Náboženství, světová náboženství, skupiny a sekty

dějiny

 

Otázka: Náboženství, světová náboženství, skupiny a sekty

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Viktorie Horová

 

Teorie vzniku náboženství:

 • potřeba člověka vysvětlení světa
 • potřeba člověka zbavit se strachu, úzkosti, bolesti
 • náboženství je výtvor vládnoucí vrstvy = mocenský nástroj
 • dar od boha

 

Znaky náboženství:

 • víra – umožňuje poznat pravou skutečnost
 • svato – posvátné jevy, které jsou předmětem víry (zjevení, zázraky), dogmata
 • svato je zprostředkováno proroky a svědky víry
 • vytváří společenství = církev
  • → komunita věřících
  • → organizovaná hierarchická instituce

 

CHARAKTERISTIKA NÁBOŽENSTVÍ OBECNĚ

 • primitivní náboženství: (polyteistická)
  • animismus – předpokládá, že všechno kolem nás je živé
   • má své dobré i špatné duchy, síly, které se projevují
  • totemismus – vyjadřovali svoji historii pomocí totemů
   •  (původ kmene odvozovali od zvířecích předků; kolik je členů; jaké jsou ochranné prvky)
   • věřili v převtělování do zvířat
  • šamanismus – předvídání budoucnosti, léčení, využívání meditace
 • velké náboženské systémy:
  • monoteistická
   • judaismus, křesťanství, islám (prvky judaismu i křesťanství)
   • vyznávají jednoho boha
   • máme jen jeden život, po smrti pykáme za to, co jsme v životě udělali špatného – máme jen jeden pokus
  • polyteistická
   • hinduismus (přesvědčení, že ve světě se musí najít harmonie mezi protikladnými stranami), budhismus
   • (podle některých je to filozofický směr, který vznikl na základě hinduismu), taoismus (v Číně; cílem je splynout s tao = cesta; zákon nebes; absolutno; neuchopitelný a nepojmenovatelný prazáklad světa)
   • víra ve více bohů → většinou v jihovýchodní Asii
   • koloběh života, světa → když se něco nepovede, máme možnost narodit se znovu, dokud nedojdeme k tomu nejlepšímu

 

PŘEHLED SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ

KŘESŤANSTVÍ

 • bůh: Bůh, trojjediný (Otec, Syn, Duch svatý)
 • prorok: Ježíš
 • literatura: Starý zákon (staré příběhy o stvoření světa) + Nový zákon (život Ježíše, skutky apoštolů) = Bible
 • pravidla: Desatero:
  • V jednoho boha věřit budeš
  • Nevezmeš Jméno Boží nadarmo
  • Pamatuj, aby světil den sváteční
  • Cti otce svého i matku svou
  • Nezabiješ
  • Nesesmilníš
  • Nepokradeš
  • Nepromluvíš křivé svědectví proti bližnímu svému
  • Nepožádáš manželku bližního svého
  • Nepožádáš majetku bližního svého
 • místo bohoslužeb: kostel (oltář – obrazy svatých, kříž, křížová cesta, svěcená voda)
 • rituály: modlitba (otčenáš), mše
 • svátky:
  • Velikonoce (z mrtvých vstání Ježíše Krista), Vánoce (naděje), Dušičky (svátek všech svatých)
  • křest = očista od prvotního hříchu, dítě se stává součástí církve
  • svaté přijímání = masová záležitost, může být v přijímání pod obojím – krev i tělo = hostie, bůh se stává vaší součásti, musíte být čistí
  • biřmování = člověk si sám uvědomuje, že dosáhl znalostí pro dospělý život, spíše soukromá záležitost, vím, co dělám a zodpovídám za to
  • křesťanská svatba = před Bohem je to napořád
  • poslední pomazání = příprava na smrt
  • pomazání předchází zpověď = smíření, odpuštění, všem, kteří člověku ublížili anebo naopak kterým ublížil on, symbolické svěcenou vodou se udělá křížek na čele, dříve se tělo před smrtí natíralo vonnými mastmi
 • duše: po smrti je odplata za život (zařazení podle skutků) – Očistec (sečtení hříchů, poslední soud), Peklo nebo Nebe
 • pojmy: beránek boží (symbol oběti), kříž, trnová koruna, spasitel, vykupitel
 • církve: – pravoslavná, katolíci, evangelíci, husitská, českobratrská, adventisté, svědci Jehovovi
 • františkáni, dominikáni, templáři, jezuité – mnišské řády (rozjímavé, aktivní)
 • Nazývají se podle toho, co vyznávají, kdo je jejich patronem

