Mez porušení žel. bet. ohýbaného prvku posouvající silou

stavitelství

 

   Otázka: Mez porušení žel. bet. ohýbaného prvku posouvající silou – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

MEZ PORUŠENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO OHÝBANÉHO PRVKU POSOUVAJÍCÍ SILOU

Ohybová a smyková trhlina

 • první vznikají ohybové trhliny od ohybového momentu po překročení fctd a to nejdříve v oblasti Mmax,
 • při zvyšování zatížení se z nich postupně vyvíjí smykové trhliny, které jsou převážně šikmé (kolmo na směr tahových trajektorií) a vznikají v oblasti podpor,
 • ohybový moment vyvolává v prvku tzv. hlavní tahová a tlaková napětí (trajektorie),
 • hlavní tahové napětí způsobuje vznik smykových trhlin,
 • na jejich rozvoji se dále podílí posouvající síla, která do prvku vnáší smykové napětí,

 

Chování prvku bez smykové výztuže

 • po vzniku ohybových trhlin se prvek snaží přeměnit z nosníku na vzpěradlo nebo oblouk s táhlem,

 • únosnost,

 • VR1 … síla přenášená neporušenou částí betonu nad smykovou trhlinou,
 • VR2 … síla přenášená hmoždíkovým účinkem kameniva v betonu,
 • přesné určení je prakticky nemožné,
 • závisí na struktuře betonu, tvaru zrn kameniva, tvaru trhliny,
 • VR3 … síla přenášená účinkem tahové výztuže,
 • podmínka spolehlivosti,

 

Chování prvku se smykovou výztuží

 • prvky se smykovou výztuží se svým chováním přibližují příhradové soustavě se zakřiveným horním pásem,

 • norma zavádí zjednodušený výpočtový model ŽB kce – tzv. příhradovou analogii,

 • pro návrh smykové výztuže potřebujeme vědět, kolik unese beton (tlačená diagonála) a kolik musí přenést třmínky (tažená diagonála),

Postup výpočtu

 • únosnost tlakové diagonály,

 • pokud tato podmínka platí, pak o únosnosti ve smyku rozhoduje smyková výztuž → maximální síla v tažené diagonále Fsw,max,
 • únosnost smykové výztuže (třmínků) je dána:
 • plochou třmínků Asw, která závisí na střižnosti,
 • kvalitou oceli – fyw,
 • počtem třmínků, které jsou protnuty smykovou trhlinou, což se zavádí osovou vzdáleností třmínků s,

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!