Egypt – školní zápisky z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Egypt

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Martin Brablec

 

 

Egypt

 • v povodí řeky Nil
 • osídlení už kolem 6. tisíciletí př. n. l.

 

 • ve 4. tisíciletí př. n. l. zde vznikly dva státy:
 • 1) Dolní Egypt
  • vznikl na severu v nilské deltě, kde byly časté záplavy a byla zde úrodná půda
  • rozvíjelo se zemědělství a rybolov
  • centrem bylo město Mennofer (Memfis)

 

 • 2) Horní Egypt
  • vznikl na jihu v hornatých oblastech
  • obyvatelstvo se živilo pastevectvím a lovem
  • oblast byla velmi bohatá, těžilo se zde zlato a drahokamy
  • centrem byl Veset (Théby)

Na přelomu 4 – 3 tisíciletí př. n. l. sjednotil obě země vládce horního Egypta Meni.

 

Složení obyvatelstva:

 • Faraón – vládl neomezeně, byl uctíván jako Bůh
 • královští úředníci, kněží, vojenští hodnostáři
 • řemeslníci – patřili sem také umělci a lékaři
 • zemědělci – tvořili nejpočetnější skupinu, byli připoutáni k půdě, která patřila faraónovi nebo chrámu
 • otroci – nesvobodné a bezprávné obyvatelstvo, tvořili je: dlužníci a váleční zajatci, nebyli početní

 

Periodizace dějin

 • Stará říše (2 700 – 2 200 př. n. l.)
 • zakladatelem faraón Džoser, který si nechal postavit první pyramidu, jež stála Sakkáře a byla stupňovitá
 • centrem říše byl Mennofer
 • Egypťané podnikali válečná tažení do Núbie, Libye a na Sinajský poloostrov
 • mezi slavné panovníky patří stavitelé tří největších pyramid v Gize:
 • Chufu (Cheops),
 • Rachef (Chefren),
 • Menkaure
 • u tří největších pyramid stojí sfinga
 • pro lepší správu velké říše byl zřízen úřad správce Horního Egypta
 • tato funkce se stala dědičnou a správcové získali obrovskou moc
 • ve 22. st. př. n. l. Horní Egypt odtrhli a jednotná říše se rozpadla

 

 • Střední říše (2 100 – 1 800 př. n. l.)
 • ve 21. st. př. n. l. říši opět sjednotil faraón Mentuhotep II., jenž sídlil ve Vesetu
 • králové upevnili centrální moc a zavadli funkci spoluvladaře
 • vedli výbojné války na Sinajský poloostrov
 • v náboženství byl zaveden kult vesetského boha Amona
 • v 18. st. říši zničily kočovné kmeny Hyksósů

 

 • Nová říše (1 600 – 1 100 př. n. l.)
 • Egypt prožil období největšího územního rozsahu a kulturního rozkvětu
 • celé období bylo vyplněno výbojnými válkami
 • mezi nejvýznamnější panovníky patřili:
 • Hatšepsovet (královna) – podporovala stavební činnost, rozvíjel se obchod;
 • Thutmose III., Amenhotep II. – velcí válečníci, rozšířili území Egypta, jehož vojska se dostala až k Eufratu;
 • Amenhotep IV. – náboženský reformátor, za jeho vlády byl nejbohatším chrámem v Egyptě chrám boha Amona ve Vesetu;
 • syn Tutanchamon – král se dostal s knězi do konfliktu, proto provedl náboženskou reformu: místo boha Amona zavedl kult boha Atona, změnil se jméno na Achnaton a založil si nové sídelní město Achetaton, reforma se neujala a král byl prohlášen za kacíře, po jeho smrti zničeny jeho sochy a vymazáno jeho jméno, jeho syn se vrátil ke starému kultu boha Amona;
 • Ramess II. – významný válečník, který bojoval proti Chetitům, po bitvě u Kadeše uzavřel roku 1 270 př. n. l. s chetitským králem 1. dochovanou mírovou smlouvu v dějinách

Králové nové říše byli pohřbíváni do skalních hrobek v údolí králů.

 

 • Pozdní období
 • od 11. st. př. n. l. byl Egypt ohrožován sousedními státy – Libyí a Núbií
 • v 6. st. př. n. l. se stal součástí Perské říše
 • roku 332 př. n. l.. ho ovládl Alexandr Makedonský, jenž založil Alexandrii s rozsáhlou knihovnou
 • po jeho smrti získal Egypt jeho vojevůdce Ptolemaios, který založil poslední dynastii
 • posledním vládcem se stala Kleopatra VII. – milenka Caesara a Marca Antonia
 • roku 31 př. n. l. byla poražena v námořní bitvě u mysu Action římským politikem Gaiem Octavianem a spáchala sebevraždu
 • Egypt se stal římskou provincií

 

Kultura Egypta

 • písmo – v Egyptě byly 3 druhy písma:
  1. hieroglyfy – posvátné písmo, tesalo se do kamene
  2. hieratické – kněžské
  3. dématické – úředníci pro státní záznamy
 • psací materiál papyrus
 • literatura – náboženské texty, životopisy
 • věda – rozvinutá astronomie, matematika, historie, lékařství
 • architektura – pyramidy, chrámy, skalní hrobky, paláce
 • sochařství – busty, nadživotní sochy králů a královen
 • malířství – zdobilo stavby, zvláštní malba postavy
 • náboženství – uctívali řadu bohů, mumifikovali


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy