Místo člověka ve společnosti

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Místo člověka ve společnosti

Předmět: Sociologie

Přidal(a): vl3da

 

 

Kultura

 • Každou společnost charakterizuje kultura = sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které si lidi osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním životě (instinktivní)
 • Na světě je asi 4000 kultur, mají tzv. univerzália (koncept rodiny nebo přátelství)
 • Materiální kultura – soubor jevů a procesů, vztahující se k uspokojování materiálních potřeb člověka, infrastruktura, pracovní nástroje, umělecké předměty
 • Duchovní kultura – oblast duchovního bohatství společnosti, vědění, normy, hodnoty. Zvyky, jazyk, filozofie
 • Kultura každé společnosti se skládá ze čtyřech navzájem propojených prvků:
  • Kognitivní stránka (vědění a znalosti) – jak se máme v běžném životě chovat, rozumíme, co věci a události kolem nás znamenají a jejich následky
  • Normativní stránka (normy a hodnoty) – standarty společnosti, vymezují chování člověka, co je přístupné a co není, motivují lidi k jednání určitým způsobem (nekrást, chovat se podle pravidel slušného chování), normální (přístupné) je to, jak se chová většina
  • Materiální statky – symboly a artefakty (materiální věci, typické pro určitou kulturu) americká x indická společnost (způsob života, bydlení, jídlo)
  • Jazyk – naučený systém symbolů – dorozumění, přenos myšlení, sdílení světa s druhými lidmi
 • Konflikt kultur – Samuel Huntington – Střet civilizací – konflikty budou v budoucnosti probíhat hlavně mezi kulturními celky, ne zeměmi
 • Kulturní difuze – prolínání kultur
 • Subkultura – specifická kultura, je součástí obecné kultury, ale odlišuje se určitými znaky

 

Sociální struktura

 • Osu společnosti tvoří vztahy mezi lidmi – sociální struktura – uspořádání vztahů mezi jedinci, vztahů ve společnosti
 • Základem sociální struktury je sociální postavení, sociální role a sociální stratifikace (rozvrstvení) společnosti
 • Sociální pozice (status) = postavení, které jedinec zaujímá v sociální skupině, je svázáno s výkonem určité role, pozice
  • Vrozené
  • Předem dané (askriptivní) – připsáno člověku bez ohledu na jeho kvality (pohlaví, postavení podle povolání rodičů, etnické skupiny, kastovní systém)
  • Získané – postavení získané díky kvalitám člověka
 • Sociální role – soubor práv, povinností a očekávaného chování, které vyplývají ze sociální pozice
 • Chování člověka pak ukazuje, jak požadavky určité role plní – může to být role syna, dcery, otce, dobrého studenta
 • Máme určité vzorce chování, které jsou od dané sociální role očekávané /společenská kontrola)
 • Společenské role:
  • Vnucená role (ZŠ, vězení, otroctví, vojna)
  • Volitelné (zaměstnání)
 • Specifická role (těhotenství)
  • Individuální – k sobě x skupinové (vedoucí zájmového kroužku)
  • Primární – příbuzenské vztahy x sekundární (soused, trenér)
  • Dlouhodobé (muž, žena) x krátkodobé (návštěvník kina, nějaké akce)
  • Prolínající se (matka + manželka) x vylučující se – (sportovec x drogy)
 • Čtyři stupně ztotožnění se s rolí:
  • identifikace – ztotožnění úplné, roli přijmeme
  • modifikace – přizpůsobení role
  • konflikt role – např na charakteru člověka
  • odmítnutí role – roli nepřijmeme
 • sociální vrstva – skupina lidí s různým sociálním a ekonomickým postavením, rozsahem moci a životním stylem: vyšší (elita), vyšší střední (odborníci), nižší střední (úředníci), vyšší dělnická (odborné ruční práce), nižší dělnická (neodborné ruční práce), underclass (bezdomovci, vězni)
 • sociální mobilita – přesun lidí ve struktuře, společnosti, prostupnost stratifikačního systému
  • vertikální mobilita – společenský pád a vzestup (přesuny z nižších do vyšších vrstev a naopak)
  • horizontální mobilita – sociální pozice se nemění (např profesní změna beze změny sociální vrstvy, změna bydliště)
  • intragenerační – změny na spol. žebříčku v rámci jedince /přesun v rámci jedné generace, na konci života má horší/lepší postavení než na začátku
  • intergenerační – změny na spol. žebříčku v rámci generací (přesun mezi generacemi, děti získávají lepší/horší postavení než mají jejich rodiče)
 • sociální stratifikace – sociální rozvrstvení, základem stratifikace je nerovnost – vymezena různými kritérii (věk, pohlaví, vzdělání, národnost, majetek) v tradičních společnostech vychází z rodinného původu, majetku a politické moci, v moderní společnosti ze vzdělání, přijmu nebo profese

 

Typy stratifikačních systémů

 • otrokářství systém – typ závislosti, kdy je jedna osoba majetkem jiné, majitelem mohl být panovník, stát, jednotlivec
  • postavení otroka je různé, někdy měli práva (Mezopotámie)
  • otroci: dlužník, válečný zajatec, z rodiny otroků
 • kastovní systém – člověk se narodí do určité kasty a je vyloučeno, aby se přesunul do jiné kasty
  • kasta – společenská vrstva, skupina osob, jejíž sociální status je dán narozením, má pro své sociální postavení omezené volby povolání, sociální mobility (vzestup v žebříčku) a prostorové mobility (stěhování)
  • Brahmáni, Kšatrijové, Vaišjové, Šúdrové
  • Brahmáni se nesmí stýkat s nedotknutelnými, poruší-li jedinec daná pravidla, ocitne se v příštím životě nižší postavení
 • Stavovský systém – skupiny lidí, které mají stejný status, tvořen souborem privilegií, práv a povinností
  • Typický životní styl, relativně stejná výše majetku (arcibiskup x kaplan)
  • Mohli se dostat do stavu povýšením (získali titul) nebo sňatkem)
  • Kolektivní cíle
 • Třídní sytém – tvořen třídami – skupiny lidí vymezené na základě způsobu obživy a postavením na trhu práce
  • Třídy jsou volně prostupné na rozdíl od kast a stavů, dovoluje nám se v systému volně pohybovat na základě naší motivace

 

Socializace

 • Začleňování člověka do společnosti (v průběhu celého života, ale charakteristická pro dětství, pak už nelze dohnat, osvojováním si norem společnosti, chování, zásad komunikace, vytváření názorů, postojů) primární v dětství, sekundární např. v pubertě nebo terciální v dospělosti
 • Resocializace – člověk přijímá nové normy a hodnoty (např. při přistěhování do jiné země)
 • Zprostředkovatelé socializace: rodina, vrstevnická skupina, masmédia, škola, církev
 • Způsoby socializace: hra, přejímání sociálních rolí, učení, vzdělávání, napodobování, vliv kultury (internet, kniha, divadla)
 • Dobře socializovaný člověk se chová stejně doma i ve společnosti, vychází s lidmi, komunikuje x špatně socializovaný člověk – problémy s ostatními, někdy i vlastní identitou

 

Sociální skupina

 • Stabilní sociální útvar, seskupení lidí spojených společným cílem s relativně stálými, trvalými, pevnými vztahy mezi členy, sociologii skupin zkoumá charakter těchto vztahů a provádí jejich klasifikaci
 • Je schopná navenek vystupovat jednotně, má vlastní identitu (symboly, hodnoty)
 • Rozdělení: podle členů
  • malá 2-30 členů, znají se mezi sebou, stýkají se (rodina, družstvo)
  • velká – nad 30 členů, komunikace je zprostředkovaná, členové se navzájem neznají
 • Podle vztahů ve skupině:
  • formální – předem určená hierarchie, vztah podřízenosti a nadřízenosti, skupina zřízena institucí, předem daná pravidla a pozice (škola, armáda, firma)
  • neformální – osobní vztahy mezi členy, skupina vzniká spontánně (rodina)
 • Podle míry socializace:
  • Primární – těsné neformální vazby mezi členy, možnost důvěry, např. rodina – základ sociální struktury, funkce emocionální (jistota, láska), ekonomická, výchovná, ochranná
  • Sekundární – spíše formální vztahy, hlavní motiv členství je pragmatický
 • Podle členství:
  • s členstvím dobrovolným (společný zájem – sportovní oddíl)
  • s členstvím nedobrovolným (vězení)
 • Podle uzavřenosti:
  • otevřené – vstoupit může kdokoli (sportovní oddíl)
  • uzavřené – (sekta, gang)
 • Způsoby vedení skupiny
  • Autokratický – o všem rozhoduje vůdčí osobnost (příkazy, zákazy), nemusí být tolik efektivní
  • Liberální – naprostá neshoda ve skupině – každý si dělá, co chce
  • Demokratický – je ideální – můžu přirovnat k týmu, diskuze, názory = vyšší výkonnost
 • Vztahy ve skupině
  • Kooperace
  • Soutěžení
  • Mocenské vztahy
  • Konflikt

 

Zvláštní skupiny

 • Pasivní: agregát – náhodný dav (lidé, kteří reagují na stejný podnět, mající vědomí duševní) publikum – posluchači, obecenstvo (společný cíl)
 • Aktivní (útočná):
  • Masa – velké množství lidí spojující se k určité aktivitě (např demonstrace)
  • Dav – pasivní, tvoří se náhodně, pudové jednání, stádnost (davové chování – převládají instinkty, pudy emoce, člověk se chová tak, jak by se sám nikdy nechoval – anonymita)
 • Sociometrie – měření vztahů ve skupině
 • Referenční skupina – skupina ve které máme zájem setrvat

 

Současné problémy společenského života

 • 2 typy problémů:
  • sociální problém – to co společnost považuje za problém, týká se celé společnosti, něco ve společnosti nefunguje tak jak by mělo (nezaměstnanost)
  • sociologický problém – týká se sociologie, není to problém společnosti, ale jedná se o vysvětlení, proč něco nefunguje

 

Globální sociální problémy

 • globalizace – propojování světa, zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, propojování, souvisí s přechodem moderní společnosti ve společnost postmoderní nebo pozdně moderní, po 2. SV
 • řešení problémů – OSN
  • chudoba třetího světa, prohlubování rozdílů mezi bohatými a rozvojovými státy, nemoci (pandemie)
  • zhoršování životního prostředí
  • rostoucí počet obyvatel
  • terorismus
  • nerovnost pohlaví
  • konzumní společnost
  • kulturní relativizace – díky celosvětovému rozšíření elektronických médií mají větší možnost poznávat jiné národy a kultury
 • snižování porodnosti a sňatnosti – speciálně v ČR
 • stárnutí populace – způsobuje zpomalený růst počtu mladých věkových skupin, v našich podmínkách je dobrá zdravotnická péče a ta prodlužuje život lidí
 • rasismus – názor, že jedna rasa je nadřazena nad druhou, a to na základě odlišných vnějších fyzických znaků (v ČR např. romové)
 • etnocentrismus – interpretace kulturních, společenských a životních jevů cizích kultur, podstatou je nadšenosti vlastní kultury