Pracovní právo – maturitní otázka (3)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Pracovní právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Ilis

 

 

Souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (pracovní poměr x dovolení, odpovědnost zaměstnance za škodu)

 

Prameny pracovního práva:

 1. LZPS
 2. Zákoník práce
 • Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 1. Zákon o zaměstnanosti
 2. Zákon o kolektivním vyjednávání
 • Za závislou práci se považuje i tzv. agenturní zaměstnanci, kdy zaměstnavatel podle zvláštního právního předpisu dočasně přiděluje své zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

 

Lidé, kteří samostatně výdělečně podnikají:

 • Jejich vztahy neupravuje zákoník práce
 • Konají práce na základě občanskoprávních smluv

 

Právo na zaměstnání

 • nezaměstnanost se v ČR starají ÚP (úřad práce)
 • možnosti pracovního uplatnění:
 • pracovní poměr
 • služební poměr
 • podnikání
 • kdo si práci neobstará sám, může se o ni ucházet za pomocí ÚP, u něhož uplatní své právo na zaměstnání
 1. Zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání
 2. Rekvalifikace nezbytná k pracovnímu uplatnění
 3. Podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • Kromě ÚP mohou zprostředkovávat zaměstnání také FO a PO, které obdrží k tomuto povolení tzv. AGENTURY PRÁCE
 • Krajské pobočky a kontaktní pracoviště ÚP ČR www.portal.mpsv.cz/sz/local

 

Rekvalifikace:

 • Změna dosavadního kvalifikace, která vyžaduje získání nových znalostí a dovedností

 

Podpora v nezaměstnanosti:

 • Náleží uchazečům o zaměstnání na základě rozhodnutí ÚP
 • Uchazeč musí splňovat podmínky uvedené v Zákoně o zaměstnanosti

 

Podpůrčí doba:

 • Do 50 let = 5 měsíční
 • Do 55 let = 8 měsíční
 • Nad 55 let = 11 měsíční
 • Ukončení předchozí pracovního zaměstnání výpovědí nebo rozvázání pracovního poměru bez závažného důvodu máme právo na 45% výplaty z platu
 • Jestliže zaměstnavatel s vámi ukončí pracovní poměr, máte:

 

1. a 2. měsíc nárok na 65% z platu (max. cca 14 200Kč)

3. a 4. měsíc nárok na 50% z platu

5. a více měsíců nárok na 45% z platu

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti:

 • Občan ČR, který za předcházející 2 roky byl 12 měsíců účasten důchodového pojištění + doba když by, jsme pečovali o dítě do 4 let a započítává se do toho i rodičovská dovolená (péče od dítě do 4 let)

 

Úřad práce

 • Při první návštěvě potřebujeme:
 1. Platný občanský průkaz
 2. Doklad o ukončení pracovního poměru
 3. Doklad o jiné výdělečné činnosti
 4. Potvrzení o ukončení náhradní doby (mateřská)
 5. Rozpočtový list (potvrzení o zaměstnání)

 

Účastníci pracovněprávních vztahů

 1. Individuální PP
 • Upravuje pracovní vztahy jednotlivých zaměstnanců (zaměstnanec x zaměstnavatel)
 1. Kolektivní PP
 • Řeší vztahy mezi zaměstnaneckými odbory a orgány nebo jednotlivými zaměstnavateli a organizacemi zaměstnanců
 • Zaměstnavatelé = PO a FO (manželé zaměstnávají pomocníky v domácnosti)
 • Zaměstnanec = FO nad 15 let po ukončení povinné školní docházky
 • Cizinci = mohou nastoupit do zaměstnání, jestliže mají povolení k pobytu a povolení k zaměstnání

 

Pracovní poměr

 • Všechny vztahy, které se řídí normami PP, se nazývají pracovněprávní vztahy (např. Pracovní poměry, vztahy odpovědnosti za škody způsobené při práci, vztahy týkající se dovolené)
 • Nejvýznamnější PP vztah
 • Obvykle se zakládá pracovní smlouvou
 • Právo zaměstnavatele = dávat příkazy k práci = vyplácet mzdu
 • Právo zaměstnance = povinnost osobně konat uloženou práci = na mzdu = na ochranu zdraví při práci

 

Druhy pracovního poměru:

 1. Podle pracovní doby
 • Plná nebo částečná pracovní doba
 1. Podle doby ukončení
 • Na dobu neurčitou (Doba není ujasněna)
 • Na dobu určitou (Její trvání limituje zákon)

 

Vznik pracovního poměru:

 1. Pracovní smlouvou
 • Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a to dnem, kterým je ve smlouvě ujednáno jako den nástupu do práce

 

Pracovní smlouva:

 • Před uzavřením pracovní smlouvy:
 • Zaměstnance je nutné seznámit s jeho budoucími povinnostmi a právy, pracovními a mzdovými podmínkami, popřípadě zajistit lékařskou prohlídku
 • Uzavírá se písemně, jedno vyhotovení se předává zaměstnanci
 • Musí obsahovat:
 1. Den nástupu do práce
 2. Místo výkonu práce (přesně specifikováno)
 3. Druh či pozice práce

 

Mohla by obsahovat:

 1. Délka dovolené
 • Dodatková dovolená (při fyzických pracích)
 1. Výše mzdy
 2. Délka zkušební doby
 • Až 3 měsíce, může být kratší, nebo vůbec!
 • 6 měsíců u vedoucího pracovníka
 • NELZE PRODLOUŽIT!!!
 1. Délka pracovní doby
 • Klasicky 40 hod. týdně
 • „pružná prac. doba“ = zaměstnanec si sám zvolí začátek a konec pracovní doby (novináři)
 • Směný provoz
 • Nepřetržitý provoz
 • Termisy
 1. Ubytování
 2. Zvyšování kvalifikace
 1. Jmenováním
 • Vedoucího zaměstnance (př. ředitel) podle zvláštních předpisů dnem, který je jeho jmenování uveden jako den nástupu do práce
 1. Volbou
 • Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s předpisy a bezpečnosti ochrany při práci

 

Změny pracovního poměru

 • Nejčastěji se týkají místa výkonu práce nebo druhu práce
 • Obě strany by měli se změnami souhlasit
 • Zákoník práce v některých případech umožňuje změny prac. poměru i bez schválení zaměstnavatele:
 1. Zaměstnavatel MUSÍ převést zaměstnance v těchto případech:
 • Těhotná žena či žena pečující o dítě do 9 měsíců
 • Jedná se o člověka s nějakou nemocí (bacilonosič)
 • Pokud je soudem zakázaná ta činnost
 1. Zaměstnavatel MŮŽE převést zaměstnance v těchto případech:
 • Pokud bylo zahájeno trestní řízení související s jeho prací (pozicí)
 • Při dočasné ztrátě zaměstnavatele (např. v jiném sektoru někdo chybí)
 • V případě nebezpečí (např. povodně = mimořádné události)

 

Ukončení pracovního poměru

 • Právní úkony
 • Ochranná doba
 • Doba kdy nelze dát výpověď
 • Ženy v těhotenství
 • Ženy pečující o dítě do 3 let
 • Neschopenka
 • Uvolnění pro výkon veřejné fce. (starosta, …)
 1. Dvoustranné
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Obě strany se dohodnou
 • Většinou 2 měsíční odstupní doba
 1. Jednostranné
 • Výpověď
 • Výpovědní doba
 • Pracovní poměr končí až uplynutím výpovědní doby.
 • Musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce
 • Výpovědní doba smí být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
 1. Ze strany zaměstnavatele
 • Musí být v písemné podobě
 • Musí uvést důvody
 • Může být odstupné
 • Musí se doručit zaměstnanci (Až když jí dostane je platná)
 1. Ze strany zaměstnance
 • Nemusí uvést důvody
 • Písemná podoba
 • Nutno předat zaměstnavateli
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě
 • Nemusí ani jedna strana uvádět důvod
 • Písemně
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Písemně, řádně dle zákona, odůvodnění a doručit druhému účastníkovi = jinak neplatné

 

