Obecní zřízení – maturitní otázka

 

   Otázka: Obecní zřízení

   Předmět: Veřejná správa, Společenské vědy

   Přidal(a): Valeri

 

 

OBEC

 • základním článkem územní samosprávy
 • je samostatným právním subjektem
 • reprezentuje veřejné zájmy a zájmy občanů
 • obec se rozkládá na katastrálním území
 • obec je územní celek, který má jedno nebo více katastrálních území, jež jsou vyznačena v územních plánech obce

 

Dle právní úpravy může vzniknout další obec:

 • a) sloučením dvou či více obcí, které spolu sousedí
 • b) oddělením jedné či více místních částí od obce
  • v případě odtržení musí mít vlastní katastrální území a alespoň 1000 obyvatel
 • ekonomicky samostatný subjekt
 • zřizovatelem obecní policie, neziskových organizací a obecních podniků
 • vlastníkem majetku movitého a nemovitého
 • správcem obecních a veřejných záležitostí
 • vydavatelem zavazujících právních norem (obecní vyhlášky)
 • obec se vyznačuje tím, že má své území, občany, funkce a název

 

MAJETEK OBCE

Vlastnictví majetku

 • předpokladem existence územní samosprávy
 • obec vlastní a spravuje movitý a nemovitý majetek
 • obecní majetek slouží k:
  • veřejně prospěšným účelům (školy, nemocnice, divadla)
  • výkonu samosprávy (budova obecního úřadu)
  • dalším činnostem v obci (podnikání)

 

Struktura obecního majetku:

AKTIVA

 • hmotný nemovitý (půda, objekty, lesy, stavby)
 • hmotný ovitý (zařízení, dopravní prostředky)
 • nehmotný (software, licence)
 • finanční (CP, akcie, dluhopisy)
 • pohledávky
 • majetková práva

 

PASIVA

 • majetek pořízený zvláštních zdrojů (základní kapitál, zisk)
 • majetek pořízený z cizích zdrojů (úvěr)

 

ÚZEMÍ OBCE

 • má vnitřní část označením intravilán (část obce určená k obývání, je zabydlena, pozemky mají větší finanční hodnotu)
 • má vnější část s označením extravilán (část obce tvořená pozemky, zemědělskou půdou, lesy, pozemky mají finanční hodnoty)
 • ÚJEZD JE VOJENSKÝ PROSTOR, ve kterém platí zvláštní přepisy, je v působnosti Ministerstva obrany ČR, není obec se samosprávou a s obecním úřadem

 

OBČANÉ OBCE

 • osoby s trvalým pobytem, čestným občanstvím
 • PO, se sídlem na území obce
 • ostatní FO a PO

 

Občané se podílejí na záležitostech obce:

 • PŘÍMO (dobrovolná činnost v komisích OÚ, účastí v místním referendu, účastní na veřejných schůzích)
 • NEPŘÍMO (prostřednictvím volených zástupců do zastupitelstva ve veřejných komunálních volbách)

 

FUNKCE OBCE

 • SAMOSPRÁVNÍ (spravuje sama sebe a spravuje záležitosti obce, spravuje záležitosti občanů obce prostřednictvím svých zvolených orgánů)
 • STÁTNÍ (je funkcí přenesenou, obec tak vykonává státní správu v rozsahu vymezeném zákonem – Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

 

ČLENĚNÍ OBCÍ

1) PODLE POČTU OBYVATEL

 • obec je základním útvarem pro sídla občanů s odlišným počtem obyvatel (jsou to vesnice, městys, město, krajské město, statutární město a hlavní město)

a) vesnice

 • obec s malým počtem obyvatel (do 2000 obyvatel)
 • nízkopodlažní budovy, náves, vysoký podíl zeleně, zaměstnání v zemědělství

b) městys

 • historický titul
 • něco mezi obcí a městem
 • Zásada, Mladé Buky, Libštát, Velký Vřešťov

c) město

 • více katastrálních území
 • alespoň 3000 obyvatel
 • velká hustota osídlení
 • zaměstnaní v obchodu, průmyslu a službách
 • poskytuje služby (vzdělávací, obchodní, správní, kulturní, dopravní)
 • způsob života: neosobní vztahy (spíše profesionální), velký počet sociálně patologických jevů (zločinnost, prostituce, závislost)

d) okresní město

 • dnes už neexistuje
 • jedná se o sídlo se státními institucemi

e) krajské město

 • sídlem správních a státních institucí
 • dva druhy krajského členění (územní a samosprávné)
 • dva typy krajských měst (8 těchto měst je krajským městem v obou významech a 13 krajských samosprávních měst)

f) statutární město

 • vyhláškou statutárního města jsou zřízené městské obvody, městské části
 • má několik katastrálních území
 • spravováno magistrátem městem, který vykonává funkci úřadu s přenesenou a rozšířenou působností, v čele je primátor
 • České Budějovice, Děčín, Karlovy Vary, HK, Liberec, Plzeň, Brno, Opava, Olomouc, Zlín

g) hlavní město Praha

 • je hlavním městem, krajským městem, statutárním městem i obcí
 • nevztahuje se na ní zákon o obcích
 • členěna na 22 odvodů (Praha 1 – Praha 22) a 57 částí

 

2) PODLE ČINNOSTI OBECNÍCH ÚŘADŮ

a) obec a obecní úřad s výkonem správy v základním rozsahu (Obec I. stupně)

 • plní základní samosprávnou funkci (malý počet obyvatel, obvykle jedno katastrální území)
 • jednoduchá organizační struktura (nezřizuje odbory)

b) obec a obecní úřad s výkonem správy přenesené působnosti (Obec II. stupně)

 • takto je označován úřad, který vykonává v rozsahu v jeho svěřením, zvláštní úkony ve správním obvodu určené právním předpisem (vede matriku)

c) obec a obecní úřad s výkonem správy rozšířené působnosti (Obec III. stupně)

 • v ČR 205 obcí
 • vykonávají potřebné agendy, které lidé nejčastěji využívají:
  • evidence obyvatel
  • vydávání OP, CD, řidičských průkazů, technických průkazů
  • evidence motorových vozidel, doprava a silniční hospodářství
  • živnostenská oprávnění
  • výplata sociálních dávek
  • péče o staré a zdravotně postižené
  • sociálně-právní ochrana dětí
  • státní správa lesů, myslivosti a rybářství
  • odpadové hospodářství, ochrana ŽP

 

OBEC JE INVESTOREM

 • plánuje a rozděluje investice
 • provádí výstavbu
 • spolupracuje s dodavateli a projektanty
 • zajišťuje územní plánování v obci

 

OBECNÍ ROZPOČET

 • je veřejný
 • má stranu příjmovou (dotace, vlastní příjmy, poplatky)
 • má stranu výdajovou (náklady na činnosti obce, činnosti obecního úřadu)

 

NÁZVY OBCÍ, ULIC A ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ

 • upravuje zákon o obcích
 • MV ČR dává souhlas k názvu a změně názvu obce
 • obec má oznamovací povinnost k příslušnému katastrálnímu úřadu (nové části obce, název obce)
 • názvy se uvádí v jazyce českém, musí být jedinečný
 • poškození, odstranění či zakrytí názvu je trestné
 • v blízkosti názvu, nesmí být žádné jiné nápisy či názvy
 • vlastník nemovitosti je povinen strpět připevnění tabulky s názvem

 

ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ

 • uzákoněno v době Marie Terezie (únor 1770)
 • provádělo se s pomocí vojska
 • začínalo se od nejdůležitějších staveb (fara, panské sídlo)
 • v obcích se začínalo prvním domem po pravé straně

 

Evidenční číslo     

 • přiděluju se místo čísla popisného
 • u staveb pro rekreaci, dočasnou evidence nebo budovy, které nevyžadují stavební povolení
 • na žluté tabulce (0125)

 

Orientační číslo

 • pro lepší orientaci na jedné straně ulice (např. 1,3,5,7)
 • nejsou povinná a používají se spíše ve městech
 • na červené tabulce, pod číslem popisným

 

Popisné číslo

 • označuje se budova trvalého pobytu
 • přiděluje ho obec
 • tabulku s číslem je povinen připevnit na své náklady vlastník budovy
 • kostely a kaple popisné číslo nemají
 • bílé číslo na modrém pozadí

 

ÚŘAD OBCE

ODBORY

 • výkonné orgány obecního úřadu, které obstarávají a spravují záležitosti obce
 • počet odborů není taxativně stanoven
 • Odbor finanční (zajišťuje hospodaření obce), Odbor školství, kultury a sportu (zajišťuje chod MŠ a ZŠ, chod kulturních a sportovních zařízení, péče o památky)

 

TAJEMNÍK

 • zaměstnanec obecního úřadu s přenesenou působností
 • řídí administrativní aparát
 • zaměstnancem ve funkci ředitele
 • zúčastňuje se zasedání rady a má poradní hlas
 • je odpovědný obecnímu úřadu a starostovi (povinen plnit pokyny starosty, které vyplývají z usnesení zastupitelstva a rady)
 • uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci a ukončuje pracovní poměry
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců
 • vydává spisový a skartační řád
 • nesmí vykonávat funkci v politických stranách a hnutí
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!