Psychologické směry a jejich představitelé

 

   Otázka: Psychologické směry a jejich představitelé

   Předmět: Psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

 • Psychologie v historii byla součástí filozofie

 

Experimentální psychologie

 • psychologický směr kdy dochází k odštěpení psychologie a filozofie
 • k získání teoretických poznatků o člověku využívá experimentu= odštěpení psychologie
 • Zakladatel: WILHELM WUNDT- německý psycholog, který založil experimentální laboratoř v Lipsku roku 1879
 • Předmětem zkoumání byly smyslové procesy (čití, vnímání, myšlení)
 • Základní výzkumnou metodou je = INTROSPEKCE – zkoumání toho co probíhá uvnitř člověka v mysli (později tato metoda kritizována behavioristy, kteří je považovali za nevědce) introspekce nahrazena EXTROSPEKCI – pozorování vnějších projevů

 

V historii se psychologie rozdělila, na 3 velké směry podle toho čím je psychika determinována

A) Environmentalistické směry – zdůrazňují vliv prostředí a přeceňují význam učení = přehlížejí dědičnost

1) Behaviorismus – vznik na počátku 20 století jako reakce na introspekci

 • Zakladatel – J. B. WATSON
 • Vymezuje psychologii jako studium zákonitosti chování
 • Přeceňuje význam chování, podceňuje prožívání
 • přeceňuje význam učení – možnosti učení jsou neomezené je ovlivněn rozvojem věd (konkrétně Reflexologii)
 • osobní volba nebo motivace (vše určeno z venku, nic zevnitř)!!!
 • vývoj je závislý pouze na vnějších vlivech, na procesu učení přínosem bylo vymezit zákonitosti učení

 

2) Později vzniká Neobehaviorismus

 • bere v úvahu i prožívání člověka
 • efekt učení nezávislý na podnětu ale na prožívání
 • ani oni neuznávají motivace a aktivity jedince

 

3) Reflexologie – představitel – P. PAVLOV, zabývá se studiem chování zvířat a reakci organismu na podnět

 • I.P. Pavlov –  narozen 1849, zemřel 1936
  • ruský lékař a filozof, vypracoval metodu umožňující sledovat reakci zvířete a jeho zažívání
  • je objevitelem podmíněných reflexů ( PR )
  • PR: reflexy získané během života a jsou vázány na podnět, který předchází nepodmíněnému
  • Vznik PR:
  • podmiňující podnět (světlo)
  • Nepodmíněný podnět (jídlo)
  • Sekrece žaludeční šťávy (nepodmíněná reakce)
  • Několikrát opakujeme
  • Rozsvítíme světlo = sekrece žal. Šťáv = podmíněná reakce
  • položil základy vyšší nervové činnosti
  • je autorem první a druhé signální soustavy
  • roku 1904 získal Nobelovu cenu za filozofii a medicínu
  • roku 1923 napsal sborník, knihu: Podmíněné reflexy
  • Položil fyziologické psychologické základy lidské řeči
  • vytvořil temperamentovou typologii ( základem byly 2 nervové procesy – vzruch a útlum)
  • u nich hodnotil: sílu, vyrovnanost a pohyblivost
  • tato teorie se využívá dnes při léčbě alkoholismu (antabus)

 

B) Nativistické směry – duševní vývoj je určen vrozenými předpoklady a prostředí je nemůže změnit

1) Racionalisté – dítě se narodí primárně dobré a vlastnosti je třeba rozvinout

2) Iracionalisté – uplatňují iracionální aspekty psychiky (pudy); Představitel – Sigmund Freud a jeho psychoanalýza

 • Sigmund Freud – narozen 6. Května 1856 v Příboře – umřel 23. Září 1939 v Londýně
  • Česko rakouský lékař a psychiatr, zakladatel psychoanalýzy, Žid
  • tvrdil, že rozvoj osobnosti je vrozen řízeným programem
  • rozvoj osobnosti je ovlivněn silou a interakci 2 pudů
   • Pud života – eros – vede k zachování života = sexuální pud
   • Pud smrti – thanatos – směřuje k smrti jako k lidovému stavu
  • vnější vlivy mají pozitivní nebo negativní úlohu podle toho jak umožňuje nebo brání uspokojování potřeb
  • chování dítěte je determinováno 2 principy (princip slasti a princi reality)
  • Ve struktuře osobnosti Freud rozlišuje (ID, Super Ego, Ego) = viz níže
  • definoval vývoj sexuálního proudu = stádia vývoje libida
   • stádium orální ( 0- 1 rok) er. zóna – ústa=sání
   • stádium anální ( 1-2 roky) er. zóna konečník = zadržení stolice, vyprázdnění = nácvik čistoty
   • stádium falické (předškolní věk) er. zóna – genitál, zdrojem slasti = OIDIPOVSKÝ KOMPLEX = syn nenávidí tátu, protože miluje maminku – touha po rodiči opačného pohlaví
   • stádium – období latence – zánik dětské sexuality, končí oidipovský komplex, je zde silný vliv sociálního prostředí, vznik morálního vědomí
   • stádium- genitální období – er. zóna – genitály, = vývoj dospělé sexuality

 

3) Interakcionistické směry – berou v úvahu obě determinace (podmíněnost), dědičnost a prostředí psych. Vývoje působení (interakce) dědičných dispozic a vlivu prostředí, velkou úlohu hraje aktivita člověka (CHCI vs. NECHCE)=možnost volby

 

Přírodovědně orientované směry

 • vycházejí z pohledu na člověka jako na vyšší formu,, živočicha ¨, který podléhá přírodním zákonitostem

1) ASOCIANISMUS

 • Představitel: Ebinghaus (výzkumy s pamětí)
 • psychika člověka je tvořena elementy (vjemy, představy, paměťové pojmy) a ty jsou navzájem propojeny spoji (asociacemi)
 • psychiky člověka připomíná mozaiku, kdy jednotlivé kamínky vytvářejí obraz celku

 

2) REFLEXOLOGIE

 • Zakladatel: P. Pavlov
 • základem je výzkum o podmíněných reflexech podměty a reflexy mohou být bud
 • vrozené (nepodmíněné)
 • Získané (podmíněné) podmínkou jejich vzniku je opakovaná činnost, vznikají a zanikají v průběhu života

 

3) BEHAVIORISMUS

 • představitel : B. Watson
 • zkoumá chování lidského organismu pod vlivem měnících se podmínek
 • přínosem tohoto směru je zkoumání odměn a trestů na člověka
 • kladem je, že rozebrali a popsali proces učení
 • navazuje na reflexologii a to tím, že říká, že chování je činností žláz ( s vnitřní sekrecí) a svalů

 

Hlubinná psychologie

 • nejedná se o jednotný směr ale o soubor směrů
 • za běžnými projevy prožívání a chování se snaží najít hlubší vrstvu skrytých činitelů (dřívější citové zážitky – např. z dětství, které jsme potlačili)

 

1) PSYCHOANALÝZA

 • představitel: Sigmund Freud- dělal psychiatra ve Vídni
 • věda o nevědomých procesech, které podstatným způsobem ovlivňují chování člověka
 • Freud říká, že v lidském životě rozhodují 2 základní síly a to sexuální pud (libido) a pud sebezáchovy mezi těmito pudy probíhá konflikt, když člověk utlačuje své sexuální touhy (výchova, morálka, náboženství) z vědomé oblasti do podvědomí = tímto vzniká vnitřní tlak a to jsou příčiny pozdějších psychických problému
 • podstatou této metody je naslouchání pacientovi, který leží na lůžku a volně hovoří o všem co jej napadne
 • problém samovolně vyplyne na povrch a lze se ho zbavit
 • Freud hovoří i o tzv. Oidipovském komplexu – dítě touží po rodiči opačného pohlaví a nenávidí rodiče svého pohlaví
 • Ve struktuře osobnosti Freud rozlišuje 3 části
  • ID (ono)
   • je založeno na uspokojování slasti, pudová složka
   • instinkty, pudy, vášně, touhy, spontánnost, které máme společné s živočichy,
   • je vrozené a funguje v oblasti podvědomí = iracionálně
  • Superego (nad já)
   • řídí se principem dokonalosti
   • osobní morálka jedince, svědomí, které přijalo spol. normy
   • působí vědomě i nevědomě
   • osobní morálka jedince
   • vzniká působením výchovy a okolí, které na nás má vliv
  • Ego (já) – výsledkem střetu ID a SUPEREGA = výsledkem je naše chování, tak jak se projevujeme

 

2) INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

 • Představitelem je: Alfred Adler

,, Ve vývoji osobnosti není zásadní sexualita, ale rozpor mezi snahou vyniknout a společenskou skromnost. ‘‘

 • V dětství může vzniknout u člověka – komplex méně cennosti (příčina podceňování, posměšky)
 • V dospělosti chce člověk ten komplex překonat a snaží se vyniknout za každou cenu
 • Bezohledné dosahování moci (chci vyniknout)
 • Dochází k narušení sociálních vztahů, člověk muže skončit na závislosti

 

3) ANALYTICKÁ PSYCHOLOGIE

 • Představitel: Carl Gustav Jung
 • Přiznává význam sexualitě v mládí jak říká Freud, touze vyniknout v dospělosti, ale ve středním věku tvrdí Jung – člověk začíná přemýšlet o smyslu vlastního života

 

4) KULTURNÍ PSYCHOANALÝZA 30 léta 20 století

 • Představitel: Erich Fromm
 • Odklon od biologismu tzv. sociologismu
 • Kritika konzumní společnosti – Amerika
 • Kritizuje způsob života, který se vyznačuje honbou za bohatstvím a mocí a je doprovázený povrchními mezilidskými vztahy = pocit prázdnoty a ztráta živ. Smyslů = lidé ulítají k drogám, alkoholu
 • Ptá se MÍT? (vlastnit) nebo BÝT? (tvořivým aktivním člověkem pracující pro druhé s druhými)
 • Jeho názory tvoří přechod od psychoanalýzy k humanistickým orientovaným směrům

 

5) HUMANISTICKÉ SMĚRY 50 léta 20 století v USA: snaží se o ucelený pohled na člověka, jako na všestrannou složitou osobnost

a) Gestaltismus ( gestalt – tvar)

 • tvarová psychologie
 • Chápe člověka jako uspořádaný celek (tvar)
 • Tvar (celek) je více než pouhý součet jednotlivých částí = každý člověk je jedinečnou bytostí jejichž jednotlivé části nelze posuzovat samostatně, protože jsou vzájemně propojeny

b) Kognitivní (poznávací): předmětem je vytváření vnitřních modelů vnějšího světa (situace do kterých se během života dostáváme)

c) Humanistická psychologie

 • Zakladatel Abraham Maslow
 • Základem je sebevyjádření člověka, jeho seberealizace a objevení pravé identita (kdo já jsem)
 • MASLOW – základem jeho psychologie je studium seberealizovaných lidí (dát možnost svému potenciálu)
 • Vytýčil vlastnosti těchto lidí a způsoby chování, které k seberealizaci vedli
 • Byl tvůrce pyramidy potřeb

d) Logoterapie ( Logo- smysl, terapie – léčba)

 • Představitel: Frankl
 • Podstatou logoterapie je touha člověka po smyslu života
 • Jde o léčbu pomocí znovuzrození životního řádu podle Frankla vedou 3 cesty:
  • Práce pro druhé
  • Láska k bližnímu
  • Přeměna utrpení ve výkon (v těžkých chvílích není dobré sedět a myslet na své trápení, ale je lepší začít něco dělat = na trápení rychleji zapomene)

e) Transpersonální psychologie

 • Představitel: Grof
 • Východiskem této psychologie jsou zážitky osob ve stavu změněného vědomí – drogy, alkohol
 • Holotropní dýchání – tyto stavy otevírají člověku cestu ke zkušenosti mimo prostor a čas


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy