Geografie světového hospodářství – maturitní otázka

 

Otázka: Geografie světového hospodářství

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Matěj Loukota

 

 

Zemědělství

 • obecná charakteristika
 • základní hospodářská činnost člověka
 • zajišťuje výživu obyvatelstva
 • produkuje suroviny do průmyslu
 • vědomě využívá přírodních sil a zdrojů
 • půda – nejdůležitější výrobní prostředek (je nenahraditelná)
 • 36% pevniny je využito k zemědělské činnosti

 

vývoj

kopaničářství

 • objevuje se v neolitu
 • pole bylo obděláváno 2 roky (první rok bylo osazeno ječmenem nebo žitem, v pozdějších dobách bramborami, druhý rokem ovsem a travní semenem)
 • po této době sloužilo nezorané na 3 – 10 let jako pastvina

žďárové hospodářství

 • systém, kdy se vypaluje lesní porost a na popelem
 • zúrodněné půdě se následně několik let pěstují
 • jednoleté a trvalé plodiny

dvoupolní systém

 • základem přílohového zemědělství byly 2 až 3 roky po sobě orané a osévané plochy (ager) a plochy přiložené (campus),
 • ponechávané 3 až 10 let ladem

trojpolní systém

 • spočíval v rozdělení obdělávané půdy na tři části – jedna se osela na jaře (jař), druhá na podzim (ozim) a třetí se nechala ladem (úhor)

 

primární sektor

 • zajišťuje výživu obyvatel a produkci surovin pro průmysl

intenzivní

 • malá plocha, velké výnosy, více lidí, lepší technika
 • většinou v hustě osídlených oblastech
 • produkty, které se rychle kazí (zelenina, květiny, mléko, vejce, …)

extenzivní

 • velká plocha, nižší výnosy, není potřeba tolik lidí
 • řídce osídlené oblasti

 

faktory ovlivňující rozmístění zem. výroby:

přírodní

 • klima – teploty, srážky (rostliny mají různé nároky na množství slun. záření, vodu, teplotu, živiny)
 • půda – zemědělská půda – zaujímá asi 1/3 pevniny, snižování
 • orná půda – pravidelně obdělávaná, asi 11 % plochy
 • travnaté plochy – louky, pastviny
 • pozemky s víceletými kulturami – vinice, chmelnice, sady, plantáže
 • reliéf
 • většina v nížinách do 300 m. n. m.
 • záleží na svažitosti terénu (eroze půdy), důležitá orba po vrstevnici, budování terasových polí
 • expozice reliéfu (=orientace svahu vzhledem ke světovým stranám)

sociálně-ekonomické

 • trh (spotřeba) – závisí na nárocích průmyslové výroby
 • vlastnictví
 • doprava a poloha – umožňuje oddělení, územní specializaci, dělbu práce, prostorový rozptyl
 • práce a pracovní síla
 • mechanizace a chemizace – hnojiva zajišťují až 40 % výnosu z plodin

 

Zelená revoluce

 • výrazná přeměna zemědělství v rozvojových zemích (60., 70. léta)
 • zavádění nových druhů plodin, nové odrůdy
 • umělé zavlažování
 • aplikace moderních techniky a chemie
 • díky ní bylo možné uživit narůstající počet obyvatel
 • vlna – zavedení geneticky modifikovaných organismů – větší výnosy

 

typy zemědělství

samozásobitelské

 • k zabezpečení základních potřeb zemědělců (samozásobitelů)
 • především u rozvojových států

komerční (obchodní)

 • k provozování obchodu
 • více škodí životnímu prostředí
 • důležitá role v ekonomice rozvinutých zemí
 • plantáže

kolektivní

 • nařizováno vládou
 • Čína
 • státní statky (zaměstnanci dostávají mzdu), JZD (jednotná zemědělská družstva, lidé mezi sebe rozdělují produkci a zisky)

ekologické

 • Nepoužívají chemikálie ani léky (hnojivo – dobytčí hnůj)

 

podle podnebných pásů

Tropický a subtropický pás

rovníkové oblasti (0°- 10°)

 • samozásobitelské a komerční (plantáže) zemědělství, tropické plodiny, choroby = problémy schovem dobytka
 • tropické lesy – vykácení – plantáže – hodně vyčerpává půdu (sklizeň až 4x ročně)
 • kaučukovník, kakaovník, čajovník, palmy, banány, cukrová třtina, batáty, tropické ovoce, …

vlhké tropy (10°-23°)

 • savany, střídavě vlhké lesy
 • období dešťů a sucha
 • plantážnictví
 • čajovník, kakaové boby, kávovník, rýže, luštěniny, kukuřice, batáty, …

suché tropy

 • plodiny nenáročné na vodu, v oblastech řek i náročnější plodiny (pšenice, rýže)
 • datlovník – oázy, bavlna, velbloudi, ovce, kozy …
 • negativa – zasolování půd (důsledkem zavlažování)

subtropický

 • významný pro zemědělství, živočišná výroba méně důležitá – druhy nenáročné na pastvu (ovce, kozy, osli)
 • vinná réva, citrusy, olivy, fíky, pšenice, ječmen, kukuřice, podzemnice olejná, rýže, tabák, …

mírný pás

 • nejvhodnější podmínky pro zemědělství – pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, sója, brambory, cukrová řepa, řepka, ovoce, zelenina, …
 • sklizeň jednou za rok
 • tundra, stepi, lesotundry, lesy mírného pásu
 • čím blíže k polárnímu kruhu, tím menší produkce
 • skot, prasata, ovce, kozy, drůbež

chladný pás

 • chov a lov kožešinové zvěře (sobi), rybolov

 

rostlinná výroba

 • pěstování plodin, slouží k výživě hospodářských zvířat a jako průmyslové suroviny
 • obilniny – dominují pšenice, kukuřice, rýže
 • hlízovité kultury – brambory, batáty (Čína)
 • produkce cukru – cukrová třtina (Brazílie), cukrová řepa
 • zelenina a ovoce – citrusy, banány, jablka, rajčata, zelí, …
 • olejniny – sója (Am.), slunečnice (Evropa), podzemnice olejná (Am.), olivy (Evropa-Chorvatsko)
 • technické plodiny – kaučuk, bavlník, len, konopí, tabák (Čína, Indie)
 • pochutiny – káva (Brazílie), čaj (Indie), kakao (Pobřeží slonoviny)

 

živočišná výroba

 • navazuje na produkci rostlinné výroby
 • získáváme maso, tuk, mléko, vejce, kůži, peří
 • extenzivní chov – především na maso
 • kočovný chov – suché oblasti Afriky, Asie; nomádi (kočovníci) se stěhují se zvířaty za lepšími podmínkami
 • polokočovný – Asie, Čína; lidé budují přístřešky a zásobují na zimu
 • transhumace – pravidelné sezónní přesuny dobytka z nížin do horských pastvin; Rakousko, Švýcarsko, Latinská Amerika (Andy)
 • moderní extenzivní chov – v létě na pastvinách, na zimu vykrmí a zabijí; USA, Austrálie, Latinská Amerika

intenzivní chov – především na mléko

 • chov alpského typu – dobytek v létě na loukách, v zimě ve stájích; alpské země
 • moderní stájový chov – celý rok ve stájích, nejintenzivnější, vysoká produktivita (Z a S Evropa, USA)
 • Skot = hovězí dobytek
  • 90 % světové spotřeby mléka, přes 30 % spotřeby masa
  • nejvíce v Indii – posvátné zvíře
 • Brav (prasata)
  • 40 % spotřeby masa
  • ne v muslimských zemích
  • Čína, USA, Brazílie
 • Ovce
  • ¼ chovu pro vlnu
  • Čína, Austrálie, Indie
 • Drůbež
  • Slepice, kachny, husy, krůty, perličky
  • Maso, vejce, peří

 

Zemědělství rozvinutých zemí

 • cca 10 %
 • vysoká produktivita práce, vysoký stupeň mechanizace, automatizace, využívání chemie a hnojení, hustě zalidněné oblasti, biologicky a chemicky upravované krmné směsi přináší zdravotní rizika pro konzumenty

 

Zemědělství rozvojových zemí

 • 60 %
 • samozásobitelství – nízká produktivita práce, nedostatek vody, špatná mechanizace, zaměstnává většinu obyvatel, Afrika
 • plantážnictví – tropy Ameriky a Afriky, export pochutin a tropického ovoce
 • závlahové zemědělství – monzunové oblasti Asie – rýže

 

Hospodářské využití oceánů a moří

 • těžba nerostných surovin z mořského dna
 • ropa, zemní plyn, uhlí a rudy, písek, štěrk
 • minerální látky
 • mořská sůl
 • obnovitelná energie
 • slapové (přílivové) elektrárny
 • doprava, cestovní ruch
 • rybolov
 • 140 mil. tun ročně
 • zhruba 80 % konzumace, zbytek ke zpracování
 • chov i lov
 • šelfová moře
 • Peru, Chile, Severní moře

 

Lesní hospodářství

 • 30 % rozlohy souše, neustálý pokles rozlohy = deforestrace
 • lesnatost = plocha pokrytá lesem/celková rozloha území %
 • význam: produkce kyslíku, zadržují srážkovou vodu, kořeny zpevňují půdu, prostředí pro zvěř, zvyšují vlhkost vzduchu, rekreace pro lidi

 

