Stát a národ – maturitní otázka

 

   Otázka: Stát a národ

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Tereza Plačková

 

 

1.1 Pojem státu

Stát – z lat.stato = status, řád

 • Itálie 15.st.- v politické teorii jej začal používat Niccolo Machiavelli
 • Řekové nazývali své státy polis

 

= forma politické organizace lidské společnosti

 • Sdružuje obyvatele určitého území v právní celek
 • Státní moc – nezávislá, neodvozená od žádné jiné → stát je suverénní – vnitřní a vnější záležitosti si řeší každý stát sám

 

Znaky a funkce státu

Znaky státu jsou:

Území a obyvatelstvo

 • Území, na kterém stát realizuje státní moc a na kterém se vyskytuje obyvatelstvo

 

Organizace státu

 • Soustava státních orgánů spjatá se státním aparátem
 • Právo
 • Nejdůležitější prostředek pro stanovení obecně závazných politických, hospodářských a kulturních úkolů dané společnosti a stanovení pravidel a mezí chování lidí, které jsou s těmito zájmy v souladu

 

Státní suverenita

 • Státní moc je neomezená, nezávislá na jiné vnitřní nebo vnější moci

 

Moderní stát se zaměřuje především na zajištěná svých základních funkcí:

Základní funkce:

 • Vnitřní funkce
  1. Bezpečnostní
   • Zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku
   • Vnitřní zabezpečení fungování státu, jeho orgánů a institucí na stát.území
  2. Právní
   • Zajištění svobod a práv občanů
   • Respektování právního řádu ve všech oblastech činnosti dané společnosti
  3. Ekonomické
   • Stanovení podmínek pro chod ekonomiky a jejich garance
  4. Sociální
   • Zajištění občanů v nemoci, ve stáří
   • Při ztrátě prostředků obživy
  5. Kulturní
   • Péče o kulturní dědictví
   • Vytváření podmínek pro rozvoj hmotné i duchovní kultury
   • Rozvoj školství, vědy a výchovy

 

 • Vnější funkce
  1. Obranné
   • Zajištění obrany území před případným napadením
   • Udržení mezinárodní bezpečnosti
  2. Diplomatické
   • Zajištění podmínek pro mírové soužití
   • Udržování vztahů s dalšími státy
   • Realizace integračních procesů
  3. Hospodářské
   • Prosazování ekonomických zájmů státu v jiných státech

 

1.2 Teorie vzniku státu

Smluvní

 • Vznik smlouvou mezi lidmilidé zrušili přirozený stav, zorganizovali se a založili stát
 • Každý občan se zřekl části své suverenity ve prospěch celku

 

Náboženská

 • Vychází z božského původu státu
 • Vznik a existence z boží vůle
 • Odráží v sobě boží dokonalost

 

Patriarchální

 • Vznik postupným rozšiřováním rodiny
 • Moc monarchy = moc otce nad rodinou

 

Mocenská

 • Stát = vláda silnějšího nad slabším

 

Násilí

 • Vznik státu jako produkt uplatnění síly

 

1.3 Národ, národní stát, státní občanství

 

Národ

= skupina lidí se společným původem, hlásící se ke stejným historickým a kulturním tradicím

 • Objektivní rysy – společný původ, jazyk, území
 • Subjektivní rysy – vědomí příslušnosti a loajality k vlastnímu národu

 

Existence národa → dána vlastním státem, nebo federativním či autonomním statusem v rámci vícenárodního státu

Na světě existuje 300 národů a 1 500 národností.

Nejpočetnější národy na světě – Číňané, Hindustánci, Američané.

 

Národnost

 • Předchází vzniku národa
 • Charakterizována společným jazykem, vírou a tradicí
 • Národnost = také označení příslušnosti k určitému národu

 

Národní příslušnost

 • Příslušnost k určitému národu
 • Člověk ji získává narozením a přijetím určitého životního stylu

 

Národní stát

 • Politický útvar vytvořený jako politická organizace jedním národem

 

 • Ve skutečnosti žije ve všech národních státech řada jazykových, náboženských, etnických a regionálních skupin – některé se mohou považovat za národy

 

Státní občanství

 • Plnoprávné členství jedince v daném státním útvaru na území státu
 • Zaručuje rovnost s ostatními občany státu
 • Garantuje souhrn vzájemných práv a povinností mezi státem a občanem
 • Stát poskytuje občanovi plnou ochranu uvnitř celku a v rámci mezinárodních smluv i vně

 

Občan – politický pojem, označuje příslušnost k určitému státuu ≠ Obyvatel – geografický pojem, příslušnost k urč.území

 

Občan

 • Podřízen mocenským orgánům svého státu
 • Dodržování zákonů
 • Placení daní
 • Vojenská služba v případě ohrožení státu
 • Využívání výhod poskytovaných státem – bezpečnost, soc.a zdrav.zabezpečení

 

Nabytí občanství:

Narozením

 • Zisk státního občanství, pokud je aspoň 1 z rodičů občan

Určením otcovství

 • Nemanželské dítě matky, která není občankou ČR a otce se státním občanstvím se stává českým občanem

Osvojením

 • Dítě osvojené občany ČR nabývá jejich občanství

Nalezením na území ČR

 • Dítě mladší 3let nalezené na území ČR, jehož totožnost se nepodaří zjistit, je jejím státním občanem, neprokáže-li se do 6ti měsíců jiné občanství

Udělením

 • Občané cizího státu trvale žijící na našem území, kteří splní určité podmínky, mohou požádat o udělení občanství

Prohlášením

 • Při rozdělení České a Slovenské federativní republiky si mohl občan sám zvolit státní občanství

V souvislosti se svěřením do náhradní péče

Pozbytí občanství:

Prohlášením

 • Člověk žijící v cizině mající současně cizí státní občanství se může toho českého vzdát

 

Formy a typy státu

Forma státu – 3 složky:

 1. Forma vlády
 2. Politický režim
 3. Státní zřízení

 

Forma vlády

 • Způsob organizace státní moci
 • Zahrnuje složení nejvyšších orgánů státu – jejich vztahy k nižším státním orgánů a občanům

 

Podle formy vlády:

 1. Demokratické státy
 2. Autokratické státy (nedemokratické)
 • Vládne jen úzký okruh osob nebo jedinec
  • Aristokracie – vláda privilegovaného stavu, šlechty
  • Plutokracie – vláda úzké skupiny bohatých
  • Oligarchie – vláda privilegované vrstvy magnátů (nejbohatších)
  • Monokracie – vláda jedince, samovládce, diktátora

 

Politický režim

 • Souhrn metod vládnutí, které se v daném státu využívají

 

→ vyhroceným stupněm nedemokratické diktatury = totalitní režimy = cílem je úplná kontrola nad každodenním životem a neomezené řízení společnosti

Typy státu:

2 základní typy:

 1. Monarchie (12 v Evropě)
 • Zaručuje dědičnou, doživotní vládu jednoho panovníka
 • Rozlišujeme podle moci, kterou ve svých rukou panovník soustřeďuje:

Absolutní (neomezená)

 • Panovník má veškerou výkonnou moc, nejvyšším zákonodárcem i soudcem
 • Př. Francie za Ludvíka XIV.

Konstituční (omezená)

 • panovník omezen pravomocemi dalších státních orgánů – dělí se o vládu
 • omezen ústavou
 • př: Jordánsko

Parlamentní (omezená)

 • Výkonná moc v rukou vlády
 • Vláda sestavená na základě voleb
 • Panovník má pouze ceremoniální a formální pravomoce
 • Př. Velká Británie

 

 1. Republika
 • z latinského res publica = věc veřejná
 • neexistuje dědičný panovnický úřad
 • představitelé vládnoucího úřadu jsou voleni na základě ústavy
 • oddělení 3 složek státní moci – zákonodárné, výkonné, soudní

parlamentní

 • vedoucí postavení parlamentu – složený z poslanců z více polit.stran – je mu odpovědná vláda
 • prezident má spíše formální postavení – málo pravomocí
 • npř. ČR, Irsko, Itálie,…

poloprezidentská

 • rozdělení výkonné moci mezi prezidenta a vládu
 • v čele republiky: prezident – volen přímo
 • větší prezidentské pravomoce než u parlamentní republiky
 • prezident spolupracuje s vládou na výkonu exekutivy
 • vláda nezávislá na prezidentovi, ale závislá na parlamentu
 • npř. Francie

prezidentská

 • v čele prezident – volen přímo
 • prezident v čele výkonné moci – vybírá si členy kabinetu – poradní funkce
 • výkonná moc je nezávislá na zákonodárné
 • npř. USA

 

Územní struktura státu

 • struktura, kde ústřední a místní orgány vykonávají státní moc v příslušných částech území, na které je stát členěn

 

Dělení podle územně správního členění:

 1. unitární stát
  • z lat. unus = jeden
  • jednotný stát s jedinou vládou, jedinými zákony a jediným občanstvím na celém území
  • jednomu centru moci jsou podřízeny nižší správní jednotky
  • př. ČR, SR, It, Nizozemsko, Polsko
 2. federace
  • složený – spolkový stát
  • vznikl spojením více států – vzdaly se části své suverenity ve prospěch celku
  • jednotlivé části mohou mít svou ústavu, zákony i dvojí soustavu nejvyšších správních orgánů
  • společná zahraniční politika, měna, soudní systém
  • př. USA, Spolková republika Německo(16)
 3. konfederace
  • svaz států
  • volné smluvní sdružení samostatných států
  • úzká spolupráce v některých oblastech
  • státní orgány pro společné zajištění obrany, zahr.politiky, zahr.obchodu a měny
  • bývá přechodným útvarem mezi federací a unitárním státem npř.při sjednocení či rozpadu

 

Dělení podle rozvržení výkonu moci:

 1. centralizované
  • tvořeny jednotnou, hierarchicky budovanou skladbou státních orgánů
  • nadřízený orgán řídí ty podřízené a zasahuje do jejich činností
  • cíl – koncentrace moci v jednom centru
  • př. Francie
 2. decentralizované
  • centrální orgány mají menší pravomoci a působnost
  • oblasti státní moci, které jsou vyňaty z působnosti ústředních orgánů, jsou vymezeny na základě ústavy nebo zákonů
  • posílena samospráva
  • př. Švýcarsko

 

1.5 Právní stát

 • Vznik práva spojen s tzv. zvykovým(obyčejovým) právem – uplatňováno v rodové společnosti
 • Právo ve formě písemných předpisů = zákony
 • Existence demokratického státu podmíněna existencí právního řádu
 • Stát slouží občanovi

 

Právní stát

 • Vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva
 • Právní řád stanovuje chování státních orgánů – brání zneužití moci proti občanům
 • Stanovuje pravidla chování občanů ve státě
 • Prosazována vláda práva

 

 • Hlavní zásady zaneseny v Ústavě
 • Stát vázán právem, ústavou, zákony, demokratickými principy,…
 • Zárukou fungování jsou nezávislé soudy

 

Multietnicita ve státě

Národnostní menšina

= společenství občanů žijících na území určitého státu

 • Odlišují se od většinového obyvatelstva etnickým původem, jazykem, kulturou,…
 • Příslušníci se hlásí k jiné národnosti než k většinové
 • Usilují o zachování a rozvoj svébytnosti svého národ

 

Listina základních práv a svobod

 • Právo na svobodnou volbu národnosti
 • Právo na zachování a rozvíjení svého jazyka, kultury a tradic
 • Právo na vzdělávání ve svém jazyce, právo na užívání jména ve svém jazyce,…

Rada vlády pro národnostní menšiny – právo menšin zúčastnit se na řešení záležitostí jich se týkající, ½ členů   tvořena zástupci národnostních menšin

 

Problematika:

Xenofobie = vyhrocený odpor, nedůvěra, nenávist k cizincům, obecně strach z cizího

Rasismus = nepřátelský postoj vůči příslušníkům jiné rasy nebo etnika → může přerůst v ideologii i v systematický teror

 • Ideologie = soubor idejí vyjadřujících životní postoje a cíle určité soc.skupiny
 • Dalším problémem je skrytý rasismus – předsudky, diskriminace, …
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!