Evropská integrace a Evropská unie – maturitní otázka

 

   Otázka: Evropská integrace a EU

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): LH

 

 

Historie sjednocování Evropy a významné postavy tohoto procesu, orgány EU – jejich činnost, význam a funkce, členství ČR v EU – jeho význam, reprezentace, role.

 

VZNIK EU

 • EU je regionální uskupení, které sdružuje evropské státy
 • cílem je politická a hospodářská integrace členských zemí
 • považuje se za originální a svébytné těleso, jež nemá v historii předchůdce
 • myšlenka o politicky jednotné Evropě byla už dříve
 • ve středověku symbolizovalo jednotu křesťanství a jeho představitel-papežství
 • podmínky pro integraci utvořeny po 2. sv válce= bylo třeba řešit hospodářskou obnovu Evropy a najít prostředek aby se konflikt na evropské půdě neopakoval
 • v česku myšlenku evropské integrace podpořili např. : E. Beneš a politik H. Ripka
 • hospodářskou integraci odstartovalo založení ESUO v roce 1952 (původními členy: Francie, spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko)
 • v roce 1957 vzniklo EURATOM a EHS
 • tato tři společenství se v roce 1967 na summitu v Haagu, Nizozemí spojila v Evropské společenství, základ budoucí unie
 • hospodářsky vyspělé země chtěli v integraci pokračovat
 • krok bylo vytvoření celní unie (odtud název EU)
 • Společenství se v 70. a 80. letech rozšířilo o jihoevropské země VB, Irsko, Dánsko v 90. letech o země střední, severní, i JV Evropy
 • EU vznikla na základě Maastrichtské smlouvy k listopadu 1993
 • v současné době má 28 členů
 • jedním z cílů politické integrace EU je tzv. společná zahraniční a bezpečnostní politika v jejímž rámci by EU jako jednotný subjekt mezinárodního práva (členské země by postoupily část svých pravomocí a omezily by v její prospěch svou suverenitu)

 

PRINCIPY EU

Evropskou integraci posunuly smlouvy o EU:

 • 1/ Pařížská smlouva (1951)
  • 6 zakládajících států (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko)
  • chtěli vytvořit nadnárodní instituci spravující vzájemný obchod s uhlím a ocelí
  • vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
 • 2/Římské smlouvy (1957)
  • vzniká Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
 • 3/ Schengenhská smlouva (1985)
  • smlouva o postupném rušení kontrol na společných hranicích-> volný pohyb
 • 4/ Maastrichtská smlouvá (1992)
  • stanovila nový cíl EU-vytvoření měnové unie s jednotnou měnou
  • zvýšila hospodářská kritéria pro nově příchozí země
  • posílila vnitřní hospodářskou integraci a umožnila vstup Rakouska, Švédska a Finska
 • 5/ Amsterodamská smlouva (1997)
  • nový cíl-vytvoření politické unie a dosažení společné zahraniční politiky i sladění sociálních systémů členských zemí
  • položila základy evropského občanství
 • 6/ Smlouva z Nice (2000)
  • reformovala vrcholné orgány EU a připravila je tak na rozšíření o další státy ze střední a východní Evropy
  • upřesnila obsah politické unie
 • 7/ Lisabonská smlouva (2007)
  • navazuje na neúspěšný projekt Evropské ústavy
  • na rozdíl od ní nemá být nahrazením zakládajících dokumentů, ale doplňovat a prohlubovat je
  • soustředí se na reformu institucí(posílení pravomocí Ev. parlamentu) s cílem zvýšení jejich efektivity
 • princip solidarity: je důležitou součástí vnitřní politiky EU, existují společné finanční fondy, do kterých přispívají všechny členské země a ze kterých je financována pomoc nejchudším regionům Unie

 

CÍLE EU

 • hospodářská unie: sladění hospodářské politiky členských zemí, prosazení 4 základních svobod: volného pohybu lidí, zboží, kapitálu a služeb
 • měnová unie: země se rozhodly k jednotné měnové politice a na vytvoření Evropské centrální banky, k 1.2002 většina států přijala společnou měnu EURO
 • přijalo: Benelux, Francie, Finsko, Irsko, Itálie, Německo, Rakousko, Portugalsko, Španělsko, Řecko
 • nepřijalo: Švédsko, Dánsko, VB; 3 z původní 15-ky
 • 2007 Slovinsko
 • 2008 – Malta, Kypr
 • 2009 Slovensko
 • Estonsko nově od 2011
 • jsou i země, kde se eurem platí, ale nejsou členem EU př. Černá hora, Maroko
 • bankovky: budovy(symbol památek a přínosu do Evropy) + okna – symbol svobody, mosty – symbol spojení (stylizované ilustrace- nejsou skutečné)
 • politická unie: země ochotny postoupit část své suverenity společným evropským orgánům, zejména Evropské komisi, sladit svoji zahraniční politiku a poskytnout občanská práva občanům členských zemí na svém území (občanství unie)

 

SYMBOLY EU

 • měna
 • vlajka ( 12 zlatých hvězd na modrém poli) – 12 byla přijata bez politických souvislostí jako symbol dokonalosti a úplnostia vzhledem k jeho všudypřítomnosti v evropské kultuře a tradicích, například: 12 znamení zvěrokruhu, 12 hodin na hodinách, 12 měsíců v roce
 • hymna = Beethovenova 9. symfonie – Óda na radost
 • heslo: Jednotná v rozmanitosti
 • Den Evropy: května

 

ORGÁNY EU

 • 1/ Rada EU
  • sídlo: Brusel
  • rozhodující instituce, vrcholný orgán EU
  • tvořena ministry toho resortu, kterého se to zrovna týká
  • zabývá se všeobecnými i vnějšími záležitostmi
  • společně s parlamentem schvaluje rozpočet EU
  • schvaluje zákony
  • rozvíjí zahraniční a obranou politiku
  • 345 hlasů rozděleno mezi státy (ČR má 12, Malta 3)- rozděleno podle počtu obyvatel
  • jednání jsou v Bruselu a Lucemburku
  • každý půl rok předsedá radě jiná země, ČR – 1. pol. roku 2009
 • 2/ Evropská komise
  • výkonný orgán
  • navrhuje zákony
  • sleduje zájmy Evropské unie jako celku
  • komisaři tedy nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých zemí
  • vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění
  • zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody
  • má významné pravomoci při přijímání nových členů do Unie a zajišťuje kontakty s nečlenskými státy EU.
  • smlouva z Nice – každá země = 1 komisař
  • sídlí v Bruselu
  • předseda evropské komise: José Manuel Barroso
  • náš eurokomisař: Štefan Füle
 • 3/Evropská rada
  • rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat
  • schází ze předsedové vlád, když je to možné, tak i prezidenti
  • 1 x za půl roku
  • nemá právo schvalovat právní přepisy
  • rozhoduje na základě pilířů
  • přijetí Lisabonské smlouvy zavedlo funkci stálého předsedy Evropské rady, který je volen na 2,5leté funkční období – nyní Herman Van Rompoy ( 31.5.2012)
 • 4/ Evropský parlament
  • sídlí ve Štrasburku
  • kontrolní a poradní orgán, legislativní funkce,rozpočtová
  • nejdemokratičtější instituce EU (1957)
  • jediná přímo volená instituce EU (1979)
  • schvaluje složení Evropské komise
  • tvorba zákonů, rozpočet EU
  • 736 poslanců, voleni na 5 let přímou volbou, každý stát počet poslanců podle počtu obyvatel
  • jmenuje na 5 let evropského ombudsmana
  • sídlo Štrasburk a Brusel
  • naši poslanci: Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Železný – máme jich 24
 • 5/Evropský soudní dvůr
 • 6/Evropský účetní dvůr

 

TŘI PILÍŘE EU

 •  = Evropské společenství, Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Policejní a justiční spolupráce
 • 1/Evropské společenství:
  • (společná zemědělská politika, hospodářská a měnová unie, celní unie a společný trh, společná obchodní politika, regionální a strukturální politika, dopravní politika, sociální politika, Schengenský prostor, občanství EU, vědecko – výzkumná politika, politika hospodářské soutěže, ekologická politika, politika ochrany spotřebitele, vzdělání, kultura, společná rybolovná politika)
 • 2/Společná zahraniční a bezpečnostní politika:
  • spolupráce v zahraniční politice, dodržování míru, volební pozorovatelé, lidská práva, demokracie, rozvojová pomoc, evropská bezpečnostní politika, evropské síly rychlé reakce, odzbrojování
 • 3/Policejní a justiční spolupráce:
  • pašování drog a obchod se zbraněmi, obchod s lidmi, terorismus, zločiny proti dětem, organizovaný zločin, korupce

 

 ČR a EU

 • žádost 17. ledna 1996
 • členem  od 1. května 2004
 • v prosinci 1991 dosáhla tehdejší Česká a Slovenská federativní republika dohody o přidružení k Evropské unii, jejímž cílem se měl stát konečný vstup do Unie.
 • dohodu musely obě nové země vzniklé 1. 1. 1993 rozpadem federace, Česká republika i Slovenská republika, uzavřít a ratifikovat znovu v roce 1993
 • Evropský parlament schválil dohodu o přidružení ČR k EU v roce 1995, kdy vstoupila v platnost
 • Česká republika reprezentovaná tehdejším premiérem Václavem Klausem podala na zasedání v Římě oficiální žádost o vstup do EU.
 • v červenci 1997 schválila Evropská komise zahájení jednání o přistoupení s Českou republikou
 • v prosinci 2002 se uskutečnil summit Evropské unie v Kodani, na němž byla oficiálně ukončena přístupová jednání
 • datum rozšíření Evropské unie bylo stanoveno na 1. května 2004.
 • V Aténách byla 16. dubna 2003 podepsána smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii
 • smlouvu podepsal prezident Václav Klaus
 • podle Ústavy České republiky se však měli k úmyslu vstoupit do EU vyjádřit kladně také čeští občané v referendu
 • prezident republiky vyhlásil referendum na 13. a 14. června 2003
 • referenda se zúčastnilo 55,21 % voličů, kteří se77,3 % odevzdaných hlasů vyjádřili pro vstup do EU.
 • května 2004 se Česká republika stala jedním z nových členských států Evropské unie
 • v červnu 2004 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu, kterých se poprvé zúčastnila i Česká republika
 • voleb se zúčastnilo 28,3 % voličů, kteří zvolili svých 24 evropských poslanců
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!