 • Důvody
 1. Zamnec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu k odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo spáchal při plnění pracovních úkolů úmyslný trestný čin a byl za něj odsouzen k nepodmíněnému trestu k odnětí svobody na dobu min. 6 měsíců
 2. Zamnec porušil povinnosti vyplívající z právních předpisů vztahující se k jeho práci zvlášť hrubým způsobem
 3. Zamnec může okamžitě zrušit PP, jestliže mu zamtel nevyplatí mzdu nebo náhrada mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti
 4. Jestliže zamnec dle lékařského posudku nemůže dál konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zamtel ho nepřevede do 15 dnů na jinou pozici
 5. Když hrubě poručí zaměstnanec pracovní řád v Zákoníku práce (Opilý ve své pracovní době či po pracovní době, však v prostoru výkonu práce)

 

 Události:

 • Uplynutí nějaké doby
 • Poměr na dobu určitou
 • Např. u sklizně musí dát zamtel min 3 dny dát vědět dopředu
 • Když zamnec pracuje dále i přes souhlas zamtele smlouva se automaticky mění na dobu neurčtou
 • Poměr na dobu určitou
 • Když už nám končí smlouva a náš šéf nám dává stále novou práci, automaticky se smlouva převádí na dobu neurčitou
 • Písemná podoba = jinak je právní úkon neplatný

 

Práce konané mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • Do 300 hodin ročně
 • Dohoda musí být písemná
 • Odměna bývá splatná až po dokončení a odevzdání práce
 • Do 20 hodin týdně (průměrně), nelze překročit více jak průměrně polovinu stanovené týdenní doby
 • Může přesahovat 300 hodin ročně
 • Dohoda musí být písemně
 • Odměna bývá vymezena termínem na dobu mezd
 • Lze uzavřít na dobu určitou či na dobu neurčitou
 • Pokud není vymezen způsob zrušení, může každá strana podat výpověď bez udání důvodů s 15denní výpovědní dobou

 

 • Na tyto právní vztahy se nevztahují některá ustanovení ZP

(např. o prac. době a o době odpočinku)

 • Práce malého rozsahu
 • Nepravidelnost
 • Příležitostný charakter

Pracovní posudky

 • Prac. posudek:
 • zamtel je povinen vydat zámci na jeho žádost do 15 dnů, ne dříve než 2 měsíce před koncem PP
 • Potvrzení o zaměstnání:
 • Musí zamtel vydat zámci při skončení PP
 • Druh, doba zaměstnání, průměrný výdělek, prováděné srážky ze mzdy

(zápočtový list)

 • Odstupné je zamtel povinen vyplatit zámci v případech uvedených v ZP

Pracovní řád, povinnosti, zaměstnanců

 • Pracovní řád:
 • Doplňuje obecná ustanovení ZP podle zvláštních podmínek jednotlivých pracovišť
 • Může vydat každý zaměstnavatel (u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit PŘ pouze s písemným souhlasem odborové organizace
 • Základní povinnosti zaměstnanců:
 • Pracovat svědomitě a řádně
 • Plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky
 • Dodržovat předpisy vztahující se k vykonávané práci
 • Řádně hospodařit se svěřeným majetkem
 • Vedoucí zaměstnanci mají ještě další povinnosti:
 • Organizovat, řídit a kontrolovat práci
 • Vytvářet příznivé pracovní podmínka
 • Spravedlivě odměňovat práci
 • Pečovat o zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců
 • Zaměstnanci státních orgánů a organizací jsou mimo jiné povinni:
 • Jednat a rozhodovat nestranně
 • Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce
 • Nepřijímat dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem zaměstnání

Pracovní doba

 • PD je doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele
 • PD je limitována kvůli ochraně zdraví zaměstnanců
 • Jsou stanovené zásady povinných přestávek během PD a doby odpočinku mezi směnami

Doba odpočinku:

 • Není PD, jsou to přestávky, které se nezapočítávají do PD
 • PD je ze zákona nejdéle 40 h/týdně
 • U zaměstnanců pod 18 let nesmí doba PD (směny) za jeden den přesáhnout 8 hodin

Rozvržení PD:

 • Rovnoměrně
 • Nerovnoměrně (Přípustné ve stavebnictví, zemědělství a dopravě)

Pružná PD:

 • Dle stanovených zásad si zaměstnanec stanoví sám začátek a konec své směny. (Novináři)

Dny pracovního klidu:

 • Dny na které připadá zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky. V těchto dnech lze nařídit práci jen podle ZP

Práce přes čas:

 • Práce konaná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní PD a mimo rámec rozvrhu prac. směn
 • Zaměstnavatel je oprávněn nařídit práci přes čas jen v mezích povolených limitů

Noční práce:

 • V době od 22:00 do 6:00 hod.

Dovolená na zotavenou:

 • Příslušné zámci v PP za kalendářní rok, jestliže v něm opracoval alespoň 60 dnů
 • Během dovolené se pobírá průměrná mzda
 • Zamec obdrží průměrnou část dovolené za část roku
 • Základní délka dovolené = 4 týdny
 • Dodatková dovolená = u zvláště obtížné práce
 • Dobu čerpání dovolené určuje zamtel a musí jí oznámit min. 14 dní dopředu
 • Jestliže nebyla vyčerpána celá dovolená do konce roku, musí mu být poskytnuta v dalším kalendářním roce
 • Zamtel může ze závažných provozních důvodů zamce odvolat, ale musí zaplatit vzniklé škody

Odměňování práce

 • Řídí se:
 • Zákoníkem práce
 • Nařízením vlády o min. mzdě, o nejnižších úrovních zaručení mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Mzda = odměna za vykonanou práci
 • Složky:
 1. Základní mzda
 2. Příplatky
 3. Odměny
 • Formy:
 1. Časová
 2. Úkolová
 3. Podílová
 4. Smíšená
 • Plat = odměna u rozpočtových a příspěvkových organizací a státních orgánů

Náhrada mzdy při překážkách v práci

 • Ze strany zamce:
 • Důležité osobní překážky (vlastní svatba, úmrtí rodinného příslušníka, narození dítěte manželce)
 • Překážky v obecním zájmu (darování krve, účast na školení, výkon fce. člena orgánu odborné organizace)
 • Ze stany zamtele:
 • Provozní překážky (elektrika)
 • Zamec má nárok na náhradu mzdy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Soubor předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tvoří ustanovení ZP a mnoho předpisů technické povahy (tech. postupy, předpisy o obsluze strojů)
 • Zamtele jsou povinni:
 • Zřizovat, udržovat a zlepšovat ochranná zařízení
 • Poskytovat bezplatně OOPP (Osobní ochranné pracovní pomůcky) = prac. oděv
 • Seznamovat zámce s bezpečnostními předpisy
 • Zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Dbát na to, aby zdraví zámců nebylo ohrožováno kouřením
 • Zámci jsou povinni:
 • Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
 • Používat OOPP
 • Dodržovat zákaz kouření na pracovišti
 • Účast na školení a výcviku, podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám
 • Oznamovat závady na pracovišti
 • Kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví = odborné orgány
 • Státní odborný dozor = inspektoráty bezpečnosti práce
 • Zamec oprávněn odmítnout výkon práce, která ohrožuje jeho život či zdraví

Pracovní podmínky žen

 • Právní normy:
 • Zakazují zaměstnávat ženy pracemi pro ně nevhodné (těžba nerostů, …)
 • Stanoví zvláštní pracovní podmínky pro těhotné ženy a matky pečující o dítě
 • Těhotná žena nesmí pracovat přesčas, bez svého souhlasu na služební cestě
 • Nárok na mateřskou = 28 týdnů (platí zaměstnavatel) = dvojčata 37 týdnů
 • Rodičovská dovolená = po skončení mateřské (do 2,3,4 let dítěte)
 • 220 tis. Kč na dobu 4 let = matka si může částku, kterou bude pobírat určit sama, ale podle toho se určí doba pobírání rodičovského příspěvku. S narozením dalšího dítěte se příspěvek ruší a začíná se pobírat znovu na mladší dítě.

Pracovní podmínky mladistvých

 • Mladší než 16 let – do 30 hod./týdně
 • Mladistvým od 15-18 let jsou zakázány práce:
 • Vzhledem k věku nepřiměřené, nebezpečné zdraví škodlivé
 • Nesmějí být uzavírány dohody o hmotné odpovědnosti
 • Práce přesčas a v noci
 • Zaměstnancem až od 15 let s ukončeným základním vzděláním

Odpovědnost zaměstnance za škodu

 • Zamec je odpovědný za každou škodu, kterou způsobí, kromě škody vyplívající z hospodářského rizika (chybně odhadnutá poptávka)

 

Obecná odpovědnost zámce za škodu

Zvláštní tzv. Hmotná odpovědnost za škodu

 • Na základě písemné dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (peníze, palivo, zboží, …)
 • Zamtel nemusí dokazovat vinu, ale škodu
 • Škoda se uhrazuje v plném rozsahu

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Odpovědnost za nesplnění povinností

 • Každý zamnec má obecnou odp. za škodu, kterou zamteli způsobí zaviněným porušením povinnosti při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich plněním
 • Zamtel musí prokázat zamcovu vinu
 • Škoda způsobena úmyslně v opilosti = povinen nahradit celou skutečnou cenu
 • Zavinění škody nedbalostí

= náhrada max. 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku

 • Má zámec za věci (prac. pomůcky) svěřenému na základě písemného potvrzení zamnec uhrazuje zůstatkovou cenu
 • Zamnec vědomě neupozornil vedoucího na hrozící škodu, ani proti ní nezakročil

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

 1. Obecná odp. za škodu
 • Která vznikla zámci při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jestliže škoda byla způsobena zamtelovým porušením právní povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití (neprávem dostal výpověď)
 1. Zvláštní odp. za škodu
 • Při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání

Nemoc z povolání/prac. úraz

 • Nemoc uvedená v předpisech o sociálním zabezpečení (seznam nemocí z povolání)
 • Některé nemoci mají dlouho inkubační dobu

= odpovědný je zamtel u něhož zámec naposledy pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc, kterou je postižen

 • Zamtel se zcela zbaví odpovědnosti za prac. úraz nebo za nemoc z povolání důkazem, že jedinou příčnou bylo zamcovo zaviněné porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo zamcova opilost, popř. jeho zneužití návykových látek a že zamtel nemohl škody na zdraví zabránit
 • Z části se může zamtel odpovědnosti zbavit bylo-li zamcovo zaviněné jednání pouze jednou z příčin
 • v těchto případech zamci obvykle namítají spoluvinu zamtele
 • Za pracovní úraz nebo nemoc z povolání se zamci poskytuje náhrada zahrnující složky
 1. Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti popř. i po jejím skončení
 2. Náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění
 3. Náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení
 4. Náhradu věcné škody např. zničený oděv
 • Při úmrtí zamce v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je zamtel povinen poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení, přiměřené náklady na pohřeb, náhradu na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody
 • Zvláštní odpovědnosti za škodu na odložených věcech má zamtel v případech, kdy zamnec tyto věci odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají
 • Za věci, které zamci obvykle nenosí (šperky, větší částky peněz,…) a které zamtel od zamce nepřevzal do zvláštní úschovy, je odpovědnost zamtele unesena do 10 000 Kč
 • Odpovědnost zaniká, jestliže zamnec neupozorní zamtele o vzniklé škodě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne kdy se o škodě dozvěděl
 • Zvláštní odpovědnost zamtele při odvrácení škody se vztahuje na případy, kdy zamnec utrpěl věcnou škodu nebo vynaložil účelné náklady, když odvracel nebezpečí hrozící zamteli a počínal si způsobem a počítal si způsobem přiměřeným okolnostem
 • Každý zamtel je dle zákona povinně pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci a povolání zaměstnance, jestliže zaměstnává alespoň jednoho zamce (Zákonné pojištění)

Kolektivní smlouva

 • U zamtele, kde působí odbory, dochází dohodou se zamtele k sjednání kolektivní smlouvy
 • Úloha:
 • Prosazovat oprávněné potřeby a zájmy zámců
 • Přispívat ke zlepšování pracovníků, zdravotních, sociálních a kulturních podmínek zámců
 • Smlouva:
 • Je v zájmu uzavřít dobrou kolektivní smlouvu jak zámce tak zamtele
 • Kolektivní smlouva by měla upravovat většinu pracovněprávních a mzdových nároků, ale ne méně už je stanoveno zákonem
 • Vnitřní předpis:
 • Nahrazuje kolektivní smlouvu, tam kde nejsou odbory
 • Písemně, nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
 • Zamtel musí s vnitřním předpisem seznámit zámce
 • Vnitřní předpis a kolektivní smlouva by měli upravovat většinu pracovně právních a mzdových nároků, ale nikdy méně než zákonný nárok

(Ne jen u peněz!) a pouze tam, kde je stanoveno zákoníkem práce

Pro zamtele, kteří provozují podnikatelskou činnost

 • Základní mzda není-li stanovena mzdovým výměrem nebo v pracovní smlouvě
 • Vyšší minimální mzda
 • Překážky z důvodu obecného zájmu (pracovní volno, náhrada mzdy,…)
 • Školení a studium při zaměstnávání pro řádný výkon práce sjednané v pracovní smlouvě
 • Postoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
 • Náhrady výdajů poskytované zamcům v souvislosti s výkonem práce
 • Příplatek za práci přes čas (+nejméně 25% průměrného výdělku)
 • Příplatek za práci ve svátek (+nejméně 100%)
 • Mzda za práci v noci (+nejméně 10%)
 • Mzda za práci ve ztížených a zdraví škodlivém pracovním prostředí (+10% a více)
 • Příplatek za práci v SO a NE (+10% a více)
 • Odměny při významných životních a pracovních příležitostech
 • Další mzda (13. a 14. Plat, přesné stanovení vzniku nároku, výpočtu a výplaty)
 • Prémie (stanovení podmínek pro splnění nároku na výplatu)
 • Mimořádné odměny (uvést podmínky pro vznik nároku)
 • Splatnost a výplata mzdy
 • Délka dovolené (lze prodloužit o další týdny nad základní výměru)
 • Odstupné (lze zvýšit o další násobky průměrného výdělku)
 • Zvýšení částky kapesného při zahraniční pracovní cestě nad zákonem danou částku (40% z výše stravného)
 • V kolektivní smlouvě lze sjednat další výhodnější podmínky pro zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro výkon práce (např. podávání teplých či studených nealkoholických nápojů, bezpečnost při práci, atd.)

Pro rozpočtové, příspěvkové a některé další organizace a orgány

 • Veškeré platové a ostatní platové nároky zámců v těchto organizacích jsou zákonem určeny, nelze v kolektivní smlouvě vyjednávat výhodnější podmínky
 • V případech náhrady mzdy z pracovního volna z důvodu obecného zájmu při vojenské službě a ostatních překážkách v práci lze zvýšit v kolektivní smlouvě zákonné nároky na pracovní volno bez náhrady mzdy
 • Zlepšení pracovního prostředí, podmínek a zvýšení bezpečnosti práce

Dělení kolektivních smluv

 1. Podnikové
 • Jsou uzavírány mezi zamtelem a odborovými orgány
 • Pokud má podnik více výrazně odlišných provozů (odlišných závodů) každá tato část podniku může uzavřít samostatnou kolektivní smlouvu
 1. Vyššího stupně
 • Uzavírá více zamtelů najednou s větším počtem odborových organizací (typičtí pro národohospodářské odvětví)

Postup při uzavírání kolektivních smluv

 • Pokud ještě ve firmě není smlouva, odbory musí vytvořit písemný návrh a předají ho vedení firmy. Pokud není ujednáno, musí vedoucí do 7 dnů zareagovat.
 • Musí být sjednán obsah a platnost
 • Nejpozději 2 měsíce před koncem platnosti původní kolektivní smlouvy musí být zahájeno nové jednání o nové kolektivní smlouvě
 • V okamžiku podpisu nové kolektivní smlouvy se tato stává platnou a nejpozději do 15 dnů s ní musí být seznámeni všichni zámci
 • Odboráři vždy chtějí novou kolektivní smlouvu => jinak hrozí stávkou