Sociální politika – maturitní otázka

sociální-péče

 

   Otázka: Úvod do sociální politiky

   Předmět: Sociální politika (Sociální péče)

   Přidal(a): Evajs

 

 

Pojem a cíle sociální politiky, aktivní a pasivní politika, soc. události-příklady

 

Sociální politika

 • Souhrn nástrojů na podporu seniorů, OZP, nezaměstnaných, rodiny, aj
 • Vede ke společensky žádoucímu jednání a sociálnímu začleňování
 • = Cílevědomá činnost státu a ostatních subjektů usilující o vytvoření podmínek, které omezují příčiny sociálních problémů ve společnosti. Usiluje o realizaci lidských práv

 

Soc. politiku je nutné vnímat v kontextu

 • vždy ji ovlivňuje aktuální společenská situace (válka, epidemie aj.) – je součástí všech vyspělých zemí

 

Pojem sociální = má tři roviny

 • nejširší – společenský – vztahující se ke společnosti
 • střední – zdokonalování životních podmínek lidí
 • užší – řešení nepříznivých situací

 

Rozdělujeme na aktivní politiku a pasivní politiku

 • Aktivní sociální politika = usiluje hl. o prevenci, tj předcházení soc. problémů skrze různé nástroje a intervence
  • Např: rekvalifikace, vytváření pracovních míst, dávky na dítě, terénní soc. práce v rodinách, startovací byty (podporované obcí, státem aj.), projekty 50+, úlevy na daních (za aktivní zaměstnanost), občanské poradny
 • Pasivní sociální politika = řešení již vzniklých problémů (vyplácení soc. dávek)
  • Např.: udělování soc. dávek (je však bez motivace), dluhová problematika, insolvence apod., OSPOD-dohled nad rodinami, azylové bydlení, řešení těžké krize, Opakované uvěznění, diagnostické ústavy, probační dohled, Materiální pomoc, věcné dávky

 

Druhy sociální politiky

 • = vzdělávací, politika zaměstnanosti, zdravotní politika, bytová politika, rodinná politika

 

Funkce sociální politiky 

 • Ochranná = chrání soc. slabší skupiny-seniory, děti, nemocné, postižené, rodiny
 • Preventivní = předcházení problémů
 • Stimulační = motivuje k aktivitě
 • Přerozdělovací = rozdělování zdrojů – redistribuce prostředků (pojišť., dávky…)
 • Homogenizační = vyrovnávání nerovnosti ve společnosti (vyrovnávání příležitostí pro OZP, majetkových rozdílů – neplacené studium/ stipendium)

 

Principy sociální politiky

 • Princip solidarity (mladí platí pojištění, ale čerpají ho senioři – mezigenerační solidarita)
 • Princip participace (aktivní podílení občanů na řešení problémů …)
 • Princip subsidiarity (snaha o řešení problémů zezdola …)
 • Princip spravedlnosti (není předem znevýhodněn, stejné právo na vzdělání, lékařskou péči. Jasně stanovené podmínky pro udělení dávky pro všechny – není předem znevýhodněn).

 

Sociální události – příklady = Nezaměstnanost, rodičovství, nemoc, úraz, úmrtí, stáří, Invalidita aj.

 

Na soc. politice se podíleli

 • KREBS, V. – Kniha — Sociální politika
 • TOMEŠ, I. – Kniha — Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

 • ministryně práce a sociálních věcí = Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
 • Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.),pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

 

Mezi organizace podřízené MPSV patří

 • Úřad práce ČR (ÚP ČR)
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
 • Státní úřad inspekce práce (SÚIP)
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

 

Ministři

 • místopředsedkyně vlády a ministryně financí = JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
 • ministr zdravotnictví = Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph. D
 • ministr školství, mládeže a tělovýchovy = Ing. Robert Plaga, Ph.D.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy