Obecná právní teorie – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Obecná právní teorie

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Lucie

 

OBECNÁ PRÁVNÍ TEORIE

Stát = organizační soustava lidské společnosti, které se vyznačuje suverenitou = nezávislostí a svrchovanou mocí = jediná moc na svém území.
první státy – starověk (území ČR – velkomoravská říše).

Znaky státu:

 • Řídící orgány + úřednictvo (administrativní aparát),
 • Území – hranice,
 • Daně,
 • Občané,
 • Ozbrojená moc (policie, armáda) = vnitřní, vnější ochrana,
 • Právo, zákony, právní řád,

Právo:

 • Soubor pravidel (předpisů), podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti,
 • Usměrňuje chování obyvatel různých organizací a státních orgánů,
 • Právní předpisy vydávají státní orgány,
 • Vytváří jednotnou soustavu pravidel,
 • Dříve v nepsané podobě, v dnešní moderní společnosti má právo psanou podobu (16-17 stol.),
 • vynutitelnost,

Právní stát:

 • Stát, který je bezpodmínečně vázán právem (právo nad státem),
 • Základem právního státu je právní řád,
 • Znaky:
  • Rovnost občanů,
  • Kvalitní činnost státních orgánů (policie, soudy),
  • Rovnost před zákonem,
  • Moc pochází od lidu,

Právní řád

 •  Souhrn všech právních norem, které jsou účinné ve státě,
 • Jsou uspořádány hierarchicky podle právní síly = určuje důležitost a význam PN (podle důležitosti a významu je určeno postavení PN v PŘ),
 • PS je odvozena od orgánu, který vydal právní předpis,
 • PŘ se neustále mění a vyvíjí – nové PN do něj vstupují, staré PN jsou zrušeny,
 • Novelizace = nahrazení, zrušení nebo změna určitých PN v právním předpisu (někdy se celý právní předpis nahradí novým),
 • V ČR je blízký PŘ států EU,
 • PŘ tvoří logický celek – PN na sebe navazují, doplňují se,
 • Pokud dojde k rozporu – opraví se právní předpis nižší PS,
 • souladu PN v PŘ dbá Ústavní soud,
 • Základní právní předpisy (zákonné)
  1. Ústava a ústavní zákony,
  2. Mezinárodní smlouvy,
  3. Zákony,
 • Prováděcí právní předpisy (podzákonné)
  1. Nařízení vlády ČR,
  2. Vyhlášky ministerstev,
  3. Závazné vyhlášky a nařízení (obce, kraje),

 

Právo veřejné a soukromé

Právo veřejné

Nadřazenost státních orgánů – mohou ukládat sankce a různé povinnosti (trestní právo, finanční právo, živnostenské právo, správní právo).

Právo soukromé

Rovnoprávné postavení subjektů – FO, Po a státních orgánů (občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo).

 

Publikace právních předpisů

Ve Sbírce zákonů ČR

 • Číslovány chronologicky (podle vydání),
 • Př: zákon č. 123/2002 Sb.,
 • Text se značí paragrafy – číslované, může mít odstavce, popřípadě písmena,
 • Vycházejí zde zákonné i podzákonné právní předpisy,
 • Derogační klauzole – zrušovací ustanovení – které dosavadní předpisy byly zrušeny,
 • Datum účinnosti,

 

Věstníky

 • Vydávají ministerstva,
 • Jsou číslované,
 • Méně závazné vyhlášky,

Pozn. Každý zákon má v novém roce č. 1.

 

Systém práva a funkce práva

Systém práva

Zahrnuje všechny platné právní předpisy – roztřízené podle obsahu (předmět právní úpravy).

Člení se na právní odvětví:

 • Ústavní právo
  • PN – upravují charakteristiku státu, rozdělení státní moci, uspořádání státu, práva a povinnosti občanů, zákl. lidská práva a svobody, postavení národnostních a etnických menšin,
  • Ústava ČR, Listina zákl. práv a svobod,
 • Správní právo
  • PN – upravují organizaci a činnost státního administrativního aparátu, zabývá se organizací a činností VS,
 • Finanční právo
  • Zabývá se peněžními záležitostmi státu, upravují daně, poplatky,
 • Občanské právo (hmotné)
  • upravuje majetkové vztahy, vlastnictví, spoluvlastnictví,
  • Občanský zákoník,
 • Občanské právo (procesní)
  • Upravuje postup soudu projednávající věci v civilním procesu (rodinné, občanské, obchodní, pracovní právo),
  • Občanský soudní řád,
 • Obchodní právo
  • Upravuje majetkové vztahy mezi podnikateli,
  • Obchodní zákoník,
 • Pracovní právo
  • Upravuje pracovně právní vztahy (mezi ZM a ZC),
  • Zákoník práce,
 • Rodinné právo
  • Upravuje vztahy v manželství a při výchově dětí,
  • Občanský zákoník,
 • Trestní právo (hmotné)
  • Zabývá se trestnými činy a osobou pachatele, taxativně vypsané TČ + výměry trestů,
  • Trestní zákoník,
 • Trestní právo (procesní)
  • Postup soudu při TČ,
  • Trestní řád,
 • Živnostenské právo
  • Upravuje živnostenské podnikání a provozování živností,

 

Funkce práva

Význam práva pro lidskou společnost,

 • Udržuje sociální pořádek,
  • Co je požadováno, zakázáno, oprávnění + sankce,
 • Propůjčuje legitimitu,
  • Pravidla politického boje,
  • Způsob obsazování veřejných funkcí a výkonu moci,
 • Vymezuje práva a povinnosti (ve společenských vztazích),
  • Uzavírání smluv,
 • Usnadňuje kooperativní jednání,
  • Pravidla uzavírání obchodů (firmy),
 • Nástroj řešení konfliktů (ve spol. vztazích),
  • Preventivní funkce – vymezuje práva a povinnosti,
  • Poskytuje právní formy řešení konfliktů,
 • Zajišťuje přenos kulturních způsobů chování,
  • Zákony – zdroj informací, jaké chování bude potrestáno,

 

Realizace a aplikace práva

Realizace

 • Uskutečňování práva – podle PN se tvoří právní vztahy,
 • Účastníci (FO,PO) znají právní předpisy a podle nich se chovají a jednají,

 

Aplikace

 • Uskutečňování práva individuálními právními akty státních orgánů, které podle práva rozhodují v jednotlivých konkrétních případech,
 • Správní a soudní orgány,
 • Končí vydáním rozsudku, rozhodnutí nebo usnesením v dané věci,
 • Nadřazenost státních orgánů,

Postup orgánů při aplikaci práva:

 • Zjištění skutkového stavu,
  • Cíl – získat co nejvíce informací o daném případě, zjistit objektivní pravdu,
  • Výslech svědků (svědek svými smysly vnímal určitý jev, vypovídá pravdivě, úplně), ohledání (osoba, místo, předmět = podrobný průzkum), listinné důkazy, znalecký posudek (znalec má odborné vědomosti o dané věci, vedeni u krajského s.),
  • Zásada: v pochybnostech ve prospěch obviněného.
 • Operace s právní normou,
  • Porovnání skutkového stavu s příslušnou PN,
  • Zjištění konkrétního právního předpisu, ověření autentičnosti (hodnověrnosti) textu (sbírka zákonů), ověření účinnosti PN, výklad PN – objasnění PN (jazykový, logický, doslovný, rozšiřující, zužující výklad),
 • Vydání aktu aplikace práva,
  • Rozsudek, usvědčení u soudu, rozhodnutí (Ústavní soud – nález),
  • Co nejpřesnější podle zákona, spravedlivý, dokonalý obsah, bezchybný po formální stránce, v písemné podobě,
   • Záhlaví (kdo v jakém složení, věci rozhodl),
   • Výrok (vlastní rozhodnutí),
   • Odůvodnění (podle jaké PN rozhodl, na zákl. důkazů),
   • Poučení o opravných prostředcích (je/není možno užít OP, lhůta 15 dní, trestní věci 8 dní) dvoustupňové řízení,
  • Rozhodnutí pak nabude právní moci a musí být vykonáno.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!