Instituce Evropské unie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Instituce Evropské unie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): dom.b

 

 

 

 

Instituce Evropské unie

 • EU – není federace ani organizace (od roku 2009 má právní subjektivitu)
 • Rada Evropy
  • vznik 1949, 1960 vytvořila soud pro lidská práva ve Štrasburku

 

-> Rada Evropy NEMÁ S EU NIC SPOLEČNÉHO!!!

 

Vyjmenování institucí

 1. Evropská rada – vrcholný orgán EU (zasedání se účastní premiéři a prezidenti)
 2. Evropská komise – komisaři, zastupují zájmy EU
 3. Rada evropské unie / Rada ministrů / Rada – zastupují vládu, tvoří institucionální trojúhelník spolu s  Evropskou komisí a Evropským parlamentem
 4. Evropský parlament – jediný přímo volený orgán, volí ho občané

 

Systém EU

 • orgány EU tvoří unikátní systém
 • střídání předsednictva: 2013 Litva, od roku 2014 Řecko (mají se střídat přistoupivší staré a nové státy, velké a malé země, různě geograficky rozmístěné)
 • schvalování legislativy:
 • legislativu navrhuje Evropská komise
 • Evropský parlament a Rada ministrů musí dát souhlas (pokud nesouhlasí -> musí se znovu projednávat)
 • př. – zdražení vajec v ČR – o zvětšování klecí se vědělo 11 let
 • pokud se nedodrží schválená legislativa, následují finanční sankce, pozastavení hlasování, čerpání z fondů
 • příklady nedodržování legislativy: pomazánkové máslo, rum
 • Soudní dvůr EU, Účetní dvůr

 

Vůdčí osobnosti

 • Herman Van Rompuy [fan rompaj]
  • předseda (na obrázku vpravo)
  • do listopadu 2014; před Lisabonskou smlouvou zastával post premiéra -> poté přejmenování funkcí
 • José Manuel Barroso
  • předseda Evropské komise
  • volen na 5 let (do prosince 2014)
 • Martin Schulz
  • předseda Evropského parlamentu
  • volen na 2,5 roku
  • v parlamentu jsou nejsilnější lidovci a socialisté -> střídají se po 2,5 letech

 

Instituce

·        Evropská rada

 • prvopočátky formování už za Charlese de Gaulla [de gól] – bývalý francouzský prezident
 • de Gaulle si začal zvát vrcholné představitele ostatních zemí, což mělo za následek oslabování evropské integrace (integrace = sjednocení)
 • zasedají zde premiéři a ministři
 • na počátku krize vznikla potřeba dalšího scházení těchto politiků
 • dohodli se na jednotném trhu, podpoře Řecka, jednotné měně, názvu měny,…
 • schází se 4x do roka (2x v Bruselu, 2x v předsednické zemi)
 • přijímání rozhodnutí na základě jednomyslnosti x kvalifikované většiny
 • jednání probíhají, dokud se nedohodnou
 • ČR zde zastupuje premiér

 

·        Evropská komise

 • tvoří ji 28 komisařů
 • ČR má svého 3. komisaře (1. Pavel Telička, 2. Vladimír Špidla, 3. Štěpán Füle)
  • Štěpán Füle (na obrázku vpravo) – má v rámci EU na starosti „sousedské vztahy a rozšiřování“
 • komisaře nominuje vláda
 • Evropská komise může být odvolána Evropským parlamentem
 • postavené komisaře: např. evropská komisařka vyzvala operátory, aby snížili ceny tarifů (do půl roku)
 • (2016 – návrh na celoevropské zrušení roamingů)
 • úkoly: předkládá legislativu, spravuje rozpočet, dohlíží na dodržování evropského práva, reprezentuje EU
 • sídlo v Bruselu a Lucemburku

 

·        Rada evropské unie

 • tvoří ji resortní ministři (př. když se řeší životní prostředí, jede tam ministr životního prostředí)
 • úkoly: podílí se na schvalování právních předpisů, koordinuje hospodářskou politiku, podepisuje dohody mezi EU a dalšími státy
 • hlasování – např. zvednutá ruka (hlas) našeho ministra má sílu 12 hlasů (př. Itálie, Francie, Německo, Velká Británie – síla 29 hlasů) -> propočítává se podle politické moci
 • pro schválení:
  • hlasování kvalifikovanou většinou
  • pro schválení 62 %
  • o daních se musí hlasovat jednomyslně
 • vysvětlení pojmů: (viz obrázek vpravo)
  • monopol – na straně nabídky existuje pouze 1 nabízející firma
  • dumpingové ceny – ceny pod výrobními náklady (zničení konkurence)
  • kartel – dohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podniky

 

·        Evropský parlament

 • je volen od roku 1979
 • 766 poslanců (ale mění se podle počtu obyvatel jednotlivých států) – ČR má od června 21 členů
 • úkoly: schvaluje právní předpisy, dohled na EU komisí, schvalování rozpočtu
 • podle politického názoru se sdružují do 8 frakcí
 • EU má 24 oficiálních jazyků (během zasedání se tlumočí do 24 jazyků, ale při jednání někteří politici neumějí řeč -> problém)
 • Evropský parlament má 3 sídla: Brusel, Lucemburk, Štrasburk

 

Další instituce EU

Soudní dvůr EU

 • sídlí vLucemburku
 • Evropský soudní dvůr = nejvyšší „ústavní soud“
 • tribunál – má za úkol zlehčovat Evropský soudní dvůr (spory, ve kterých vystupují neprivilegovaní žalobci – fyzické nebo právnické osoby, kandidátské státy)
 • Soud pro veřejnou službu – zaměstnanci EU se mohou soudit s EU; typy žalob – žaloba pro nečinnost, žaloba na neplatnost,…
 • ! NEZAMĚŇOVAT !
  • Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk)
  • Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (soudní orgán OSN)
  • Mezinárodní trestní soud v Haagu (zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a potenciálně také zločiny proti míru)

-> NEPATŘÍ DO EU

 

Účetní dvůr EU

 • provádí kontrolu finančních prostředků EU
 • OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 • poradní orgány
 • vytvořen v roce 1957 Římskými smlouvami, aby pomohl sblížit názory různých skupin ohledně společného trhu
 • členové jsou vybíráni z mnoha zájmových skupin (zemědělci, dopravci, živnostníci, zaměstnanci, odboroví zástupci apod.)
 • př. řidiči autobusů a kamionů musí mít pauzu po 21 hodinách (původně měla být po 16 -> ale nestihlo se dojet ze střední Evropy na Balkán)
 • Výbor regionů – součást evropského hospodářského a sociálního výboru, další poradní orgán EU
  • skládá se ze zástupců regionálních a místních samosprávných celků (12 zástupců z Česka )

 

_______________________________________

 

Finanční instituce

Evropská centrální banka

 • sídlo: Frankfurt nad Mohanem
 • 2 cíle:
  • pečovat o cenovou stabilitu
  • udržovat stabilitu finančního systému
 • 18 členských zemí (ty, které přijaly Euro)
 • EURO – jedna z nejstabilnějších měn

 

Evropská investiční banka

 • v ní všech 28 členů EU
 • podporuje projekty
 • výhodnější je půjčit si od Evropské investiční banky -> 2% úrok
 • půjčuje i na projekty mimo EU

 

Evropský investiční fond

 • podporuje menší projekty

 

_______________________________________

 

Evropský veřejný ochránce práv

 • evropský ombudsman (řeší stížnosti jednotlivců na jednání veřejné správy)
 • zabývá se stížnostmi na orgány, instituce, úřady a agentury EU

 

Evropský inspektor ochrany údajů

 • řeší se v souvislosti s facebookem, googlem,…
 • ochrana dat občanů

 

Agentury EU

 • Agentura pro evropský GNSS (globální navigační satelitní systém -> GALILEO – sídlo v Praze)
 • EUROATOM
 • výzkumné agentury
 • Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!