Klasické Řecko – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Klasické Řecko

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Daniel Perout

 

 

Řecko-perské války

 • po poražení Lýdie dobytí řeckých městských států v Malé Asii
 • Peršané mají zálusk na vnitrozemské Řecko (obchodně-strategický cíl)
 • Dareios I.
  • neúspěšné ovládnutí Skytů
  • ovládnul část Thrákie

 

Povstání Řeků v Malé Asii

 • 499 – povstání vede Milétos
 • dobytí hlavního města maloasijské satrapie Sardy
 • pomoc Athén a Eretrie
 • 494 – porážka
  • vyplenění Milétu

 

1. perská výprava (492)

 • Dareios I.
 • loďstvo vede Mardonius
 • loďstvo zničeno u mysu Athos – bouře

 

2. perská výprava (490)

 • výprava na Euboiu à Eretrie
 • spojenci Athén – Plataj
 • bitva u Marathónu
 • Kalimachos (1. stratég)
 • Milthiades (schopnější velitel – dostal vedení)
 • Feidipidés – běžec do Athén (informoval o výsledku bitvy)

 

Athény po roce 490

 • spor o strategii
  • Aristeides (ostrakizován) – silné pěší vojsko
  • Thémistoklés – loďstvo
 • Pirues – athénský přístav
 • loďstvo vyráběli Thétové (podpora chudých)

 

3. perská výprava (480)

 • Xerxes I. (neoblíbený panovník, tělesné tresty)
  • ze Sard po souši i po moři vypravena armáda
 • spojenectví Athén, Sparty, Plataj, Théb
 • bitva u mysu Artemision (námořní)
 • soutěska – opevnění Řekové à bitva u Thermopyl
  • zrádce Efialtes – vpád Peršanů do týla armády
  • král Leonidas, 300 Sparťanů

Poutníče,

zvěstuj Lakedaimónským,

že my tu mrtvi ležíme,

jak zákony kázaly nám.

Simonides z Keu

 

 • Peršané dobývají Théby – vyplenili
 • Peršané nalézají Athény prázdné – vyplenili
 • září 480 – bitva u Salaminy (námořní bitva)
  • perské lodě mají hluboký ponor a neobratné à Řekové vláčely perské lodě na mělčinu, naráželi bodci do trupu
 • 479 – bitva u Plataj – zničení armády
 • 479 – bitva u Mykalé (námořní bitva)
 • konec perské ofenzívy do Řecka, cíl války je osvobodit řecká města v Malé Asii

 

Athénský námořní spolek

 • 478 – Délos (Délský spolek) – iónské náboženské místo
 • společná pokladna (od 454 v Athénách)
 • cíl
  • osvobodit maloasijské městské státy od Persie
  • zbavit Persii kontroly Bosporu a Dardanel
 • povinnosti
  • stavba lodí (posádka athénská) nebo peníze na lodě
 • 449 – mír s Persií (Malá Asie, Bospor, Dardanely osvobozeny)
 • Athény dominantním státem
  • rozhodovaly o financích
  • vměšování do vnitřních záležitostí

 

Vrchol athénské demokracie

 • 462 – Efialtova reforma
  • přenesení pravomocí areopagu přeneseny na bule, ekklésii a heliaiu
  • areopagu zbyly nejtěžší zločiny (náboženské, vraždy)
 • Perikles
  • 443-429 – první stratég
  • neúplatný, rozkvět Athén
  • přestavba Akropole
  • Dlouhé zdi (hradby mezi Athénami a Pireem)
  • většina úřadů losována, placené úřady
  • státní podpora chudým
  • bohatí dotují divadla, (náboženské) slavnosti
  • přímá demokracie
  • občanská práva nemají ženy, metoikové (přistěhovalci), otroci

 

Peloponéská válka

1. válka (457-445)

 • příčina – spory Athén s Korintem
 • Athény × Korint + Théby + Megara + Peloponéský spolek
 • 454 – pokladna Athénského námořního spolku přenesena do Athén (Délos nebezpečný)

 

2. válka (431-404)

 • příčina – nařčení z porušení míru
 • válka ve Velkém Řecku
 • Athény – silné loďstvo × Sparta – silné vojsko
 • 429 – mor v Athénách (smrt Perikla)
 • 422 – bitva u Amfipolu
 • 421 – rozpory mezi radikálními a umírněnými (Nikias) demokraty
  • Nikiův mír se Spartou (421-413)
 • Alkibiádes – radikální demokrat, Periklův synovec (důvěra Athéňanů), proradný
  • výprava proti Syrakusám (415-413) – poražena
 • Dekalejská válka (413-404)
  • boj na území Attiky
  • spojenectví Sparty s Persií
  • 411 – návrat Alkibiáda (utekl, zavražděn v Malé Asii)
  • 405 – námořní bitva u Aigospotamoi
  • 404 – athénská kapitulace
   • rozpuštěn Athénský námořní spolek
   • zbourány Dlouhé zdi
   • ztráta lodí
   • vstup do Peloponéského spolku
   • oligarchická vláda 30 tyranů (v 403 vyhnáni)

 

Další války

 • Korintská válka (394-387)
  • Sparta × Korint + Théby + Athény + Argus
  • 386 – královský mír
   • Antalkidás (Sparta) a Artaxerxes II. (Persie)
   • vynucený všeobecný mír
   • hegemonie Sparty
   • Persie ovládla řeckou Malou Asii
  • 378 – 2. athénský spolek
  • Théby – růst moci (rival Sparty)
   • 371 – bitva u Leuktry (Epameinondas) – porážka Sparty
   • pád Peloponéského spolku
   • 362 – bitva u Mantineie (Théby × Sparta) – porážka Sparty, Epameinondas padl
   • oslabení Sparty, Théb i Athén à využívají Makedonci

 

Kultura

Drama

 • Athény – nejvýznamnější centrum
 • attický dialekt à literární podoba řečtiny
 • attické drama (vrchol v 5. století)
  • tragédie
  • 3 dny (od rána do večera)
  • hry se nikdy neopakovaly
  • autoři napsali 1 komedii a 3 tragédie
  • komedie – kritika politiků, nešvarů
 • Aischylos
  • 80-90 tragédií (7 zachováno)
  • herec
  • osudovost (božská)
  • Oresteia: Agamemnón, Obětující ženy, Usmíření lítice
  • Sedm proti Thébám
  • Přikovaný Prométheus
 • Euripides
  • 80-90 tragédií
  • Dionýsovo divadlo pod Akropolí
  • slavný v Řecku i Makedonii
  • za osud jsou zodpovědní lidé
  • Ifidénie v Aulidě, Médeia, Élektra, Hippolitos, Bakchantky
 • Sofokles
  • 120-130 dramat
  • herec
  • Aiás, Antigona, Élektra, Trachiňanky, Král Oidipús (řecky Oidipos)
 • Aristofanés
  • 44 komedií (11 zachováno)
  • Mír, Lysistrata, Žáby, Oblaky, Vosy, Ptáci, Ženský sněm

 

Filozofie

 • Pythagorejci
 • mladší fyzikové (podstata přírody)
  • Empedokles (pluralismus – více podstat, 4 živly)
  • Anaxagoras (pluralismus – nekonečné množství, kořeny věci; proměnlivost světa, nús – božský princip, rozum)
 • atomismus (všechno je stvořeno z nedělitelných částic)
  • Leukippos, Demokritos
 • sofisté (=učitelé moudrosti) – placení učitelé
  • neexistuje obecná pravda, dobro… (vše je relativní)
  • Gorgias (noetická skepse – nic nelze poznat), Protagoras („člověk je mírou všech věcí, jsoucí že jsou, nejsoucí že nejsou“ – relativita, sobectví)
 • Sokrates
  • zámožný, majitel vinic, vyučen kameníkem
  • sofisté škodí
  • každý má daimon = svědomí (boží hlas)
  • obviněn, že kazí mládež à trest smrti (bolehlav)
  • nic nenapsal
  • „Vím, že nic nevím“
 • Platon
  • dílo psáno dialogem
  • Gorgias, Faidon, Faidros, Symposion (tetralog)
  • Akademia (bůh vzdělání Akadémos)
  • před naším světem svět idejí
  • poznání = rozpomínaní na svět idejí
  • uznával literaturu jako jediné umění
 • Aristoteles (ze Stageiry)
  • lékař na dvoře Filipa II.
  • vychovatel Alexandra III.
  • peripatetická (procházecí) škola Lykeion
  • polyhistor
  • encyklopedické dílo, 158 ústav
  • matematika, logika (nástroj myšlení), psychologie, meteorologie
  • pojmy (vlastnosti) -> soud

 

Lékařství

 • kult héroa Asklépia
  • centrum Epidauros – lázně, stadiony
 • Hippokrates
  • individuální přístup k nemocnému
  • rozeznávání temperamentu
  • Hippokratova přísaha

 

Historie

 • Herodotos (z Halikarnasu)
  • dějiny řecko-perských válek
  • osud v rukou bohů
 • Thukydides
  • dějiny peloponéských válek
  • osud v rukou lidí
 • Xenofon
  • Anabasis – řečtí žoldáci se najali Peršany a poté se vrací domů
  • -> anabáze – dlouhý návrat

 

Rétorika

 • centrum – Athény, Sicílie
 • Ísokratés
  • vyzval Filipa II. ke spojení s Řeky
 • Démosthenes
  • zastánce demokracie, spojení s Makedonií je špatné
  • filipiky (obsáhlá kritika)
  • řečová vada, překonal
 • vzdělanost -> kalokagathia

 

Architektura

 • Akropolis
  • Parthenon, socha Pallas Athény
  • Propylaje (schodiště)
  • chrám Erechteion
  • chrám Athény Niké
 • sloupová síň (stoa poikilé)
 • Halikarnassos – Mausol à mauzoleum

 

Sochařství

 • zachycení reálného lidského těla v pohybu
 • sochy polychromované
 • Myron – Diskobolos
 • Polykleitos – Doryforos (kánon krásy)
 • Feidias – sochy Pallas Athény
 • 4. století – individuální rysy, citové stavy, krása ženského těla
 • Práxistes – Afrodite z Knidu, Hermes s Dionýsem
 • Lysippos – portréty slavných osobností, nový proporční systém (dlouhé nohy)

 

Malířství

 • monumentální, malby se nedochovaly

 

Drobné umění

 • terakotové sošky
 • bronz
 • šperky – gemy (plastický portrét)
 • pečetidla
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!