Základní otázky etiky – maturitní otázka

 

   Otázka: Základní otázky etiky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): lendaloto

 

Dělení etiky, kořeny evropské etiky, autonomní etika. Etické kategorie. Etické problémy moderní společnosti.


Základní metodologické přístupy

etika = odvětví filosofie; ovlivňují ji obecné otázky o životě a jeho smyslu; na jejím utváření se podílí také sociální, politická a náboženská kultura, ve které se vyvinula

= racionální zkoumání morálky

 • zabývá se normami lidského chování, rozhodnutími, která lidé činí, a způsoby, jimiž svou volbu odůvodňují
 • etymologie: éthos [řeč.; obvyklé místo bydlení, zvyk, mrav] + mos [lat.; obyčej, mrav]
  • ÉTHOS:
   • étos se týkal zvířat a označuje místo pastvy, stáj, způsob jejich života a chování
   • → přeneseno na člověka znamená étos místo bydlení, určené společenstvím nebo původem
   • postupně nabývá na významu charakteru člověka ve vztahu k společnému mravu a nakonec označuje způsob jednání, postoj a smýšlení osob
  • MOS:
   • je od něj odvozeno slovo morálka
   • původně znamená vůle – označuje vůli uloženou člověku bohy nebo panovníky (předpisy, zákony, tradiční mravy a obyčeje)
  • v průběhu těchto změn: obě slova znamenají také osobní způsob života, smýšlení, charakter a mravní chování jedince
  • etymologie nejprve odkazuje na sociální kontext, do něhož jsou etické a morální jevy původně zasazeny jako společný mrav, obyčej, zvyk, zákon, společenství – teprve později nabývá význam těchto slov subjektivně individuální aspekt osobního mravního smýšlení a charakteru
  • pojem etika se většinou užívá pro vědecké zkoumání morálních obsahů
 • mrav označuje, jak jsou členové určitého společenství zvyklí jednat, morálka jsou pak jejich společné představy o tom, jak by jednat měli, a etika je pokusem o teoretický výklad těchto přestav

 

 • 1) deskriptivní etika:
  • popisuje mravní rozhodnutí a hodnoty, které zastává konkrétní společnost (např. polygamie)
  • zčásti je sociologií i psychologií morálky
  • nesnaží se zjišťovat, co je správné a co ne, pouze popisuje

 

 • 2) normativní etika:
  • snaží se popsat ideální stav
  • zkoumá normy, jimiž se lidé při svém mravním rozhodování řídí
  • věnuje se problematice povinnosti (co by člověk měl dělat – deontologické otázky) a hodnot (co utváří dobrý život – axiologické otázky)

 

 • 3) metaetika
  • meta = nadřazené
  • věnuje se jazyku, kterým o morálce hovoříme, a jak lze tento jazyk odůvodnit
  • rozvíjí se hlavně ve 20. století: „Co znamená, když řeknu, že je něco správné?“
  • hlavně logický pozitivismus

 

 • 4) aplikovaná etika:
  • zkoumá a vyjadřuje se k mravním rozhodnutím a hodnotám v určité oblasti lidské činnosti
  • patří sem např. lékařská etika, etika sexuality a vztahů, bioetika, právní etika atd.

 

Heteronomní a autonomní etika

 • heteronomní etika:
  • zásady a pravidla daná zvnějšku
  • vyvozuje mravnost z příčin nezávislých na vůli člověka
  • zákony, normy, náboženská přikázání, …

 

 • autonomní etika: vrchol etiky
  • vychází z autonomie svědomí a svobody jako základní mravní hodnoty
  • morální je to, co vychází z čistého upřímného přesvědčení
  • soustředí se na jednajícího člověka, jeho rozum a svobodu
   • v současné diskuzi: co tento rozum a svobodu orientuje
  • patří sem:
   • etika existencialismu:
    • jediným příkazem mravním je jednat svobodě a autenticky
    • vše je dovoleno, ale za vše jsme absolutně zodpovědní
   • Kantova etika:
    • autonomie = mravní autorita není dána zvnějšku, ale vychází z člověka
    • sebeurčující autoritou je praktický rozum, který formuje mravní zákony, platící nepodmíněně = kategorický imperativ
    • mravní zákon se projevuje také jako povinnost
     • rozhoduje o morálně dobrém, které musí být vždy ve shodě s povinností
     • sklony a smyslové impulsy, stojí-li proti povinnosti, zapříčiňují jednání nemorální

 

Historický přehled

 • přístupy v historii: různé
  • některé založeny na očekávaných výsledcích (utilitarismus)
  • jiné založeny na emocích (britští moralisté)
  • další na radikálním odtržení lidské vůle a lidského vývoje od vnějších vlivů (Kant, Nietzsche, existancialisté)
  • nebo pokus o spojení lidského rozumu s obecným uspořádáním vesmíru (přirozený zákon)

 

Předsokratovské období

Sofisté

 • „Co je pro jiného dobro, je pro jiného zlo.“
 • cílem není poznání pravdy, ale toho, co je užitečné a prospěšné pro jednotlivce
 • relativismus
  • není důležité, na čí straně je pravda, ale kdo si lépe obhájí svůj argument (i v mravní oblasti)
  • mírou všech věcí je člověk, pravda je relativní
 • pragmatismus (praktičnost; jestli jim to stojí za čas)
 • skepticismus (není možné se dobrat pravdy)
 • představitelé: Protágorás z Abdéry (mírou všech věcí je člověk, jsoucí že jsou a nejsoucí že nejsou – relativismus poznání), Gorgias (skepticismus)

 

Klasické období

Sokrates

 • položil základy moderní etiky
 • hlavní úkoly: čelit sofistické relativizaci hodnot + stanovit, co je v mravním smyslu pro všechny závazné
 • přešel od zvykové mravnosti k reflektované moralitě
 • měřítkem všeho je dobro samo, cílem je ctnost (areté)
 • hledáme ideál vlastní osobnosti každého jedince, zodpovídáme za své myšlení, jednání, svobodu a spravedlnost v obci
 • etický intelektualismus:
  • když víme, co je dobro, tak to dobro konáme
  • není možné, abychom věděli, co je dobro, a konali něco špatného
  • = morální vědění a jednání se shoduje (pokud dělám špatné věci, nevím, co je dobro)

 

Platon

 • Ústava
 • zdrojem všech hodnot je idea dobra
  • má povahu božského principu
  • v ní má vše ve světě svůj účel
 • světový řád je řádem účelně uspořádaným (Ústava)

 

Aristoteles

 • Etika Nikomachova
 • blaženost: eudaimonia = cíl našeho života
 • nesouhlasí s Platonem, že idea dobra je něco věčného, co existuje mimo naši bezprostřední zkušenost
 • jedinečným rysem lidského života je rozum
  • proto mají být činy posuzovány v jeho světle
  • rozum vede člověka k tomu, aby usiloval o konečný cíl – telos
 • schopnost přemýšlet o činech a sladit je se zvoleným cílem se jmenuje rozumnost: fronésis
 • další důležitá ctnost: uměřenost

 

Helénistické období

Epikurejci

 • vše ve vesmíru je determinováno, a tedy mravně neutrální
 • lidé mají svobodu určit si svůj cíl
 • cíl: blaženost, umění radovat se ze života, klid duše, bezbolestné tělo
 • někdy se o nich hovoří jako o hédonistech (dopřávají si vše příjemné, co život přináší)
 • člověk trpí tím, že se pořád něčeho bojí – pořád máme úzkosti – nemůžeme dosáhnout štěstí – snažili se zbavit strachu

 

Stoikové

 • cíle je žít ve shodě s přírodou a rozumem
 • základní ctnost: uměřenost, rozumovost, spravedlnost
 • ideál: mudrc (člověk, který dosáhl nezávislosti na světě, potlačil své city, emoce a vášně; dosáhnutí svobody a soběstačnosti)
 • události se dějí podle vesmírného řádu (fatalisté – věří v osud)
 • nezáleží na výsledcích konání, ale na tom, abychom měli vůli k tomu, co je správné
 • žít ve shodě s rozumem, dosáhnout nezávislosti a svobody
 • omezit vášně: jsou nemocemi duše
 • přijímat věci tak, jak jsou

 

