Psychologie – otázky

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Psychologie – otázky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): kiwiisek

 

 

 

 

1)    Co bys zařadila mezi psychické (duševní) jevy?

Mezi duševní jevy můžeme zařadit vjemy jako je např. zrakový, sluchový, čichový a tak dále. Je jich spousta. Za psychický jev můžeme také považovat představy, city, vzpomínky, různé myšlenky atd. Shrnutím jednotlivých jevů vzniká jev komplexní.

 

2)    Co má vliv na naše psychické jevy?

Na psychické jevy má velký vliv naše fyzická stránka. Závisí zde na stáří, zdraví, nervové soustavě, jestli je jedinec pod vlivem nějaké omamné látky či utrpěl nějaké zranění. Další vliv má společnost a kultura.

 

3)    Jak bys definovala pojem „jednání člověka“?

Jednání člověka je celá činnost, kterou člověk provádí. Naše jednání většinou směřuje k nějakému cíli. Jako příklad můžeme uvést oslovování neznámých lidí, uspořádáním setkání pro své přátelé, začít dělat nějaký sport nebo si najít nový koníček.

 

4)    Jaký je rozdíl mezi jednáním a chováním člověka?

Chování je vnější projev člověka. Jednání je souhrn pro celý projev člověka. Chování je většinou závislé na jednání, protože když se nějak zachováme, můžeme určit, o jaké jednání šlo.

 

5)    Pomocí čeho se dá pozorovat naše psychická činnost?

Psychickou činnost můžeme pozorovat na základě objektivních fakt, které můžeme zjistit pomocí nějakého testu (např. test inteligence, matematické dovednosti apod.), kresby, textu. Obecně řečeno na základě našeho výkonu či výtvoru.
Dalším způsobem je pozorování fyziologických projevů, jako je náš tep, oční zorničky, výše pocení. V dnešní době se tyto projevy dají dobře měřit a na základě toho pak určovat jednotlivé psychické jevy.

 

6)    Dá se zvenčí pronikat do vnitřního soukromí člověka?

Ano, i k tomu slouží psychologie. Je tady více možností, jakým způsobem se dá pronikat do našeho vnitřního soukromí, ale ty už jsme si řekli v předchozí otázce. Proto by bylo zbytečné se opakovat. Na světě je dokonce jeden velmi známý přístroj tzv. polygraf, který na základě našich fyzických projevů dokáže změřit náš stres a na základě toho, jestli mluvíme pravdu či ne.

 

7)    Jaký účinek mají psychologické dispozice na psychické jevy?

Každá osoba má jiné psychologické dispozice. Můžeme zde mluvit např. o inteligenci, fyzické zdatnosti, uměleckým nadání atd. Tyto psychologické dispozice ovlivňují naše chování (jednání). Obecně psychologické dispozice dělíme na stavy a vlastnosti.

 

8)    Můžeš uvést konkrétní příklady stavů?

Ano, můžu. Mezi stavy můžeme zařadit psychické i fyzické stavy. Psychickými stavy je například úzkost, radost, pocit štěstí, pocit úspěchu, zlost. Mezi fyzické (tělesné) řadíme stavy jako je únava, nemoc, opilost apod.

 

9)    Můžeš uvést konkrétní příklady vlastností?

Vlastnosti jsou trvalejší než stavy. Příkladem můžeme uvést hudební, taneční, malířské, sportovní nadání, Také sem patří temperament, s kterým se člověk narodí a velmi ovlivňuje jeho chování v daných situacích. Na tohle všechno berou psychologové potaz a určují tak individuální rozdíly.

 

10)  Jaké druhy aplikované psychologie existují a k čemu slouží? (stačí uvést 3 příklady)

Pedagogická psychologie, která se zabývá nejen chování dětí ale také dospělých. Jedná se zde o žáky, učitele, nemocné, zdravé. Může nám pomoci s výběrem střední školy či povolání.

 

Klinická a zdravotnická psychologie, která se zabývá různými psychickými poruchami, které diagnostikuje. Slouží lidem, kteří utrpěli nějaký šok.

 

Psychologie sportu, která se zabývá jednotlivci ve sportovním týmu. Pozná správného trenéra. Řeší otázky ohledně morálky týmu atd.

Další podobné materiály na webu: