Religionistika (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Religionistika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): NN

 

 

 

 

 • Oddělila se od filozofie ve 20. Stol.
 • Nyní je samostatnou disciplínou
 • = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny)
 • Říká, kde se tu vzalo náboženství, teorie vzniku, funkce náboženství, postavení náboženství ve společnosti, vztah člověk x víra
 • Zabývá se jednotlivými náboženskými směry (vývoj a srovnávání)
 • Objektivní věda
 • „věda“
 • Zabývá se jedním náboženstvím,
 • Zabývá se otázkami víry: Co je to víra? Proč vzniklo náboženství?
 • VÍRA
  • V podstatě cit/vztah, který vyjadřuje vztah mezi člověkem a předmětem víry (cokoliv)
 • DYNAMISMUS – víra v přírodní síly
 • ANIMISMUS – víra v duchy (anima = duše zemřelých předků)
 • DÉMONISMUS
 • TOTEMISMUS = předmět, ve kterém je moc/síla
 • TALISMAN = věc co nosíme při sobě a ochraňuje nás
 • TEISMUS = víra v osobního Boha, různé formy
  • ATEISMUS – bez víry, „věřím v to, že nevěřím“, 2 výklady
  • MONOTEISMUS – víra v 1 Boha (křesťanství, islám, judaismus)
  • POLYTEISMUS – víra ve více Bohů (přírodní náboženství, kmenová náboženství, starověký Egypt, antika, …)
  • PANTEISMUS – Bůh je obsažen ve všem a všude, ztotožňuje se s celou přírodou/univerzem
  • HENOTEISMUS – 1 nejvyšší Bůh, kterému pomáhají další „pomocníci“
  • DEISMUS – forma, kdy Bůh je ten, co stojí na začátku („nakopne vývoj) a dál už vývoj pokračuje sám podle přírodních zákonitostí (racionalismus)

 

TEOLOGIE

TEORIE VZNIKU NÁBOŽENSTVÍ

 1. Lidé si nedokázali vysvětlit přírodní jevy => nadpřirozené síly
 2. Dnes víra vzniká jako psychická podpora (smrt bližního, ztráta majetku, atd.)

VÍRU V NĚCO NÁM NEMŮŽE NIKDO SEBRAT!

 

Vývoj a vznik západní filozofie

 • Kořeny 5 – 6. stol. př. n. l.
 • Mýtus -> filozofie
 • Chaos -> řád
 • Mýtus – na začátku všeho chaos, Bohové vytvořili to co je kolem nás
 • Celá příroda se označuje jako univerzum (=kosmos)
 • Člověk hledá řád v přírodě
 • Řekové princip řádu nazývali LOGOS (= řád, rozumné slovo, vrchol vědění/poznání) -> základní obrat
 • Lidé se odklání od chaosu (Boha) k řádu (logos) v přírodě
 • = název tohoto období, období přírodní filozofie
 • Dochází k odvratu od Bohů k přírodě
 • Jak se začalo rozvíjet rozumové poznávání?
 • Co stojí za vším? Co nastolilo řád/odvrácení od chaosu?
 • První města (pobřeží Malé Asie – MILÉTOS) – nejvyspělejší –> obchod, otroci => bohatství, výborné přírodní podmínky -> PROSTOR PRO PŘEMÝŠLENÍ NAD PŘÍRODOU
 • Rozvíjení rozumového poznání (3 cesty):

 

Kosmologie (5-6. stol. př. n. l.)

1)     Skepse

 • Pochybování (hlavně o Bozích) o cestě k poznání
 • Bohové mají lidské vlastnosti => pochybovali o tom, že znají správnou cestu
 • Klademe si otázky
 • Začátek kladení otázek, hledání odpovědí, pochybování o to zda je najdeme

2)     Dogmatismus

 • Snaží se na něco přijít, a když dojde k poznání -> nezpochybnitelný fakt
 • Dál se s tím nezabývá

3)     Kriticismus

 • Kritický tvořivý přístup
 • Nejvyšší forma myšlení, tvořivý a nejnáročnější přístup
 • Člověk není spokojen s výsledkem, postupuje dál a hledá další souvislosti
 • Nekonečné – zvažování a posuzování stále nových faktů
 • Snaha najít 1 jediný princip (ze kterého vše vzniklo)
 • Hledali PRALÁTKU (ARCHÉ) – 2 složky:
  • HÝLÉ – materiál, hmota
  • ZOÉ – oživující prvek, duchovní, to co látce dodává život
 • Směr, kterým můžeme označit začátek lidského myšlení od chaosu
 • Hledá začátek úplně všeho ->směr uvažování
 • Zabývali se jím v Kosmologii
 • ŠKOLY (Řecko):

 

Logos = princip řádu

Hylozoismus

a)      Milétská škola

 • První škola, která se odklonila od Bohů k přírodě
 • THALLES Z MILÉTU

–        Jeden ze 7 mudrců

–        Matematika – Thaletova kružnice

–        První dokázal změřit výšku pyramid

–        Domníval se, že na začátku všeho stojí VODA (první princip)

 • ANAXIMANDROS

–        Základem všeho je APEIRON = filozofický princip, něco co nemůžeme definovat, neurčité, neomezené, obsaženo ve všem, stojí na začátku všeho

 • ANAXIMÉNES

–        Za vším stojí APEIROS AER (složka zoé) = vzduch

b)     Pythagorejská škola

 • Významné tím, že vzdělávala i ženy (literatura, hudba,…), askeze
 • PYTHAGORAS ZE SAMU

–        Zakladatel této školy

 • Domnívali se, že celý vesmír, svět je řízen ČÍSLY, čísla znamenají vztahy

–        1= celek, pevný bod, neobyčejné číslo, pochází od Boha

–        2 = protiklady (den x noc), pár, úsečka

–        3 = uzavřený celek, trojúhelník, třílístek

–        4 = 4 živly, čtverec, světové strany, spravedlnost

–        5 = prsty na ruce, síla, moc, manželství

–        6 = štěstí

–        7 = kosmické číslo (Slunce, Měsíc, planety)

–        8 = solidarita, stabilita

–        9 =

–        10 = jsoucno, dokonalost, harmonie

–        0 = dokonalé číslo

–        Sudá = ženská

–        Lichá = mužská

Symbolikou čísel se dali vysvětlit přírodní děje, vztahy

Nehledali pralátku, ale vztahy

c)      Eleatská škola

 • Elea = město v Itálii
 • Významná tím, že zakladatel XENOFANÉS začal veřejně vystupovat (bohové), „nej“ je obsaženo ve všem
 • nej“ má mít jednu podobu = co je božské má být jen jedno
 • XENOFANÉS

–        PANTEISMUS

 • Bůh je obsažen ve všem
 • Božské je základ jsoucna a je všudypřítomné, neexistuje prázdné místo
 • Nic se nehýbe, protože není kam
 • Nauka o věcném a neproměnlivém jsoucnu
 • ZENON Z ELEJE

–        Chtěl toto tvrzení poprvé dokázat

–        Jeho důkaz APORIE (důkaz logickým paradoxem) – využití dialektiky jako metody

 • Důležitá tím, že chtěli něco dokázat!!!!

d)     HERAKLEITOS Z EFESU („TEMNÝ FILOZOF“)

 • Domníval se, že pralátkou je PRA OHEŇ (kvůli protikladným funkcím – světlo x tma, teplo x zima)
 • Svět funguje na principu PANTA REI (……)
  • Vše plyne a nic netrvá věčně
  • „Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, protože plyne“.
  • Neztotožňoval se s Parmenidem
  • Domníval se, že pohyb nastává, když se potkají 2 protiklady
  • Jako první formuluje 1. Zákon všeho v univerzu (konkrétní, ucelený)

–        1. DIALEKTICKÝ ZÁKON – zákon jednoty a boje (sounáležitost a spolupůsobení)

 • Herakleitovo učení označujeme jako VARIABILISMU
 • POLEMOS = boj protikladů, jejich střet
 • Jako první přichází s uceleným názorem (determinismus, materialismus, racionalismus, idealismus)
 • 1. ucelený idealistický systém

 

Zdroje (jak zjišťujeme, jak mysleli):

1)      FRAGMENTY (zlomky)

2)      DOXOGRAFIE–zprostředkovaně, spisy novějších osobností