nefertiti

-umělecká revoluce – realismus

-pozdější faraoni se vrací k původnímu božstvu

 

Malířství

-spojuje se se sochařstvím (kolorovaný reliéf) –polychromování

-spojeno s hieroglyfy

-nástěnné malby – nilské bahno barvené vápencem

-pigmenty pojeny vaječným bílkem a arabskou gumou

enkaustika – pigmenty + včelí vosk

Fajjúmské destičky (portréty zemřelých na deskách)

-na stavbách, skalních hrobech

-maluje se v pásech

 

koncepční realismus – nevychází z reality, ale z představy, jakou si udělali (= neznají perspektivu)

frontální zobrazení (kombinované zobrazení) – hlava + ruce + nohy – z profilu

– ramena + tělo + oko – zepředu

– pánev ze ¾ profilu

– jedna noha nakročená dopředu

– nejdříve jen palec, později všechny prsty

-x „hudebnice“ zobrazeny zepředu (za faraona Achnatona)

hieratická perspektiva – velikost podle důležitosti (hierarchie) ve společnosti

(faraon – manželka – děti – rolníci – sluhové)

zobrazování v horizontálních pásech – výjevy zobrazované za sebou malovali v horizontálních pásech

-zobrazování krajiny – kombinovaný pohled (boční pohled + půdorys)

-obrys červenou linkou

-kolorování

-barvy – muži – tmavě rezavá

-božstvo – světle modrá

-témata – zvířata, sklizně, vinobraní, lov, výjevy ze života bohů, faraonů, zemřelých

písmo – doprovází malbu

kartuše – ovály se jménem panovníka (hieroglyfy)

1.hieroglyfické – obrázkové

2.hieratické – kněžské (zjednodušené)

3. démotické – lidové (nejjednodušší)

1822 – Jean Francois Champollion – Rossetská deska – rozluštil hieroglyfy

 

Užité umění

Tutanchamonova hrobka (1922 – objevena v Údolí králů H. Carterem)

-zachovaný poklad (zdobený nábytek, šperky – inkrustace, filigrály – tavené spirálky, granulace, email – roztavená sklovina na podkladu, bronz, keramika – hrnčířský kruh)

-skleněné vázy, figurky

-tkalcovství

 

Mezopotámie

 • v Mezopotámii nejdřív žili Sumerové (asijský národ) a Akkadové (semitský národ)

 

Sumerové

 • kmen Sumerů přichází do Mezopotámie už asi 3500 let př. n. l.
 • brzy vznikají první státní útvary – městské státy: Eridu, Nippur, Šurúppak, Uruk, Kiš, Lagaš, Umma, Ur
 • mezopotamská města byla obklopena hradbami, v centru stával stupňovitý chrám – zikkurat
 • Sumerové využívali propracovaný systém zavlažování, vynalezli kalendář o 12 měsících,  šedesátkovou a desítkovou číselnou soustavu, vůz s koly, hrnčířský kruh, v  architektuře využívali obloukové klenutí
 • vznik klínové písma (z původně obrázkového písma) → dochované sumerské tabulky, pečetní válečky…
 • v sumersko-akkadské literatuře pak vznikl známý Epos o Gilgamešovi
 • sumerské státy byly dobyty Akkady

 

Umění

 • sochařství – drobné sošky – „vousatý muž z Uruku“, stojící uctíveč, socha panovníka Gudei, soška bohyně
 • šperky
 • zikkurat = stupňovitá stavba s chrámem na vrcholu

 

Akkadové

 • Akkadové byli semitským národem
 • postupně ovládli většinu městských států
 • vytvořili první velkou říši (panovník Sargon Akkadský)

 

Umění

 • hlava akkadského krále
 • reléfy
  • Sargon Akkadský
  • Náramsínova stéla – stéla z růžového pískovce, zobrazuje vítězství akkadského vojska nad horským kmenem

 

babylónské a asyrské umění

 • SŘ – Chammurapiho stéla
 • NŘ – Ištařina brána, Babylónská věž (zikkurat), visuté zahrady Semiramidiny
 • sošky – bohyně
 • asyrské umění – reliéfní portrét Aššurbanipala, sošky démonů, reliéfy (Aššurbanipalův palác)

 

Babylónská říše

Starobabylónská říše

 • po Sumerech se v Mezopotámii objevily nové národy – Asyřané a Babylóňané.
 • Babylón byl založen již v akkadském období, ale svůj největší význam získal až v starobabylónském období za vlády panovníka Chammurabiho
 • později se vlády nad městem zmocňují Kassité , kteří tak založili druhou babylónskou dynastii
  • během ní byl Babylón největší město na světě
  • po jejich pádu nastalo období zmatků a politického vakua
 • po většinu času byl Babylón pod asyrskou nadvládou (Asyrská říše 9.-7.stol. př.n.l.)

 

Novobabylónská říše

 • Novobabylónská říše byla založena v roce 626 př.n.l.
 • významným panovníkem byl Nabukadnesar (6 st. př. n. l)
 • v té době v hlavním městě stojí
  • Ištařina brána
   • stol.př.n.l.
   • stavba na Procesní cestě (cesta protínající Babylon – vedla od Ištařiny brány až k velkému zikkuratu)
   • zdobena reliéfy z glazovaných cihel (zoomorfní náměty)
  • babylónská věž
   • zikkurat, svatyně boha Marduka
  • visuté zahrady Semiramidiny
   • jeden z divů světa
   • jediné místo, kde byl ke stavbě použit kámen
  • později město dobyl Peršan Kýros Veliký a tím vyvrátil novobabylónskou říši.
  • v roce 331 př. n. l. Babylón dobyl Alexandr Veliký
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!