Měření výšek a zpracování naměřených hodnot – geodézie

 

   Otázka: Severní Evropa a pobaltské země

   Předmět: Zeměpis a geodézie

   Přidal(a): Haňa

 

 

Co je to výška, jaké výšky rozlišujeme?

Výška je vzdálenost 2 bodů po svislici, nebo měřená ve svislém směru. Rozdělujeme výšku ABSOLUTNÍ – NADMOŘSKOU, kt. Je vzd. 2 bodů od průměrné hladiny moře po svislici a výšku RELATIVNÍ- PŘEVÝŠENÍ- a to je jakákoliv vzdálenost dvou bodů na svislici.

 

Vysvětli pojem MAREMEDIMETR A MAREGRAF…. (VÝŠKOVÉ SYSTÉMY)

Tak MAREMEDIMETR znamená měření středního moře, je to zvláštní stanice. My potřebujeme do MAREGRAFU zaznamenat graf moře, tedy stoupání a klesání mořské hladiny s vyloučením náhodných jevů, zanecháme jen příliv a odliv- SLAPOVÉ JEVY a toho všeho docílíme spojením moře a stanice kanálem. Na stanici je plovák, kt. Dlouhodobě zaznamenává pohyb hladiny, od toho se pak ODVODÍ PRŮMĚRNÁ VÝŠKA HLADINY MOŘE, PŘIŘADÍ SE JÍ VÝŠKOVÁ KÓTA A OD NÍ SE ZASE ODVOZUJÍ VÝŠKOVÉ ZNAČKY V DANÉM VÝŠKOVÉM SYSTÉMU.

 

Jaké znáš výškové systémy (3)?

S-Jadran– 1873 dokončili měření mořské hladiny v Terstu v Itálii a pomocí geometrické nivelace jej přenesly po železnici do R-U monarchie. Základní značka je v Lišově u Č. Budějovic. Systém u nás platil do r. 1938, kdy němečtí uředníci poškrtali naše hodnoty, změřili rozdíl a přepsali je.

Normal-null má nulový bod v Amsterdamu u severního moře, platil u nás do 1945.

Bpv- Balt po vyrovnání- nulový bod je na ostrově Kronštad v ústtí řeky Něvy u Petrohradu a použ. U nás do r. 1957

 

Jaké jsou způsoby měření výšek (5)?

Je jich 5. Můžeme měřit hydrostatickou nivelací s hadicovou vodováhou s přesností +-1cm, výhoda: můžeme měřit za roh, nevýhoda: měříme max takové převýšení,,jak máme velký odměrný válec a takovou vzdálenost,t nám dovolí hadice. Převýšení asi 15 cm a vzdálenost 30m. Když postupujeme podle pracovního postupu a máme upravené měřidlo,tak dosahujeme nejpřesnější metody, převýšení 1setinu mm. Takže když měřím přesuny a deformace-super.

Barometrická nivelace s kovovým barometrem,aneroidem, dosahujeme přesnosti +-4m, metoda je založená na atmosférickém tlaku a nadmořské výšce. Když stoupá nadmořská výška, tak tlak klesá. 1m=12Pa …používala se při trasování ropovodu v nepřístupných oblastech, dnes nahrazena GNSS

Trigonometrická nivelace se prování k určení výšky nepřístupných objektů, kdysy se s ní určovaly výšky hor. Takže postup: máme libovolné délkové měřidlo a teodolit, který postavíme do vhodné vzdálenosti- měříme jí 2x. Zacílíme do nejvyššího místa objektu a přečteme VÝŠKOVÝ ÚHEL, zacílíme na patu objektu a čteme HLOUBKOVÝ ÚHEL, Z těchto hodnot vypočítáme pomocí vzorce výšku objektu v cm.

 

Metoda GNSS (globální navigašní satelitní systémy)- měříme pomocí přijímačů s přesností ve výšce 10cm

Geometrická nivelace ze středu– nejpoužívanéjší metoda pomocí nivelačního přístroje + stativ, lať, žabka. Můžeme dosáhnout přesnosti 2mm na 1km.

 

Popi postup GEOMETRICKÉ NIVELACE ZE STŘEDU:

Nivelační přístroj se stativem postavím do libovolné vzdálenosti od nivelačního bodu, jehož nadmořskou výšku známe- tam se postaví laťař se svislou latí. Provedeme urovnání- horizontaci přístroje a zaostříme na nitkový kříž. Měřič odečte čtení z latě a zapíše se naměřená hodnota – 1.řádek čtení vzad, jako 4číslí bez desetinné čárky. Pak laťař krokuje k přístroji a pak stejnou vzdálenost nakrokuje ve směru pořadu, lať postaví na žabku. Měřič opět čte z latě,to je čtení vpřed-2. řádek. Měřič se přesune do libovolné vzdálenosti někam, kde bude dobře vidět na lať-zase urovná a zaostří na nitkový kříž, přečte z latě-čtení vzad-3.řádek, tak pokračuje až nakonec pořadu.

 

Jaké druhy pořadů znáš?

Uzavřený– měření se ukončí na stejném bodě, kde se začínalo,jehož nadm. výšku známe.

Vetknutý– měření ukončíme na jiném nivelačním bodě, jehož nadm. výšku známe taky.

Volný– začnu od bodu, který znám a skončím někde, kde skončím, kde neznám nadm výšku, je zcela bez kontroly tím pádem a můžu mít max. 2 přestavy

 

Při měření musíš dodržovat 5 zásad, jaké to jsou?

-ŽABKU nikdy nedávám tam, kde nadm výšku znám nebo ji určuju

-ČTEME vždy ze SVISLÉ LATI NEJNIŠŠÍ HODNOTU (laťař latí kývá nebo použ. krabicovou libelu)

-DÉLKA ZÁMĚR VZAD A VPŘED MUSÍ BÝT VŽDY STEJNÁ

-Pro dosažení dobrého výsledku se doporučuje, aby ZÁMĚRA NEŠLA TĚSNĚ NAD ZEMÍ a aby NEJVYŠŠÍ ČTENÍ NA LATI BYLO 25 00

 

Pověz něco o Osových podmínkách nivelačních přístrojů- PŘÍSTROJOVÉ CHYBY:

O KVALITÁCH MĚŘENÍ SE MUSÍME PŘESVĚDČOVAT, POKUD S PŘÍSTROJEM MĚŘÍME JEN MY, TAK VÍME CO A JAK A NEMUSÍME TAK ČASTO, ALE POKUD MĚŘÍ S PŘÍSTOJEM VÍCE LIDÍ, TAK ČASTĚJI.

NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ MUSÍ SPLŇOVAT:

L II Z….TUTO PODMÍNKU KONTROLUJEME KUKAMEKIHO ZKOUŠKU:

Pracovní postup:

Vypočteme převýšení z 2. měření, pokud se výsledek 1. a 2. měření neshodují, je třeba přístroj opravit.

H V Vodorovná osa nitkového kříže je kolmá na točnou osu přístroje. ..Pracovní postup: Okrajem vodorovné nitky kříže zaostříme na malý zřetelný bod. Jemnou ustanovkou pomalu otáčíme a sledujeme dráhu cíle bodu, pokud se odchýlí od vodorovné rysky, musíme přístroj opravit.

L V osa pomocné krabicové libely musí být kolmá na svislou točnou osu přístroje. Pracovní postup: přístroj urovnáme do vodorov. Roviny pomocí 3 stavěcích šroubů, otočím o 180° a bublina by se neměla vychýlit.

 

A jaké může udělat chyby při nivelaci měřič?

Chyby hrubé– nepozornost při měření, svou velikostí překračují povolenou odchylku a musíme měřit znova.

Chyby nevyhnutelné– mají malou hodnotu, nedají se z měření zcela vyloučit, úpravou prac. Postupu můžeme chyby snižit, odstranit. Jsou tu chyby nahodilé, které mají malou hodnotu a různá znaménka, př. Drobná nejistota při čtení z latě. Chyby systematické mají malou hodnotu a stejná znaménka, proto se chyby sčítají a mohou i překročit povolenou odchylku, hrubé chyby,…chyby z nesvislé latě nebo nevodorovné záměry

 

Jak zpracujeme naměřené hodnoty?

Sečteme záměry vzad a vpřed a výsledky zapíšeme pod jednotlivé sloupečky.

Pokud je rozdíl obou hodnot větší než max povolená dchylka….

…musíme celé měření opakovat.

Pokud naše měření kritériu  vyhovuje, rozdělíme chybu rovnoměrně na měření, přednostně na podezřelé. (čtení nižší než 05 00 a vyšší než 25 00) Opravy píšeme červeně na jednotlivá čtení, nakonec vypočítáme nadmořské výšky.

Otázky ze zadu sešitu- cvičení: Geometrická nivelace- pořad uzavřený

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy