Pravěké umění – dějiny umění (3)

dějiny

 

   Otázka: Pravěké umění

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Kristýna Průšová

 

 

PRAVĚKÉ UMĚNÍ

Paleolit

 • První výtvarné projevy starší paleolit
 • Asi 600 000 až 250 000 př. n. l.
 • Pěstní klíny (ještě ne tak dokonalé, ale už se začali projevovat základní estetické znaky a souměrnost)
 • Ve středním paleolitu se nachází pěstní klíny mandlovitého tvaru
 • Asi 250 000 až 40 000 př. n. l.
 • mladém a pozdním paleolitu se u neandrtálců našly doklady loveckého kultu a pohřebních obřadů
 • Např. rýpali prsty v jílu – to mělo napodobit medvědí drápání
 • Zlepšovali nástroje i jejich vzhled, zdobili si těla, napodobovali zvířecí stopy
 • Dokázali vytvořit obraz zvířete nebo člověka z vlastní představy
 • Začali tvořit, aby něco zobrazili nebo vyjádřili
 • Umění se stalo poselstvím, mezilidskou komunikací
 • Měli technicky vyspělé kamenné a kostěné nástroje, vynalézali i nástroje nové (harpuny, vrhače oštěpů)
 • Vznikali i první stroje jako byli např. dřevěné pasti na velká zvířata
 • Přirozeně si dělili práci (muž lovil a žena se starala o sběr, oheň, jídlo a potomky)
 • Matriarchát – vedoucí postavení měla žena jako rozmnožovatelka, kult matky
 • Později vytvářeli i prvotní ideologie počátky animismu – oduševnění přírody, projevil se také v kultu mrtvých (pohřby, milodary)
 • Totemismus – nadpřirozené síly, reinkarnace, životní zájem soustředěný na úspěšný lov (obřady lovecké magie)
 • mladšího paleolitu se dochovali čtyři druhy výtvarné činnosti:
  • Jeskynní malby
  • Sošky lidí a zvířat
  • Drobné předměty ozdobené rytinou nebo řezbou
  • Šperky
 • Podle výtvarných slohů rozlišujeme dva okruhy západoevropský – směřoval k realistickému zobrazení, a východoevropský – směřoval ke geometrické abstrakci
 • Frankokantaberské oblasti patří k umělecky nejvýznamnějším památkám
 • První jeskyně – Altamira ve Španělsku
 • Další památky na obou stranách Pyrenejí, v jižní Francii a severním Španělsku
 • Námět jeskynních maleb je převážně zvěř, která byla lovena (divocí koně, mamuti, bizoni, medvědi, ryby a další), ale kromě zvěře se objevují i lidské postavy i když velmi málo.
 • Jeskynní malby vznikaly rytím křemenovými rydly
 • Rozvíjely se rytiny, řezby a také šperky
 • Moravská jeskyně Šipka byla sídlem neandertálských lovců medvědů
 • Na Moravě se prolínaly oba slohové okruhy (západoevropský i východoevropský)
 • Významné bylo i Předmostí u Přerova, kde se našlo pět venuší z mamutích kostí
 • Další významné naleziště jsou Dolní Věstonice u Mikulova, našla se zde nejvýznamnější památka Věstonická venuše (hlína, popel, kostní prach), ale také zde byly nalezeny drobné sošky zvířat (mamut, hlava ženy z mamutoviny, kostní píšťalka)
 • Také významná jeskyně Pekárna kde se našla náčelnická hůl

 

MEZOLIT

 • 10 000 až 7 000 př. n. l.
 • Nebo střední doba kamenná
 • Znamenala jako příprava pro hospodářský a převrat
 • Lidé se více usazují, staví větší sídliště
 • Rozvíjel se také rybolov a lov drobných zvířat, zemědělství
 • Jednoduchá schematická kresba

 

NEOLIT

 • 7 000 až 2 000 př. n . l.
 • Rozvíjelo se zemědělství a chov dobytka
 • Vznikla směna naturálních výrobků
 • Potřeba uchovat potraviny vedla k výrobě keramiky, zdokonalení tkaní látek
 • Stavěli dřevěné domy
 • Matriarchát se nahradil patriarchátem
 • Vznikaly kmeny, každý kmen měl svůj jazyk, zvyky a náboženství
 • Výtvarná kultura v neolitu se dělí do tří oborů:
  • Architektura
  • Sochařství
  • Užité umění
 • Architektura v neolitu se dělí podle funkce na světskou (obytné domy) a na kultovní (chrámy, hrobky)
 • Kromě vesnických domů se nachází od Středomoří po Skandinávii kultovní stavby z mohutných kamenů a kamenných bloků – megality, které se dělí na menhiry (vztyčené vysoké kameny), dolmeny (dva vztyčené kameny s vodorovným překladem) a kromlechy (svatyně kruhového půdorysu)
 • Nejznámější kromlech se nachází v jižní Anglii Stonehenge, který byl zasvěcený kultu slunce, 18 stol. př. n. l.
 • I v neolitu se objevují sošky venuší (které jsou pálené z hlíny)
 • Nebo sošky zvířat
 • Keramiku tvarovali nejdříve ručně a později vynalezli hrnčířský kruh
 • Nejstarší neolitickou keramikou je lineární a pásková. Nejranější keramika se nazývá volutová
 • Mladší stupeň keramiky je keramika vypíchaná
 • Na Moravu pronikla keramika malovaná
 • V pozdní době kamenné se objevuje keramika šňůrová

 

DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ

 • Měď byla snadno zpracovatelná díky své snadné kujnosti, ale byla měkká, takže se používala slitina cínu a mědi (bronz)
 • Rozšíření používání bronzu vedlo k rozvoji dalších řemesel jako např. hornictví, kovářství, zlatnictví nebo klenotnictví
 • Nejjednodušší způsob odlévání bronzu bylo odlévání do otevřených forem (kadlubů)
 • Složitější způsob bylo odlévání ve dvoudílném kadlubu (který byl uvnitř vymazaný tukem, do něj se jedním otvorem lil žhavý bronz)
 • Rozvoj zlatnictví výroba šperků
 • Zlatníci používali techniku filigránu a granulace
 • Ve starší době bronzové se u nás rozvinula kultura únětická
 • Mohylový lid (Slovensko) stavěly mohylové hroby
 • Doba železná se dělí ve střední Evropě na dvě období
  • Halštatská doba – asi 750 – 450 př. n. l.
  • Laténská doba – asi 450 let př. n. l.

 

KELTOVÉ

 • Pol. 5. Stol. př. n. l.
 • Starolatinský styl jako vyhraněný umělecký projev své národnosti
 • Vyráběly kvalitní železné zbraně, válečnou výstroj
 • Stavěli mohutné pevnosti
 • Stol. př. n. l. postavili velká opevněná hradiště tzv. oppida, vznikala města
 • Nejznámější u nás jsou Stradonice u Berouna a Závist u Zbraslavi
 • Rozvoj mincovnictví- miskovité mince duhovky (našli se v Podmokřanech na Křivokládsku)
 • Rozvinulo se také umělecké řemeslo (šperkařství, sklářství)
 • Na mincích byly zobrazovány symboly keltských božstev
 • O oběti a věštby se starali druidové (kněží)
 • Primitivní otroctví z válečných zajatců
 • Keltové dovršili civilizační vývoj po technické, hospodářské, společenské i kulturní stránce.
 • Vytvořili první města a založili u nás výrobu skla a emailu, zavedli hrnčířský kruh

 

GERMÁNI

 • Stol. př. n. l.
 • Baltské moře, Skandinávie, Německo
 • Asi rok 9 př. n. l. se usadili v Čechách Markomané na Moravě a na Slovensku Kvádové
 • Germáni opouštěli střední Evropu a místo nich tu byli Slované a Avaři
 • Ve 3. Stol. se rozdělili na Vizigóty a Ostrogóty ti byli napadeni Huny a tím začalo stěhování národů
 • Typické pro Germány jsou ptačí a cikádové spony
 • V 6. Stol. rozšířili v Evropě
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!