Existenční minimum – maturitní otázka

sociální-politika

 

   Otázka: Existenční minimum (past chudoby)

   Předmět: Sociální politika

   Přidal(a): Evajs

 

 

Životní a existenční minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

 • Sociální nouze = stav, kdy člověk není schopen zabezpečit své soc. potřeby
 • Hmotná nouze = stav, kdy člověk nemá dostatečné příjmy, aby si vlastním přičiněním   zabezpečil základní životní podmínky

 

Existenční minimum = jinak ohrožení života a zdraví (~ absolutní hranice chudoby)

 • = minimální hranice peněžních příjmů – nezbytná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (zaveden pro větší motivaci pro dospělé osoby v hmotné nouzi

 

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 490 Kč.

 • Ex. min.–Nelze použít u nezaopatřeného dítěte, osoby pobírající starobní důchod, u osob pobírajících III. stupeň invalidního důchodu, u osob starších 68 let

 

Informace a žádosti o dávky pomoci v Hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP ČR podle místa trvalého pobytu

 

Valorizace (Zvyšování) životního a existenčního minima = je zvyšováno nařízením vlády (při zvyšování-zachována reálná úroveň) – od 1. 1. dle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní zákl. osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %)

(Nařízení vlády č. 61/2020 Sb. – Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima-účinnost od 01.04.2020)

 

Hlavní využití Životního a Existenčního minima

 • Životní a existenční minimum slouží pro posuzování nároku na pomoc od státu –  pomoci v hmotné nouzi, případně některých sociálních dávek, které jsou určeny lidem s nízkými příjmy.
 • Dávky pěstounské péče – řeší sociálněprávní ochrana dětí.
 •  = v zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi – Životní minimum zde plní: rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina
 • = v zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích) a v zák. č. 108/206 Sb., o sociálních službách (jako kritérium nároku na zvýšení příspěvku na péči ve stanovených případech)
 • Dále se používá v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a v soudní praxi pro alimentační povinnosti. Dávky pro OZP, sociálně-právní ochrana dětí, podpora azylantů a ochrana cizinců, osvobození od rozhlasových a televizních poplatků apod.

 

Sociální pomoc =Doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc= jednorázová pomoc při nenadálé životní události: hrozí újma na zdraví, vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár), nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh, na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte, na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti, hrozí sociální vyloučení

 

Dávky sociální podpory:

 • Podmínky – trvalý pobyt v ČR, žádost, nízké příjmy
 • Závislé na příjmu (testované)
  • Přídavek na dítě = příjem je nižší než 2,7násobek živ. minima rodiny-dle věku dítěte, příspěvek na bydlení = pokud jsou náklady rodiny vyšší než příjmy 30 % (Praha 35 %)
  • sociální příplatek = porodné –jednorázové=pokud je příjem rodiny za poslední kalendářní čtvrtletí nižší než 2,7násobek životního minima, má rodina, jíž se narodilo první dítě / současně více dětí, má nárok.
 • Nezávislé na příjmu (netestované)=
  • rodičovský příspěvek = do 4 let věku dítěte (220000,-)
  • Pohřebné = zemřelá osoba, trvalý pobyt v ČR

 

Životní minimum

 • Minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, jako jídlo, oblečení, základní hygienické potřeby, s výjimkou bydlení)
 • Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti

 

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 860 Kč. Za jednotlivce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami

 

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3550 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně:

 • a) 3200 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
 • b) 2770 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
 • c) 2420 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku

 

Společně posuzované osoby

 • Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo partneři
 • Rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti užívají s rodiči byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • Jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

 

Započitatelné příjmy = Se životním minimem se porovnávají

 • = nárok mají, pokud je příjem je nižší než 2,7násobek živ. minima
 • = všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státních sociální podpory a ostatních sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné apod.)
 • S výjimkou: u – příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, příjmu z prodeje nemovitostí a náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, sociální pomoci poskytované zaměstnavatelem, podpory a příspěvků z prostředků fundace spolku, stipendií, odměn za darování krve a orgánů, daňového bonusu, příspěvku na péči

 

Orgány

 • MPSV v ČR =řídí a kontroluje celou správu sociálního zabezpečení – Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc
 • ÚP ČR = agendy určené k řešení zaměstnanosti, dávek SSP a HN, příspěvky na péči, soc. pojištění
 • ČSSZ – podsložky PSSZ A OSSZ (okresní správa soc. zabezpečení) = orgány určené k výkonu soc. pojištění
 • Obce = organizuje a poskytuje pomoc občanům v rozsahu stanovené zák. ve spolupráci s NNO, církevními a charitativními organizacemi – vyhledává občany, kteří potřebují pomoc

 

Past chudoby

 • = situace, v níž růst 1 zdroje příjmu v rodině vede k poklesu jiného zdroje, efekt příjmu je tak znehodnocen, takže nedochází ke zlepšení situace rodiny.

 

Důležitá je vztah mezi Životním minimem a průměrných minimálních mezd

 • = Pokud mezi nimi neexistuje dostatečný odstup dojde k výrazné pracovní demotivaci a nezanedbatelná část obyvatelstva upadne do tzv. pasti chudoby, kdy pobírání sociálních dávek je výhodnější než pracovní aktivita – vzniká tendence k sociálnímu parazitismu
 • Např.: malý růst příjmu ze zaměstnání vede k většímu poklesu příjmu z dávek sociální pomoci, což může demotivovat úsilí vymanit se z chudoby — nutné si uvědomit, že podmínky osob v úzkém pásmu nad oficiální hranicí chudoby se příliš neliší od podmínek těch, kteří mají příjmy pod touto hranicí


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy