Psychologie osobnosti a vývoj osobnosti – maturitní otázka

 

   Otázka: Psychologie osobnosti

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Psychologie osobnosti

 • = determinace vývoje osobnosti, socializace osobnosti, sociální učení a vnímání, percepční chyby

 

Sociální psychologie

 • zkoumá tu část prožívání a chování člověka, která vzniká v důsledku podmětů ze sociálního prostředí

 

Předmět sociální psychologie:

 • socializace: Jak se člověk vlivem společnosti a společenských vztahů utváří
 • Jak si člověk utváří vztahy s ostatními a charakter těch vztahů
 • Jak se člověk pod vlivem sociálních vztahů a společenského života mění
 • Jak člověk svým chováním působí na ostatní

 

Lidská bytost má sociální ráz

 • interakce= člověk nereaguje jen na podmět ale i na jeho nositele
 • socializace= přeměna člověka z biologické bytosti na bytost lidskou pod vlivem společenského prostředí

 

Sociální interakce = vzájemné působení osob v sociálním prostředí, při nějaké činnosti

 • Formy: napodobování, učení, praktické činnosti
 • svou roli hraje: rivalista (soupeř), soutěživost, manipulace

 

Sociální adaptace: proces, při kterém se jedinec začleňuje do sociální struktury, v rámci skupiny i do širšího sociálního prostředí

 1. přizpůsobení se normální společnosti
 2. soulad toho, co si myslím s tím, jaké požadavky má společnost
 3. schopnost vycházet s lidmi
 4. začlenění se do společnosti

 

Interpersonální konflikt:

 • jedná se o vnitřně osobní konflikt jedince, kdy se střetávají dva (nebo více) – pro jedince významných – cílů, hodnot nebo potřeb. Jedinec se musí v daném okamžiku mezi alternativami rozhodnout, protože nelze současně realizovat obě.

 

Devalvace a evalvace v sociálním kontaktu:

 • každý vztah, každá interakce má v sobě vždy nějaký náboj hodnocení → tedy náznak něčeho pozitivního nebo negativního.

 

Evalvace:

 • pozitivně vyjádřený vztah (Když s vámi někdo jedná otevřeně a upřímně, neuzavírá se před vámi. Když má o vás někdo opravdový a nefalšovaný zájem, váží si vás)

 

Devalvace:

 • negativně vyjádřený vztah (Když se k vám někdo chová nepřátelsky, aniž by vám vysvětlil proč, aniž by vám cokoli řekl. Když někdo zneužije vaší důvěru. Když vás někdo pomlouvá)

 

SOCIÁLNÍ UČENÍ

 • psychologický mechanismus socializace
 • osvojování si komplexních způsobů chování a přiměřených jednání
 • produkt: sociální vůle, postoje, hodnoty, ideály

 

Dělení

v širším slova smyslu

 • tendence změna chování (individuální zkušenosti)
 • funkce: adaptační + vyrovnávací
 • vzniká v průběhu života, vede k socializaci osobnosti

v užším slova smyslu- záměrný proces, cílevědomě osvojit vědomosti/dovednosti/návyky

 

MECHANISMY SOCIÁLNÍHO UČENÍ

 • Asociační= vytváření spojů mezi podměty; asociace vnějších podmětů (klasické podmiňování), operativní podmiňování (spojení určité reakce s jejími důsledky)
 • sociální posilování= způsoby chování a jednání jedince, které jsou odměňovány, se upevňují (tresty)
 • observační učení: užívání odměn a trestů
 • učení napodobování: vnitřní vyšší forma napodobování, ztotožnění s vztahovou osobou
 • učení anticipací (očekávání): očekávání druhých působí, jako vmanévrování. Chování jedince ovlivňuje jednotlivce (kladné=důvěru v schopnosti, záporné=nedůvěra)
 • učení pomocí slovní instrukce: jak a proč se co dělá, jak se máme chovat, učíme se co je nebezpečné

 

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ

 • pro život a vytváření dobrých mezilidských vztahů je důležité poznávání
 • sociální poznávání je založeno na sociálním vnímání

 

Závisí

 • Zevnějšek (vlasy, nehty, způsob oblékání)
 • Neverbální projevy
 • Postoj a držení těla= posturologie; Výraz tváře= mimika
 • Dotyky= optika; Pohyby rukou= gestika
 • Vzdálenost postav= proxemika; Řeč pohybu=kinezika
 • Zacházení s časem= chronetika

 

PERCEPČNÍ CHYBY= Chyby v procesu sociálního poznávání

 • Halo efekt: při poznávání druhých (vnesení jediným nápaditým rysem), ozáří všechny ostatní (posuzování stejně)
 • První dojem: z poznání toho druhého zobecníme, dovolení dalšího poznávání
 • Logická chyba: vlastnosti spolu logicky souvisí, kvů-li jistých zkušeností
 • Efekt mírnosti: lidi posuzujeme mírněji (jsou nám sympatičtí)
 • Efekt sociálního postavení: sociální postavení= vlastnosti přisuzovány (lékař, kněz=inteligentní, slušný)
 • Projekce: očekávání podobných motivů jak my (postoje, zájmy)
 • Předsudky a stereotypy: zahrnuje zjednodušení, zkreslení, předsudek= intenzivní stereotyp (těžko se argumenty mění)

 

DETERMINACE OSOBNOSTI

Biologická podmíněnost psychiky:

 • Vlivy zděděné: většinou dědíme po rodičích temperament, schopnosti, dovednosti.
 • Vlivy vrozené: působí na jedince v průběhu prenatálního života (onemocnění matky, stres matky)

Biologicky nás podmiňuje:

 • důležitá je zralost a kvalita nervové soustavy
 • aktuální tělesný stav
 • hormony žláz s vnitřní sekrecí

 

Společenská podmíněnost psychiky:

 • osobnost determinují společenské vlivy, mezi které patří: – sociální skupiny( rodina, skupina vrstevníků, ve škole, v práci… )
 • kulturní prostředí, do kterého jsme se narodili
 • jedinec se nestává člověkem automaticky, ale vlivem společenského světa (Např. „vlčí děti“)

 

Determinace je celoživotní proces!

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy