Model atomu – maturitní otázka

 

Otázka: Model atomu

Předmět: Fyzika

Přidal(a): Denisa

 

 

Představy o atomu:

 • Představy o tom, že látky se skládají z malých dále nedělitelných částic vznikli už v 5. století před naším letopočtem (Demokritos a Leukippost)
 • Odtud název atomy
  • Řecké atomos = nedělitelný
 • Teprve na přelomu 18 a 19. století se tyto představy začaly rozvíjet

 

První model: Pudinkový model atomu

 • Koncem 19. stol. = Joseph John Thompson při studiu vedení el. Proudu objevil elektron
  • Náboje elektronu = záporné
  • Velikost elektronu = 1,602×10-19 C
  • Hmotnost elektronu = 9,1×10-31 Kg
 • Navrhnul pudinkový model atomu – koule pudinku představuje hmotu atomu s kladným nábojem
 • Rozinky záporné elektrony
 • Předpokládá, že hmotnost atomu je rozložená po celém objemu

 

Druhý model: Planetární model atomu

 • Ermest Rutherford (Razford) – vytvořil planetární model atomu
 • Elektrony krouží kolem jádra jako planety kolem slunce
 • Na základě experimentu dokázal, že celý kladný náboj atomu je soustředěn v malém jádře s průměrem asi 100 000krát menší než průměr celého atomu
 • Hmotnost atomu je dána hmotností tohoto jádra

 

Pokus:

 • Nechal dopadat záření a (jádra helia) – kladná na zlatou tenkou folii
 • Podle Thompsonova modelu by se po průchodu tenkou folií mělo odchylovat minimálně, protože částice a mají 7360 krát větší hmotnost než elektrony à elektrony neovlivní jejich pohyb, ale odklon způsobí kladné částice (odpuzují se)
 • Ve skutečnosti většina částic prošla bez podstatné odchylky
 • Jen menší počet částic se odklonil, a ty co se přiblížily k jádru à to musí mít kladný náboj a je zde soustředěna veškerá hmotnost

 

Nedostatky planetárního modelu 

Víme, že při výboji v plynu atomy vysílají záření pouze s jistými vlnovými délkami:

 • l = čárové spektrum à klasická fyzika nedokázala vysvětlit
 • Elektron obíhající kolem jádra by neustále vyzařoval energii à pohyb po zakřivené dráze – blížil by se k jádru až by s ním splynul – atom by zanikl
 • Atom je nestabilní
 • Spektrum by bylo spojité

 

První kvantový model atomu vodíku

 • Neils Bohr (Nýls Bor)
 • Je nejjednodušší (1 proton, 1 elektron)

Učinil předpoklady že:

 • Elektrony mohou obíhat jen po určitých dovolených kruhových drahách, aniž by vysílali nebo přijímaly energii
 • Energii mohou vysílat nebo přijímat jen při přechodu z jedné povolené dráhy na jinou

 

Bohrovy postuláty

 • a) Atom se může nacházet jen v jistých kvantových stavech
 • Každý z těchto stavů má předem určenou hodnotu energie
 • b) Při přechodu atomu ze stavu s energií En do stavu s nižší energií Em vysílá atom záření s frekvencí fnm danou vztahem
  • En-Em= h.fnm …….tuto energii odnáší jeden foton
  • lnm= C/fnm …….. tím je vysvětleno čárové spektrum

 

Energetické hladiny vodíku

 • Základní stav atomu s nejnižší hodnotou energie
 • Excitovaný stav (vzbuzený) – stav atomu s vyššími hodnotami energie

 

Spektrum atomu vodíku 

 • Elektron v atomu vodíku přísluší řada možných kvantových drah, na níž má různé hodnoty energie. Při přechodu elektronu di nižší kvantové dráhy vzniká postupně skupina spektrálních čar – série čar, viditelná pouze Balmerova série čar, Lymanova série – ultra fialové záření, Paschnenova – infračervené záření

Má jen 4 spektrální čáry

 • Ha červená (665nm)
 • Hb modrá (486nm)
 • Hg fialová (434nm)
 • Hd fialové (410nm)

 

Základní pojmy spektrální analýzy: 

a) Čárová spektra

 • Zjišťuje vlnové délky záření vysílané určitým zdrojem
 • Spektroskopie – zabývá se zkoumáním a poměřováním spektra

 

b) Spektroskop:

 • Nejjednodušší spektrální přístroj

Skládá se z:

Kollmátoru

 • získává rovnoběžný svazek paprsků
 • Trubice opatřená na jednom konci spojnou čočkou a na druhém štěrbinou, její šířka se může měnit jemným šroubem

Hranol

 • trojboký = rozkládá světlo na barevné proužky – upevněný na kruhovém stolku
 • Otáčivý kolem svislé osy
 • Světlo rozkládá na řadu barevných svazků

Dalekohled

 • pozorujeme s ním spektrum

 

Spektra emisí: 

 • Vznikají vyzařováním (emisí)

Spojité spektrum – v zahřátých vláknech (rozžhavené vlákno žárovky….)

 • = jeden barevný pás přechází spojitě v pás následující barvy
 • Rozdělení energie vyzařovaného světla na jednotlivé barvy závisí na teplotě zdroje

Čárovité spektrumspektrum se skládá z několika barevných čar na černém pozadí

 • Např. při výboji v plynech
 • Světlo se vyzařuje jen v určitých vlnových délkách
 • Souvisí to se změnami stavů jednotlivých atomů – vysvětluje kvantová fyzika
 • Každý prvek má své čárové spektrum – můžeme zjistit přítomnost prvků v látce (hvězdy)

Absorbční spektrum – vzniká tehdy prochází-li světlo prostředím, které pohlcují některé jeho složky

 • Podle tmavých čar můžeme zjistit, které látky obsahuje prostředí, jimž světlo prošlo, neboť každý plyn nebo pára pohlcují z procházejícího záření světla těch vlnových délek, jež sám vysílilo

  

Využití spektrální analýzy: 

 • Dokazujeme přítomnost velmi malého množství daného prvku např. v astrofyzice, kde zjišťujeme, které prvky se vyskytují v atmosféře hvězdy
 • V analytické chemii, lékařství, potravinářství.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!