Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (8)

dějiny

 

   Otázka: Staroorientální státy

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Iva

 

Vymezení pojmu pravěk

 • Je to nejstarší část vývoje lidské společnosti
 • Je to období od starší doby kamenné až do konce starší doby železné
 • Prehistorie- zabývá se pravěkem

 

Archeologie, její prameny, metody a význam pro studium pravěkých dějin

 • Archeologie vyhledává a zkoumá hmotné archeologické prameny
 • Archeologickými prameny jsou veškeré pozůstatky po činnosti pravěkých lidí

o   Sídliště

o   Pohřebiště

o   Pole

o   Těžební okrsky aj.

 • Artefakty – jedná se o člověkem záměrně vytvořené předměty
  • Pohřebiště a hroby

o   Jsou svědectvím, jak pravěcí lidé zacházely se svými zemřelými příslušníky

o   Jejich zvyklosti nazýváme jako pohřební ritus

o   Kostrový ritus- nespálené tělo zemřelého

o   Žárový ritus-  spálené tělo uložené do hrobu

o   Hroby

ploché- splývají s terénem

Mohyly- navršené hliněné náspy nad hrobem

o   Pravěké sídliště

 

o   Prameny

 • Hmotné
 • Písemné
 • Obrazové
 • Tradiční
 • Zvukové

 

Metody

 • Datový průzkum
 • aplikace přírodovědných metod
 • povrchový průzkum
 • omezený zásah pod povrch terénu

 

Význam archeologie pro studium pravěkých dějin

o   Cílem je sestavit co možná nejúplnější obraz lidských dějin

o   Dějepis

 • je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny člověka a jeho civilizace především na základě písemných a hmotných pramenů

 

 • Etnologie
 • Národopis
 • Je to společenská věda, která se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností
 • Provádí rekonstrukce výroby, nebo způsobu použití předmětů, které archeologie nemůže zařadit

 

 • Numizmatika
 • Zabývá se nejstaršími platidly

 

 • Srovnávací jazykověda
 • Zkoumá počátky vývojů jazyků po celém světě

 

 • Dějiny umění
 • Nejstarší počátky výtvarného pravěkého projevu

 

 • Paleoantropologie
 • disciplína antropologie
 • studuje vývoj člověka na základě kosterních pozůstatků
 • Určuje věk a pohlaví zemřelých
 • Odhaluje příčiny úmrtí
 • Popisuje nemoci prodělané za života lidí v daném období
 • Někdy nalezne i způsob jak se léčili pravěcí lidé

 

 • Antropogeneze
 • Studium vývojové linie směřující přímo od živočišných předchůdců člověka k formě Homo

 

 • Paleontologie
 • Studium pravěkých zvířat

 

 • Paleobotanika
 • Studium pravěkých rostlin

 

Vznik a vývoj člověka

o   Egyptopitékus

 • Žil před 35 miliony lety v Egyptě
 • Byl to primát vážící 5-6 kg
 • Nejstarší spolehlivě známý společný předek člověka
 • Pohyboval se pomocí všech čtyř končetin ve stromech tropického pralesa
 • Živil se ovocem

 

o   Kenyapitékus

 • První skutečný lidoopi
 • Žil před 17-16 mil. Lety ve východní Africe
 • Měl zesílenou sklovinu zubů

 

o   Dryopitékus

 • Žil v tlupách před 11 mil. Lety
 • Vážil kolem 35 kg

 

o   Australopitekové

 • První hominidé
 • Žil před 3-4 mil lety
 • Nejstarší byl Australopithecus Afarensis
 • Jeho pozůstatky se nalezli např. v Etiopii a Tanzanii
 • Jeho mozkovna byla dlouhá a nízká a skrývala mozek o objemu asi 380-450 cm3

 

 • Australopithecus africanus
 • Opouštěl lesní prostředí
 • Pohyboval se více po dvou končetinách
 • Byl asi 1,5 m vysoký
 • Vážil kolem 50 kg
 • „Taungské dítě“

o   Nejznámější nález

o   Naleziště v Jižní Africe

o   Nálezy byly objeveny v lokalitách v Keni, Jihoafrické republice a Tanzanii

o   První lidé

 • Homo Habillis- člověk zručný
 • Byl první výrobce v dějinách lidstva
 • Dokázal zhotovovat jednoduché kamenné, popř. kostěné nástroje

 

 • Homo Erectus- člověk vzpřímený
 • Žil před 2. Mil lety
 • Měl větší mozek, než jeho předchůdci
 • Došlo u něj ke zkrácení obličejové části a k vytvoření mohutných nadočnicových oblouků
 • V době mezi 1,5 mil. – 1 mil lety se rozšířil z Afriky do Asie a později do Evropy

 

 • Homo Sapiens- člověk rozumný
 • Dokázali zhotovit dokonalejší kamenné nástroje (škrabadla, drasadla, rydla…)
 • Používaly nástroje k lovu, porcování masa, čištění kůží, opracování dřeva parohů a kostí
 • Řadíme k němu Neandrtálce

o   Objevily se asi před 200 tis. Lety

o   Měly malou postavu a robustní kostru

o   Jejich mozkovna byla větší, než je tomu u lidí dnes

o   Silný chrup

 • Používán i při manipulaci s předměty

o   Bez bradového výstupku

 

 • Homo sapiens sapiens
 • K dokončení tělesného vývoje člověka došlo před 40 tis. Lety
 • Byl zcela podobný dnešním lidem
 • Nacházel se v:

o   Jihozápadní Asii

o   Oblasti mezi střední Evropou a Jihozápadní Asií

 • Brzo se rozšířil i do ostatních území obývaných neandrtálci
 • Před 25 tis. Lety se rozšířil do Ameriky a Austrálie

o   Lidé se tam dostávali přes pevninské mosty, které dočasně spojovaly jinak oddělené kontinenty

o   Když pak byli po zvýšení hladiny moří tyto mosty zaplaveny, zůstali jejich potomci (Indiáni, Austrálci) v izolaci až do objevení Evropany

o   Působením místních podmínek vznikali z lidí dnešního typu jednotlivé rasy (běloši, černoši…)

 

Před 2,5 mil. Lety př. n. l Pozůstatky člověka Homo Habillis
2 mil. Lety př. n. l Homo Erectus
200 000 let. Př. n. l Homo Sapiens
40 000 let. Př. n. l Homo Sapiens Sapiens

 

 • Možnosti periodizace pravěkých dějin, charakter. jednotlivých období

 

 Nejstarší paleolit 3500 000 – 1000 000 př. n. l
 Starší paleolit 1000 000 – 300 000 př. n. l
Střední paleolit 300 000 – 40 000 př. n. l
Mladý paleolit 40 000 – 8000 př. n. l
Mezolit 8000 – 3200 př. n. l

 

o   Střarší a Střední doba kamenná (Paleolit a Mezolit)

 • Nejdelší etapu rodu Homo nazýváme starší doba kamenná
 • Postupně se objevovaly první produkty práce, které umožňovaly existenci
 • Vznikala lidská kultura
 • Základem obživy byl rybolov, lov, sběr plodin a drobných živočichů
 • => kořistnický způsob života
 • Trval od začátku třetihor po celou starší část čtvrtohor
 • Střídaly se doby ledové a meziledové
 • Nejstarší paleolit
 • Nejstarší, nejdelší a nejméně poznaná fáze starší doby kamenné
 • Nálezy hominidů zejména ve východní africe
 • Nejznámější naleziště ve východní Africe
 • Na konci nejstaršího paleolitu vystřídal člověka zručného člověk vzpřímený
 • Osídlení se začalo šířit z Afriky do Středomoří
 • Starý paleolit
 • Tvůrcem kultury v této době byl člověk vzpřímený
 • Došlo k výraznému ochlazení
 • Člověk dokázal již využívat oheň, stavět jednoduché pevnější příbytky, lovil drobná zvířata (ryby ptáky) i větší savce (koně, bizony…)
 • Využívali nástroje jako pěstní klíny, hrubé úštěpy
 • Nálezy: Afrika, Čína, Evropa, Asie
 • Střední paleolit
 • Člověka vzpřímeného nahradil člověk rozumný, včetně neandrtálců
 • Používali kamenné úštěpy, pěstní klíny
 • Lov byl specializovaný

o   Alpy – medvědi

o   Sever Evropy – soby

o   Ostatní území – mamuti

 • Sbírali jedlé rostliny, kořínky a plody
 • Žili v loveckých tlupách v primitivních chatách, nebo jeskyních
 • Uměli rozdělávat oheň
 • Nález prvního kultu -> „Medvědí kult“
 • Rituální pohřby s milodary
 • Mladý paleolit
 • nositelem kultury se stal člověk dnešního typu
 • lidé dokázali vyrábět rozmanité typy kamenných a kostěných nástrojů

o   Používali k tomu různé výrobní postupy

 • Čepelová technika
 • Z čepelí připravovali:

o   Škrabadla ke zpracování kůži

o   Rydla a kruhy k opracování dřeva

o   Kosti a vrtáčky k vrtání otvorů

 • Používali dobře štěpné druhy hornin (pazourky, obsidián, křemenec…)
 • Lidé žili v pevnějších skupinách
 • Mluvili plně artikulovanou řečí
 • Základem obživy byl specializovaný lov velikých zvířat
 • Lovecké skupiny většinou táhly za stády zvířat
 • K lovu používaly luk a šípy nebo oštěp
 • Sběru rostlin se věnovaly ženy a děti
 • Jako příbytky používaly jeskyně, skalní převisy, jednoduché konstrukce z mamutích kostí a dřevěných kůlů
 • Prohlubovala se úcta k zemřelým
 • Počátky umění v mladém paleolitu

o   Lidé už měli v tomto období umělecké cítění

o   Pravěké umění:

 • Jeskynní malby – Španělko – Altamira, Francie –

Lascaux

 • Znázorňují většinou lovnou zvěř
 • Souvislost maleb s náboženskými představami

o   Obřady, které měly zajistit úspěšný lov

 • Reliéfy
 • Plastiky
 • Řezbářské výtvory -> plastiky žen
 • Výtvory z pálené hlíny -> drobné zvířecí figurky, venuše
 • Mezolit
 • V důsledku oteplení docházelo k rozšíření lesů a lesostepí
 • Zvířata přestávala migrovat

o   Lovecké skupiny se díky tomu pohybovaly v loveckých revírech

 • Závěr kořistnického způsobu života
 • Živily se lovem i sběrem
 • Používali luk a šípy, kopí, harpuny…
 • První ochočené zvíře-pes

o   Mladší doba kamenná (neolit)

 • Počátky zemědělství-jedna z nejvýznamnějších událostí lidstva
 • Začalo na předním východě
 • Tzv. „Neolitická revoluce“

o   Přelom 10. a 9. Tis. Př. n. l.

o   Produktivní hospodaření

 • Zmírnilo se podnebí po ústupu kontinentálního ledovce na Sever
 • Obnažila se horská údolí -> nové plodiny (pšenice, ječmen…)
 • Náhodně objevila možnost množení obilovin
 • Začala se objevovat malá obilná políčka

o   Ta přilákala stáda zvěře, kterou mohly lovci lovit

 • První zadržená stáda (ovce, antilopy…)
 • První pevné příbytky
 • Začaly používat primitivní srpy při sklizni obilí, mlýnky, stavy…
 • Usedlý způsob života způsobil zvýšení počtu osad a jejich obyvatel
 • Začaly se stěhovat do všech koutů světa

o   Pozdní doba kamenná (Eneolit)

 • Rozšiřoval se nový materiál – měď
 • Společná dělba práce
 • Zdokonalení zemědělské techniky
 • Oradlo
 • Vůz
 • Objevení kovu -> metarulgie ->získávání kovu z rud
 • Objev hutnění -> tavba měděné rudy
 • Nejdůležitější surovinou byl ale stále kámen, protože měď byla vzácná
 • Začaly se skutečnou těžbou
 • Suroviny na výrobu kamenných nástrojů byli předmětem počínajícího dálkového obchodu
 • Megalitické stavby
 • Kultovní a pohřební památníky
 • Kamenné řady
 • Dolmeny -> hrobky z velikých balvanů
 • Menhiry -> vztyčené obří balvany (Carnac, Stonehenge)
 • sídliště na jezerech
 • Nastolení patriarchátu
 • Chovaly kozy, prasata, ovce…
 • Ochočování koní
 • Hradiště
 • Byla to jakási centra
 • Na konci tohoto období se již mluvilo indoevropskými jazyky

 

o   Doba bronzová

Starší doba bronzová 2200 – 1600 př. n. l
Střední doba bronzová 1600 – 1250 př. n. l
Mladší doba bronzová 1250 – 750 př. n. l

 

 • Rozvíjela se výroba zbraní, nástrojů a ozdob
 • Rozšíření znalosti slévání mědi a cínu
 • Nový materiál -> bronz
 • Primitivní výměna surovin se měnila ve skutečný obchod
 • Ve vyspělejší Egejské oblasti vznikaly první státní útvary
 • Vznikala zde města i s paláci
 • Rozvíjelo se zde rychleji řemeslo
 • Starší doba bronzová – únětická kultura
 • Významná ve střední Evropě
 • Kvalitní keramika
 • Nejdůležitějšími pracovními nástroji byla sekera
 • Používali zbraně jako dýky, hroty, kopí…)
 • Vyráběly lodě
 • Srp odlévaly z bronzu
 • Vyráběly bronzové šperky a ozdoby
 • I nadále se udržely kamenné broušené sekery, kostěné nástroje nebo i jednoduchá drtila na mletí obilí
 • Střední doba bronzová
 • Došlo k výraznému ochlazení a ke zpomalení vývoje
 • Zhoršení podmínek v zemědělství
 • Usnadnění chovu dobytka
 • Na jihu rozvoj mykénské civilizace
 • Vyvážel se jantar
 • Ve střední Evropě se objevily meče
 • Základ společnosti tvoří kmenové svazy v čele s náčelníky
 • Lidé se stěhovaly podle ročního období se svými stády
 • Skupina středoevropských mohylových kultur
 • Mladší doba bronzová
 • Život společnosti na jihu nabyl primitivnějšího charakteru
 • Suché období mělo za následek pokles úrody
 • Stejná klimatická změna ale zlepšila přírodní i životní podmínky ve větší části Evropy
 • Začal se pěstovat žito a oves
 • Nový rozkvět evropských kultur
 • Zvýšil se počet obyvatelstva
 • Využívali žárové pohřby

o   Popel se ukládal do popelnic

 • Doba popelnicových polí
 • Náboženské představy a kulty
 • V závěru doby bronzové můžeme již na území Evropy určit rozmístění pravěkých národů, které známe jménem.
 • Zhoršení podnebí ve střední Evropě vedlo k zániku některých osad a narušení obchodních styků
 • Bylo nedostatek surovin k výrobě bronzu
 • Některé etnické skupiny se oddělily od indoevropských skupin (Germáni, Keltové…)

o   Doba železná

Starší doba železná (období halštatské) 750 – 450 př. n. l
Mladší doba železná (období laténské) 450  př. n. l

 

 • Zdokonalení nástrojů díky poznání nového kovu- železa
 • Starší doba železná
 • Klesl počet osad
 • Díky zhoršení klimatu došlo k pohybům obyvatelstva
 • Rozmach řeckých států
 • Rozvoj civilizace Etrusků
 • Výborní mořeplavci a obchodníci
 • Nabízeli měď, železo a tepané kovové výrobky
 • Rozšíření železa vyřešil krizi, která nastala v době bronzové po vyčerpání surovinových zdrojů
 • Začalo se s hutnictvím
 • Lidé se naučili tavit železo
 • V zemědělství se používaly železné nástroje
 • Kovářské dílny
 • Stoupl význam koně
 • Začaly chovat kur domácí
 • Kolařství
 • Loukotě
 • Obvodový kruh konstrukce kola
 • Jantarové a zlaté cesty
 • Rozdíl v pohřbívání podle majetnosti
 • Halštatské osídlení bylo ohroženo vpádem Skytů
 • Mladší doba železná – období laténské
 • Do popředí se dostávají keltské kmeny
 • Objevují se rozsáhlá keltská pohřebiště
 • Keltové byli zruční řemeslníci
 • Vynikali zejména v hutnictví železa a kovářství
 • Lidé se věnovali především zemědělské činnosti
 • Jako zbraně sloužily nejčastěji meče a kopí
 • Využívalo se kruhových rotačních mlýnků
 • Hrnčířský kruh
 • Základem společnosti je rodina
 • Vedoucí postavení má muž
 • Druidové
 • Oppidia
 • veliká hradiště, předchůdci měst
 • propracovaný systém opevnění
 • některé cesty na oppidech byli dláždeny
 • uprostřed stálo sídlo velmože
 • vrchol pravěkého vývoje v Evropě

o   Doba římská

Doba římská 0-400 n. l

 

 • Došlo ke kontraktu starověké říše římské s pravěkými kmeny -> barbary
 • Válečné střety a obchodní styky
 • Rozvoj zaostalejších kmenů
 • Základy feudálních vztahů
 • Jižně od Říma se vztahy projevily negativně a urychlily krizi římského impéria
 • Germáni získávají na důležitosti
 • Jejich osídlení bylo nerovnoměrné, vesnického charakteru
 • Podzemnice
 • Dvorce
 • Zpomalil se rozvoj zemědělství
 • Regionálně se odlišoval podíl zemědělství a chov dobytka
 • Pěstovali čočku, len, některé druhy zeleniny, oves….
 • Hnojení polí
 • Důležité bylo hutnění železa a kovářská výroba
 • Rozvíjelo se kovolitectví a výroba šperků
 • Převažoval žárový ritus
 • Hliněné urny
 • Germáni měli mnoho bohů
 • V Prvním století začaly používat písmo
 • Vlastní abeceda- 24 znaků ->runy
 • Sloužilo k magickým účelům

 

 • Přehled pravěkého osídlení českých zemí a nejvýznamnějších nalezišť
 • České země v mladší době kamenné
 • Ve střední Evropě se první zemědělci objevili kolem roku 5500 př. n. l
 • Šlo o lid kultury s lineární keramikou
 • Do Čech se dostaly nejstarší zemědělci z Moravy
 • Neolitické osídlení v Čechách a na Moravě se váže na přírodní podmínky
 • Obsazovány byly především úrodné sprašové půdy v nižších polohách (Březno u Loun)
 • Mezi nejvýznamnější nálezy patří sídliště z mladší doby kamenní v Bylanech u Kutné hory
 • Osídlení Českých zemí
 • Počínaje neolitem bylo vývoj osídlení nepřetržitý
 • Ve starším eneolitu na naše území zasahoval rozsáhlý komplex kultury s nálevkovitými poháry
 • V této kultuře najdeme už vědy jako je matematika, zeměměřičství a astronomie
 • Makotřasy -> nalezený kultovní objekt v podobě čtvercového příkopového ohrazení -> kalendářní systém
 • Poprvé se v této době objevily pohřby těl ve skrčené poloze
 • Ve střední Evropě patřili eneolitické kultury k okruhu zemědělských civilizací
 • V mladším eneolitu na naše území přišli lidé z Německa a ze středního Podunají
 • Archeologicky se označují jako lid se šňůrovou keramikou
 • Pohřbívali zesnulé obou pohlaví podle zvláštních pohřebních zvyklostí
 • Vikletice u Chomutova – zde bylo prozkoumáno pohřebiště se 164 hroby
 • §  Starší doba bronzová – únětická kultura
 • Nazvaná podle pohřebiště Úněticích u Prahy
 • Ústředním centrem únětické kultury se staly Čechy a Morava
 • Osídleny byly také jižní Čechy
 • Lidé žili někdy i v méně přístupných polohách
 • V Čechách i na Moravě vznikla vyspělá a bohatá společnost
 • Vyráběla se kvalitní vypalovaná keramika – lesklý kovový vzhled
 • Koflík- nejtypičtější tvar nádob této kultury
 • Zemřelé pohřbívali ve skrčené poloze
 • Mladší doba bronzová – knovízská kultura
 • Jméno této kultuře dala obec Knovíz u Slaného
 • Kultura popelnicových polí
 • Součástí širokého okruhu předkelstkých kultur
 • Hromadné nálezy bronzových předmětů tzv. depoty
 • kostrové pohřby naznačují problémy sociální diferenciace a zvyků, jelikož byly nebožtíci odkládány do odpadních sídlištním jam
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!