Světové hospodářství – zeměpis (2)

 

Otázka: Světové hospodářství

Předmět: Zeměpis, Ekonomie

Přidal(a): Johana

 

 

Světové hospodářství

 • Systém světového hospodářství se vytvořil vzájemným propojením národních ekonomik jednotlivých zemí světa prostřednictvím mezinárodních integrací
 • Základní předpoklady jeho rozvoje jsou světové ekonomické organizace, světové trhy a finance, mezinárodní dělba práce
 • Jsou zde velké rozdíly mezi vyspělými státy (západní Evropa, Japonsko, Severní Amerika) a rozvojovými státy (Afrika – kromě JARu, Afghánistán, Bangladéš…)

 

Dělení světového hospodářství

 • Primární sektor (těžba nerostných surovin, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rybolov)
 • Sekundární sektor (průmysl, stavebnictví, doprava surovin a výrobků)
 • Terciární sektor (osobní doprava, školství, zdravotnictví, kultura, obchod)
 • Kvartérní sektor (věda a výzkum)

 

Rozvojové státy

 • 70 % primér
 • Afrika (kromě JARu), jižní Asie, Jižní Amerika

 

Vyspělé státy

 • 70% terciér
 • Japonsko, Jižní Korea, západní Evropa, Severní Amerika

 

Světová hospodářská centra

 • Atlanta
 • Chicago
 • Londýn
 • Tokio
 • Los Angeles
 • Paříž
 • Bangkok

 

Vývoj hospodářství

 • Agrární typ ekonomiky
  • Převládal na celém světě před průmyslovou revolucí
  • Samozásobitelské hospodářství (naturální) = každá země vyráběla jen to, co sama potřebovala
  • Hospodářství v různých částích světa se vyvíjelo odděleně
  • Díky zámořským objevům se rozšířil trh na celosvětové měřítko
 • Industriální typ ekonomiky
  • Průmysl a stavebnictví
  • 19.– 20. století (Evropa, Japonsko, Austrálie…)
 • Postindustriální typ ekonomiky
  • polovina 20. století – vědecko-technická revoluce
  • Soukromé zemědělství – farmy (Austrálie, Amerika)
  • Hromadné zemědělství – (ČSR – JZD nefungovalo)
  • V současnosti – pracuje v zemědělství 45% obyvatelstva
  • V rozvojových zemích – 60%

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • zajišťuje obživu obyvatelstva
 • obrovské rozdíly ve výkonnosti ve světě
 • dělíme na: rostlinnou a živočišnou výrobu

Rozdělení

 • Rolnické – rostlinná výroba (zvířata jen pro obdělávání polí, JV Asie)
 • Pastevecké – živočišná výroba (louky, pastviny nebo kočovné – horské oblasti)
 • Smíšené – intenzivnější (ve vyspělejších zemích)
  • Plantáže – tropy – banány, kakaovníky, citrusy, kávovníky
  • Žďárové – lesy se vypalují a mění na ornou půdu, bohužel se rychle vyčerpá

Podíl obyvatelstva v zemědělství

 • Vyspělé země
  • Nejvíce dominuje tržní agroprůmyslový komplex
  • Do 5 % zaměstnáno v zemědělství
  • Celkem cca 23 milionů osob
 • Rozvojové země
  • Zde zaměstnána cca 1 miliarda obyvatel
   • Tradiční – menší hospodářství, žďárové
   • Moderní – velká, plantážní h.

Rostlinná výroba

 • Cílem je pěstování plodin (kultur)
 • Využívána jako potraviny pro lidskou výživu, krmivo pro hospodářská zvířata a jako suroviny pro zpracovatelský průmysl
 • Pěstují se hlavně – obilniny, luskoviny, okopaniny, olejniny, ovoce, vinná réva, chmel, přadné a technické rostliny…

Živočišná

 • Zdroje rostlinné výroby přetváří v živočišné produkty
 • Zajišťuje výživu obyvatelstva bílkovinami živočišného původu a také dodává suroviny pro některá odvětví zpracovatelského průmyslu
 • Intenzita živočišné výroby se vyjadřuje množstvím určitého vyrobeného produktu na jednotku plochy zemědělské nebo orné půdy.
  • extenzivní – kočovný, polokočovný (zásoby na zimu), transhumance (sezónní přesuny), moderní (prérie, pampy)
  • intenzivní – vývojový alpského typu, stálý, moderní stájový

 

Rozdělení zemědělských surovin

 • Obilniny
  • Pšenice – Čína, USA, Indie, Rusko, Kanada, Francie, Laplatská oblast
  • Rýže – Čína, Indie, Indonésie, Vietnam, Thajsko
  • Kukuřice – USA, Čína, Brazílie, Rumunsko, Argentina (kukuřičný pás – mezi soutokem Mississippi a Missouri a Velkými jezery)
  • Proso – Indie, USA, Čína
  • Oves – Rusko, Německo, Austrálie, Polsko
  • Ječmen – Rusko, Německo, USA, Kanada, Británie, Francie
 • Olejniny
  • Podzemnice olejná – Indie, USA, Čína
  • Slunečnice – Rusko, Ukrajina, J. Evropa
  • Palma kokosová – usušený endosperm = kopra – Filipíny, Indonésie
  • Palma olejná – Malajsie, Indonésie
  • Olivovník – Španělsko, Řecko, Itálie
 • Luštěniny
  • Sója – USA, Brazílie, Čína, Argentina
  • Čočka, hrách, fazole
 • Hlíznaté rostliny
  • Batáty („sladké brambory“) – Střední Amerika, Brazílie
  • Brambory – Čína, Rusko, Polsko, Indie, USA, Ukrajina
  • Maniok, jamy (také sladké brambory)
 • Ovoce a zelenina
  • Banány – Latinská Amerika
  • Citrusy – Brazílie, USA, Čína, Středomoří
  • Jablka – mírný pás
  • Vinná réva – Středomoří, Severní Amerika
  • Rajčata – USA, Čína
  • Papriky, zelí…
 • Cukerné rostliny
  • Cukrová řepa – Ukrajina, Francie, Německo, Rusko, USA
  • Cukrová třtina – Indie, Kuba, Brazílie
 • Pochutiny
  • Kakaovník – Pobřeží Guinejského zálivu, Brazílie, Ghana
  • Čajové plantáže – Indie, Cejlon, Keňa, Gruzie, J. Čína
  • Chmel – Německo, USA, Česká republika, Polsko
  • Kávovník – Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Guinejský záliv
 • Koření
  • Pepř, hřebíček, anýz, zázvor, vanilka…
 • Technické plodiny
  • Bavlník – USA, Indie, Čína, Egypt, Pákistán
  • Konopí – J. Amerika, Indie
  • Len – Bělorusko, Polsko, Německo, Argentina
  • Juta (textilní vlákno) – Indie, Bangladéš, Monzunová Asie
  • Sisal – Latinská Amerika, Madagaskar, Keňa
 • Lékařsky významné rostliny
  • Opium, chinin, mák, kola…
 • Chemické suroviny rostlinného původu
  • Tabák – Čína, USA, Indie, Brazílie
  • Přírodní kaučuk – Malajsie, Indonésie, Thajsko

 

Rybolov, lov

 • Ryby a produkty z nich tvoří důležitou část naší potravy
 • V některých částech světa se řadí mezi první příčky denní potravy – především Japonsko
 • V průměru sní každý člověk na světě něco okolo 18 kg ryb za rok. V Japonsko dokonce 60 – 70 kg
 • 90 % – lov ryb a velryb, 10 % – lov ostatních mořských plodů (korýši, plži)
 • Evropa (Norsko), Amerika (Chile, Peru), Asie (Japonsko, Čína)

 

Chov zvířat

 • Skot – Indie, Etiopská vys., La Plata, Z Evrop, USA
 • Prasata – Čína, USA, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Kanada
 • Drůbež – Čína, USA, Brazílie, Indonésie, Rusko, Francie, Nizozemsko
 • Ovce – Austrálie, Nový Zéland, Čína, Írán, Indie, Argentina, Turecko
 • Kozy – Turecko, Indie, Čína, Pákistán, Etiopie
 • Tažná zvířata – Čína, Mexiko, Brazílie, SNS
 • Hedvábnictví (bourec morušový) – S. Čína, Indie
 • Včelařství

 

Lesní hospodářství

 • Amazonie, Konžský prales, V. Asie „plíce světa“
 • Od 60. let do konce 80. let se plocha tropických lesů zmenšila asi o 40 % – příčinou je zejména žďárové zemědělství
 • Kvůli likvidaci lesů se zmenšuje tvorba volného atmosférického kyslíku a posilňuje se „skleníkový efekt“
 • Mezi hlavní exportéry dřeva se řadí Kanada, USA, Rusko a skandinávské země – dřevařský průmysl (papír, celulóza)
 • Evropa – jehličnaté lesy (rostou rychleji)
 • Vzácná dřeva – mahagon, eben, teak,… obvykle v tropických pralesích

 

Využití půdy

 • 36 % – 37% světové souše věnováno zemědělství
  • 10 % – orná půda
  • 25 % – louky a pastviny
  • 2 % – sady, zahrady, vinice, chmelnice…
 • Nahrazení původní vegetace (vykácené lesy – Evropa-jih, VB)
 • Hodně lesů – severské země (ČR – 30 %)

 

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

 • Nejvýznamnější výrobní odvětí – (pracuje v něm cca350 milionů lidí)
 • Podle průmyslu lze porovnávat vyspělost jednotlivých států
 • Dělí se na: těžební, zpracovatelský a elektrárenský

 

Těžební průmysl

 • Základ průmyslové výroby – 8% světové průmyslové produkce
 • Je závislý na nerostných zdrojích
 • 3 typy:
  • Pánevní – rozsáhlá území, souvislá ložiska rud (železné, uhlí, ropa, zemní plyn)
  • Ohniskový – menší ložiska (neželezné kovy, legovací kovy, chemické suroviny, nerudné zdroje)
  • Rozptýlený – malá ložiska vzácných a drahých kovů (grafit, mastek, azbest)

 

Energetický průmysl

 • Využití –> teplo, pohon strojů, osvětlení
 • Produkce sekundární energie
 • Typy zdrojů:
  • Jaderné elektrárny
   • Staví se na geologicky nepropustných podložích
   • Poblíž velkého vodního zdroje – je potřeba hodně vody na chlazení
   • Problémy s ukládáním využitého paliva (uran)
  • Tepelné elektrárny
   • Současné elektrárny spalují málo kvalitní uhlí
   • Staví se poblíž vodních zdrojů (potřeba velkého množství vody pro chladící věže)
  • Hydroelektrárny
   • Staví se na vodních tocích
   • Nákladná stavba – levný proud
  • Netradiční zdroje
   • Geotermální, přílivová, sluneční, větrná energie
 • Evropa vede v produkci elektřiny mezi všemi světadíly světa

 

Zpracovatelský průmysl

 • Strojírenský
  • Nejnáročnější průmyslové odvětví
  • Mimořádně velká pestrost výrobků, zahrnuje několik desítek oborů
  • 3 největší centra světového hospodářství – USA. Západní Evropa, Japonsko
 • Hutnický
  • Černá (železo a ocel) a barevná metalurgie (barevné kovy)
  • Náročné na spotřebu vody a el. Energie
  • USA, Japonsko, Čína, Indie, Rusko, Kanada, Austrálie…

 

Chemický průmysl

 • Náročný na vodu a energii
 • Dělí se na lehkou (organickou) a na těžkou (anorganickou)
 • U nás – Kralupy nad Vltavou, Litvínov, Lovosice

Potravinářský průmysl, dřevozpracující, průmysl textilní, průmysl celulózy a papíru, průmysl oděvní…

 

DOPRAVA

 • = hospod. činnost člověka uskutečňující přepravu lidí, nákladů, energie, informací a zpráv v prostoru a čase na různé vzdálenosti
 • Patří do terciérní sféry = služby
 • Člení se podle prostředí:
  • Pevninská
  • Námořní
  • Vzdušná (letecká)
 • Základní složky dopravy:
  • Prostředky (auta, lodě, vlaky, letadla…)
  • Dopravní sítě (silnice, železnice, letecké a námořnické linky)
  • Dopravní uzle (nádraží, přístavy, letiště)
 • Dopravu charakterizuje:
  • Délka dopravní sítě (bez leteckých a námořních tras přesahuje 30 000 000 = cca 22 km/100 km2
  • Hustota dopravní sítě
  • Intenzita dopravy (tunokilometry, osobokilometry)

 

Pevninská doprava

 • Druhy dopravy:
  • Železniční
  • Automobilová (silniční)
  • Potrubní
  • Vnitrozemská vodní
  • Speciální druhy – rozvod elektřiny, doprava zpráv a informací

Železniční doprava

 • Nejhustší žel. síť v západní Evropě je na východním a západním pobřeží USA
 • Nejkratší žel. síť – Island – cca 1 km
 • Afrika – málo – jiný rozchod železnic – široko úzkokolejný
 • Vznik + rozvoj – průmyslová revoluce
 • Především přeprava nákladů
 • Střední a velké vzdálenosti
 • Celosvětově délka železniční sítě klesá

Automobilová doprava

 • Patří k nejmladším a nejrychleji se vyvíjejícím druhům dopravy
 • Přeprava osob a nákladů
 • Krátké vzdálenosti
 • Silnice – 70 % z celkové délky světové dopravní sítě
 • Rozvojové státy – cesty s nezpevněným povrchem
 • Vyspělé státy – víceproudé komunikace dálničního typu
 • Více než ¼ světové silniční sítě je v USA
 • Japonsko a Itálie – 100 % silnic se zpevněným povrchem¨
 • Nejhustší síť – západní Evropa, Japonsko, severovýchod USA

Potrubní doprava

 • Ropa, ropné deriváty, zemní plyn, jiné tekuté látky
 • Význam roste – nízké přepravní náklady, ekologičtější
 • Délka potrubí se rychle zvětšuje
 • ropovod v USA – 19. století
 • Hlavní ropovody a plynovody v rozvojových zemích – z naleziště k východním přístavům
 • Západní Evropa – dovozní přístavy: Marseille, Rotterdam, Frankfurt nad Mohanem, Antverpy
 • Rozsáhlé potrubní sítě – USA, Kanada, Rusko
 • Vývoz – Saudská Arábie, Mexiko, Írán
 • Síte plynovodů – vyspělé země – rozvojové země využívají plyn jen málo

Vnitrozemská vodní doprava

 • Vznik v začátcích civilizace
 • Zastíněna železní dopravou
 • Přeprava hromadných substrátů
 • Střední a dlouhé vzdálenosti
 • Výhoda – nízké přepravní náklady, ekologická šetrnost
 • Nevýhoda – malá rychlost, jen splavná říčná síť
 • Nejdelší vodní cesty – SNS, Čína, USA
 • Nejvýkonnější – USA, Čína, Rusko, Německo

Speciální druhy dopravy

 • Elektřina
 • Vynikající rozvodné systémy v Evropě a S. Americe
 • Přenos zpráv a informací
 • Ve vyspělých zemích informace výrazně zvyšují svůj podíl na HDP
 • Poštovní služba – už ve středověku
 • Mobil, fax, internet, kabelovka, e-mail

 

Námořní doprava

 • Hromadné náklady s velkým objemem (ropa, rudy, obilí, dřevo)
 • Velké vzdálenosti
 • Význam osobní dopravy klesá – hlavní význam v trajektových linkách a dopravě při pobřeží
 • Atlantik – nejkratší spojení mezi Evropou a Amerikou – 2/3 celkového objemu
 • Tichý oceán – ¼ objemu, spojení mezi Asii a USA
 • Speciálně upravené lodě:
  • Tankery (cisternové lodě)
  • Balkery (suché substráty)
  • Univerzální lodě (smíšené náklady)
  • Kontejnerové lodě (kontejnery) – na vzestupu
 • Přístavy:
  • Univerzální (vyspělé země)
  • Specializované = nakládka a vykládka jednoho typu zboží (rozvojové země)
 • Přístavy podle funkce:
  • Vývozní – převažuje nakládka nad vykládkou (rozvojově země, specializované)
  • Dovozní – vykládka nad nakládkou (vyspělé, univerzální)
  • Největší přístav světa – Rotterdam
  • Přístavy: Rotterdam, Singapur, Shanghai, Hongkong, Nagoya (Japonsko), Yokohama, Antverpy, Pusam (J. Korea), Marseille, Hamburg

 

Vzdušná (letecká) doprava

 • Přeprava osob
 • Velké vzdálenosti
 • Nejvíce využívaná státy s velkou rozlohou (USA, Kanada)
 • Využívaná hlavně v mezikontinentálním měřítku
 • Rychlost, bezpečnost
 • Rychlý rozvoj
 • Síť letišť – největší letiště světa odbavují ročně přes 15 000 000 lidí
 • Hlavní trasy:
  • Evropa – Severní Amerika
  • Evropa – Jižní Amerika
  • Evropa – Blízký východ
 • Letiště:
  • Malá – vyhlídkové lety, sportovní létaní (Kbely)
  • Statní – (Pardubice, Ostrava)
  • Mezinárodní – (Praha – letiště Václava Havla)
  • Největší světová letiště: Atlanta – Hortsfield, Chicago, Los Angeles, Londýn – Heathrow, Dallas, Tokio, Frankfurt nad Mohane, Paříž – Charles de Gaulle, San Francisco, Amsterdam, Brusel, Denver, Las Vegas, Soul

SLUŽBY

 • Ekonomická činnost člověka, která poskytuje užitek
 • Nevytváří výrobky
 • Ve vyspělých zemích pracuje ve službách 55 % ekonomicky aktivního obyvatelstva (ukazatel vyspělosti země)
 • Infrastruktura – komplex zařízení, které zajišťují v daném regionu nebo sídle předpoklady pro poskytování služeb
 • Služby se dělí na:
  • Výrobní – souvisí s výrobou, průmyslem, odvoz odpadků ze stavby apod.
  • Nevýrobní – přímo pro lidi, pro společnost – policie, státní správa, obrana státu… Pro obyvatelstvo – kadeřnictví, lékaři, bary
 • Dále se dělí na:
  • Výdělečné – restaurace, lázeňství, kadeřnictví
  • Nevýdělečné – armáda, školství, zdravotnictví (nejvíce peněz je v bankovnictví, pojišťovnictví, nejméně ve zdravotnictví)
 • Práh služeb – hranice, kterou určuje počet lidí, kteří budou službu využívat
 • Řádovost (hierarchie) služeb – určuje posloupnost služeb

 

Cestovní ruch

 • Pohyb lidí za účelem rekreace, sportu, kultury, ve volném čase.
 • Musí mít určité předpoklady
 • Realizační (umožňují uskutečnit cestovní ruch – doprava, ubytování, stravování, kulturní nebo sportovní střediska, lékař, inf. středisko),
 • Lokalizační (vhodné podmínky, přírodní předpoklady – moře, hory, sníh, teplo, zima; kulturní – památky, muzea, hrady, zámky),
 • Selektivní (kdo se účastní a v jaké míře, pracující cestují více než nezaměstnaní, urbanizační, sociální, politická – lidé z totalitního režimu nemohou cestovat, ekologické, demografické)
 • Nejvíce cestují lidé z Evropy 60 %, Japonska, USA, Kanada jezdí do Evropy, 13% Amerika, 13% Asie
 • Nejnavštěvovanější místa jsou Španělsko, Itálie a Francie, s. Afrika, Středozemí
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!