Imperialismus – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Imperialismus

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Fly4

 

 

 

 

Úvod

 • od 3. čtvrtiny 19. stol. – 1914, monopolní kapitalismus
 • expanzivní politika, rozšiřování moci vyspělých států nad méně vyvinutým v jiném světadílu
 • evropské mocnosti+USA, JPN a RUS zaměřují své výboje do Afriky, Asie a Oceánie -> vytvoří velké koloniální říše(přír. bohatství, levná prac. síla)

 

Znaky Imperialismu

 1. koncentrace průmyslu a kapitálu do oblastí
 2. vznik fin. kapitálu, do podnikání vstupují banky
 3. monopolizace výroby-vznik velkých podniků skládajících se z menších, na začátku kartel, po sjednocení koncern
 1. vývoz kapitálu-podniká se na místech s levnou místní prac. silou
 2. dotvoření kolon. systému(od 15./16. stol., teď dotvořen) především v Africe a Asii, největší kolon. velmoc ENG, dále FR, NIZ, skoro bez kolonií GER-> velké napětí v Evropě
 1. nárust soc. napětí, vznik dělnických stran, přijetí marxismu
 2. druhá průmyslová revoluce-všude soušasně, vzniká spalovací motor, rozvoj letectví, aut, vznik turbíny, rozvoj hutního průmyslu, elektřina

 

Anglie

 • domácí politika:
  • konstituční monarchie, konzervativci X liberálové, královna Viktorie
  • sektářská společnost-buržoaz. a šlechta(120k£ ročně), střed, dělníci(40£)
 • zahraniční polit.:
  • dobré vztahy s GER, špatné s FR, rozchod s GER(staví lepší loďstvo), smlouvy s FR(1904) a RUS(1907)
 • ekonomika:
  • dílna světa(Liverpool, Manchester), průmysl se nemodernizuje, stagnace ekonomiky
 • kolonie:
  • největší kolon. velmoc (Indie, Austrálie, CAN, od Egypta po Jižní Afriku)
 • dělnické hnutí:
  • přelom 19./20. stol.-vznik Labour Party, vzniká pozdě, dělníci se měli dobře a nepotřebovali změny, spíše odbory než strany
 • jiné:
  • 1888-série vražd J. Rozparovače, 1889-začíná psát A.C.Doyle, 1801-připojení IRL k ENG(vážný problém)

 

Francie

 • domácí politika:
  • od 1870-1940-3. republika, nejsilnější republikáni, osobnost G. Clemencau
  • 1894-proces s A. Dreyfusem(prodával info. GER), nakonec se zjistilo, že to neudělal, omilostněn na zač. 20. stol.(poprvé se projevila síla médií)
 • zahraniční politika:
  • politika odplaty, vztahy s GER na okraji války
  • 1898-Fašoda, srážka FR s ENG v Africe, k válce nedošlo, nakonec spolupráce(FR-západ, ENG-východ), 1904 smlouvy s ENG, 1893 s RUS
 • ekonomika:
  • průmyslové oblasti na severu, převážně finanční kapitál, investoři
 • kolonie:
  • Alžírsko, Madagaskar, Indie
 • dělnické hnutí:
  • 1871, u moci komuna(levice, drobní živnostníci, „vlastnictví je krádež, ale to malé ne“)
  • nakonec poraženi armádou, následuje strach z levice, přelom 19./20. stol.-soc. strana
 • kultura:
  • přestavba Paříže (baron Hausmann), přelom 19./20. stol.-Paříž centrum mod. umění, 1905-fauvismus, kubismus

 

Německo

 • nejdynamičtější, nejagresivnější
 • domácí politika:
  • císařství, nejsilnější Říšská strana, Kulturkampf-cíl dostat vše pod kontolou státu, 1888-nastupuje Vilém II., GER se připravuje na válku
 • zahraniční politika:
  • 1879-smlouva s R-U, 1882-smlouvy s IT
  • GER+R-U+IT=Trojspolek(centrální mocnosti), počátek 20. stol.-Schlieffenův plán budoucí války(rychle porazit FR, pak RUS)
 • ekonomika:
  • nejvyspělejší, koncentrace průmyslu, kapitálu, vznik monopolů nejrychleji v E
 • kolonie:
  • něco málo v Africe
 • dělnické hnutí:
  • marxismus, konkurence lassalismus(podporují stát, GER je)
  • 1869-soc.dem.děl.str., spojili se s lassalisty
  • vznik SPD(GER soc. dem.), pokud vybojují všeobecné volební právo budou nejsilnější strana(bez revoluce)

 

Rusko

 • specifika:
  1. v RUS stále absolutismus, padne až 1917(Mikuláš II.)
  2. 1861-zrušeno nevolnictví, otevírá se cesta pro kapitalismus, ale budován feudálním státem(stát. kapitalismus)
  3. velká koncentrace kapitálu do oblastí(Petrohrad, Moskva, Ural)
  4. velké zastoupení zahraničního kapitálu(FR, BEL, ENG, GER)
  5. asi 160. mil. obyvatel, 4/5 rolníci- každá budoucí revoluce je musí získat
 • dělnické hnutí:
 • narodnictví(rolnický socialismus) chtěli jít jinou cestou vývoje než západ
 • proti-SDDSR-Soc.dem.děl.str.RUS, budovali revolucionáři, hodně Židů(židobolševismus)
 • 1903-rozdělení na bolševiky(V.I.Lenin) a menševiky(Plechanov)
 • Menševici-hlásali, že proběhne buržoazní demokrat. revoluce
 • Bolševici-už ne, RUS je směska imperialismu a feudalismu, prý bude socialistická revoluce
  • revoluce proběhla(9.1.1905), několik tisíc věřících, šli k Zimnímu paláci s žádostí zmírnit soc. utrpení
  • ochranka střílí do davu, začli stávky, demonstrace, násilí
  • 1905-RUS buržoazie si vynutila jmenování první lib. vlády RUS, předseda de Witte, ustavena duma
  • levicové orgány-sověty(rady)
  • nakonec oslabení revoluce a 1907 nastolen čistý absolutismus
 • zahraniční politika:
  • Eng+FR-protiruská koalice, RUS odebrány zisky v TUR
  • 1877-78-RUS přes Balkán k Istanbulu a zde podepsán Sanstefanský mír(RUS zisk Balkánu), Berlínský kongres- RUS přišli znovu o TUR
  • RUS se začli angažovat na Dálném Vých., ale zde je JPN
  • neuspěli, začínají se orientovat k Evropě, součást Dohody
 • kultura:
  • velký význam má literatura, Mendělev-soustava prvků

 

USA

 • domácí politika:
  • 1846 došlo k vymezení hranice mezi CAN a USA(49. rovnoběžka)
  • konec 18. stol.-spor sev. státy Unie(zrušení otrokářství), jižní oblasti(plantáže)
  • prezident Lincoln, odpůrce otrok., odtržení jihu od Unie
  • 1861 jih vytvoří Konfederaci, sever to považuje za porušení ústavy, chce zachovat jednotu silou
  • 1861-65-občanská válka(SeverXJih), duben 65, jih kapituluje->demokratizace
 • politický systém:
  • republika s federativní formou státoprávní úpravy, každý orgán stát. moci závisí na druhém, ústava od roku 1787(Philadelphia)
 • politické strany:
  • republikáni- vznik z protiotrokářského Lincolnova hnutí, strana velkého průmyslu chránící dovozními cly domácí farmáře a průmysl
  • demokraté-hlásali zásadu volného obchodu, proti všemocným monopolům, kteří ovládali trh
 • ekonomika:
  • po válce rozvoj průmyslu a hosp. díky svobodě podnikání
  • střediska rozmachu: NJ, Connecticut, Massachusets, Detroit, Kalifornie
  • USA bohatly vývozem bavlny a obilí, těžbou ropy a uhlí, železa a rozvojem automobil. a elektrotech. průmyslu
 • zahraniční politika:
  • 1848-získán Texas, Kalifornie a Nové Mex., ve válce s Mexikem
  • od SPA zakoupena Florida, 1867 od RUS Aljaška
  • snaha zabránit rozšiřování evrops. kolonií v Americe
  • 1898-válka proti SPA o Kubu, Portoriko a Filipíny, USA vítěz
 • jiné:
  • tvrdá a rychlá kolonizace zasáhla přírodu a původní obyvatele
  • Theodor Roosevelt-dostal Nobelovku za zprostředkování míru mezi RUS a JPN
  • symbol doby: Ford T

 

Japonsko

 • JPN na Dálném východě=GER v Evropě, 19./20. stol. rychlý rozvoj, voj. expanze
 • domácí politika:
  • stol.-JPN zahajuje izolaci od okolí(uzavírá přístavy)
  • 1867-do čela císař Mucuhito(dyn. Meidži) a zahájil reformy s cílem modernizovat JPN a přiblížit se Z
  • hlavní město->Tokio, ústava po vzoru GER
 • ekonomika:
  • prudký rozvoj soukr. podnikání, podpora monopolů, stavby železnic, loděnic, rozvoj žurnalistiky
 • zahraniční politika:
  • rychlá vojenská expanze, střety v CHN a RUS
  • 3 konflikty:
 1. 1875- s RUS o moc, vyřešen diplomaticky

->jižní Sachalin-RUS, Kurily-JPN

 1. 1894-95-konflikt s CHN, JPN získává Koreu a okupuje Taiwan
 2. 1904-1905-proti RUS o vliv v Mandžusku a Koreji

dvě místa bojů-Cušima(námořní střet u JPN ostrovů)

u Mukdenu

v obou bitvách RUS poraženo, JPN začíná pronikat do Mandžuska a dostali zpět jižní Sachalin

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!