Komunikace – psychologie pro pedagogické školy

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Komunikace

   Předmět: Psychologie pro pedagogické školy

   Přidal(a): Daniela

 

 

 KOMUNIKACE

= proces vzájemného dorozumívání, při němž se sdělují různé významy (předávající se informace názory postoje), prostřednictvím komunikačních znaků a symbolů

 • Schéma komunikačního procesu

 

DRUHY KOMUNIKACE

Podle směru

 • A<->B oboustranná, klasická sociální interakce
 • A->B jednostranná, chybí zpětná vazba
 • A<-><->B mnohostranná, komunikace které se účastní větší počet lidí

 

Podle typu

 • Sociální (interpersonální) komunikace- mezi lidmi komunikačními prostředky
 • Biologická komunikace- je společná se živočichy (vůně, pachy, barvy)
 • Technická komunikace- mezi určitou skupinou lidí pomocí tabulek, schémat, grafů, vzorců…

 

Verbální a neverbální

Verbální komunikace

 • prostřednictvím slova (základní prvek řeči, ze slov se skládá jazyk)
 • pokud známe jazyk ovládáme i řeč
 • řeč úzce souvisí s myšlením, je jeho nástrojem
 • aktivní slovní zásoba je 5000-6000 slov, pasivní je až 5x větší
 • sledujeme co člověk říká a také jak to říká
 • všímáme si: tempa řeči, rychlosti, intenzity hlasu, pauzy, zárazy v řeči, tón hlasu

 

Neverbální komunikace (nonverbální)

Řeč očí

 • oční kontakt je důležitou součástí mezilidských vztahů
 • všímáme si délky pohledu, jeho hloubky, úhlu pohledu, velikosti oční štěrbiny, tvaru očí, vrásek, mrkání, vzájemné polohy očí

 

Mimika

 • výraz v obličeji často signalizuje základní emoce jako jsou smutek, radost, nadšení
 • nejvýraznější je smutek a pláč
 • existují různé podoby výrazu např. úsměv může být radostný, ironický, falešný…
 • mezi národy existují různé transkulturální rozdíly v mimice

 

Gestika

 • komunikace prostřednictvím gest –narovnání, zvednutý palec, kývání hlavou…

 

Haptika

 • komunikace prostřednictvím doteků –podání ruky, pohlazení, pohlavek, polibek, poplácání po rameni
 • tento typ komunikace musíme volit velmi citlivě

 

Proxemika

 • Komunikace prostřednictvím tělesné vzdálenosti
 • 4 základní zóny:
  • Intimní (do 30 cm)
   • pouštíme do ní nejbližší osoby (partnera, děti, rodiče, výjimečně i lékaře)
  • Osobní (80-120 cm)
   • nejčastěji přátelé
   • nejmenší prostor, který potřebujeme k pocitu vlastního soukromí
  • Společenská (3-3,5 m)
   • při jednání, na přednášce
  • Veřejná (7m a více)
   • Vzdálenost lidí je ovlivněna řadou faktorů např. osobností, temperamentem, pohlavím (ženy mají k sobě obvykle blíže), věkem, zdravotním stavem, kulturní příslušností

 

Kinezika

 • komunikace pomocí pohybů a tance

 

Posturologie

 • komunikace prostřednictvím držení těla, tělesná pozice

 

Celkový zevnějšek

 • včetně oblečení a úpravy zevnějšku

 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Dovednost hovořit- mluvit

 • Spisovná, přiměřeně hlasitá, výslovnost, tempo, pedagog= příklad řeči, tím víc čím je dítě mladší- děti do 6 let se učí mluvit a napodobují řečový projev dospělých do 6 let je to sensibilní učení- nejsnáze se učí a jsou tolerovány verbální chyby= logoped, ocenění!
 • podstatou je správné vyjadřování myšlenek a názorů, při čemž je důležité umět přizpůsobit obsah a formace podle toho komu je určen

 

Umění naslouchat- mluviti stříbro mlčeti zlato

 • Spočívá v dovednosti nastavit sám sebe jako zrcadlo vůči tomu, co nám druhý sděluje, jak na úrovni verbální tak neverbální

Pasivní

-jde o pouhé poslouchání bez poskytování zpětné vazby, nevnímáme obsah toho co je nám sdělováno, často pouze jako kulisa

Aktivní

-naslouchám tomu co mi druhý sděluje a zároveň poskytuji zpětnou vazbu

Překážky které mohou bránit aktivnímu naslouchání:

 • a) Fyzické (hluk, velká vzdálenost)
 • b) Psychické (únava, nezájem antipatie)
 • c) Jazykové překážky (vada řeči, artikulační neobratnost, neznalost jazyka)

 

Dovednost asertivity

 • Asertivita = zdánlivé (zdravé) sebeprosazování, v komunikaci se projevuje tím, že člověk je schopen svá práva a názory na základě logické argumentace a zároveň respektovat práva a názory druhých
 • Odvozuje se od pasivního a agresivního chování-> člověk dokáže jasně říci o co mu jde, vyjádřit své pocity, myšlenky, mluví přiměřeně hlasitě, srozumitelně a bez emocí, nenechá sebou manipulovat, mluví přiměřeně sebejistě a současně druhého nezesměšňuje, neironizuje

 

Existují základní asertivní práva:

 • Mám právo posuzovat své chování a být za něj zodpovědný
 • Mám právo nenabízet omluvy, výmluvy, vysvětlení
 • Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný
 • Mám právo změnit svůj názor
 • Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých
 • Mám právo říci ne bez pocitu viny
 • Mám právo říci nevím
 • Mám právo říci nerozumím
 • Mám právo činit nelogická rozhodnutí a být za ne zodpovědný

 

Příklady asertivní techniky:

 • Pokažená gramofonová deska
  • -je to technika která se používá při prosazování oprávněného požadavku, jedinec)´=ů_. trvá na svém, hovoří klidně bez emocí, prosazuje svůj požadavek až úplně do prosazení
 • Technika otevřených dveří
  • -je to technika která se uplatňuje při přijímání kritiky, kdy jedinec uzná je 2. člověk má za určitých okolností v určitém smyslu pravdu
 • Technika volných informací
  • -poskytujeme informace, které nejsou přímo žádoucí, ale mohou nám pomoci ve vzájemném rozhovoru zejména otevřením se a rozpovídání ze druhé strany

 

KOMUNIKAČNÍ ZLOZVYKY

Při naslouchání

 • Čtení myšlenek- je nejčastější, do toho co poslouchám, vkládám svůj vlastní názor
 • Skákání do řeči a přerušování
 • Nereagování na sdělení-> chybí zpětná vazba
 • Nonverbální odmítání- neverbálně tvrdím něco jiného, než dávám najevo svou mimikou, gesty a výrazem

 

Při mluvení- sdělování

 • Nepřímé vyjadřování
 • Přehánění
 • Neupřímnost
 • Nejasnost a nekonkrétnost
 • Překrucování skutečnosti
 • Únik od tématu
 • Nesoulad verbálního a non verbálního projevu
 • Panovačnost, nekoukání do očí…