Právo – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Pavla

 

 

 

 

–        soubor norem vydaných nebo uznaných státem

–        závazné pro společnost

–        dodržování vynucováno státní autoritou

–        normy regulují chování společnosti pomocí zákazů, příkazů a dovolení

–        tvorba práva je závislá na státu, nikoli na jeho libovůli

 

–        podle Ústavy ČR

 • každý občan může činit, co není zákonem zakázáno
 • nikdo nesmí být nucen dělat to, co zákon neukládá
 • státní moc slouží všem občanům

 

–        právní věda

 • studuje právní jevy
 • předmětem je právo jako normativní systém
 • zabývá se právními vztahy, vznikem a postavením práva, vztahem člověka a práva a státu a práva
 • společenská věda

 

–        různé podobory

 • právní filozofie (hodnotová stránka práva), dogmatika (obsah práva), historie (dějiny práva), logika (principy právního myšlení) …

 

Členění práva

–        subjektivní právo

 • realizace objektivního práva
 • oprávnění jedince chovat se určitým způsobem (něco konat, nekonat, obdržet, požadovat)
 • oprávnění vyžadovat plnění povinností od druhých

–        objektivní právo

 • soupis pravidel chování – závazná pro všechny členy společnosti
 • obsaženo v právních normách – zákony, nařízení, vyhlášky
 • sankce za porušení

–        normy hmotného práva – právní předpisy – stanovuje pravidla chování a sankce

–        procesní pravidla – určují co mohu dělat, když někdo nerespektuje subjektivní právo a kdo vykoná sankci

 

Dějiny práva

–        právo obyčejové – existovalo pouze ve vědomí lidí

–        1800 pnl. – kodex babylonského krále Chammurapiho

 • 282 článků
 • občanské, trestní a obchodní právo
 • vytesán do kamenné desky, vystaven na veřejném místě
 • oko za oko, zub za zub

–        5. stol. pnl. – Zákon dvanácti desek

 • shrnutí obyčejového práva rodinného, sousedského, dědického, trestního a správního

–        6. století – Corpus iuris civilis

 • občanský zákoník
 • byzantský císař Justinián I.
 • shrnutí římského práva

–        9. století – Zákon sudnyj ljudem

 • nejstarší slovanské právní předpisy
 • trestní a rodinné právo
 • Konstantin a Metoděj

–        12. století – Statuta Konrádova

 • první psaný zákoník v českých zemích
 • vlastnictví pozemků pro šlechtu a soudnictví
 • Konrád II. Ota

–        13. – 14. století – horní zákoník, ordály (Boží soudy)

 • přísaha na žhavé železo

–        16. století – právní knihy – soubory práv sepsané soukromými osobami

 • Práva zemská česká Ondřeje z Dubé

–        18. – 19. století – tereziánský a josefínský trestní kodex, tereziánský kodex soukromého práva, císařský patent Obecný zákoník občanský

–        1804 – Code civil

 • vzor pro ostatní evropská práva
 • majetkové a rodinné poměry

 

Právní vědomí

–        znalost práva

 • představy lidí o platném právu, co je podle práva protiprávní, jaké chování je vynutitelné státní moci

–        názory na spravedlnost

 • co je a co není spravedlivé
 • jaké hodnoty by mělo právo chránit nebo potlačovat

–        neznalost práva neomlouvá

–        právo – minimum mravnosti

 • méně přísné co se týče chování
 • přísnější co se týče sankci

 

Spravedlnost

–        pojem morálky a práva

–        spravedlnost – stav věcí, který je žádoucí a odpovídá právům člověka ve společnosti

–        nespravedlnost – stav, který je v rozporu s požadavkem obecného blaha, musí být odstraněn

 

Zákonnost (legalita)

–        stav společnosti v souladu s právem

 

Právní řád

–        souhrn všech pramenů práva, které platí v určitém státě

–        každý stát má svůj vlastní

 

Prameny práva

–        formy, ve kterých je obsaženo objektivní právo

–        druhy

 • normativní právní akty
 • normativní smlouvy
 • právní obyčeje
 • soudní precedenty

 

Normativní právní akty

–        rozhodnutí, opatření a usnesení

–        pravomoc subjektů tvorby práva vydávat, měnit nebo rušit právní normy

–        závazný právní předpis charakteru zákona, zákonného opatření a vyhlášky

–        vyznačuje se mírou obecnosti

 

Smlouva

–        nabývá normativního charakteru i role pramenu práva tehdy, jsou-li ustanovení obecná a pokud reguluje celou skupinu právních vztahů

–        hl. pramen mezinárodního práva

–        jinak nemají samostatný význam tvorby práva

 

Obyčej

–        jako pramen práva se uplatňuje zřídka

–        pouze tehdy, je-li dlouhodobě a masové zachován

 

Precedens

–        soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené

–        slouží jako vzor pro rozhodování v budoucnosti

–        individuální právní akt

 

Dělení

–        psané

 • zákony, normativní právní akty a smlouvy

–        nepsané

 • obyčeje, příp. precedenty

 

Právní norma a právní předpis

–        způsob tvorby práva

–        obecně závazné normativní právní akty

–        výsledek legislativních činností

 

Právní norma

–        závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní, státem uznanou formou

–        zachování je státní mocí vynutitelné

–        tvořena

 • hypotéza – stanoví podmínky realizace pravidla chování
 • dispozice – vlastní pravidlo chování
 • sankce – následky porušení normy

 

Právní síla

–        vlastnost právní normy, činí ji nadřazenou jiné právní normě

 • prvotní – ústavní zákony a zákony
 • druhotné – nařízení vlády, prováděcí vyhlášky ministerstev, vyhlášky obcí

 

Prvotní normativní právní akty

–        mají vyšší právní sílu

–        mohou obsahovat zcela novou právní úpravu

–        tvoří zákonodárný orgán – parlament

 

Druhotné normativní právní akty

–        nižší právní síla

–        slouží k podrobnější právní úpravě věcí

–        schvalují orgány státní správy nebo vláda

 

Platnost, působnost a účinnost právní normy

–        působnost právní normy

 • vymezuje rozsah použití normy na konkrétní případ
 • věcná, v čase, prostorová, osobní

–        platnost právní normy

 • je platná pokud:
  • byla vytvořena předepsaným způsobem
  • vydána příslušným orgánem
  • byla řádným způsobem vyhlášena

–        účinnost právní normy

 • v okamžiku nabytí účinnosti jsou práva a povinnosti stanovené závazně

 

Zákony

–        jsou základním druhem závazných normativních právních aktů

–        dělení:

 • zákony ústavní – vyšší stupeň právní síly
 • zákoníky – soubory norem podle odvětví

–        novela – nové znění zákona

–        novelizovaný zákon má přednost před původním zákonem

 

Právní řád České republiky

–        pravomoc vydávat závazné normativní akty

 • parlament (ústavní a běžné zákony)
 • výkonné státní orgány (nařízení vlády, vyhlášky ministerstva)
 • orgány územní samosprávy (závazné vyhlášky, nařízení)

–        normativní právní akty zveřejněny ve Sbírce zákonů

 

Právní ochrana

Systém soudnictví

–        chrání dodržování práva v demokratických zemích

Orgány právní ochrany

–        soudy (mají být nestranné a nezávislé)

 • civilní – rozvod manželství
 • správní – přezkoumání rozhodnutí o přestupku
 • trestní – trestné činy – loupež, vražda

 

Soustava soudů

–        Nejvyšší soud

–        vrchní soudy

–        krajské soudy

–        okresní soudy

–        samostatná součást soudní organizace – Ústavní soud

 

Státní zastupitelství

–        státní úřad, který se podílí na právní ochraně

–        úkol: přípravné řízení, podává jménem státu obžalobu, zastupuje stát u soudu

–        soustava:

 • nejvyšší státní zastupitelství
 • vrchní
 • krajské
 • okresní

–        nejvyššího státního zastupitele jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti

–        ostatní na návrh nejvyššího, vrchního a krajského zástupce

 

Další orgány právní ochrany

–        advokát, notář, daňový poradce, exekutor

–        nezávislý orgán – veřejný ochránce práv

 

Právní vztahy

–        vztah mezi dvěma a více subjekty

–        na základě práva a v souladu s právem

–        k existenci práv. vztahu

 • právní norma (rozsah oprávnění a povinností subjektů)
 • vznik nebo zánik práv. vztahu práv. skutečnostmi

 

Prvky právního vztahu

–        subjekty – vznikají jim práva a povinnosti (účastníci)

–        obsah – oprávnění a povinnosti subjektů

–        objekt – předmět (kupovaná věc)

Subjekty právních vztahů

–        fyzické osoby

–        právnické osoby – uměle vytvořená sdružení osob nebo majetku

–        orgány veřejné správy, stát a státní orgány

Právní způsobilost

–        předpoklad toho, být účastníkem právního vztahu

–        způsobilost k právům a povinnostem

 • způsobilost mít práva a nést povinnosti
 • vzniká narozením

–        způsobilost k právním úkonům

 • starší 18 let
 • v pracovním právu od 15 let

–        způsobilost k protiprávnímu jednání

 • nést právní odpovědnost za svoje chování

–        práv. osoba – také způsobilost mít práva a povinnosti

–        právní subjektivita – u právnických osob založením nebo registrací v obchodním rejstříku

Systém práva

–        právo mezinárodní a vnitrostátní

–        právo veřejné a soukromé

–        právo hmotné a procesní

 

Veřejné právo

–        ústavní právo – pramen Ústava ČR

–        trestní právo – právo hmotné – trestní zákon, právo procesní – trestní řád

–        správní právo – veřejná správa – jediný pramen neexistuje

–        finanční právo

 

Soukromé právo

–        rodinné právo – pramen – zákon o rodině

–        občanské právo – na ochranu osobnosti

–        obchodní právo – pramen – obchodní zákoník

–        smíšená povaha – pracovní právo – zákoník práce

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy