Rodinná politika

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Rodinná politika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Abyss

 

 

 

 

(rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny, proměny rodinného života, rozvodovost)

 

RODINNÁ POLITIKA

základní sociální jednotka ve společnosti, plní ve společnosti významné funkce a proto požívá různé podpory ze stran státu, a to prostřednictvím tzv. rodinné politiky

• „jestliže bude rodina fungovat dobře – bude dobře fungovat i stát

 

• péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

• pomoc rodinám je vnímána jako rozvoj celé společnosti nikoli jako zátěž pro státní rozpočet

 

• existují zákony o rodině, zákon o sociálněprávní ochraně dětí

◦ zákony o sociálním zabezpečení, životním a existenčním minimu, sociálních službách

 

DEFINICE RODINY

malá (primární) společná skupina, která má určenou organizaci (historicky)

◦ její členové jsou v manželském či příbuzenském vztahu

◦ mají společný způsob života a vzájemnou morální odpovědnost

 

funkce rodiny: ekonomická, emocionální, působí zde i morálka, zvyklosti a tradice

 

FUNKCE RODINY

1. biologická reprodukční funkce

◦ uspokojování pohlavního pudureprodukce člověka jako druhu

◦ upraveno právním řádem → stanovuje pravidla sexuálního chování obyvatelstva

zákaz (TČ) – incest, nebo nedovolené těhotenství

 

dnes lze hovořit o demografické krizi, příčiny:

 

a) snižuje se fertilita (plodnost) jak u mužů tak i u žen

b) nízký / vysoký věk matky při narození prvního dítěte

c) stárnutí obyvatelstva

d) vysoká potratovost, případná rizika u těhotenství

e) vysoká rozvodovost

 

2. ekonomická funkce

◦ výrobní, hospodářské, zabezpečující funkce

◦ dříve spočívala hlavně v zajištění potřeb neproduktivně činných členů

◦ je zohledňována především v případě nízké ekonomické úrovně rodiny

◦ dle ekonomické úrovně rodiny uspokojuje potřeby jejích členů

◦ rodina jednak sama činnost produkuje tak i spotřebovává

 

3. výchovná funkce (socializační)

◦ probíhá zde prvotní socializace, seznámení s požadavky, normami, hodnotami, …

◦ výcvik životních rolí

výrazná role v socializaci člověka → odrážecí můstek pro skok do společnosti

 

4. emocionální funkce

◦ nezastupitelná funkce

◦ naplňuje potřebu zázemí, přijímání jedince, důvěrnost, společná historie, …

◦ její narušení je nejbolestivější

TYPY RODINY

nukleární rodina – rodiče a děti žijící v jedné domácnosti (bez ostatních příbuzných)

rozšířená rodina – kromě rodičů a dětí žijí s rodinou i ostatní příbuzní (prarodiče, tety, …)

 

rodina orientační – původní rodina, ze které pocházím

rodina prokreační – nově založená rodina

 

úplná rodina – matka, otec, děti

neúplná rodina – chybí jeden ze členů

 

monogamie – manželský vztah jednoho muže a jedné ženy

polygamie – manželský vztah s více než jednou partnerkou / partnerem

 

polyandrie – mnohomužství (jedna žena a více mužů)

polygynie – mnohoženství (jeden muž a více žen)

 

matrilinearita – osobní atributy, privilegia a majetek se dědí v mateřské linii

patrilinearita – odvození příbuzenství po otcovské linii

 

ZÁKLADNÍ PROBLÉMY RODINY

• vícegenerační rodiny

• nezletilý rodiče

• vysoká rozvodovost → neúplné rodiny

• PAS syndrom (syndrom zavrženého rodiče)

• doplněné (rekonstruované) rodiny

 

PROMĚNY V MANŽELSTVÍ A V RODINNÉM CHOVÁNÍ

• rozpad tradičního modelu manželství

• zaměřenost na zájem jednotlivce

• chybí očekávání trvalosti vztahu

• odsouvání rodičovství

• intimní vztah rodiny

• předmanželská zkušenost v oblasti sexu

• specifičnost mužské a ženské role

• omezování bezprostředních kontaktů

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – R – O – Z – V – O – D – O – V – O – S – T – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

DŮVODY ROZVODŮ

• slabá vazba mezi partnery

• vyústění krize

• změna v povahových rysech (zesílení či zeslabení určitých rysů)

• nevěra

• domácí násilí, alkoholismus, drogy

 

DŮSLEDKY ROZVODU

1. ekonomické – nižší příjmy, dělení majetku, výživné

2. psychické – u dětí i u rodičů

3. sociální – výchova, postavení ve společnosti

4. právní – změna příjmení, alimenty

POSTAVENÍ DĚTÍ PŘI (A PO) ROZVODU

• děti jako nástroj pomsty

◦ jeden z rodičů se prostřednictvím dítěte mstí partnerovi

◦ zakazuje styk s druhým rodičem, pomlouvá ho

 

• dítě jako stéblo poslední naděje

◦ rodič se prostřednictvím dítěte snaží získat zpět svého partnera

 

• dítě jako prostředník

◦ situace „řekni tatínkovi, že mu vzkazuji“

◦ dítě je zatahováno do problémů dospělých

 

• dítě jako náhradní partner

◦ rodič bere dítě jako partnera

◦ nezdravé → brání to osamostatnění dítěte v pozdějším věku

 

• zanedbávané dítě

◦ rodiče řeší své problémy a zapomínají na dítě

◦ děti se uzavírají do sebe

◦ mohou chodit za školu, zlost si vybíjí na spolužácích či kamarádech (šikana)

 

DRUHY ROZVODŮ

• rozvod smluvený

◦ manželství trvalo alespoň 1 rok

◦ manželé spolu minimálně 6 měsíců nežijí

◦ obě strany souhlasí

◦ nutná domluva o vypořádání majetku

◦ je třeba domluvit se na způsobu péče o děti

svěření do péče jednoho rodiče, střídavá či společná péče, rozdělení dětí mezi rodiče

 

• rozvod sporný

◦ jeden z partnerů nesouhlasí

◦ pokud jsou v rodině děti, koná se nejprve opatrovnické řízení

◦ o formě péče o děti i rozdělení majetku rozhodne soud

 

• rozvod ztížený

◦ výjimečně

◦ jeden z partnerů nesouhlasí a vznikla by mu značná újma

◦ soud manželství nerozvede → pouze pokud spolu již 3 roky nežijí