Opravné prostředky ve správním řízení

právo

 

   Otázka: Opravné prostředky ve správním řízení

   Předmět: Správní právo

   Přidal(a): Martinaa

 

 

Instanční dozor

 • správní řízení je vybudováno na tzv. víceinstančním principu
 • vykonávají ho správní úřady instančně vyšší vůči nižším správním úřadům
 • jde o správní činnost, v rámci které dochází k přezkoumávání správního aktu

 

Instanční dozor lze vyvolat na základě prostředků:

a) Opravný prostředek – podání účastníků, směřují ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí

 • 1) Řádný
  • ODVOLÁNÍ
   • 15 denní lhůta
   • řádný opravný prostředek proti rozhodnutí SO 1. instance
   • napadnout lze: celou výrokovou část, některý výrok, vedlejší výrok
   • účinky odvolání: odkladný účinek, devolutivní účinek (řeší nadřízený SO)
   • přezkoumává se: zákonnost rozhodnutí ex offo, zákonnost předchozího řízení ex offo, správnost rozhodnutí
   • novoty=k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů se přihlédne jen, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve (koncentrace řízení)
   • pokud dojde nadřízený SO k závěru, že napadené rozhodnutí je nezákonné nebo nesprávné anebo došlo k vadám řízení:
    • zruší rozhodnutí
    • změní rozhodnutí
    • zruší rozhodnutí a věc vrátí k novému projednání
    • zamítne odvolání a napadené rozhodnutí potvrdí
    • zastaví řízení
   • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat
  • ROZKLAD
   • zvláštní forma odvolání
   • směřuje proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva nebo vecoucí jiného ústředního správního úřadu, takže nemůže nastat devolutivní účinek (úřady v I.stupni)
   • o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu
   • návrh tzv. rozkladové komise
  • NÁMITKY PŘI EXEKUCI
   • v rámci správní exekuce, lze je podat proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým se nelze odvolat
   • rozhoduje o nich exekuční SO, proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat, námitky je možné podávat v průběhu řízení, není tedy stanovena lhůta
  • ODPOR PROTI PŘÍKAZU
   • řádný opravný prostředek proti vydanému příkazu
   • způsobuje přímo zrušení příkazu
   • lhůta pro podání je 8dní ode dne oznámení příkazu

 

 • 2) Mimořádný:
  • OBNOVA ŘÍZENÍ NA ŽÁDOST ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ
   • lhůta 3měsíce (subjektivní), 3 roky od právní moci rozhodnutí (objektivní)
   • Podmínky k podání návrhu:
    • nové, dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení
    • provedené důkazy se ukázaly nepravdivými
    • bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, která má být obnoveno
    • rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem

 

b) Dozorčí prostředek – náprava rozhodnutí, správní orgán může chtít z moci úřední zahájit řízení směřující ke zrušení či změně vydaného rozhodnutí

 • OBNOVA ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SO
  • pokud je na přezkoumání rozhodnutí obecný zájem
  • nové pravomocné rozhodnutí ve věci ruší původní rozhodnutí
 • PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ
  • v případě, kdy důvodně pochybovat o tom, že R je v souladu správními předpisy
  • umožňuje zásah do již pravomocného rozhodnutí
  • Podmínky:
   • přezkum pravomocného rozhodnutí, přezkum je přípustný, příslušný orgán rozhodnutí zruší nebo změní, bylo-li vydáno v rozporu s právními předpisy
   • usnesení o zahájení řízení lze vydat nejpozději do 2 měsíců, kdy se příslušný SO o možné nezákonnosti rozhodnutí dozvěděl
   • Příslušný orgán k PŘ: SO nadřízený SO, který rozhodnutí vydal
   • Autoremedura
   • Rozhodnutí v PŘ:
    • zastavení řízení
    • rozhodnutí zruší nebo změní
    • rozhodnutí zruší a vrátí orgánu 1. stupně, který je vázán jeho pr.názorem-lze podat odvolání
 • ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ NICOTNOSTI
  • nicotné je rozhodnutí:
   • k jehož vydání nebyl správní orgán věcně příslušný
   • rozhodnutí trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozpornými
   • rozhodnutí právně či fakticky neuskutečnitelné
   • rozhodnutí trpí jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí
  • účastníci mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti
  • pokud SO neshledá důvody k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodu do 30 dní podateli
  • proti rozhodnutí, jímž SO prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání
 • ATRAKCE A DALŠÍ OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI
  • Podmínky zahájení řízení:
   • nevydá-li SO rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě
   • nezahájí-li SO řízení ve lhůtě 30 dnů
  • Rozhodnutí:
   • příkaz
   • atrakce
   • delegace
   • prolongace
  • po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník řízení (není to opravný prostředek)ným majetkem

 

Více k tématu správní řízení

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!