Kartografie – otázka ze zeměpisu (5)

 

Otázka: Kartografie

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Klaarinka

 

 • Nauka o mapách, jejich konstrukci a použití.
 • Mapa: zobrazení zemského povrchu do roviny, ve zmenšené a generalizované podobě
 • Globus: zobrazení zemského povrchu na povrch koule

 

Historie map:

 • 14 000 let stará vytvořená do opuky ve Španělsku
 • Anaximandros – mapa z roku 600 př.n.l.
 • Ptolemaios 100 n.l. – zakladatel kartografie; mapa světa, mapa Karpat?
 • Fineus, Piri Reis – mapy z roku 1513, jejichž originalita je zpochybňována
 • Klaudián – nejstarší mapa Čech z roku 1518 (S zakreslen dole a J nahoře)
 • Behaim – nejstarší dochovaný globus na světě z roku 1492

 

Rozdělení map podle měřítek:

 • Zmenšení mapy je vyjádřeno měřítkem mapy.
 • Generalizace mapy = vypouštění detailů za účelem přehlednosti. Čím menší měřítko – tím méně zakreslených detailů.
 • mapy velkého měřítka plány                                                 (1:100 – 1:5000)
 • zobrazují malá území, jsou často zkreslené.
 • Měřítko udává poměr zmenšení mapy proti skutečnosti.
 • mapy středního měřítka topografické mapy        (1:10 000 – 1:200 000)
 • mapy malého měřítka geografické mapy         (1:500 000 a menší)
 • zobrazují velká území, jsou velmi zkreslené.

 

Náplň mapy:

 • geografická síť
 • sít rovnoběžek a poledníků
 • pomocí ní určujeme zeměpisnou polohu
 • zeměpisná šířka (úhlová vzdál. od rovníku – S/J – 0-90°)
 • zeměpisná délka (úhlová vzdálenost od nultého poledníku)
 • měřítko mapy
 • většinou vyjádřeno číselně i graficky
 • výškopis
 • Hlavní výškopisné metody:
 • kóty – místa s přesně určenou nadmořskou výškou
 • vrstevnice – izohypsa – hnědé čáry spojující místa se stejnou kladnou nadmořskou výškou
 • hloubíce – izobáta – modré čáry spojující místa se stejnou zápornou nadmořskou výškou
 • barvy – hypsometrická stupnice barev
 • smluvené značky
 • stínování
 • plastické mapy
 • polohopis
 • znázorňuje vše, co je trvale umístěno na zemském povrchu
 • zakresluje se pomocí smluvených značek
 • popis
 • zeměpisné názvy:
 • místní (názvy sídel)
 • pomístní (ostatní názvy *Labe)
 • V českých mapách se často užívají exonyma = naše vžité názvy pro cizí objekty (Německo, Benátky)

 

Rozdělení map podle obsahu:

 • mapy obecně zeměpisné – fyzická mapa, politická mapa
 • tematické mapy – mapa průmyslu, podnebí

 

 • u tematických map se často používají metody:
 • kartogramy (*mapa hustoty zalidnění států-stínování)
 • kartodiagramy (*zásahy jednotek proti hmyzu (malé grafy v mapě, kolik těží, výskyt hmyzu)
 • metoda anamorfózy (*počty obyvatel států světa-státy jsou velké podle toho, kolik mají obyvatel)

 

Mapová zobrazení:

 • pomocí nich se konstatuje síť poledníků a rovnoběžek
 • do polí této sítě se zakresluje obsah mapy
 • Základní rozdělení je podle vzhledu zobrazovací plochy:
 • azimutální
 • povrch glóbu se zobrazuje na rovinu
 • zachovává úhly mezi poledníky a rovnoběžkami (úhel = azimut)
 • azimutální mapy jsou nejméně zkreslené ve středu, kde se zobrazovací rovina dotýká glóbu
 • kuželové
 • povrch glóbu se promítá na plášť kužele
 • kuželové mapy jsou nejméně zkreslené podél dotykové čáry
 • sečný kužel – nezkreslený plášť se rozšíří
 • válcové
 • povrch glóbu se zobrazuje na plášť válce
 • válcové mapy jsou nejméně zkreslené podél dotykové čáry nebo sečných čar

 

 • všechna tato zobrazení se mohou dále dělit podle polohy osy zobrazovací plochy na:
 • poloha normální (pólová)
 • poloha příčná (rovníková)
 • poloha obecná

 

 • Rozdělení podle polohy středu promítání:
 • gnómonické (střed promítání je ve středu Země)
 • stereografické (v protilehlém bodě)
 • ortografické (v nekonečnu)
 • Rozdělené podle zkreslení:
 • délkové, úhlojevné, plochojevné, vyrovnávací *délkojevné zobrazují správně délky

 

Zobrazovací způsob map ČR:

 • Křovákovo zobrazení (úhlojevné zobraz. na sečný kužel v obecné poloze)
 • Ortodroma (nejkratší spojnice míst na Zemi, součást hlavní kružnice)
 • Loxodroma (protíná poledníky pod stále stejným úhlem – není nejkratší, po nich plují lodě, běhají orientační běžci)
 • Dělení map podle vzniku:
 • původní -vznikly na základě přímého mapování
 • odvozené -vznikly z původních map

 

Práce vedoucí ke vzniku původní mapy:

práce astronomické

 • pomocí astronomického měření se určí zeměpisné souřadnice několika bodů v terénu

 

práce geodetické

 • konstruují se:
 • trigonometrická síť
 • síť bodů s přesně určenou polohou
 • základem pro zakreslování map polohopisu
 • bod č. 1 naší trigon. sítě je Pecný
 • při měření bodů se používá teodolit
 • nivelační síť
 • síť bodů s přesně změřenou nadmořskou výškou
 • slouží k zakreslování výškopisu
 • nivelační přístroj a nivelační lať
 • naše nadmořská výška se původně počítala nad hladinou Jaderského moře, dnes od Baltského moře (Baltské výš o 40 cm)
 • gravimetrická síť
 • síť bodů s přesně změřeným tíhovým zrychlením

 

práce topografické

 • vyměřování v terénu, topograf dává mapě obsah, dokumentuje vše, co se v mapovaném území nachází
 • používá se ,,totální stanice‘‘ – měří i vzdálenosti
 • topografické práce často nahrazuje letecké snímkování (fotogrammetrie)
 • vznikají tvz. ortofotomapy

 

práce kartografické

 • zpracování výsledků topograf. prací, zpracování leteckých snímků
 • vznikne ,,čistomapa‘‘ výsledné mapy

 

práce reprodukční

 • výsledkem je rozmnožení mapové dílo

 

Druhy map:

 • plány
 • nejpřesnější mapy podle měřítka
 • mapy velkému měřítka
 • černobílé
 • běžné měřítko 1:500 (5 cm je 1 m)
 • další 1:5000 (nejmenší možné měřítko plánu)
 • topografické mapy
 • nejběžnější mapy – 1:25 000 (1 cm na mapě je 250 m ve skutečnosti, jednotlivé domy) = velmi přesná mapa
 • 1:10 000 (stromy, domy, lesy)
 • 1:50 000 (1 cm je 500 m, zelená – les, pole, bílá – louky)
 • 1:100 000, 1:50 000, 1:100 000 – vhodné k zakreslování okresů
 • 1:200 000 – bývalé kraje, trochu zkreslená
 • 1:500 000 zakreslení ČR – mapa malého měřítka
 • letecké mapy
 • mapy pro orientační běh
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!