Obchodní zákoník, podniky a podnikání

 

Otázka: Obchodní zákoník, podniky a podnikání

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): pajus.po

 

 

OBCHODNÍ ZÁKONÍK, ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU, VZNIK A ZÁNIK

OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, PODNIKATELSKÝ PLÁN

 

 

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

– upravuje vztahy mezi podnikateli

– upravuje vznik a podnikání právnických osob

 

– člení se na 3 části:

 • § obecná ustanovení
 • § obchodní společnosti a družstva
 • § obchodní závazkové vztahy – uzavírání smluv mezi podnikateli

 

Obecná ustanovení, základní pojmy

– podnikání = soustavná činnost prováděná – samostatně

– vlastním jménem

– na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

 

 

PODNIKATEL

a) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku

b) fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

c) fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, advokáti)

d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu dle zvláštních předpisů

 

 

PODNIK

= soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání

 

 

– podnik tvoří:

 • hmotný majetek – budovy, stroje, zásoby materiálu a hotových výrobků
 • nehmotná práva a statky – značka firmy, licence, know-how, software
 • kvalita a schopnosti lidské pracovní síly v podniku (= osobní složka)

 

 

OBCHODNÍ FIRMA

= název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku

– firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele

 

a) firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení a může obsahovat dodatek odlišující osobu nebo druh podnikání

b) firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku – musí mít dodatek označující jejich právní formu

 

 

OBCHODNÍ LISTINY – jednání podnikatele

 

 – fyzické osoby (živnostníci) – jednají osobně nebo za ně jedná zplnomocněný zástupce

 

 

 – právnické osoby – jednají pomocí statutárních orgánů nebo pomocí zástupce

 

– členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře

 

Prokura

= zvláštní plná moc

– zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitosti)

– lze ji udělit jen fyzické osobě (spolumajiteli či zaměstnanci firmy)

– prokurista – musí být zapsán v obchodním rejstříku

– často je druhým nejdůležitějším člověkem firmy (hned za ředitelem)

 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

= veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje, které se týkají podnikatelů

– je veden soudem

– má funkci konstitutivní – zápisem do něj vznikají právnické osoby

– pro právnické osoby je zápis povinný

– zapisovat se mohou i osoby fyzické, není to povinné, jen v případě, pokud výše výnosů nebo příjmů dosáhla za dvě období částku 120 milionů Kč

– jsou v něm uvedena např. jména společníků, sídlo firmy, velikost kapitálu

 

– zapisují se do něj:

 • obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby
 • zahraniční osoby
 • fyzické osoby – na vlastní žádost = dobrovolně (např. pokud chce stanovit prokuristu)

– s trvalým pobytem v ČR

 

– podnikatel má povinnost zapsat skutečné sídlo nebo místo podnikání

 

 

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

 

 

– povinné účetnictví – podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku

– fyzická osoba s obratem nad 25 milionů

 

– ostatní podnikatelé – dobrovolné účetnictví nebo daňová evidence

 

 

– účetní období = nepřetržité po sobě jdoucích 12 měsíců (kalendářní nebo hospodářský rok)

 

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

 

 

– účastníci – mají právo rozvíjet svoji činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu

– musí dodržovat právně závazná pravidla

 

– zneužití účasti:

 • nekalá soutěž – klamavá reklama, podplácení, ohrožení zdraví spotřebitelů a ŽP
 • nedovolené omezování soutěže – zneužití monopolního nebo dominantního postavení

 

– je trestné výsadního postavení zneužívat

 

 

– protimonopolní zákon = zákon o ochraně soutěže

– je nástrojem v rukou Úřadu pro hospodářskou soutěž v případě selhání trhu

 

 

ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

 

– dvoustupňové – založení (sepsání smlouvy mezi účastníky)

– vznik (zápis do obchodního rejstříku)

 

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

 

 

1. společenskou smlouvou

– podepsaná všemi účastníky, notářsky ověřená

 

 

2. zakladatelskou listinou

– notářsky ověřená (může ji založit jediný zakladatel)

 

– založená společnost nesmí vstupovat do právních vztahů, protože z právního hlediska začne fungovat až po zápisu do trestního rejstříku

– firma musí vyřídit ještě potřebná živnostenská oprávnění (má na to 90 dní)

 

VZNIK SPOLEČNOSTI

– dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku

– návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti

 

 

UKONČENÍ PODNIKÁNÍ

 

– dvoustupňové – zrušení obchodní společnosti (s nebo bez likvidace, prohlášením konkurzu)

– zánik obchodní společnosti (výmaz z trestního rejstříku)

 

 

ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

a) s likvidací

– neexistuje právní nástupce (firma ukončením přestane existovat)

– statutární orgány nahrazeny likvidátorem –  je jmenován statutárními orgány

– vstup do likvidace zapsán v obchodním rejstříku

– zjistí-li likvidátor, že je firma předlužena, podá návrh na prohlášení konkursu

 

b) bez likvidace

– existuje právní nástupce (sloučení firem, prodej, rozdělení firmy)

– majetek přechází na právního nástupce

– firma udělá účetní uzávěrku, tím vyčíslí svůj majetek, závazky

– původní firma zaniká

 

c) řešením úpadku

– věřitelé firmy podávají k soudu návrh na řešení úpadku dlužníka

– majetek firmy je rozprodán, ze získaným peněz jsou uhrazeny dluhy

– o tom, které dluhy budou uhrazeny rozhoduje insolvenční soud

 

– dlužník je v úpadku – pokud má více věřitelů a není schopen plnit své závazky

– návrh na inslovenční řízení – podává soudu věřitel nebo dlužník, pokud je v úpadku

– řešení úpadku – konkurz

 

 

– insolvenční správce – jmenován soudem

– přechází na něj práva a povinnosti úpadce

– musí zjistit majetek úpadce a zajistit jeho prodej a zpeněžnění

– z výtěžku uspokojí věřitele

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!