Předškolní a mladí školní věk – vývojová psychologie

 

   Otázka: Předškolní a mladí školní věk

   Předmět: Vývojová psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Předškolní věk

 • od 3 do 6-7 let -> končí nástupem do školy

 

Tělesný vývoj

 • vyroste 5-6 cm za rok
 • tělesná disproporce (prodlužují se končetiny, HK), ke konci předškolního věku první růstová perioda (období první vytáhlosti)
 • dokončuje se osifikace zápěstních kůstek
 • základy sportů

 

Pozornost

 • převážně bezděčná (=neúmyslná), nestálá
 • malá schopnost přenášení a rozdělování pozornosti
 • Počátky v úmyslné pozornosti (v období 6 let)

 

Představivost

 • bujná představivost, bájná lhavost – konfabulace, vymýšlení si
 • animismus, antropomorfismus (zvířatům a rostlinám jsou přisuzovány lidské vlastnosti)
 • personifikace – oživení neživých předmětů (provázek na hada)

 

Paměť

 • Z počátku bezděčná, ale ke konci období je úmyslná
 • zvětšuje se rozsah paměti
 • předpokládá se schopnost učit se

 

Řeč

 • ve 3 letech umí asi 1000 slov, v 6 letech umí 3000 slov
 • zdokonaluje se gramatika
 • převažuje spontánní řeč nad vyprovokovanou
 • dítě monologizuje (mluví sám pro sebe)

 

Myšlení

 • konkrétně – názorné a uskutečňuje se společně s činností
 • začínají se vytvářet myšlenkové operace
 • vznik abstraktního myšlení

 

Citový život

 • impulzivní, hraví, citově labilní
 • zmenšují se negativní city (strach), ale zvyšuji se city(zlost, hněv)
 • 3 lete dítě je egocentrické, postupně se socializuje, navazuje vztahy k vrstevníkům, oslabují se negativní vztahy k sourozencům a začínají přebírat mužskou či ženskou roli

 

Utváření osobnosti dítěte

 • utváří se základní struktura osobnost i(charakter, návyky, způsoby chování a potřeby)
 • začínají hledat osobní vzory
 • rozvíjí se psychika a sociální potřeby (pochvala, úspěch. Být s vrstevníky)
 • ideální motivace – pochvala, odměna, úspěch
 • ke konci období se začínají zvnitřňovat a inertizovat mravní normy (lež, krádež, spravedlnost)
 • projevuje se morální realismus, činy a skutky posuzují takové jaké jsou, bez přihlédnutí k motivům vyvíjí se vědomí povinností

 

Kritéria pro vstup do školy

tělesná zralost

 • posuzování výšky a hmotnosti je nejjednodušším, ale současně nejméně průkazným ukazatelem vyspělosti dítěte
 • v období nástupu do koly se nápadně mění proporce, dochází k celkovému protažení postavy (prodlužují se končetiny)
 • tyto změny vedou k dosažení tzv. – ‘‘Filipínské míry‘‘(tj. ruka natažená vzpřímenou hlavu se dotkne ušního lalůčku na druhé straně)

 

kognitivní zralost

 • dochází ke změnám v poznávání u dítěte
 • dítě začíná realisticky chápat svět, ví jak se jmenuje, jeho rodiče, co dělají….)
 • dochází k větší diferenciaci ve vnímání (vnímají detaily, při čtení, počítání)
 • k posouzení poznávací zralosti slouží ‘‘Jiráskův test školní zralosti‘‘

 

emoční a sociální zralost dítěte

 • navázání vztahů s vrstevníky, odpoutávat se od rodičů
 • sebe obsluha – umí se najíst, obléct, základy hygieny
 • dítě by mělo být emočně zralé

 

Vývoj kresby

 • 3 leté dítě staví most, kreslí kruh, kreslí nereálné kresby
 • 4 leté dítě staví bránu, kreslí křížek, kreslí hlavonožce
 • 5 leté dítě-staví schody, kreslí čtverec, kreslí jen hlavní části těla (trup)
 • 6 leté dítě, kreslí trojúhelník a podobu postavy

 

Mladší školní věk

 • období od nástupu do školy (6,7 let) do 11-12 let
 • dítě musí splňovat základní kritéria školní zralosti – věk, tělesná zralost, psychická zralost, rozumové schopnosti, úroveň pracovní motivace dítěte
 • před nástupem do školy provádí dětská lékařka i dítěte orientační (Jiráskův test-kresba lidské postavy, obkreslení jednoduché věty, obkreslení skupiny bodů
 • pokud je odklad nástupu z jiného důvodu než zdravotního-podmínka návštěvy pedagogicko-psychologické poradny

 

Pohybový vývoj

 • Charakteristicky zrychlený růst – kostra, svaly, orgány zlepšují svoji funkci (hl. u děvčat), růst rovnoměrný
 • zdokonalení jemné motoriky – zvýšená rychlost a přenos pohybů
 • mléčný chrup nahrazuje trvalý
 • jinak je to období vyrovnanosti
 • děti začínají sportovat

 

Duševní vývoj

 • vstup do školy – velká změna v životě dítěte
 • změna stereotypů, velká organizovanost, omezuje se spontánní aktivita dítěte
 • záleží na prvních dojmech-1.třída má vliv na vytvoření si vztahu k učení, ke škole
 • záleží na adaptaci dítěte – problémy – bolesti břicha, průjem, zvracení
 • nová autorita-učitel
 • doma po škole by si mělo dítě jen hrát, minimálně úkoly (čtení)-jinak přetížení dítěte

 

Zájmy

 • sběratelství (ubrousky, pokémoni a jiné..)
 • společensko – pohybové hry s pevnými pravidly (domluvené pravidla) – do 8 let si hrají kluci s děvčaty, potom diferenciace her (kluci mají rádi bojovnější hry, soutěživost)
 • zájmy intelektuální – čtení, TV, počítače

 

Poznávací procesy

 • Paměť – dochází k rozvoji úmyslné, záměrné paměti na základě jeho smyslů
 • Vnímání – dokonalení zrakového, sluchového vnímání, vnímání času a prostoru (kolem 10 let-úplné pochopení času a prostoru)
 • Pozornost – zvýší se schopnost soustředění, stálost i přenášení pozornosti – rozvoj úmyslné pozornosti
 • Myšlení – konkrétní, názorné, od 10 let první náznak abstrakce
 • Řeč – roste slovní zásoba (2x až 3x), závisí to na rodině, nemá mít problém s artikulací
 • Fantazie – úbytek (škola tomu napomáhá), objevuje se tzv. NAIVNÍ REALISMUS – nekritické přijímání nových poznatků, nejde po podstatě věci
 • Vůle: spojena s motivací pro další činnost, zakládá se zde chtění (motiv) pro další vzdělání, něco poznávat, důležitá je pochvala, s vůlí souvisí i zájmy – rozvoj mimoškolních činností

 

Kresba

 • je to období realistické kresby – dítě přestává malovat podle představ a maluje podle modelu
 • je to tzv. kopírování skutečnosti-typické zobrazování detailu. Osoby znázorňuje jen zepředu, snaha vyjádřit událost (např. návštěva)

 

City

 • objevuje se strach, hněv, žárlivost (např. na spolužáka, který je úspěšný)
 • mohou mít afektivní ráz – vědomá kontrola
 • zvýšená kritičnost u dětí
 • rozvíjí se estetické cítění a sociální cítění (vcítění se do situace)
  • Význam rodiny – pocit bezpečí, jistoty, rozvoj spol. postojů aj.
  • Kluci – se hůře přizpůsobují, jsou více v opozici
  • Na konci období- školák dochází k přísnému dělení – holky, kluci

 

Psychologická problematika vstupu dítěte do školy

 • Vstup do školy je pro dítě značná psychická i fyzická zátěž, i když je dítě zralé, má v 1. třídě problémy – odeznění do 4.měsíců, záleží také na osobnosti učitelky

 

Fyzická zátěž

 • mění se stereotyp, nový režim dne
 • mění se doba odpočinku a hry, učení je ve škole
 • mohou vznikat poruchy spánku, špatné usínání – nedostatečný pohyb, nevybitá energie nebo naopak velká aktivita
 • objevují se bolesti břicha, hlavy aj.

 

Psychická zátěž

 • zvýšený náraz požadavků způsobuje:
 • dočasnou labilitu v chování až regresi (zapomínání zákl. soc. návyky aj.)
 • sníženou schopnost přesného vnímání (neví, jak vypadá soused, učitelka..)
 • narušení jemné a hrubé motoriky – celková neobratnost, křečovitý pohyb (hl .kluci)
 • narušení koncentrace pozornosti (vše několikrát opakovat)
 • zhoršení pamatování, myšlenkových úkonů – sklon napodobovat spolužáka, hl. chybný výkon změnu ve verbálním projevu – snížení slovní zásoby, někdy odmítá mluvit s učitelem
 • změnu v citové oblasti – sugestibilita (1dítě pláče-rozpláče se jich více), děti strádají – učitelka se nevěnuje jenom jim – upozorňování na sebe
 • Dítě by mělo mít v 1. třídě jen úspěch – formuje se postoj ke vzdělání, škole
 • odstranit známkování
 • zvykání je individuální – kluci 2.měsíce i déle, dívky kratší dobu

 

ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder

 • Přeloženo do češtiny jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti.
 • V českém odborném tisku se setkáme s názvem hyperkinetická porucha.
 • Přeloženo do češtiny jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti.
 • V českém odborném tisku se setkáme s názvem hyperkinetická porucha.
 • Jedná se o neurovývojovou poruchu charakteristickou především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou.
 • Všechny tyto příznaky se projevují už od raného dětství.

 

Přehled příznaků ADHD u dětí

 • je nepozorný při školních úkolech, opomíjí detaily
 • dělá chyby z nepozornosti
 • neudrží trvale pozornost při úkolu nebo při hře
 • zdá se, že neposlouchá během rozhovoru
 • i když pochopí instrukce, nedokončuje úkoly
 • má problém naplánovat své aktivity
 • nesnáší úkoly vyžadující soustředění a trpělivost
 • ztrácí věcí (hračky, školní potřeby…)
 • vnější podněty snadno přeruší jeho soustředění
 • zapomíná na své denní úkoly a povinnosti
 • nedokáže klidně sedět, vrtí se na židli, hraje si s rukama
 • často opouští lavici ve třídě
 • často pobíhá nebo přelézá v nevhodných situacích
 • obtížně při hrách zachovává klid a ticho
 • je stále v pohybu – „jako by měl v sobě motor”
 • stále hovoří
 • často vyhrkne odpověď před dokončením otázky
 • dělá mu potíže čekat, až na něho dojde řada
 • často přerušuje ostatní (při hrách, skáče do hovoru…


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy