Kartografie – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Kartografie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): klarracervena<>icloud.com

 

Kartografie

 • nauka o mapách
 • zabývá se technikou, zpracováním a výrobou map

 

Mapa

 • zmenšený (analogový) obraz Země

 

Vývoj

 • pravěk
  • loviště, řeky
 • středověk
  • mapa = Babylonská = Evropa
  • Asie, Afrika
 • novověk
  • námořní mapy = síla větru, mořské proudy
  • od 18. století = vojenské mapování
 • Josefské mapování
 • mapování = triangulační síť
 • poslední na začátku 20. století, měřítko 1:25 000
 • první mapy
  • první mapu Čech nakreslil v roce 1517 Mikuláš Klaudián
  • první mapu Moravy nakreslil v roce 1569 Pavel Fabricius
  • Jan Ámos Komenský nakreslil mapu Moravy v roce 1626 ( využíval kopečkové metody )

 

Měřítko mapy

 • udává poměr zmenšené délky ke skutečnosti
 • číselná
 • grafická (kroky, míle, km)
 • rozdělení podle měřítka
  • mapy malého měřítka – 1:1000 000 a výše
  • mapy středního měřítka – 1:1000 000 – 1: 200 000
  • mapy velkého měřítka – 1: 200 000 – 1:5000
  • 1: 2500 = plány, speciální mapy (př. stavební činnosti)

 

Generalizace mapy

 • zevšeobecnění obsahu mapy, zjednodušení obsahu
 • izolinie
  • vrstevnice – kladné
  • hloubnice – záporné

 

Obsah mapy

 • to, co je v mapě
 • generalizace = proces výběru a zevšeobecňování obsahu
 • kartogram = používá se pro znázornění jevu na daném území ( hustota obyvatel )
 • kartodiagram = používán pro jev na určitých územních celkách ( průmysl ve státě )
 • mapové značky
  • čárové, bodové, plošné, pohybové
 • bodové značky
  • města, lázně, vrcholy hor
 • čárové značky
  • železnice, silnice, vodní toky
 • pohybové značky
  • stěhování národů, pohyby vojsk, mořské proudy
 • prvky
  • matematické = nadm. výška, souřadnice, stupně
  • fyzickogeografická = lesy, hory, vodstvo, nížiny, pole
  • socioekonomická = města, vesnice, továrny, objekty
  • speciálně tématické = hospodářsko-tématické = značky zamření (př. uhlí)
  • pomocné = legenda mapy
  • doplňkové = rámové údaje (popisy souřadnic)
  • mimorámové = tj. kdo ji vyrobil, měřítko mapy, vydavatel

 

Grafické symboly

 • bodovací ( město )
 • čárová ( silnice )
  • možnost vyjádření pohybu
 • plošné ( jezera, pohoří, pole, nížiny )

 

Názvosloví

 • místopisné názvy
  • mezinár. uznávané názvy
 • mezinárodní
  • vyšší správní jednotky = názvy států
 • místní
  • města, obce, ulice
 • pomístní
  • názvy jevů, objektů, trvale umístěného (popř. strom)
 • druhové názvy
  • názvy objektů a jejich fce (farma, cihelna)
  • bývají i barevně odlišeny

 

Druhy map

 • astronomické
 • tématické ( průmysl, vegetační pásy )
 • topografické
 • zemského povrchu
 • reliéfní mapy
 • mapy pro slepce
 • vesmírných těles

 

Mapy zemského povrchu

 • podle způsobu vyhotovení
 • přímé měření v terénu = původní mapa
 • odvozená mapa = vzniká zmenšením
 • podle měřítka
 • podle obsahu
  • všeobecně zeměpisné
  • topografické ( zaměřené na hospodářství )
   • nejpodrobnější – památky, cyklotrasy
   • přehledné (př.ČR)
   • všechny mapy mají topografický podklad = říční síť
  • tématické
  • fyziogeologické ( mapy přírody )
  • sociálně ekonomické ( politická, sociální činnosti člověka )
  • technické ( inženýrský charakter )
 • podle formátu
  • nástěnné, atlas, obrazové
 • podle rozsahu
  • státu, oblasti, světadílu, zeměkoule
 • podle knihařského zpracování:
  • pevné vazby, kapesní atlas, volně ložené listy
  • plastické = tyflograflické ( pro slepce )

 

Práce nutné ke vzniku mapy

 • astronomické = zaměření základních bodů vzhledem ke hvězdám
 • geodetické = přímé měření v terénu
 • území se rozdělí na triangulační síť ( vrchol = triangulační bod)
 • nivelační síť = přesné měření nadm. výšek vzhledem k hladině Baltského moře
 • gravimetrická = změření hodnot tíhového zrychlení jednotlivých bodů

 

Dálkový průzkum Země

 • v současné době přístroje GPS (globální polohový systém) zjišťují polohu bodu
 • fotometrie
  • letecké fotografování
  • zpracovávání fot. snímků bez geodet. měření
  • snímky se překrývají
 • družicové zkoumání Zem. povrchu1957
  • družice
  • družice dosahují do výšky 600 – 1000 km
 • meteorologické
  • 1000 km
 • letadlové laboratoře
  • 5 – 20km
  • sledují se škůdci, pokrývka sněhu, posun ledovců

 

Kartografická zobrazení

 • určuje způsob přenosu Zemského povrchu na rovinu mapy
 • dělení
 • podle zobrazovací plochy
  • rovinné (azimutální) – používá se na zobrazení území ve tvaru čtverce nebo kruhu, př. polární oblasti
  • válcové – používá se na zobrazení rozsáhlých území a území tvaru obdélníku
  • kuželové – povrch je promítnut na kužel

 

 • podle polohy zobrazovací plochy (ZP)
  • normální (pólová) – osa prochází póly Země a rovin je kolmá na povrch a osu
  • příčná (transverzální) – osa prochází rovníkem
  • obecná – jakákoliv jiná

 

 • podle zkreslení (vlastností)
  • úhlojevné ( konformní ) – nedochází ke zkreslení úhlů
  • délkojevné (ekvidistantní) – nedochází ke zkreslení délek
  • plochojevné (ekvivalentní) – nedochází ke zkreslení ploch

 

 • podle promítání
  • stereografické ( z protilehlého bodu )
  • gnomické ( ze středu Země )
  • ortogonální ( z nekonečna )