Manželství – maturitní otázka

 

   Otázka: Manželství

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): sasinka4

 

 

Manželství – vznik, vztahy mezi manžely, neplatnost a neexistence manželství, zánik manželství

 

Manželství:

-Je trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem.

-Uzavření manželství je veřejný slavnostní obřad, který se uskutečňuje za přítomnosti dvou svědků, a to buď před státním orgánem (občanský sňatek), nebo před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti (církevní sňatek).

-Obě formy svatebního obřadu mají stejnou právní závaznost a platí pro ně stejná zákonná pravidla.

-Snoubenci musí prohlásit, že spolu vstupují do manželství, že jim není známá žádná okolnost vylučující uzavření platného manželství, že znají navzájem svůj zdravotní stav a jak se dohodli o příjmení. Ponechají-li si každý své dosavadní příjmení, musí také prohlásit, které z nich bude příjmením jejich společných dětí.

 

Občanský sňatek:

-Uzavírá se na úřadě obce, kde se vede matrika pro obvod, v němž má jeden ze snoubenců trvalý pobyt.

-Výjimky – uzavření manželství v cizině na českém zastupitelském úřadě – Ambasáda české republiky

-oddávat může starosta, místostarosta a pověřené osoby (členové zastupitelstva), kapitán lodi (plující pod vlajkou ČR), letadla (registrovaného v ČR), bojových jednotek

-musí být přítomen zástupce matriky – představuje snoubence

-minimální počet osob je 6 (oddávající, snoubenci, matrikářka, svědci)

 

Církevní sňatek:

 • Každé uzavřené manželství se zapisuje do matriky. Za tím účelem musí orgán církve bezodkladně doručit příslušnému úřadu protokol o každém uzavřeném církevním sňatku a to nejpozději do tří pracovních dnů od uzavření sňatku.
 • Shledá-li příslušný matriční úřad, že je vše v pořádku, vydá snoubencům osvědčení o tom, že splnili všechny zákonné požadavky pro uzavření platného manželství. Ustanovení § 4b odst. 2 zákona o rodině stanoví, že církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu toto osvědčení. Osvědčení nesmí být starší než tři měsíce. Po třech měsících osvědčení pozbývá platnosti a je třeba požádat o vydání nového osvědčení. Kdyby byl církevní sňatek uzavírán bez předchozího předodavkového řízení před příslušným matričním úřadem nebo kdyby osvědčení předané oddávajícímu bylo starší než tři měsíce, manželství by vůbec nevzniklo, jednalo by se pouze o manželství zdánlivé a svatební obřad by neměl vůbec žádné právní následky.

 

Platné manželství nelze uzavřít:

 1. S ženatým mužem nebo vdanou ženou – překážka bigamie
 2. S osobou mladší 18 let – překážka nezletilosti. Výjimečně může soud povolit manželství nezletilé osobě starší 16 let
 3. S osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům – překážka nezpůsobilosti (osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu)
 4. S osobou postiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – překážka duševní poruchy (soud může povolit)
 5. Mezi předky a potomky a mezi sourozenci, i nevlastními, kteří mají společného pouze jednoho z rodičů – překážka příbuzenství

Vztahy mezi manžely:

 • Muž a žena mají stejná práva a povinnosti.
 • Mají žít spolu, být si věrni, vzájemně si pomáhat, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.
 • Manželé rozhodují společně o rodinných záležitostech, a nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.
 • Manželé se mohou bez plné moci navzájem zastupovat v běžných záležitostech. Jednání jednoho z nich je v takovém případě závazné pro oba.

 

Zánik manželství:

1.       Smrtí jednoho z manželů

2.       Prohlášením za mrtvého jednoho z manželů

3.       Rozvodem – soud může manželství rozvést, pokud je hluboce a trvale rozvrácené a nelze očekávat obnovení manželského soužití.

 

 • Nesporný rozvod

– V případě, že se manželé na rozvodu shodnou a shodnou se také na všech souvisejících otázkách (majetek, bydlení, děti), jedná se o nesporný rozvod podle §24a, při němž soud příčiny rozvratu nezjišťuje a celkově se jedná o velice pohodlné a rychlé řízení pro všechny strany. Na rozvrat se v tomto případě usuzuje z objektivních skutečností:

1) manželství muselo trvat alespoň 1 rok

2)manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí

3) druhý manžel se k návrhu připojí. Pokud jsou tyto podmínky splněny, má se za to, že manželství je rozvráceno tak, jak popisuje §24.

Soud pak takové manželství rozvede, pokud manželé předloží:

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů

b) práva a povinnosti společného bydlení

c) případnou vyživovací povinnost. (Tato část smlouvy je tedy fakultativní, nepovinná.)d) Pokud se v manželství narodily děti tak ještě pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

 

 • Sporný rozvod

– v manželství může nastat situace, že návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel (např. nebyl tomu druhému nevěrný) a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma (např. výrazné snížení životní úrovně), soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky § 24. Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!