2 hlavní oblasti

severní

 • mírná klimatická zóna
 • druhově pestrá
 • S hranice výskytu – izoterma 10 °C
 • 90 % lesů na zemském povrchu
 • těžba dřeva
 • S Amerika, Skandinávie, Rusko

jižní

 • oblast rovníku, tropický klimatický pás
 • ekvatoriální a monzunové lesy
 • Latinská Amerika, Asie, Afrika
 • výběrová těžba – těží žádané druhy
 • vzácné dřeviny – mahagon, eben

 

kulturní lesy

 • původní lesy nahrazeny umělou výsadbou
 • monokultury
 • výhody: lepší využití prostoru, rychlý zdroj dřeva, snazší optimalizace podmínek
 • nevýhody: větší nároky na živiny a vodu, náchylnost k napadení škůdci a chorobami, úprava podmínek a ochrana před plevely, jednostranné využívání půdy

 

Geografie dopravy

 • lidská činnost, která zajišťuje přepravu lidí, zvířat, informací, energie, nákladu umožňuje propojení jednotlivých hospodářských sfér

činitelé ovlivňující dopravu

 • socioekonomičtí
 • struktura ekonomiky
 • podíl odvětví na HDP
 • rozmístění obyvatelstva

fyzickogeografičtí

 • klima
 • reliéf
 • poloha

 

suchozemská doprava

automobilová

 • výhodná na kratší vzdálenosti, menší závislost na přírodních i socioekonomických podmínkách
 • velké náklady, energetická spotřeba, znečišťování ovzduší, náročná údržba

železniční

 • Závislejší na přírodních a SE podmínkách
 • Relativně levná, dostupná, bezpečná, ekologická
 • Přeprava nákladu na střední a delší vzdálenosti
 • Nejvíce železnic: USA, Kanada, Rusko
 • Transkontinentální dráhy: 5 v S Americe, Transsibiřská magistrála (Moskva-Vladivostok), Bajkalsko-amurská magistrála (taky Rusko, souběžně s Transsibiřskou, ale severněji)

potrubní

 • jednosměrná přeprava bez obalu
 • finančně nenáročná na výstavbu, dlouhé vzdálenosti
 • ropovody – Čína, USA, Rusko, Evropa
 • zemní plyn – Čína, USA, Rusko, Evropa, Norsko
 • potrubní pošta – Praha

 

lodní

vnitrozemská

 • říční, doprava po jezerech
 • přeprava na střední a velké vzdálenosti
 • závisí na splavnosti toků, silně ovlivněno přírodními podmínkami, pomalé, nerovnoměrné rozmístění
 • ekologická, bezpečná, levná, převoz velkého nákladu

námořní

 • vysoce závislá na přírodních podmínkách, pomalá
 • ekologická, velké náklady, velké vzdálenosti, cena, znečištění
 • největší přístavy: Rotterdam, Hamburk, NY, Marseille
 • tratě: Evropa-S Am, S Am-Japonsko, Evropa-J Afrika

 

letecká

 • bezpečná, rychlá, prostorově málo náročná, spojení celého světa
 • velký hluk, znečišťování vyšších vrstev atmosféry, cena
 • největší letiště: USA Atlanta (Hartsfield-Jackson), Chicago (O’Hare), Londýn (Heathrow), NY (John F. Kennedy)
 • osobní
 • nákladní
 • individuální
 • hromadná

 

Služby

 • terciární sektor
 • produktem není výrobek, ale užitek
 • ve vyspělých státech až 2/3 obyvatel
 • ovlivňuje politická stabilita, pracovní síla, životní úroveň, výkonnost v zemědělství a průmyslu
 • spotřebitelské – bankovnictví, restaurace, lázeňství, kadeřnictví, kina, divadla
 • veřejné – hasiči, policie, školství, zdravotnictví
 • obchod
 • školství
 • vyspělé státy – povinná školní docházka, veřejné i soukromé školství
 • chudé země – nízká vzdělanost lidí

 

Cestovní ruch

 • pohyb lidí za účelem rekreace, sportu, kultury ve volném čase

předpoklady

selektivní

 • určují, kdo a v jaké míře se účastní cestovního ruchu; pracující cestují více než nezaměstnaní, politická situace, ekologické, lidé ze měst na venkov, …

lokalizační

 • vhodné podmínky, přírodní předpoklady; něco, za čím lidé jedou – moře, hory, sníh, teplo, zima, kulturní památky
 • realizační
 • umožňují uskutečnit cestovní ruch; doprava, vybavenost, zdravotní péče, banky, lékař, kulturní nebo sportovní střediska, …

 

rozmístění ve světě

 • Evropa: Středozemní moře, Alpy
 • Asie: Čína, Malajsie, Japonsko, Turecko, Singapur, Thajsko, …
 • Afrika: Maroko, Tunisko, JAR, Egypt, Alžírsko, …
 • Amerika: USA, Mexiko, Kanada, Argentina, …
 • Oceánie: Austrálie, Nový Zéland, Polynésie.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!