 

JUDAISMUS

 • bůh: Jahve (Jehova) (svědci Jehovovy jsou křesťané)
 • prorok: Mojžíš, přinesl náboženství
 • literatura: starý zákon – Tóra (nejdůležitější text)
 • pravidla: Desatero (základní příkaz, jak se lidé mají chovat)
 • místo bohoslužeb: synagoga (žádné sochy, kříže, obrazy, jen jednoduchá výzdoba, oddělený prostor pro ženy a muže)
 • svaté město: Jeruzalém
 • Žid = ten kdo se narodil z židovské matky (ortodoxní Žid = dodržuje všechna pravidla)
 • židovství se nemůže přijmout, musí se jako Žid narodit (Ježíše berou jen jako proroka)
 • znaky: široké klobouky, pejzy, dlouhé černé kabáty, jarmulky
 • židovské symboly: sedmiramenný svícen (memora; někdy používán i osmiramenný nebo devítiramenný), šesticípá hvězda, jarmulka, košer jídla (správným způsobem připravené jídlo, nekombinuje se živočišné s rostlinným, jsou předepsané způsoby zabíjení zvířat)
 • židovské zvyky: micve (rituální koupel, očista), bar micve (přechod do dospělosti – dívky: 12 let, chlapci: 13 let, v dospělosti musí znát 613 předpisů), obřízka
 • svátky: pesach (svátek nekvašených chlebů), chanuka (svátek 7 světel – obdoba našich Vánoc; svátek odpuštění, smíření)
  • na svátky se scházejí v synagoze; šabat/šábés (7. den = sobota, svátek, kdy se nic nedělá, život s rodinou, duchovní činnosti)
 • základním cílem je žít ve shodě s desaterem, příkazy a mít dobrou a spokojenou rodinu, o kterou se mám starat; velký význam má manželství

 

ISLÁM

 • bůh: Allah
 • prorok: Mohamed
 • literatura: Korán (nedotknutelná kniha, nemá se překládat) – učí ho imámové; ajátoláh – nejvyšší představitelé v náboženství
 • pravidla: uctívání Alláha jako jednoho boha, 5x denně modlitba, pouť do Mekky, dodržování ramadanu (6-ti týdenní měsíc, kdy se nesmí dělat nic, co by vedlo k uspokojení smyslů, od východu do západu slunce), zakát (almužna)
 • muž může mít 4 ženy (ale vždy se musí starat o všechny své ženy, i kdyby se třeba rozvedli, v tom případě se stará i o děti)
 • místo bohoslužeb: mešita (minarety, muezzin = ,,kostelník“, žádné oltáře, výklenek, který je obrácen k Mekce, vyzdobeno mozaiky)
 • rituály: půst, modlitby, pohřby
 • duše: několik úrovní nebe (do 9. a poslední se dostane tak, kdo zahyne při obraně víry)
 • pojmy: šaria (právo oko za oko, zub za zub), džihád (svatá válka na obranu víry – obrana víry, každý muslim je povinen bránit svoji víru a bránit sebe před narušením hodnot a víry)

 

HINDUISMUS

 • polyteistické náboženství s animistickými prvky (uznávají i existenci živé přírody, dobrých i zlých duchů, sociální systém určuje základní normy společnosti a převtělování)
 • hindu = označení pro nemuslimy žijící za řekou Indus
 • vznik kolem poloviny 2. tisíciletí přnl.
 • rozšíření zejména v Indii, JV Asii, Bali
 • zahrnuje i sikhismus, džinismus (říká, že všechny životy jsou si rovny = život člověka je roven životu např. mravence), tantru
 • bůh:
  • Bráhma (stvořitel vesmíru, manželka Sarasvati = bohyně moudrosti)
  • Šiva (ničitel, zároveň umožnuje vznik něčeho nového, symbolem lingam, manželka Párvati-Káli, syn Ganéša)
  • Višnu (ochránce, avatárem je Krišna, manželka Lakšmí = bohyně štěstí)
  • avatary bohů a další duchové a démoni, posvátná zvířata
 • literatura:
  • Védy (texty o stvoření světa)
  • upanišady (teorie převtělování)
  • Mahabharatha (součástí je Bhaghavadhita = podstata přístupu ke světu, boj člověka s hříchy a omyly, kastovní systém)
  • Rámajana (epos o hrdinném princi Ramovi – jedna z podob Višnu; a jeho boji se zlými duchy a záchraně manželky Sity)
 • pojetí života:
  • převtělování = samsata (duše se po smrti znovu objeví ve světě v jiném vtělení, podle toho, co ještě musí poznat)
  • dharma (základní řád světa, který má člověk poznat a podle něhož má žít)
  • karmický zákon (zákon odplaty všechny dobré i zlé skutky se člověku vrátí)
  • mókša (cíl převtělování = splynutí s Brahmánem, vyvázání se z koloběhu života)
 • životní cíle:
  • cílem je žít v souladu s dharmou, je třeba respektovat vše živé, ovládat se a potlačovat agresivitu, animální pudy, neubližovat, konat dobro
 • životní etapy:
  • 1. žák – učit se, sbírat zkušenosti
  • 2. hospodář – založit rodinu a starat se o ni
  • 3. poutník – zbavit se majetku, oprostit se od usilování
  • 4. poustevník – věnovat se duchovnímu životu

 

KASTY (typické pro hinduismus)

 • tradiční dělení společnosti do vrstev podle původu založeného na dělbě práce
 • jsou velmi přesně stanovena pravidla chování, oblékání,…
 • není mobilita
 • dnes oficiálně neexistují
 • Brahmání – duchovní
 • Kšatriové – vládci a vojáci
 • Vajšiové – zemědělci a řemeslníci
 • Sudrové – služebníci
 • Nedotknutelní – lidé věnující se nečistým činnostem (koželuhové, spalovači mrtvol)
 • náboženské symboly:
  • oltáře se zobrazením božstev, tam se přinášejí obětiny
  • mandala = kruhové ornamentální obrazce, kruh symbolizující nebesa, nekonečno, grafické obrazce se symbolickým významem
  • svastika = slunce, čistota, pravda, stabilita
  • óm = posvátná slabika, symbolizuje minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt)
  • tilak = ,,třetí oko“, tečka uprostřed čela
  • kráva = posvátné zvíře
 • místo bohoslužeb: chrámy (pury) = ohraničené nezastřešené prostranství; je vytyčeno rohovými kameny, které jsou posvátné
  • vchází se branou = nejcennější, nejzdobnější; vstup v sarongu a s chrámovou šerpou
  • v areálu jsou menší stavby = úschovny potřeb, obětin; často jsou dřevěné
  • jsou zde i pódia pro tanečníky, orchestr a malý stupínek pro kněze + křeslo pro boha, pod které se dávají obětiny
  • vstup pouze ve vhodném oblečení = sarong (dlouhý pruh látky, omotaný kolem těla; i pro muže)
 • rituály: pravidelné přinášení obětí na podnosech (jídlo, květiny), zapálí se vonná tyčinka, která je tam zabodnutá, aby se přilákali bohové (2x denně se dá na malý oltáříček, který má každý doma)
  • při vstupu do domu se vyzouvá, aby se do něj nepřinesli zlí duchové
  • přinášení obětin = květiny, ovoce, rýže, vonné tyčinky, speciálně kohouti apod.
  • očistná koupel = v posvátných řekách, pramenech, nejznámější je řeka Ganga
  • meditace a jóga na zklidnění mysli, ovládaní ducha i těla
  • mantry = sled slabik či slov, základní posvátná slabika – óm
 • obřady: oslavy chrámových svátků
  • rámnavámi – narození Rámy, podstatou je společné shromáždění a obětování bohům v chrámech, hraje orchestr a předvádějí se tradiční tance
  • stříhání vlasů – malé děti (věří, že nad hlavou mají dobrého ducha, takže se nesmí hladit po hlavě)
  • pilování zubů – zbroušení špičáků
  • pohřeb – kremace
   • velká slavnost, někdy i několik let po smrti, smuteční barva je bílá
   • mrtvý má šanci převtělit se do vyššího stadia
   • probíhá předepsaným způsobem se spoustou obětin, drahá záležitost
   • gháty na řece Ganze = místo, kde bývají pohřební hranice – zbytky končí v řece

 

BUDHISMUS

 • polyteistické náboženství
 • bůh:
  • Brahma, Šiva, Višnu (ale za boha považují i Buddhu a vyznávají ho)
  • Buddha – princ Gautama, který byl vychováván tak, aby se mu nedostalo nějakého trauma
   • jednoho dne se vydal za hranice, kde se poprvé v životě setkal s určitými věcmi (starý či nemocný člověk)
   • dlouhé dny a noci nad tímto meditoval
   • dospěl k osvícení = základní poznání: Život je strast, utrpení. (člověk se něčím v životě pořád trápí, způsobuje si to tím, že nad tím usiluje)
   • strasti se člověk může postupně zbavit, při zjišťování toho, co je a co není důležité
   • může tak dospět až ke stavu nirvány (stav klidu, netrápíme se tím, co už nemůžeme změnit)
 • literatura: Védy, Rámajána, tripitaka
 • život:
  • věří v koloběh života a v převtělování (i bohové převtělují se do jiných podob) – podle karmického zákona (převtělíme se do takové podoby, která závisí na našich předchozích skutcích)
  • dosáhnutí správného poznání = přiblížení se k dharmě (pochopení, jak funguje svět)
  • nirvana
  • bránit se agresivitě, násilí, zlobě
 • chrámy:
  • zdobené stavby, ve kterých je soška Buddhy (jakákoli velikost), nosíme do nich obětinky
  • relikvie, či svaté ostatky Buddhy či jiných uctívaných ukryty v stavbách (stúpy/čedí) = homole
  • typický život v klášteře, ve kterém bývá i škola
  • být mnichem je základní povinností buddhisty – muže (kdykoli tam může jít; pokud tam je po celý život, živí ho okolí)

 

NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ

 • často čerpají podněty z křesťanství nebo orientálních náboženství
 • některá hnutí vykazují znaky sekty

 

SEKTA

 • = organizace, která stojí v opozici k oficiálnímu náboženství

způsob získávání si členů:

 • zájem o naši osobu, naše problémy, názory
 • ,,bombardování láskou“– všichni jsou strašně milí a vstřícní
 • nabídka duchovního, intelektuálního rozvoje; poznání ,,vyšší úrovně

 

způsob udržení si členů:

 • posilování pocitů sounáležitosti → společné akce, rituály
 • pocit výjimečnosti
 • posilování závislosti na skupině:
  • → psychologické působení – výčitky, hrozby
  • → vzdát se původních vazeb (rodiny, kamarádů, …)
  • → ekonomické (odevzdání majetku, příspěvky)
 • členy sekty se často stávají dospívající lidi a intelektuálové – častěji a hlouběji přemýšlejí o podstatě života, o společnosti,…

 

NEGATIVNI PRVKY NA SEKTÁCH:

 • ,,vymývání mozků“ – přestanu mít vlastní názor, přejímám názor vedoucích:
  • → vedoucí má vždy pravdu
  • → totální závislost, manipulace
 • základ učení některých sekt je založeno na představách vedoucích (např. když je někdo sadistický, rituálem jeho sekty se stane násilí na zvířatech apod….)

 

Náboženské směry se znaky sekty lze klasifikovat do skupin:

 • s původem v křesťanství (Svědkové Jehovovi)
 • s původem v islámu
 • s původem v hinduismu a dalších východních náb. (Haré Kršna)
 • psychokulty (mluví více o psychice a inteligenci, např. scientologická církev)
 • s okultním a magickýcm pozadím (satanismus, čarodějnictví, Woodoo)

 

Sekty:

 • SATANISMUS
  • Satan stojí v protikladu k Bohu
  • Satan = Lucifer
  • Lucifer byl apoštol, který se postavil Bohu → byl svržen z nebe, stal se z něj padlý anděl
  • síly dobré a síly zlé se prolínají v celém vesmíru
  • pentagram = podoba letícího člověka hlavou dolů
 • SVĚDCI JEHOVOVI
  • není to sekta, jsou státem uznávaná církev
  • někteří jejich členové nechtějí přijmout krevní transfuzi, protože krev je specifická pro každého člověka → není to názor církve, ale pouze některých jedinců
  • kladou velký důraz na rodinu
  • jsou konzervativní
  • mají být slušní, pracovití, čestní
  • neuznávají výklad Bible → staví se odlišně k Ježíši (např. neslaví Vánoce)
 • SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV
  • studiem scientologie má člověk získat vlastní nesmrtelnost a přetnout koloběh zrození a smrti
  • pořádají kurzy na rozvoj intelektu a osobnosti
  • když chci dosáhnout hlubší duchovní úrovně, musím se někomu vyzpovídat ze všech svých hříchu → tímto často člena vydírají, pokud chce odejít
 • AVENTISTÉ SEDMÉHO DNE
  • očekávají druhý příchod Ježíše Krista a světí sobotu na oslavu Božího stvořitelského díla
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!