Křesťanská morálka

 • a) pojetí založené na přirozeném zákonu
  • vychází z Aristotela
  • každá věc sleduje nějaký účel
  • lidský rozum je východiskem morálky – může podložit mravní zásady, které poznáváme také prostřednictvím zjevení a k nimž se mohou pojit konkrétní mravní zásady uvedené v Písmu svatém
  • podle Tomáše Akvinského:
   • lidský rozum je potřebný k tomu, aby člověk zkoumal a naplnil smysl, který dal Bůh světu jako jeho stvořitel
   • Summa teologická:
    • 4 základní ctnosti (rozumnost, spravedlnost, statečnost, uměřenost – antické ctnosti)
    • 7 neřestí (pýcha, lakota, chtíč, závist, nenasytnost, hněv, lenost = 7 smrtelných hříchů)
   • b) lidský rozum je hříšný
    • odloučil se od boha, není tedy schopen poznat a naplňovat boží vůli
    • proto je zbytečné stavět etiku na základě lidského rozumu
    • křesťanská morálka přichází ve zjeveních samotného boha (M. Luther)

 

Společenská smlouva

 • morálka je založena spíše na citu než na rozumu a lze ji vyjádřit a udržovat prostřednictvím smlouvy uzavřené mezi lidmi k jejich významnému prospěchu
 • Hobbes, Locke, Rousseau: moderní společenská smlouva
 • John Rawls: ačkoliv je něco v zájmu většiny, nelze přehlížet práva jednotlivce
 • Robert Nozick a další: domnívají se, že veškerá teorie morálky by se měla odvozovat od pojetí lidských práv, smlouva a lidská práva hrají důležitou roli v oblasti aplikované etiky (např. nákup zboží – nepsaná smlouva, právo svobodně cestovat, vlastnit pas, …)

 

Thomas Hobbes

 • emoce a vášně jsou základem morálky
 • morálka je dál rozvíjena rozumem (předvídáme následky; zakládá princip společenské smlouvy)
 • do popředí vystupují práva jednotlivce
 • úlohou státu je podporovat poručené zájmy jedinců
 • otázky dobra a zla se nevztahují k metafyzice (jako u Platóna, Aristotela, Akvinského), ale jsou to pojmy, které používáe pro ty věci, s nimiž naše pocity souhlasí nebo nesouhlasí

 

Utilitarismus

 • jedna z nejrozšířenějších a nevlivnějších teorií
 • vychází z principu užitečnosti:
  • v každé situaci, která vyžaduje mravní rozhodování, by měl člověk udělat to, co povede k co největšímu blahu co největšího počtu lidí
  • neměli bychom poskytnout informace člověku, který je patrně užije ke zlým účelům; měli bychom pomlčet o špatné správě u nemocného člověka apod.
 • tuto teorii formuloval Jeremy Bentham a rozvinul ji John Stuart Mill
 • preference: měli bychom brát v úvahu preference zúčastněných osob
  • výjimka: když jsou tyto preference v přímém rozporu s preferencí ostatních
 • námitky: Co situace, kdy velmi nákladná operace zachrání život jednoho pacienta, když jsou zdroje omezené? … Nejsme schopni dosáhnout konečného posouzení celkového blaha či utrpení, které čin způsobil.

 

Imanuel Kant

 • 1724-1804
 • vytváří moderní etiku
 • David Hume ho probudil z dogmatického spánku; vliv na romantismus a německý idealismus; věnoval se i přírodním vědám, fyzice, zeměpisu atd.
 • dobro je spojeno s vůlí:
  • není to soubor hodnot, který můžeme objevit ve světě
  • každý jedinec si utváří svůj žebříček mravních hodnot a přebírá za něj zodpovědnost
 • uznává existenci zla:
  • ale nechápe ho jako samostatnou sílu, která by ovlivňovala rozhodnutí člověka nebo by mu bránila rozvíjet dobro
  • spíše jako umlčení mravního zákona či neschopnost uznat ho a reagovat na něj
 • Bůh se stává postulátem čistého praktického rozumu, součástí struktury, v níž mysl pracuje
 • morálka se dostává ke slovu jen v situacích, kdy člověk jedná z pocitu povinnosti
  • dělat něco jen proto, že nás to těší, není samo o sobě morální
  • mravnost je vždy otázkou vědomé volby
 • kategorický imperativ:
  • „Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství.“
  • „Dej své vůli formu všeobecného zákonodárství.“
  • zkoumá možnost konsekventního mravního jednání a chce určit podíl rozumu na jeho principech
  • kategorický = není podmíněn ničím, měl by platit vždy, všude, bez ohledu na prostor a čas
  • pokud je člověk rozumný, měl by vždy jednat tak, aby tak mohl jednat kdokoliv (pokud začnu podvádět, nesmí mi nikdy vadit, že podvádí někdo jiný)
  • člověk je tvůrce hodnot: dobro je spojeno s naší vůlí
   • hodnoty dobra neobjevujeme ve světě, vytváříme je sami
  • pokud se člověk rozhoduje kvalitně, volí tu složitější situaci
   • pokud se rozhodnu neopisovat, zbavím se kauzality – jsem nad prostorem a časem; ukázala jsem, co je správné
   • dostanu se do nadsmyslové říše svobody
   • mravním jednáním fakticky uznám existenci svobody a Boha (jsou principy, které mě přesahují; nejsem středobodem všeho; jsou hodnoty, které stojí za to, aby je člověk naplňoval svým chováním)

 

Friedrich Nietzsche

 • ostře zpochybňuje náboženské představy o morálce, utilitarismus, přirozený zákon a další pokusy o nalezení pevného a objektivního základu etiky
 • ve světě bez boha potřebuje člověk odvahu čelit své situaci, stanovit si vlastní cíle, přitakat životu
 • člověk má usilovat o překonání sebe samého – stát se nadčlověkem
  • umožnit, aby toto úsilí dalo životu význam
 • křesťanství a demokracie propagují morálku otroka na obranu slabých
  • panská morálka podporuje rozvoj silných
 • zavrhuje rozlišování mezi dobrem a zlem

 

Filosofie existence & existencialismus

Martin Heidegger

 • naše rozhodování se váže na existující vztahy a závazky, které jsou nám určeny předem, nejsou součástí božského plánu, ale jsou nám náhodně přiděleny v okamžiku narození (vrženost)
 • jsme vrženi do života s vyhlídkou vlastní smrti – je velkou otázkou, jak v tom krátkém čase dosáhnout autentické existence (je třeba si uvědomit vlastní konečnost)

 

Sören Kierkegaard

 • Bůh dal člověku děsivou příležitost osobní odpovědnosti a volby
 • důraz na zodpovědnost jednotlivých rozhodnutí a jejich úkol utvářet lidský život

 

Jean-Paul Sartre

 • „Existence předchází esenci.“, „Jsme odsouzeni ke svobodě.“
  • lidské bytosti utvářejí své životy tím, co dělají a jak se rozhodují
  • podstatu musím objevit a dostát jí
 • Dostojevskij: „Není-li Bůh, pak je vše dovoleno.“
  • pokud Bůh neexistuje, člověk je osamocen
  • nikde nenacházíme nic, k čemu bychom se mohli upnout
  • nemůžeme se sami sobě vymlouvat

 

Albert Camus

 • člověk = vykořeněný jedinec; cizinec stojící proti světu sám
 • člověka prováží bezútěšná samota, metafyzická izolace
  • později tuto izolaci překonává k pochopení lidské solidarity a odpovědnosti
 • „Revoltuji, tedy jsem.“

 

Etické problémy moderní společnosti

 • eutanázie (asistovaná sebevražda):
  • u nás zakázaná, jinde ne
  • aktivní (podání umrtvující látky), pasivní (neléčení)
  • pro – ukončení trápení
  • proti – člověk jako takový život nestvořil a nemá právo ho někomu brát (křesťanství)
 • potraty:
  • pro – mladé matky by se o dítě nemuseli zvládnout postarat, postižené dítě je zátěží pro rodinu i společnost a samo nežije plnohodnotný činnost
  • proti – v jistém smyslu vražda
 • tresty smrti:
  • pro – trestanci např. za vraždu by si to zasloužili
  • proti – člověk nemá právo brát život
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!