Helénismus a rozpad jednoty filozofického myšlení

 

   Otázka: Helénismus

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Anita Poláchová

 

 

Helénismus = období, které je spojeno s expanzí řecké kultury

 • přelomem 338 př.n.l. bitva u Chaironeie, kde zvítězil Alexandr Makedonský a jeho otec
 • očátek změny myšlení řeckých filozofů

 

Hlavní rysy:

 • Skončil koncept polis jako samostatného městského státu, spousta filozofů se přestávala o politiku zajímat → vzniká nový státní útvar – říše (říše Alexandra Makedonského)
 • Skončilo dělení lidí na Řeky a barbary, vznikla obecná představa lidství → představuje chování v souladu s dobrými mravy
 • Stále fungují 2 školy – Akademia a Lykeion
 • Vzniká nové centrum kultury kromě Athén: Alexandrie v Egyptě – nové centrum vzdělanosti, zřízena knihovna (700 tis. svazků)
 • Dochází k rozvoji exaktních věd (matematika, fyzika) např. Archimedes – vana + zákon, Eukleides – matematik, trojúhelník – věty
 • Ve 3. stol. př. n. l. byl přeložen základ „Starého zákona“ (=Tanach) – 5 knih Mojžíšových (Tóra) – z hebrejštiny a aramejštiny (dnešní sýrština) do řečtiny → přispělo to k prolínání židovské a řecké kultury
 • v tomto období hlavní otázka zní: Jak žít, aby byl člověk šťastný a dobrý v těchto nových podmínkách / novém světě?
 • prosazují etiku, gnozeologie a metafyzika jdou v této fázi do ústraní
 • existují 4 způsoby odpovědi: stoicismus, epikureismus, skepticismus, eklekticismus

 

STOICISMUS

 • filozofie je jednotou logiky, fyziky a etiky
 • 3 období
  • Stará Stoa – představitel Zenon z Kítia
  • Střední Stoa – Polybios
  • Mladší / Římská Stoa – Lucius Seneca, Cicero, Markus Aurelius
 • myšlenky: ideálem je stoický mudrc, který je šťastný a chytrý
 • hlavním cílem je dosažení klidu
 • heslo: žij ve shodě s přírodním řádem → žít cnostně, podle předem stanovených pravidel (osudu).
 • neuznávají tzv. determinovanost / předurčenost → zajišťuje ji světový rozum (logos)
 • člověk moudrý se spojí s tímto světovým rozumem a pozná, jaké je jeho místo ve světě
 • člověk podle toho jedná → je šťastný → může dosáhnout klidu
 • člověk který uhne osudu – nepozná své místo nebo schválně nerespektuje světový řád, je blázen → stoikové tuto situaci doporučují řešit sebevraždou
 • „Člověk je osudem buď veden nebo vláčen.“ – Seneca
 • známý je i stoický obraz Káry života

 

EPIKUREISMUS

 • představitel: Epikuros ze Sámu (341-270 př.n.l.) – vytvořil filozofický spolek Zahrada Epikurova (ještě menší než polis)
 • filozofii chápali jako jednotu logiky, etiky a fyziky
 • fyzika rozvíjí atomismus → atomy mají možnost se svobodně odchýlit z drah a to je základ svobody člověka, která souvisí s tím, že každý je zodpovědný za svůj život
 • etika je založena na dosažení slasti (ti, co říkají, že cílem života je slast – hedonisté) = neexistence bolesti, strasti jak duševní, tak tělesné
 • jednou ze strastí je strach ze smrti → podle epikureistů je bát se smrti nesmysl, protože smrt se nás netýká (když žijeme, smrt je mimo, po smrti s tím už nic neuděláme)
 • strach z bohů – taky nesmysl, žijí totiž mimo náš svět
 • filozof usiluje o ideál trvalé slasti jako úplného klidu

 

SKEPTICISMUS

 • představitel: Pyrrhon z Elidy
 • reaguje na spory mezi stoicismem a epikureismem
 • cíl: filozof má usilovat o štěstí, ne o pravdu
 • štěstí lze dosáhnout zodpovězením 3 otázek:
  • 1) Jaké jsou věci? – Nevíme a ani nemůžeme vědět.
  • 2) Jaký postoj k nim máme zaujímat? – Zdržovat se úsudku, nic o nich netvrdit. → epoché = zdrženlivost, nezúčastňování
  • 3) Co tím získáme? – Klid. → ataraxia
 • v učení sledujeme tzv. agnostickou skepsi → v poznávání se nelze dobrat pravdy, jen názoru
 • neuznávali smyslové poznání – smysly nás klamou

 

EKLEKTICISMUS

 • „filozofie vybírání“
 • cíl: snaha spojit filozofii s orientálními vlivy a židovstvím
 • z různých filozofických směrů si vybírají, co jim vyhovuje – něco berou od Platóna, Aristotela, stoicismu
 • představitel: Filón Alexandrijský


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy