Svět v pravěku – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Svět v pravěku

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a):  schwalbe

 

 • Prahory – vznik nejjednodušších organismů
 • Hominizace – proces polidštění
 • Antropogeneze – proces vývoje lidského jedince
 • Třetihory – savci → primáti → hominidé (Ardipithecus, Australopithecus) bipední hominidé

 

 • Zástupci:
  • Homo habilis – zručný
   • Homo rudolfensis – východoafrický
   • Homo ergaster – pracující
   • Homo georgicus – gruzínský
  • Homo erectus – vzpřímený
   • Homo antecessor – předchůdce
   • Homo cepranensis
   • Homo floresiensis – floreský
   • Homo heidelbergensis – heidelberský
  • Homo neandertalensis – neandrtálský
  • Homo sapiens – rozumný
   • Fossilis – kromaňonský
   • Sapiens – moudrý

 

Znaky člověka, odlišující ho od ostatních druhů

 • Vývoj ruky, opoziční postavení palce
 • Vzpřímená postava → chůze po dvou
 • Článkovaná řeč, myšlení
 • Vývoj mozku – zvětšení mozkovny, zmenšení čelisti, zmizení nadočnicových oblouků

 

Rozdělení:

Doba kamenná

 • 3 500 000 – 2200
 • Paleolit
  • Starší doba kamenná
  • 3 500 000 – 8000
 • Mezolit
  • Střední doba kamenná
  • 8000 – 5500
 • Neolit
  • Mladší doba kamenná
  • 5500 – 4000
 • Eneolit
  • Pozní doba kamenná
  • 3800 – 2200

 

Doba bronzová

 • 2200 – 750

 

Doba železná

 • 750 – 0

 

Doba římská

 • 0 – 400

 

Stěhování národů

 • 5 – 6 stol. n. l.

 

Doba kamenná

Paleolit

 • Doby ledové (glaciály, tundra), meziledové (interglaciály, hustá vegetace)
 • Australopithecus – Tanzanie
 • Homo habilis
  • Nadočnicový val
  • Lov menších zvířat, sběr
 • Homo erectus
  • Klenuté čelo
  • Pěstní klín
  • Oheň, ale neumí ho rozdělat
  • Lov a sběr
  • Přezletice, Brno Stránská skála
 • Homo sapiens
  • Lov, ale především sběr
  • Jeskyně, chatrče
  • Nástroje – škrabadla, drasadla, hroty, rydla
  • Oštěp
  • Oheň
  • Pohřby ve skrčené poloze
  • Dyjsko – svratecký úval, Moravský kras
 • Homo sapiens sapiens
  • Kolektivní způsob lovu
  • Čepele
  • Umění (Lascaux, Altamira), kult matky (Dolní Věstonice – Venuše)
  • Dělba práce

 

Mezolit

 • Oteplení, změna flóry a fauny (bříza, borovice, líska, jelen, prase, medvěd)
 • Luk a šípy, rybolov, pes
 • Malé osady, stěhování za potravou
 • Kamenné nástroje – mikrolity (malé úštěpky)
 • Organické nástroje – rybářské sítě, čluny, lopaty, paroží a dřevo
 • Ražice u Putimi – ČR

 

Neolit

 • Neolitická revoluce – přechod k zemědělství, vnik na Blízkém východě
 • Obilniny, luštěniny, domácí zvířata, len – tkaní oděvů
 • Cyklické zemědělství
  • Žďáření (vypálení pařezů), osetí (pšenice dvouzrnka), po vyčerpání půdy – nová osada
 • Trvalá sídla, vznik vesnic (sdružování podle rodů), Scara Brae (Orkneje)
 • Domy
  • Kůlová konstrukce, výplet + hlína
  • Studny na pitnou vodu
  • Obdélníkové – více místností
  • Kruhové – uprostřed krb, jámy na obilí
  • Dlouhé – několik rodin (Klučov u Kolína)
 • Keramické nádoby
  • Lineární, vypichovaná, malovaná – Morava, naleziště – Bylany u Kutné Hory
 • Megalitické stavby – kalendář – agrotechnické lhůty
 • Dělba práce
  • Ženy – dům, děti, vaření, šití, nádoby
  • Muži – práce na poli, výroba nástrojů, zbraní, obrana majetku
 • Pohřby
  • Žárové – popelnice, keramické nádoby
  • Kostrové – skrčenci, natažená poloha

 

Eneolit

 • Chalkolit – doba měděná
 • Patriarchát – roste význam mužů ve společnosti, bojovníci – sekeromlaty (kámen, měď)
 • Pluh – dřevěný hák, jho a jařmo
 • Vůz tažený koněm
 • Odlévání kovů – ztracená forma
 • Opevněné osady
 • Rozvinutí obchodu – Egejská oblast
 • Stonehenge, Carnac – Francie, Newgrance Irsko
 • Keramika – zvoncové poháry, kulovité amfory (2 ucha), šňůrová keramika

 

Doba bronzová

 • Měď + cín = bronz
 • Cu, Sn – Krušné hory
 • Společenská dělba práce – řemeslníci, zemědělci
 • Zvětšování třídní nerovnosti
 • Obchod s Egejskou oblastí, jantarová stezka → ovlivnění minojsko-mykénskou kulturou
 • 1300 – 1200 – odchod obyvatelstva ze střední Evropy → zánik mykénských států
 • Únětická kultura – Březno u Loun, vyspělá
 • Knovízská kultura – rozvinuté kovolitectví, kanibalismus
 • Pohřby
  • Skrčenci – kostrové, obličej k V, zavaleni kamenem
  • Mohylové – pastevci, kostrové pohřby v natažené poloze, slavnostní roucho, výbava
  • Popelnicové – zemědělci, žárové pohřby do popelnic

 

Doba železná

Hallstatt

 • Družinictví – náčelník a bojovníci
 • Růst majetkových rozdílů – bohatá knížata, obchod s jantarem
 • Mohyly – náčelník pohřben na voze s koňmi a bohatou výbavou, často import
 • Grafit v keramice – napodobení kovu
 • Bylany, Vladař
 • 600 – Skythové

 

La Téne

 • Keltové – Boiohaemum – Bohemia
 • Hrnčířský kruh, železná radlice, rotační mlýnky, duhovky
 • Oppida
  • opevněná hradiště, centra obchodu – obchod s Etrusky
  • Stradonice, Závist
  • Rýžování zlata – Otava

 

Doba římská

 • Germáni – Markomani – Marobud, Kvádové
 • Limes romanus – obchod na limitu
 • Míšení obou kultur
 • Markomanské války
  • Fáze 165/166 – 171/172
   • Útok Langobardů, Obiů a Markomanů, odraženi
   • 169 – 170 průnik do severní Itálie
  • Fáze 171/172 – 174
   • 172 překročí Římané Dunaj
   • Porazili Germány – musí opustit území u Dunaje
  • Fáze 175 – 179/180
   • Boje na germánském území – nápis z Trenčína 179/180
   • Marcus Aurelius zemře, nastoupí Commodus – uzavře mír

 

Stěhování národů

 • 375 – Hunové v Asii, vytlačeni dynastií Chan → překročili Don, narazili na Góty, vytlačili → Gótové tlačí na Řím
 • Hunové
  • Panonie
  • Attila – Bič boží
  • 451 – bitva na Katalunských polích, Attila poražen Flaviem Actiem
  • 453 – Attlia umírá, rozpad hunských kmenových svazů
 • Gótové
  • Ostrogóti v Itálii
  • Vizigóti v Thrákii
  • 378 – Adrianopol – zabit císař Valens, nastoupil Theodosius, Vizigóti se vrací
  • 410 – zpustošili Řím, vytlačeni do Hispánie → Vizigótská říše
 • Vandalové
  • Panonie, napadají severní Afriku – 429
  • Říše Vandalů – Afrika
  • 455 – útok na Řím, 15 dní kradli, vandalismus
 • Anglové, Sasové, Jutové
  • Anglie
 • Burgundové, Galové
  • Francie
 • 568 – konec stěhování národů
 • 476 – sesazen Romulus Augustus, germánský vůdce Odoakar, zánik Západořímské říše, zůstává Byzantská


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy