Mapa jako prostředek geografického vyjadřování

 

   Otázka: Mapa jako prostředek geografického vyjadřování

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): vasa

 

 

 

 

Mapa

 • zmenšený rovinný obraz Zemského povrchu
 • první mapa světa 6. stol. př. n. l.
 • je zde vyjádřeno rozmístění a vlastnosti objektů a jevů na zemském povrchu
 • astronomické mapy × mapy zobrazující zemský povrch

 

OBSAH MAPY

 • soubor objektů a jevů zemského povrchu zobrazených na mapě
 • PLOCHA
  • mapové pole – plocha vyplněná obsahem
  • mapový rám
  • okraj mapy – název mapy, měřítko
  • KARTOGRAFIKCÁ GENERALIZACE
   • proces výběru, zjednodušení a zevšeobecnění obsahu mapy
   • maximální  – najdeme jen jeden prvek
   • čím větší, tím menší měřítko
   • MATEMATICKÉ PRVKY
    • souřadnicová síť, měřítko
    • topografický
     • vodstvo, reliéf, sídla, půdy
     • výškopis – vertikální uspořádání zemského povrchu
     • polohopis – horizontální uspořádání ostatních prvků
     • popis – slova, čísla, zkratky…

 

 • tematický
  • jeden nebo více prvků
  • topografický obsah silně potlačen
  • zaměstnanost, řeky, jezera…

 

 • doplňkové údaje
  • konstrukční prvky (souřadnicová síť)
  • název, měřítko


Výškopis

 • vyjadřuje výškové poměry a tvary reliéfu
 • VÝŠKOVÉ BODY
  • vybrané body georeliéfu, které jsou opatřené značkou (= kótou) + nadmořskou výškou
  • např. nejvyšší hora, významný vrchol…
  • podklad pro obsah mapy
  • VRSTEVNICE
   • čáry na mapě spojující místa se stejnou nadmořskou výškou
   • zejména u map velkého měřítka
   • hloubnice = čáry spojující místa se stejnou zápornou nadmořskou výškou
   • BAREVNÁ HYPSOMETRIE
    • plošná značka, kdy se nadmořská výška vyjadřuje pomocí barevných odstínů (6 – 12)
    • u map středních a malých měřítek
    • stínování a šrafování – zvýšení prostorového vjemu
    • RELIÉFNÍ MAPA
     • mapa lisovaná z plastických hmot
     • kopečková metoda

 

Polohopis

 • zachycuje v horizontálním směru vzájemnou polohu objektů a jevů v krajině
 • ZNAČKY
  • bodové – města, nerostné suroviny…
  • čárové (liniové) – pobřežní čára, státní hranice…
  • plošné – lesy, pouště, oceány…
  • KARTOGRAM
   • plošná metoda pro znázornění středních hodnot intenzity jevů ve zvolených územních jednotkách
   • pomocí značek znázorněna statistická data
   • KARTODIAGRAM
    • znárodněný územní celek a statistické údaje různých geografických údajů
    • TEČKOVÁ METODA
     • využití hustoty teček
     • METODA IZOLINIÍ
      • spojování bodů stejných hodnot
       • izobary = stejný tlak
       • tematická mapa je určena ke zcela konkrétnímu úmyslu
       • smluvené značky pouze na mapách malých a středních měřítek (železnice, pošta, rozhledna, penzion, restaurace, lesní cesta)


Popis

 • doplňuje polohopis a výškopis příslušnými názvy
 • bez popisu jsou slepé mapy (pro výuku) a mapy pro orientační běh

 

Měření na mapách

 • MĚŘÍTKO
  • udává poměr zmenšení (1:M)
  • je zachováno jen v nezkreslených místech mapy
  • typy
   • číselná např. 1 : 10 000
   • úsečka se stejně dlouhými díly a číselnou stupnicí
   • udávají poměr délek (1 : m)
   • udávají poměr ploch (1 : m2)
 • druhy map podle měřítka
  • mapy velkého měřítka
   • větší než 1 : 200 000
   • fotografické mapy, katastrální mapy…
   • turistické mapy (i 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000)
   • plány – znázorňují mapu povrchu do 200 km2
   • mapy středního měřítka
    • od 1 : 2 00000 do 1 : 1 000 000
    • podrobnější obecně zeměpisné mapy
    • mapy malého měřítka
     • nad 1 : 1 000000
     • atlasy světa, glóby – geografické mapy
     • KARTOMETRIE
      • kartografický obor, který se měřením na mapách zabývá
      • způsoby měření na mapách
      • měření délky
       • zmenšení 1:M
       • můžeme měřit
        • křivkoměrem – objíždíme měřícím kolečkem měřící čáru
        • odpichovátkem – kružítko se 2 hroty

 

 • měření úhlů
  • úhloměrem
  • buzola, kompas – v terénu

 

 • měření ploch
  • 1 : m2
  • čtvercová síť (milimetrový papír)
  • planimetr (plochoměr)


DĚLENÍ MAP

Podle způsobu zhotovení

 • mapy původní (originální)
  • vznikly z přímého měření v terénu nebo na základě fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků
  • mapy odvozené
   • zpracované z map původních, obvykle většího měřítka použitím kartografické generalizace

 

Dělení podle měřítka

 • mapy velkého měřítka
  • větší než 1 : 200000
  • fotografické mapy, katastrální mapy…
  • turistické mapy (i 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000)
  • plány – znázorňují mapu povrchu do 200km2
  • mapy středního měřítka
   • od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000
   • podrobnější obecně zeměpisné mapy
   • mapy malého měřítka
    • nad 1 : 1 000 000
    • atlasy světa, glóby – geografické mapy

 

Dělení podle obsahu

 • mapy topografické
  • mapy velkých a středních měřítek
  • zdroj velkého množství informací
  • výškopis zobrazován podrobně pomocí vrstevnic a kót, ostatní složky odlišeny barevně
  • mapy tematické
   • topografický obsah zredukován
   • přírodní a společenské jevy

 

Dělení podle účelu

 • mapy katastrální
  • evidence nemovitostí
  • mapy největších měřítek (nejčastěji 1 : 2 880; 1 : 2 000; 1 : 1 000)
  • mapy administrativní
   • pro hospodářskou výstavbu – plánovací, projekční…
   • mapy vojenské
    • velmi přesné
    • mapy školní
     • atlasy (= soubory map zpracované jako celek), nástěnné mapy
     • mapy vědecké, turistické,…


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy