Kultura, víra a náboženství – maturitní otázka

 

   Otázka: Kultura, víra a náboženství

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Dominika Bělová

 

 

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství – dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

 

KULTURA:

 • sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které si lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování
 • vytvořil si ji člověk- organizuje každodenní život lidí a vymezuje mu bariéry

 

Dělí se na :

 1. duchovní kultura
 • vše co se týká našeho ducha
 • ideje, zvyky, představy, symboly, zřízení, filozofie, společnost, umění, věda, tradice, náboženství
 1. normativní kultura
 • zvyky, návyky, zkušenosti
 • právo – stát vydává zákony, vynucuje jejich dodržování a trestá nedodržování („Čím více má stát zákonů, tím je zkaženější“)
 1. materiální kultura
 • vše hmatatelné
 • účelnost, estetičnost, efektivita, funkčnost

 

Masová kultura:

 • souhrn informací, hodnot a artefaktů zprostředkovávaných masovými médii tak, aby je mohl snadno konzumovat co nejširší okruh příjemců
 • prvotním cílem je své publikum pobavit a posloužit k zaplnění jejich volného času.
 • preferuje méně náročné žánry a podporuje nekritický přístup
 • podléhá zákonu nabídky a poptávky
 • podle Denise McQuaila (anglický akademik a spisovatel) je masovou kulturu možné popsat pomocí šesti základních znaků jako:
  • netradiční
  • neelitní
  • masově produkovanou
  • populární
  • komercionalizovanou
  • homogenizovanou

 

Subkultura:

 • minoritní skupina se specifickými kulturními znaky, které jí odlišují od většinové kultury nese odlišné znaky v rámci životního stylu, chování, hodnot a norem – je nedílnou součástí této většinové kultury
 • vzniká vzájemnou interakcí jednotlivců stejného věku, sociálního postavení, nebo stejné geografické lokace

 

Kulturní dědictví:

 • za kulturní dědictví jsou považovány:
  • památníky (architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy)
  • skupiny budov (skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy)
  • lokality (výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska)

 

NÁBOŽENSTVÍ:

 • označuje projevy lidského vztahu k vyšší nadlidské moci.
 • je v různých podobách součástí kultury od počátků existence lidstva.
 • všem náboženstvím je společné, že užívají soustavy symbolů a rituálů-

 

Podoby náboženství:

 • PANTHEISMUS: ztotožňuje boha s přírodou
 • POLYTEISMUS: uznává více bohů a bohyň pro různé pozemské záležitosti (plodnost, válka, láska, osud, počasí; např. panteon starého Řecka a Říma)
 • MONOTEISMUS: uznává jediného boha ( křesťanství, islám, judaismus)
 • DEISMUS: bůh sice svět stvořil, ale názor popírá jeho další působení ve světě (hlavně v 18. a 19. století)
 • ATEISMUS: protiklad náboženské víry ( přesvědčení že žádný bůh nebo božský princip neexistuje)
 • TEOLOGIE: je nauka o bohu a náboženství, založená na studiu „svatých textů“, vychází z předpokladu že bůh existuje
 • RELIGIONISTIKA: je společenská věda, která se zabývá vědeckým zkoumáním náboženství, popisem a srovnáváním jednotlivých náboženství aniž by rozhodovala zda je náboženství pravdivé

 

VÍRA (životní přesvědčení):

 • nezbytná, umožňuje nám zaujmout určitý postoj, zvládnout životní situace
 • prodlužuje základní lidskou důvěru v kladné hodnoty a říká, že za bším je ještě hlubší smysl, který je tajemným počátkem a cílem všeho

Západní náboženství: judaismus, křesťanství, islám (monoteistická)

Východní náboženství: buddhismus, hinduismus (nachází Boha skrze ducha člověka)

 

JUDAISMUS

 • monoteistické náboženství
 • vznik: 2 tisíciletí př.n.l.
 • věří v 1 boha, který stvořil svět

 

NÁBOŽENSKÉ POVINNOSTI: žít podle Talmudu – sbírka 613 příkazů, pouček a jejich výkladu pro židovskou víru

CÍL: dosáhnout spásu na tomto světě

 

POSVÁTNÉ TEXTY:         

 • Tanach ( Starý zákon)
 • Tóra ( pět knih Mojžíšových)
  • = zákon a učení
  • základní dokument Judaismu
  • ze tří částí Tanachu – prvních pět knih hebrejské Bible (=Pentateuch)
  • Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
  • Exodus
   • označována jako 2. kniha Mojžíšova
   • druhá kniha Tóry a zároveň i Starého zákona
   • obsah tvoří událost odchodu Izraelitů (1250 př. n. l.) z Egypta a začátek jejich putování pouští na cestě do země zaslíbené (40 let)
  • Proroci
  • Spisy

 

Postoj židů k svému náboženství

 • ortodoxní
 • konzervativní
 • mystický

Místo konání náboženských obřadů – Synagoga

 

Košer strava:

 • pokrmy povolené židovským náboženstvím
 • pouze výrobky z „čistých“ zvířat (přežvýkaví sudokopytníci, běžné druhy drůbeže, ryby se šupinami a ploutvemi; suchozemská zvířata musí být navíc rituálně poražena)
 • zakázáno požívání krve suchozemských zvířat (rituálně poražené zvíře pověšeno hlavou dolů – vykrvácení – maso se omyje a důkladně prosolí)
 • při přípravě a konzumaci se nesmí smíchat maso s mlékem

Šábes: svátek, každý pátek

Králové: Saul, Šalamoun, David

Diaspora: život židů ve vyhnanství

Praotec Židů: Abrahám, Izák, Jákob

Antisemitismus: rasová nenávist k Židům (považováni za méněcenné, vyháněni z domovů, zabíjeni, diskriminováni – např. Soustřeďováni v uzavřených částech měst tzv. ghettech)

Holocaust: vyvrcholení antisemitismu ve 20. století – systematické vyvražďování Židů nacisty

 

KŘESŤANSTVÍ

 • jedná se o monoteistické náboženství vycházející z judaismu (kořeny na počátku našeho letopočtu na území dnešního Izraele)
 • nejrozšířenější světové náboženství
 • postava je Ježíš Kristus (= pomazaný král)
  • pochází z Nazaretu (Palestina)
  • kolem roku 30 n. l. Veřejný kazatel a reformátor judaismu –> popuzoval římské politické autority –> zatčen a odsouzen k smrti ukřižováním
  • nazýván Spasitel, Kristus, Mesiáš ← Svatou trojici doplňují křesťané Duchem svatým ← obracejí se k nim při modlitbě
  • o jeho životě pojednávají evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan)
 • měl vliv na lidi = politicky nebezpečný, odsouzen Pilátem (římská moc), kázal křesťanskou lásku ke všem bez rozdílu, uzdravoval nemocné, přinášel víru v království Boží, v jeho šlépějích jdou apoštolové

Posvátná kniha Bible obsahuje 66 knih:

 • STARÝ ZÁKON (spis Hebrejské bible, hl. postava Mojžíš)
 • NOVÝ ZÁKON( působení a kázání Ježíše z Nazaretu)

Církev – společenství lidí věřících v Ježíše Krista

V čele: kněží, pastoři, starší

Filozofie křesťanství – dějiny a osud lidstva jsou v rukou milosrdného a spravedlivého Boha

 

HLAVNÍ KŘESŤANSKÉ PROUDY

 • Katolická
 • Protestantská
 • Pravoslavná
 • Anglikánská
 • Řecko-katolická

 

DATA

 • 313 n.l : zrovnoprávnění křesťanství
 • 325 : koncil v Niceji, dotvořena křesťanská věrouka
 • 1054: definitivní rozkol v církvi
 • st. : období reformací – J. Hus, M. Luter

 

Dogmata: nelze jej vysvětlit, musíme věřit (Svatá trojice)

Svátky:

 • 2 hlavní – narození Ježíše Krista (Vánoce, 25. prosince, jinž předchází advent), a jeho vzkříšení (Velikonoce, první neděle po prvním jarním úplňku, jimž předchází půst)
 • ostatní – Nanebevzetí (vždy ve čtvrtek, připomíná zázračné vstoupení Ježíše do nebe 40 dní po zmrtvýchvstání) ; Hod Boží svatodušní (vždy sedmou neděli po Velikonocích, oslavuje sestoupení Ducha svatého na apoštoly, neděle zasvěcena bohoslužbě vzdávané vzkříšenému Kristu)

 

ISLÁM

 • modernistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce, působícího v 7. Století
 • muslimové věří, že bůh Mohamedovi zjevil KORÁN, který společně se SUNNOU (Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny Islámu
 • podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím

 

MOHAMED IBU ABDULLÁM (570 – 632 Mekka)

 • úspěšný náboženský i politický vůdce, sjednotil arabské kmeny

ISLÁM = podřízení se Bohu

MUSLIM = podřízený Bohu

 

Islám stojí na 5 sloupech:

 • ŠAHÁDA = věta, která když se pronese s vírou, tak dělá z člověka věřícího, Korán (114 kapitol = SÚRY)
 • HADŽDŽ = pouť do Mekky, muslim ji má vykonat alespoň jednou za život
 • SALAT = povinnost muslima 5x denně se na výzvu moezínů modlit, modlitba je znehodnocena, pokud před ním přejde osel, pes nebo žena
 • ZAKAT = povinnost odevzdávat 2,5% z ročních příjmů na dobročinné účely
 • RAMADÁN = postní měsíc, od východu do západu slunce se nesmí jíst, pít ani se věnovat sexu
 • DŽIHÁD = svatá válka proti nevěřícím

 

Muslimské směry:

 • SÍITÉ (10% muslimů)
 • SUNNITÉ (90% muslimů)
 • VAHÁBITÉ = usilují o zavedení ŠÁRÍJI = tvrdé muslimské zákonodárství

 

HINDUISMUS

 • náboženství celé indické civilizace
 • společnost se dělí na Kasty
 • od 3-2 000 př. n. l.
 • posvátné texty čerpají z VÉD (obsahují chvalozpěvy)

 

 • UPNIŠADY = filozoficko-náboženská vyprávění, která navazují na védy
 • KARMA: princip, podle kterého se určuje kam se bytost zrodí závisí na činnech v min. životě
 • GURU = duchovní učitelé hinduismu
 • SANSÁRA = společná víra indických náboženství – koloběh zrození, smrti a opětovného
 • MOKŠA : osvobození z věčného převtělování a vstupu do světa bohů

zrození, v němž jsou uvězněny všechny bytosti, dokud se jim nepodaří osvobodit

 

 • FILOZOFIE: sžití se zákonitostmi, rozdělení společnosti na kasty
 • POVINNOSTI: řídit se odkazy bohů, uznat moudrost véd
 • MÍSTO KONÁNÍ OBŘADŮ: kláštery, oltářky v domácnostech
 • CÍL: Mokša

 

Nejvýznamnější bohové

 • Brahma (stvořil svět)
 • Višnu (udržovatel)
 • Šiva (ničitel)
 • Šakti

 

BUDHISMUS

 • 6-5 př. n. l.
 • světové náboženství pocházející i Indie a je rozšířené po celé jihovýchodní Asii
 • zakladatel SIDDHÁRTHA GAUTAMA = nazývám titulem Buddha (Probuzený), synem bohatého šlechtice, avšak zřekl se světa, začal žít asketickým životem a při meditaci dosáhl probuzení

 

KARMA = přímý zákon příčiny a důsledku (jak se chovám, tak se mnou budou zacházet)

SANSARA = koloběh životů

CÍL: nirvána: stav neulpívání; pramene, který vyhasl

 

 • 4 ušlechtilé pravdy:
 1. Existuje utrpení (strast, bolest)
 2. Existuje příčina utrpení ( touha, chtění po nesmrtelnosti)
 3. Utrpení je možné ukončit ( ovládnutí touhy)
 4. Cesta vedoucí k zániku utrpení ) 8 dílná stezka)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!