Marketing,management a finanční gramotnost

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Marketing,management a finanční gramotnost

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Teji

 

 

 

 

Marketing

= Metoda řízení zaměřená na potřeby zákázníků, cílem je být lepší než konkurence

Marketingové nástroje tvoří zásady 4P

• Product ( produkt)

• Price ( cena)

• Placement ( distribuce)

• Promotion ( propagace)

 

Produkt

= výrobek či služba , kterou chceme prodávat

– produk představuje celkovou nabídku zákazníkovi a tu představují:

• užitná hodnota produktu = to k čemu má rpodukt sloužit( hodinky abychom věděli kolik je hodin

• vlastnosti produktu a kvalita produktu = např. Zda má telefon klasická tlačítka nebo dotykový displej

• obal = podle jeho vzhledu zákazník soudí kvalitu a vlastnosti produktu,kromě toho podává nutné informace

• rozšíření produktu = vylepšení,záruka,doplňky aj.( např.paměťová karta v mobilu)

• doplňkové služby = poradenství,doprava, montáž aj.

 

Cena

– stanovení ceny ( 2 přístupy) :

• Nákladový přístup = spočítání,vykalkulování

– cena = náklady+ daně+zisk

• Marketingový přístup= cena se stanovuje podle výše poptávky na trhu a podle

cen konkurence

– odlišné ceny téhož zboží v závislosti:

• místa prodeje = kraj města x centrum, prodejna x internet, rekreační středisko x

město

• zákazníků = slevy stálým zákazníkům,slevy pro důchodce nebo děti

• období = vyšší ceny v sezóně

• způsobu platby = při okamžitém placení nebo placení dříve než uplyne

dohodnutá doba ,bývá poskytování slevy

• doby výrobku na trhu = ceny u starších výrobků se snižují , nové uváděné

výrobky jsou dražší ikdyž jejich vlastnosti jsou velmi podobné

• výprodejní akce = po skončení sezony, výprodej starších modelů

– cenové praktiky :

• stanovení ceny takovým způsobem aby vypadala výhodněji = ( 29.90 Kč)

• balíčky a antibalíčky = v balíčku je výhodná cena ( 2+ 1)

• vyrovnávací ceny = mezi supermarkety

 

Distribuce

= způsob , kterým se produkt dostane k zákazníkovi

• přímý prodej = drobní obchodníci, řemeslníci, prodej přes internet

• prodej s pomocí mezičlánku = produkt je dán do maloobchodu, kde si je

zákazník koupí nebo do velkoobchodů,kde si je maloobchodníci pořizují

 

Propagace

– základními součástmi jsou reklama, podpora prodeje ,osobní prodej a publicita

• Reklama – při reklamě můžeme využívat slogany, racionální a emocionální působení

• Publicita = zprýva a hodnocení nezávislých osob

 

Management

= soubor přístupů a zkušeností ,které vedoucí příslušníci využívají k podnikatelským cílům

Manažeři:

podle úrovně řízení: vrcholový= ředitel,prezident,náměstek

střední = bez strategické práce a řídí lidi

nízký = nadřízený pracujících lidí

podle stylu: autokratický styl = sám si vše kontroluje , nenechá si poradit

demokratický styl = bere ohled na názory svých podřízených ,ale cíle si dělá

sám

liberální styl = nepoužívá přímé řídící příkazy,vytváří optimální podmínky pro

práci

funkce manažerů: – plánování postupů práce k určitému cíly

– organizování

– výběr a rozmístění pracovníků

– vedení lidí-motivace,týmová práce aj.

– kontrola

– všech 5 funkcí se musí prolínat a žáádná se nesmí vynechat

 

Finanční gramotnost

=osobní finance

Rozpočet – 2 stránky : Příjmová > Pravidelná = mzda,příjmy z podnikání,sociální příjmy

( sociální dávky = přídavky za děti, rodičovský příspěvek ), za pronajatou

nemovitost

> Nepravidelná = jejich výše kolísá a ne vždy je dostáváme ve

stejném čase ( odměny,úroky z vkladů, příjmy z cenných papírů )

> Jednorázové příjmy = nezahrnujeme je do rozpočtu a slouží ke

krytí jednorázových výdajů nebo jako zdroj rezerv ( příjem z prodeje majetku )

Výdajová > Pevné = opakují se a je obtížné je snížit ( nájemné,splátky

půjček, hypotéka, leasing)

> Kontrolovatelné = můžeme je bezprostředně omezit

( náklady na jídlo, telefon,oblečení, benzín,údržba a opravy)

> Jednorázové výdaje = vynakládají se za delší dobu a jde

většinou o větší částky ( koupě domácích spotřebičů, auta, dovolené)

 

Druhy rozpočtů:

1) schodkový ( deficitní) = výdaje jsou větší než příjmy a musíme je

nějak krýt

Deficit: a) jednorázový – tento by měl být v

optimálním případě krytý rezervou, v opačném případě přichází v úvahu půjčka

b) opakovaný – kromě jeho krytí budeme

muset omezit výdaje, nebo hledat cesty ke zvýšení příjmu

2) vyrovnaný = příjmy a výdaje je jsou ve stejné výši

3) přebytkový = příjmy jsou vyšší než výdaje, poté můžeme rozpočet

využít pro různé formy spoření ( investování)

 

• Naložení s přebytkovým rozpočtem

– investování( investice) = jakékoliv nakládání s penězi kterí nám přinese výnos, je jím tedy i spoření, které přináší úroky

– pro investování musíme zvážit jaké má naše investice:

a) výnosy – provnáváme je obvykle podle procenta výnosu

b) riziko – riziko že očekávaného výnosu nedosáhneme nebo že o investice příjdem, čím jsou ale rizika vyšší tím může být vyšší i výnos

c) likviditu – rychlost, s kterou můžeme prostředky použít k placení, velmi likviditní jsou hotové peníze, máme je ihned k dispozici, nejméně likviditní prostředky jsou vložené do koupě nemovitosti, protože při potřebě peněz k dispozici potrvá poměrně dlouho než nemovitost prodáme a získáme tak hotové finance

 

> Investování s nižším rizikem ( spoření)

a) bankovní vklady- výnos málo kdy vyšší než inflace, minimální riziko a vysoká likvidita

b) stavební spoření- zajištěný úvěr, nižší úroková míra,minimální riziko, velmi nízká likviditam předčasné ukončení ( než uplyne 6 let spoření ) je nevýhodné

c) penzijní připojištění- výhodou je státní příspěvek, likvidita je velmi omezená, vyplacení se předpokládá nejméně po 5 letech ukládání ( starobní penze) a nejdříve v 60 letech

d) soukromé životní pojištění- zabezpečuje nás v případě úrazu nebo smrti ,ale umožńuje zároveň spořit, nízká likvidita ( protože smlouva se uzavírá na delší dobu a prostředky z pojištění se vyplácejí jen v dohodnutých termínech )

> Investování s vyšším rizikem

– je vhodné pro delší časový horizont,,čímž se snižuje riziko

a) podílové fondy- výnos a riziko jsou vázané na druh fondu, poměrně vysoká likvidita

b) nákup dluhopisů- vhodné pro větší částky a pro ty,kt. Mají v dané oblasti určité znalosti

c) investování do akcií – vysoký výnos,likvidita závisí na poptávce po akcii

d) investování do majetku – sázíme na hodnotu produktu, že hodnota poroste,riziko i výnos může být vysoký,likvidita je nízká

 

• Financování jednorázových výdajů z domácího rozpočtu:

– některé jednorázové výdaje můžeme plánovat např. Výdaje na dovolenou, studium na soukromé škole, koupi auta či vlastního bydlení

– v jiných případech takové výdaje vznikají neočekávaně např. Závažná porucha pračky či jiného domácího spotřebiče, havárie nepojištěného auta aj

4 cesty:

1) postupně na ně spořit

2) krýt je z rezerv ( v případě neočekávaného výdaje)

3) krýt je půjčkou, splátkovým prodejem nebo finančním leasingem- aale přinesou

další výdaje na úroky

4) hledat způsob jak si zvýšit příjmy, třeba i jednorázově ( další práce,brigáda)

 

• Osobní aktiva a pasiva

– Aktiva = takový majetek, který nám může přinášet příjmy např. akcie, dluhopisy, autorská práva, umělecké předměty

– Pasiva = majetek, který vytváří výdaje např. vlastní dům nebo byt, automobil, osobní spotřební předměty

 

• Řešení deficitu domácího rozpočtu ( dluhy )

1) jednorázový deficit

2) opakovaný deficit – 2 cesty k řešení:

a) snížení výdajů > krátkodobě – takto můžeme snižovat především kontrolovatelné výdaje

> dlouhodobě – je potřeba se zamyslet nad osobními aktivy a pasivy a pokusit se ovlivnit pevné výdaje

b) zvýšení příjmů > krátkodobě – další zdroj příjmu nebo prodej majetku

> dlouhodobě – najít si lépe placené zaměstnání, zvážit podnikání nad zaměstnáním nebo získat větší příjmy z osobních aktiv

• Dobré a špatné dluhy

1) nevhodný ( špatný ) úvěr

– nezbytně jej nepotřebujeme

– bereme si jej na pořízení majetku,který nebude dobře sloužit svému účelu poté , co splatíme úvěr např. dovolená, dárky

– splácíme dluhy přes další dluhy

2) vhodný ( dobrý ) úvěr

– opačné charakteristiky

– díky jemu pořídíme majetek, který nám přinese příjem např. auto k podnikání

• Předlužení = nejsme schopni splácet dluhy a půjčky

– vyvarování: vyshneme se špatným úvěrům,při sjednávání úvěru si ponecháváme rezervu,pojistění proti neschopnosti splácet ( toto pojištění,ale zvýší splátkyúvěru o pojistné)

• Při neplacení úvěru je postup obvykle takový:

1. Upomínky – zareagovat případně si domluvit splátkový kalendář

2. Vymáhání – dluh se zvyšuje i o náklady vymáhání

– nesplatí-li zajištěný dluh,propadne majetek, který byl dán do zástavy nebo se splácení nárokuje u ručitele

– jsme-li pojistěni proti neschopnosti splácet, dluh může uhradit pojišťovna

 

> Nezajištěný dluh může věřitel:

a) prodat vymahací agentuře

b) vymáhat soudně – soud vadá příkaz ke splacení dluhu

 

3. Exekuce – dluh dále roste o náklady na výkon exekuce

– 1. krokem je zablokování majetku dlužníka

– 2 . exekuce majetku- exekutor v bytě dlužníka označí majetek

3. pokud dlužník označený majetek nezaplatí, majetek je odvezen a dán k prodeji v dražbě

• Osobní bankrot ( oddlužení )

– lze provést pouze 1 za život

– předpokladem je že se splatí aspoň 30 %z každého dluhu

– dlužník podává návrh na oddlužení k soudu

– dlužník po dobu 5 let žije z životního minima

– pokud dlužníkplán splní,soud mu zbytek dluhu promine v opačném případě je na něj vyhlášen konkurz

 

• Druhy platby:

a) hotovostní – z ruky do ruky

– složenky

b) bezhotovostní – platební kartou

– z účtu na účet

> jednorázové příkazy – jednou

> trvalý příkaz – neustále se opakují

> hromadný příkaz – více poplatků

> inkaso – kde je každý měsíc jiná částka, sama banka si to strhne

– SIPO =sdružení inkaso plateb obyvatel ( zálohy na plyn, elektriku, tv kanály atd. , příjde jedna složenka