Krize feudalismu – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Krize feudalismu

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Pavla

 

 

 

 

ZNAKY

 • expanze Turků
 • zámořské objevy
 • renesance a humanismus
 • krize církve
 • vláda Jagellonců
 • nové technické vynálezy (vodní kolo, vysoká pec, knihtisk)
 • první manufaktury
 • nové plodiny

 

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

 • příčiny
  • hledání nových odbytišť
  • poptávka po luxusním zboží (hedvábí, sklo, porcelán)
  • hledání nových zdrojů (zlato, stříbro)
  • předpoklady
   • zdokonalení lodi
   • zlepšení orientace na moři (kompas)
   • rozvoj palných zbraní
   • myšlenka, že Země je kulatá (Tosccaneli)
  • plavby Portugalců
   • Bartolomeo Diaz – doplul k mysu Dobré naděje – zahynul zde
   • Vasco de Gama – doplul až do Indie
  • plavby Španělů
   • Kryštof Kolumbus – Ital, který byl ve službách španělského krále, 1492 – objevil Ameriku, měl 3 lodě – Pinta, Nina a Santa Maria
   • Vasco de Balboa – objevil Tichý oceán
   • Americo Vespucci – potvrdil objevení Ameriky a pojmenoval ji po sobě
   • Fernando Magalhaes – obeplul celou zeměkouli
  • výpravy za nerostnými surovinami
   • Hernando Cortez – dobyta říše Aztéků (1519 – 1521), území dnešního Mexika
   • Francisco Pizarro – dobyta říše Inků (1531 – 1535), území dnešní Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Chile, Argentiny a Bolívie
   • 1494 – Tordesillaská smlouva – na nátlak papeže, rozdělení světa mezi Španělsko a Portugalsko (V Amerika)
  • přinos pro Evropu
   • nové plodiny
   •  cenová revoluce
   • rozvoj manufaktur
   • vznik obchodních společností

 

RENESANCE A HUMANISMUS

 • fáze
  • raná renesance (14. – 15. stol.)
  •  vrcholná renesance (15. stol)
  •   pozdní renesance (16. stol.)
  • obory
   • astronomie – M. Koperník (heliocentristický názor), G. Galilei  (1.dalekohled), G. Bruno (za své názory upálen)
   • politika: N. Macchiaveli – Vladař, T. Moore – Utopia
   • architektura: arkády, členění staveb – vodorovné římsy nebo svislé sloupy, Belveder, Lobkovický palác, letohrádek Hvězda, zámek Litomyšl a Velké Losiny, náměstí v Telči a Novém Městě na Moravě
   • literatura: D. Alighieri, F. Petraca, Boccaccio
   • umění: L. da Vinci, Rafael Santi

 

KRIZE CÍRKVE

 • krize v Evropě (sociální, hospodářská), z krize obviněna církev
 • koncily: 1. Kostnický (1415 – 1418) – vyřešil papežské schizma (1 papež)

2. Basilejský (1431 – 1445)  –  Basilejská kompaktáta

3. Tridentský (1545 – 1563) – kněží museli složit vyznání víry – credo

koncil – měl stát výš než papež

 • papilismus – v čele papež, poté koncily a hodnostáři

 

NĚMECKÁ REFORMACE

 • 1. oficiální reformátor MARTIN LUTHER

1522 – Luther prohlásil, že zakládá novou církev (schvaloval manželství kněží, kázání v národním jazyce, omezuje přijímání svátostí, ideál – činorodý člověk)

 • německá selská válka (1524 – 1526)
 • protestantismus – evangelici, Jednota bratrská, hugenoti, luteráni, kalvinisté
 • 1555 – Augšpurský mír – platil pro celou SŘŘ –  jakou víru zastával kníže, takovou museli vyznávat poddaní

 

JAGELLONCI

 • Vladislav II. Jagellonský
  • 1500 – 1627 – Vladislavské zřízení zemské – omezení moci krále, posílila šlechta
  • Ludvík Jagellonský
   • 1517 – Svatováclavská smlouva – měšťanům se vrací hlas ve sněmu
   • 1526 – umírá v bitvě u Moháče
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!