Karlovarský kraj – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Karlovarský kraj

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Tomák

 

Geomorfologické jednotky, vulkanismus, mineralizovaná voda, wellness, rekultivace

Karlovarský kraj

-nejzápadnější kraj České Republiky

-sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem

-hranice s Německem (JZ –Bavorsko, SZ- Sassko)

-sídlem K.K jsou Karlovy Vary

-rozlohou je třetí nejmenší kraj po Praze a Libereckém kraji

-skládá se ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary-největší, Sokolov-nejmenší)

-7 správních obvodů:Aš, Cheb, M.L, Sokolov, Kraslice,KV, Ostrov

 

Přírodní podmínky

– 43% plochy je pokryto lesy(hlavně smrky)

– Povrch kraje byl vytvořen třetihorními pohyby podél zlomů

– >Vyvýšené oblasti jsou dnešními pohořími, pokleslé dnešními pánvemi

-Geomorfologicky náleží oblast ke Krušnohorské soustavě, provincie České Vysočiny

-6 geomorfologických celků:

Krušné hory(přírodní hranice s Německem)

Smrčiny(přírodní hranice s Německem)

Chebská pánev

Sokolovská pánev

Doupovské hory

Karlovarská vrchovina

 

-nejvyšší bod je Klínovec v Krušných horách

-velké množství přírodně hodnotných lokalit(rašeliniště, skalní  útvary, vývěry minerálních vod a plynů)

 

-CHKO Slavskovský les(rozsáhlá rašeliniště)-Chrání území mezi světoznámými západočeskými lázněmi – Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi.

-Soos(rašeliniště a slaniště s vývěry minerálních vod)

-NPP Železná hůrka: U obce Lipová. Jedná se o vyhaslou sopku, která je označována jako jedna z nejmladších v ČR.

-Lužní potok: domov kriticky ohrožené perlorodky říční nebo raka říčního

-Komorní hůrka: Nejmladší sopka na území Česka

 

Podnebí

– Klimaticky patří území Karlovarského kraje spíše k chladnějším a vlhčím částem republiky-> Je to způsobeno vyšší nadmořskou výškou (průměrné roční teploty kolem 7,5 stupně Celsia, roční úhrn srážek přes 500 mm)

 

Životní prostředí

-Nejhorší situace je v sokolovském okrese, kde se těží hnědé uhlí a je zde i několik významných průmyslových podniků, jako je například elektrárna Vřesová, hodnocena jako jeden z největších zněčišťovatelů ovzduší v republice.

 

-Díky těmto vysokým hodnotám se náš kraj řadí mezi největší znečišťovatele ovzduší v republice společně s kraji ústeckým a moravskoslezským.

 

Zemětřesení

-Nejaktivnějšími oblastmi jsou mariánskolázeňský zlom, zejména Kraslicko v Karlovarském kraji.

– Směrem od JZ na SV probíhá zlom Podkrušnohorský, na nějž na Chebsku kolmo navazují další zlomy v podhůří Českého lesa (Tachovská brázda). Právě křížení zlomů dodnes způsobuje slabá zemětřesení na Chebsku . Nejsilnější z nich se odehrálo v prosinci 1985, kdy otřes dosáhl síly 4,6 stupně Richterovy škály.

 

– Hloubka zlomů rovněž umožňuje průsak vody do velkých hloubek a její mineralizaci. Všechny prameny v lázních vyvěrají poblíž zlomových linií. Část vody se ohřívá a vyvěrá na povrch jako voda termální

 

Vodstvo

-nejvýznamější řeky: Ohře, Teplá, Rolava, Bystřice, Svatava

– Většina území kraje leží v povodí Ohře, výjimkou je Ašsko, Božídarsko a jižní část kraje

Vodní díla:

Skalka: regulace průtoku řeky Ohře, výroba energie v malé vodní elektrárně Skalka, rekreace, vodní sporty

Jesenice: regulace průtoku

Horká: zásobení sokolovské oblasti pitnou vodou, ochrana před povodněmi

Podhora: zásobení Marianských Lázní pitnou vodou

Stanovice: zásobení Karlovarska pitnou vodou, ochrana KV před povodněmi

Březová: výroba el. en, zásobárna pitné vody KV, chrání Karlovy Vary před rozvodněním řeky Teplé

Myslivny: Jáchymov-pitná voda

Řeka Ohře: pramení ve Smrčinách, levé přítoky: Svatava, Rolava, Bystřice, pravé: Odrava, Teplá

 

Obyvatelstvo

307 449-nejméně ze všech krajů

-hustota 92ob/km -výrazně méně než je průměr ČR(nejvíce kolem toku Ohře, nejméně při hranici s Bavorskem)

-nejlidnatější je okres KV, nejméně okres Cheb

-absolutním počtem narozených a zemřelých se KK řadí na poslední místo

– Zásadním problémem je nízká vzdělanost obyvatel regionu-> vysoký počet potratů či nadprůměrné rozvodovosti, nízká naděje dožití, omezuje možnosti ekonomického rozvoje

– V rámci ČR je neobvyklý i vysoký podíl Slováků, ateistů a obyvatel měst(Po válce zanikla na území kraje řada malých obcí, mnohé obce ležely na území hraničního pásma (Nové Mohelno ) a obyvatelé se museli vystěhovat dál od hranice)

-nezaměstnanost činí kolem 7% (nejnižší míra byla v okrese Cheb, nejvyšší v okrese Sokolov)

-záporný migrační přírustek-(vystěhovalo se více než přistěhovalo)

-kladný přirozený přírustek

-porodnost okolo 10 promile – klesá

-58,5% dětí je narozeno mimo manželství

-míra rozvodovosti je nejvyšší ze všech krajů ČR (3,3 promile)

– k církvi se přihlásilo okolo 20% obyvate –většina k římskokatolické církvi

 

Ekonomika

ekonomicky nejslabší regionům ČR(nízká kvalifikace pracovních sil, nepříliš dobré dopravní spojení s velkými centry v ČR i v zahraničí)

– V kraji téměř chybí větší zaměstnavatelé( jen 3- Sokolovská uhelná, Karlovarský porcelán a WITTE Nejdek)

– Při srovnání základních regionů kraje je kraj ekonomicky nesourodý. Zatímco na Chebsku a Karlovarsku dominuje sektor služeb (lázeňství a turistika) popř. spotřební průmysl, Sokolovsko se orientací na těžbu uhlí a těžký průmysl spíše podobá regionům Ústeckého kraje. Zřejmě do roku 2030 dojde k ukončení těžby, což může pro celou oblast znamenat vážné problémy s nezaměstnaností, zvláště když několik let poté skončí i poslední rekultivační práce.

– důležitý je také cestovní ruch ->v KK je významně zastoupeno lázeňství (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov

-> významně se podílí na celkové zaměstnanosti i na tvorbě HDP

-> ve velkých centrech se tradičně léčí široké spektrum chorob a přibývá wellness pobytů

-rozvoj poznávací turistiky-památky(Loket, Cheb, Bečov nad Teplou),kulturní akce(filmový festival v K.Varech, Chopinův festival v M.Lázních, koncerty v loketském amfiteátru)

 

Karlovy Vary

-minerální prameny, ložiska kaolínu

-výroba porcelánu a balené minerální vody

-horké prameny

-jaterní a střevní choroby

-výroba trolejbusů ,výroba lázeňských oplatků

Františkovy Lázně-ženská onemocnění

Mariánské Lázně– zpívající fontána ,malá vysutá lanová dráha ,jezdí se tu plochá dráha,léčba studenými prameny.

 

Průmysl

-okres Sokolov se vyznačuje těžbou hnědého uhlí, energetickou, chemickou a strojírenskou výrobou

-tradiční odvětví:výroba skla(Moser), porcelánu(Chodov), lihovin(Becherovka), hudebních nástrojů(Kraslice, Luby), minerálních vod(Mattoni) a textilu

 

Zemědělství

-pokles ploch orné půdy(19%)-> přeměna polí na pastviny a louky

-rozšířeno pěstování brambor, řepky olejky a obilnin

-chov skotu, drůbeže a prasat

– Karlovarský kraj má málo orné půdy (převládají zde podzolové a horské půdy) a také chov užitkových zvířat nevyčerpává všechny své možnosti .

 

Energetika

-2 elektrárny v Sokolovsku-Vřesová a Tisová

-Několik vodních elektráren (Březová, Stanovice, Jesenice) a větrných elektráren (na Božím Daru)

 

Doprava

-nejmenší mezinárodní letiště v KV

-hustá síť železničních tratí

-silnice R6

 

Sport

-golf(Hazlov, ML,KV), dostihy, tenis, lyžování(Boží Dar, Jáchymov, Klínovec, Bublava),cyklotrasy, agroturistika(Žluticko, Tepelsko)

 

Rekultivace u Sokolova: V okolí tohoto města zřejmě díky rekultivaci dolů vzniknou v blízké budoucnosti rozsáhlé rekreační areály kolem nově vytvořených jezer. Největším projektem tohoto typu je nyní napouštěné jezero Medard.

 

Karlovarský kraj

Stručně popište polohu Karlovarského kraje. V čem jsou její výhody a nevýhody ve srovnání s jinými kraji?

Při celkovém zhodnocení polohy je Karlovarský kraj v rámci ČR výraznou periferií. Evropské i klíčové vnitrostátní dopravní tahy se regionu spíše vyhýbají, vzdálenost kraje od hlavního města Prahy je značná. Za pozitivum lze považovat blízkost SRN, zvláště pak Bavorska, jež je na rozdíl od Saska ekonomicky vyspělejší a od kraje ho neodděluje hradba Krušných hor.

 

Často se v médiích objevuje tvrzení, že Karlovarský kraj je nejmenší ze všech krajů ČR. Proč to není pravda? V jakém přeneseném smyslu slova nejmenší se výše uvedené tvrzení stane pravdivým? Proč je téměř k ničemu každoročně propíraná informace: V Karlovarském kraji bylo dokončeno nejméně bytů ze všech krajů ČR.

 

Jakou geologickou strukturu má území kraje? V čem je v rámci ČR specifická?

 

Proč patří Karlovarský kraj na první příčky ve výskytu sociálně patologických jevů (prostituce, kriminalita, drogová závislost, potratovost)?

 

Spočtěte hustotu zalidnění Karlovarského kraje (3 314 km2, 307 000 obyvatel) a porovnejte ji s průměrem ČR.

 

Proč jsou tradičně nejvyšší mzdy na Sokolovsku a Chebsko s Karlovarskem zaostává, byť právě Sokolovsko má nejvyšší míru nezaměstnanosti?

 

Pro rozvoj kraje je důležité dokončení rychlostní silnice R6. Co si od dokončení kraj slibuje? Které její úseky jsou již hotové? Kde se v současnosti staví? Kde ještě výstavba vůbec nezačala? (základní informace)

Cílem její výstavby je zvýšení kvality spojení Karlovarského kraje s Prahou a zrychlení dopravy mezi ČR a Německem.

V současnosti je v provozu úsek od hranic se SRN v Pomezí nad Ohří po hranice okresů Cheb a Sokolov v délce 12 km a úsek ve středních Čechách v délce 21 km. V současnosti se pracuje na dokončení průtahu Karlovými Vary a na napojení R6 na silnice u Prahy.

 

Jaké výhody a nevýhody má oproti jiným ekonomickým činnostem lázeňství? Proč se lázeňská města docela dobře doplňují s lyžařskými středisky?

Lázeňská péče vytváří v kraji přímo 7 000, nepřímo pak dalších 15 000 pracovních míst. Na území kraje je celkem soustředěno 44% všech lázeňských zařízení v ČR. Nevýhodou lázeňství pro region je však jeho výrazný sezónní charakter, kvůli němuž je řada vytvořených pracovních míst nestálá.

 

Kde v kraji dochází v současnosti k rozsáhlé rekultivaci krajiny? Co má být cílem rekultivace?

V okolí Sokolova

 

Kde je v kraji hlavní jádrová oblast, ve které se soustředí obyvatelé, dopravní sítě i ekonomické subjekty? Které části kraje jsou naopak silně periferní?

Nejvyšší hustota zalidnění je v nízko položených pánvích kolem toku Ohře, extrémně řídce jsou naopak zalidněny oblasti při hranicích s Bavorskem, jež čtyřicet let ležely v pohraničním pásmu, a vrcholová část Slavkovského lesa, kde po odsunu Němců v letech 1946-54 vznikl vojenský prostor.

 

Proč mají obyvatelé Karlovarského kraje a místní politici oprávněný pocit, že jsou centrálními orgány přehlíženi? Z čeho tato přehlíživost pramení?