Fiskální politika – maturitní otázka ZSV

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Fiskální politika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Nechci

 

 

 

státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky

 

Hospodářská politika

– koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

– je to soustava konkrétních pravidel a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky, stanovuje cíle (prosperující ekonomiku = vysoké HDP, dobrá životní úroveň) a k jejich dosažení používá nástroje fiskální a monetární politiky

– dělení hospodářské politiky:

 

a) makroekonomická (stabilizační) – zaměřuje se na dosahování a udržování makroekonomické rovnováhy a omezování důsledků ekonomického cyklu v národním        hospodářství

 1. fiskální – typickými cíli jsou dosažení nebo udržení vysoké zaměstnanosti a ekonomického růstu při stabilní cenové hladině, hlavním nástrojem je státní rozpočet: využívá příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu

 

 1. monetární – uskutečňuje ji centrální banka nástroji, které regulují množství peněz v ekonomice, hlavním cílem je stabilizace cenové hladiny

 

 1. důchodová – zameřená na stabilizaci cenové hladiny pomocí ovlivňování vývoje mezd, zisků a cen: může mít podobu směrnic, kontrol mezd apod.

 

 1. zahraničně obchodní – usiluje o regulaci zahraničního obchodu, hlavními nástroji jsou dovozní clo, kvóty, technické překážky, subvence (podpora z veřejných prostředků)
 • protekcionistická: chrání domácí trh před zahraniční konkurencí a podporuje vývoz
 • liberální: vytváří vhodné prostředí pro mezinárodní obchod odstraňováním překážek dovozu a vývozu

 

b) mikroekonomická – dosažení dílčích cílů a řešení problémů v konkrétních sektorech (zemědělská politika apod.), mezi nástroje mikroekonomické ekonomiky patří např. dotace

 

Předmět fiskální politiky

– jsou jím veřejné finance: státní rozpočet, municipální rozpočty (rozpočty měst a obcí), rozpočty mimorozpočtových fondů (fond kultury) a rozpočty zdravotních pojišťoven

 

Státní rozpočet

– centralizovaný fond peněžních prostředků, který představuje jejich tvorbu, rozdělování a užití, hlavní nástroj fiskální politiky státu

– je to ústřední fond státu, který spravuje příjmy a výdaje státu, je schválen na určité rozpočtové období a má podobu zákona, sestavuje ho Ministerstvo financí a schvaluje Poslanecká sněmovna -> pokud ho neschválí, platí rozpočtové provizorium (navazuje na předchozí rok, na každý měsíc se všem vyplatí 1/12 podle loňského rozpočtu, muselo se        zavést jen v letech 1999 a 2000)

– slouží k regulaci ekonomického a sociálního vývoje, funkce:

a) alokační – rozdělování statků

b) redistribuční – přerozděluje příjmy mezi skupinami obyvatel

c) stabilizační – zmírňuje důsledky ekonomických cyklů

 

– má dvě základní složky:

 

a) příjmová složka

– hlavní příjmovou složkou jsou daně, které představují až 50% všech příjmů, zároveň jsou výrazným nástrojem ovlivňování ekonomiky státu, dalšími příjmy jsou např. cla, příjmy z pojistného na sociální zabezpeční atp.

daň: zákonem stanovená povinná platba vybíraná od občanů a firem ve prospěch veřejného rozočtu; je povinná, neúčelová (daňový poplatník neurčuje, na co bude daň vynaložena) a neekvivalentní (nemůžeme za ní požadovat adekvátní protihodnotu)

poplatník: ten, jehož příjmy či majetek jsou daní zatíženy

plátce: ten, kdo daň skutečně odvádí

 

 1. daně nepřímé

– daně uvalené na spotřebu zboží a služeb, postihují každý subjekt

– osoby plátce a poplatníka jsou zde odlišné (př. koupím si knihu -> jsem poplatník, prodejce je plátce)

 

Univerzální daň

daň z přidané hodnoty (DPH)

– týká se výroby a prodeje zboží a služeb v každé fázi výroby a distribuce, promítá se do jejich konečné ceny

 

Selektivní daň

daně spotřební

– umožňují státu regulaci spotřebu zboží určitého druhu výrobků, platí je spotřebitelé

– např. lih, víno, pivo, tabákové výrobky (např cigarety = 62%)

 

daně přímé

– daně z příjmů fyzických a právnických osob, majetkové daně, daň z nemovitostí, silniční daň, darovací daň atd.

– osoby plátce a poplatníka jsou stejné

– podnikatelé nemusí platit DPH pokud mají příjmy pod 1 mil. Kč

 

Daně z příjmů

daň z příjmů fyzických osob

– zdanění podléhají příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnost, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů, sazba 15%

 

daň z příjmů právnických osob

– zdanění podléhají veškeré příjmy z jejich činnosti a příjmy z nakládání s veškerým majetkem, sazba 19%

 

Daně majetkové

Daň silniční

– platí ji ten, kdo používá automobil pro podnikání a to za ty měsíce, ve kterých automobil pro tyto účely použil

 

Daň z nemovitých věcí

– platí ji vlastníci pozemků a staveb

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

– platí se při prodeji nebo jiném převodu nemovitých věcí

 

Daň dědická

– byla zrušena v roce 2014

 

b) výdajová složka

 1. mandatorní – výdaje stanovené zákonem, které vláda nemůže měnit podle potřeb, převážne to jsou sociální transfery (transferové platby) = starobní                               důchody, sociální dávky, dávky v nezaměstnanosti

 

 1. kvazimandatorní – výdaje, které nejsou zakotveny v zákoně, ale stát je přesto platit musí, protože plynou ze závazků (např. platy zaměstnanců                                      veřejného sektoru)

 

 1. nemandatorní – nepovinné platby, např. nákupy zboží nebo pobídky podnikům

 

– porovnáme-li příjmovou a výdajovou složku státního rozpočtu, může být rozpočet:

a) vyrovnaný: příjmy se rovnají výdajům

 

b) deficitní (schodkový): výdaje převyšují příjmy

– stát si půjčí peníze od mezinárodního měnového fondu, omezí výdaje nebo zvýší daně

– nesmí se moc zvyšovat daně podnikatelům, jelikož by došlo k jejich demotivaci

– využití obligací→ dluhopisy: rychlý příjem, který zajistí lidé, kteří si dluhopisy koupí, získavají z toho úrok

státní dluh: součet půjček od všech věřitelů

 

c) přebytkový: příjmy převyšují výdaje

 

Nástroje fiskální politiky

daně: představují příjmy do státního rozpočtu

automatické stabilizátory: působí stále a automaticky vyrovnávají výkyvy agregátní poptávky a nabídky (např. pojištění v nezaměstnanosti)

záměrná opatření: jednorázová opatření, která ovlivňují agregátní nabídku a poptávku (např. změna daňové sazby)

transfery: dotace do podnikatelské sféry, např. podpora zaměstnanosti zdravotně postižených

vládní výdaje: nákup zboží a služeb, výdaje státního rozpočtu

 

Cíle fiskální politiky

a) bezprostřední

 1. ovlivňování agregátní poptávky: souhrn zamýšlených koupí, zvýšit poptávku můžeme například snížením daní
 2. ovlivňování agregátní nabídky: souhrn zamýšlených prodejů, zvýšit ji můžeme například stavbou nových obchodů nebo zlepšením podmínek pro podnikatele

 

b) konečné

 1. dosažení plné zaměstnanosti:
 2. cenová stabilita:
 3. vyrovnaná platební bilance:

 

Expansivní fiskální politika

– v praxi souvisí s deficitním rozpočtem, přestože by se v takových situacích měla uplatňovat restriktivní politika, ta se ale nedaří zavést

– cílem je zvýšení úrovně agregátní poptávky a rovněž agregátní nabídky

– snaží se stimulovat růst výkonu ekonomiky

– např. snižováním daní, zvyšováním vládních výdajů (dojde k napumpování peněz do ekonomiky, lidé více nakupují a zvýší se agregátní poptávka)

krátkodobý efekt: stát buď sníží daně, nebo zvýší své nákupy což vede k růstu hrubého národního produktu, růstu zaměstnanosti, ale často také k růstu cenové hladiny

dlouhodobý efekt: vede zpravidla ke zvyšování cen a tedy k inflaci

 

Neutrální fiskální politika

– těžko dosažitelný ideál, veřejné výdaje se rovnají vybraným daním

 

Restriktivní fiskální politika

– cílem je dosažení poklesu agregátní poptávky a rovněž agregátní nabídky

– např. zvyšováním daní

– vede k útlumu ekonomických aktivit, když hrozí překročení hranice produkčních možností ekonomiky

krátkodobý efekt: snižuje úroveň cenové hladiny, snižuje produkt a zaměstnanost

dlouhodobý efekt: působí na zvýšení soukromých investic, snížení cenové hladiny