Psychologie – psychické stavy, procesy a lidské činnosti

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Psychologie – psychické stavy, procesy a lidské činnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Nicole

 

 

 

 

  1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť
  2. Psychické stavy: nálady, afekty, vášně
  3. Nejdůležitější lidské činnosti: učení, hra, fantazie

 

Psychické procesy:

1)       Vnímání

–          Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

–          Druhy:

–          A) zrakové- umožňuje poznat předměty i na velkou vzdálenost

–          B) čichové a chuťové- význam v rozlišování potravy od nebezpečných látek

–          C) sluchové- poskytne informace o vzdálených předmětech

–          D) pohybový analyzátor- vnímání polohy těla, kontrola pohybů

–          E) vnímání doteku- obrana před nebezpečím- vnímáme bolest, chlad, teplo

–          F) hmat

Ve vnímání rozlišujeme 2 druhy zážitků:

–          Vjem: zobrazuje obraz předmětu jako celku, je to výsledek vnímání

–          Počitek: obraz jednotlivého znaku (př.barva, vůně,..) Jsou součástí vjemů

 

2)       Představa

–          Obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly, zakládá se na našem minulém vnímání

–          Pociťování   →  vnímání  →  představivost

Počitek                vjem              představa

 

3)       Fantazie

–          Psychický proces, ve kterém vytváříme nové představy, základem je vždy skutečnost ale nějakým způsobem pozměněná nebo zkombinovaná do podoby, ve které se ve skutečnosti nevyskytuje.

–          Dělení:

–          1) rekonstrukční (vytvoření představy na základě slovního popisu, v geometrii) x tvůrčí (vytvoření nových představ, umělecká tvorba)

–          2) záměrná (řízená vědomým záměrem) x tvůrčí (představy se vybavují samy, např. ve spánku)

 

4)       Pozornost:

–          Psychický stav projevující se soustředěním vnímání a dalších psychických procesů na jeden jev.

–          Vlastnosti:

Selektivita: ze všech působících podnětů je vybrán ten, který se stane centrem pozornosti

Trvalost: pozornost krátkodobá (jen do doby dosaženého cíle) a dlouhodobá (životní cíle člověka)

Intenzita: míra zaměření na urč.subjekt

Rozsah: je možno postřehnout 7-12 objektů

Přesouvání pozornosti: z jednoho objektu na druhý

–          Dělení:

a)       Bezděčná: Je rychle upoutána a rychle pomíjí. Objekt je vnímán bez úmyslu náhlým, novým nebo neočekávaným podnětem (čtu knihu→bouchnutí dveří→úlek, nebo podnět který má pro nás osobní význam→ nadávka, naše jméno)

b)       Záměrná: podnět cíleně vnímáme, vzbuzujeme ji a udržujeme vlastním úsilím.

 

5)       Paměť:

–          psychický proces umožňující osvojení informací, jejich uchovávání a vybavení

–          Narušení paměti: amnézie, senilní demence, debilita, Alzheimerova choroba

–          Vlastnosti paměti: vštípivost, trvalost, vybavitelnost, rozsah paměti, přesnost paměti

–          Druhy paměti:

–          A) krátkodobá: zapamatování jen na několik sekund, informace lze přenést opakováním do dlouhodobé paměti

–          B) dlouhodobá: slouží k uchování toho, co budeme potřebovat delší dobu

–          Dělení paměti:

–          A) logická:pochopení významu

–          B) Mechanická: bez pochopení, naučení se nazpaměť

–          C)Bezděčná: nechceme si to pamatovat, zůstane nám to v hlavě

–          D) záměrná: závisí na vůli jednotlivce

–          E) emocionální: jak nám bylo když..

–          F) pohybová: tanec

–          Zapomínání: rozpadnou se vytvořené paměťové stopy+ křivka zapomínání!!!

 

6)       Myšlení:

–          Uplatňuje se při řešení nových situací, kdy nemůžeme použít osvědčený způsob řešení

–          Vymezuje pojmy- vystižení obecných znaků jevu

–          Soud- vztah mezi dvěma pojmy

–          Úsudek: vztah mezi dvěma soudy

–          Premisy: soudy, z nichž vycházíme

–          Závěr: vyvozený soud

–          Myšlení je těsně spjato s řečí→je nástrojem myšlení, vajdřuje myšlenky a umožňuje komunikovat

–          Typy myšlení:

–          A) divergentní: uplatňuje se při problémech s více řešením

–          B) konvergentní: uplatňuje se při problémech s jedním správným řešením

–          C) praktické: pracuje s konkrétními příklady (pokus-omyl)

–          D) konkrétní: názorné (názorně si představíme cestu do školy)

–          E) abstraktní: pracuje s abstrakt.pojmy (právo, morálka)

–          Podstatou myšlení je vykonávání myšlenkových operací:

–          1) Analýza: rozdělení celku na části

–          2) syntéza: skládání částí do celku

–          3) indukce: z konkrétních příkladů vyvodíme závěr

–          4) dedukce: z obecného vyvozujeme příklady

–          5) Zobecňování: společné znaky pro jednotlivé jevy

–          6) Uspořádání: zjišťujeme podobnosti a rozdílnosti mezi několika předměty

–          7) srovnání, negace, průnik, sjednocení,..

 

Psychické stavy:

–          Celkové psychické prožívání člověka v určitém okamžiku

1)       Nálady: dlouhodobější emocionální stavy (euforie, deprese)

2)       Afekty: silné, bouřlivé a krátce probíhající emocionální stavy (zuřivost), vyznačují se snížením sebekontroly

3)       Vášně: silné, dlouhotrvající emocionální stavy

 

Nejdůležitější lidské činnosti:

1)       Učení: aktivní a tvořivý proces, cílem je získávání, osvojování a upevňování nových zkušeností. Je to celoživotní proces.

–          Na efektivitu učení působí nálada, psychický a fyzický stav, vztah k látce, délka učení, předcházející a nadcházející činnost, pozornost, schopnosti i charakter.

–          Efektivita učení:

Lépe se učí tomu, čemu rozumíme

Opakovat nahlas

Pravidelný režim učení

Učit se hned po seznámení s látkou

Zvýraznit důležité

–          Učením získáváme:

1)       Vědomosti: osvojené poznatky a informace (v podobě pojmů, pravidel, zákonů)

2)       Dovednosti: dispozice pro vykonávání určité činnosti

3)       Návyky: sklony, které člověk dělá v určité situaci

–          Dělení:

a)       Bezděčné: bez záměru, např. při hře/práci

b)       Záměrné: uvědomujeme si to

–          Druhy:

1)       Senzomotorické: učení se kreslit, šít

2)       Vědomostní: osvojování poznatků

3)       Intelektové: osvojování řešení úloh a problémů

4)       Sociální: učení žít mezi lidmi

–          Plató efekt: fáze učení, kdy dochází ke stagnaci, nejlepším řešením je si odpočinout nebo změnit metodu

 

2)       Hra: činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, cílem je radost, zábava nebo relaxace. Vychází se svobodného rozhodnutí.

–          Dělení:

a)       Pohybové

b)       Klidové

c)       Počítačové

d)       Hazardní

 

3)       Práce: účelná a sebevědomá lidská činnost

–          Význam:

a)       Vydělávání peněz

b)       Zábava, pocit uspokojení (práce na zahradě), seberealizace

–          Činitelé ovlivňující výsledky:

Povaha práce (složitost, náročnost), osobnostní předpoklady, únava, nálada, motivace, prostředí, vztahy na pracovišti