Světové hospodářství – zeměpis

 

Otázka: Světové hospodářství

Předmět: Zeměpis, Ekonomie

Přidal(a): Hallalabych

 

 

Světové hospodářství

 • Význam a rozmístění světového průmyslu (hlavní průmyslové regiony)
 • Světová doprava (vývoj, význam, struktura)
 • Mezinárodní obchod (trasy, hlavní komodity, význam a současné trendy)
 • Cestovní ruch (charakteristika, hlavní oblasti)
 • Průmyslová výroba – 70% celkové produkce
 • Ve velké míře ovlivňuje přírodu a má negativní vliv na životní prostředí

 

Typologie průmyslových odvětví

 • Těžební průmysl – jediná výjimka průmyslu, nejde o přeměnu surovin ale o jejich získávání – proto řazen do primárního sektoru
 • Energetický průmysl – výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
 • Zpracovatelský průmysl – dělíse dál na: potravinářský, textilní, kožedělný, zpracování dřeva, strojírenský

 

Lokalizační faktory průmyslu

 • přírodní – surovinová základna, klima,voda, reliéf, půda, životní prostředí
 • ekonomicko- technické energie,trh, pracovní síla, doprava, výhody aglomerace, věda a výzkum,kapitál, poptávka
 • sociálně-politické – sociální, politické, historické, strategicko-vojenské
 • Lokalizační faktory nelze chápat izolovaně, v konečném uspořádání průmyslové výroby se projeví soubor několika z nich.

 

Vývoj průmyslové výroby

 • počátky průmyslu spjaty s průmyslovou revolucí (2. polovina 18. století v Anglii)
  • první vynálezy, parní stroje, pracovní stroje
  • industrializace → vzestup produktivity práce a kvantitativní produkce, ale také změny krajiny, sociální struktury a růst urbanizace
 • kvalitativní změny – druhá průmyslová revoluce (přelom 19. a 20. století)
  • užití elektrické energie, spalovacích motorů, pokroky v přenosu informací
 • od 60. let 20. století probíhá vědeckotechnická revoluce
  • rozvoj přírodních a technických věd, aplikovaný výzkum, informační technologie
 • rychlý přenos poznatků do výrobní a společenské praxe
  • v průmyslu: robotizace, automatizace, elektronizace, využití počítačů, pronikání do mikrosvěta a makrosvěta, přenos a zpracování informací, biotechnologie
  • zvýšení kvantity, kvality i rozmanitosti produkce, enormní růst produktivity práce
 • už v 19. století velký náskok západní Evropy a Severní Ameriky
 • dodnes nerovnoměrné rozmístění zpracovatelského průmyslu (drtivá převaha Severu)

 

Hlavní průmyslové regiony

 1. USA – NAFTA (celní unie s Kanadou a Mexikem)
  • severovýchodní pobřeží (BosWash, Chipitts), západní pobřeží (SanSan, Severovýchod), jih
  • vysoká výkonnost, sepětí s výzkumem, důraz na moderní obory a odvětví
  • technologické parky, dopravní strojírenství, elektrotechnika, petrochemie
 2. EU + VB
  • pás táhnoucí se od střední Anglie, přes Benelux, východní Francii, západní Německo a Švýcarsko po Pádskou nížinu na severu Itálie, ale i periferní oblasti zažívají růst a modern.
  • tradiční průmyslová oblast s postupnými strukturálními změnami pružně reagující na vědecký a technický pokrok
 3. JV Asie
  • Japonsko, Taiwan, Korea, JV pobřeží Číny
  • hlavně Japonsko – jih Honšú, a ostrov Kjúšú
   • od konce 19. století rychlý rozvoj průmyslu; rychlé zavádění technických novinek, efektivita
   • dopravní strojírenství, elektronika, elektrotechnika
  • Taiwan i Korea také dosáhli v průmyslové výrobě úrovně vyspělých států – největší producenti mikroprocesorů, elektorniky či automobilů
  • Čínské pobřežní zóny jsou také zdatné a chrlí miliony výrobků, ovšem už ne pouze nekvalitní
 4. Rusko
  • zaostává kvůli dřívější jednostranné orientaci na těžký průmysl
  • opožďování ve vědeckotechnickém pokroku

 

Charakteristika průmyslových odvětví

Strojírenství

 • odvětví, které přinesla průmyslová revoluce, zaměstnává cca 1/3 EA v průmyslu
 • základní průmyslový obor, spolu s energetikou zajišťuje veškerou další průmyslovou výrobu
 • soustřeďuje se především do vyspělých zemí (montážní závody často v zemích s levnější pracovní sílou, vývojová centra v mateřské zemi)

 

Chemický průmysl

 • zahrnuje i průmysl farmaceutický, petrochemický, gumárenský, kosmetický, rafinérie ropy či průmysl umělých hmot
 • v čím dál větší míře nahrazuje přírodní suroviny – důležitý v zemědělství (hnojiva, insekticidy)
 • ještě více než u strojírenství je patrný přesun do rozvojových zemí (přece si to nezaprasíme u sebe žejo..)

 

Hutnictví

 • základním odvětvím průmyslu, nicméně díky syntektickým výrobkům význam relativně klesá
 • zvyšují se požadavky na kvalitů kovů, respektive jejich slitin
 • také tlak na přesunutí výroby do míst s levnější prac. silou, nicméně těžiště výroby stále soustředěna ke tradičním průmlsovým velmocím + NIZ (Thajkso, Malajsie, Taiwan), Indie a Čína

 

Lehké spotřební obory (potravinářský, textilní, oděvní, kožedělný průmysl)

 • potravinářství rozloženo nejrovnoměrněji, ostatní odvětví ztrácejí ve vyspělých zemích pozice – neschopnost konkurovat levné pracovní síle (Jižní a JV Asie)

 

Průmysl skla, keramiky a porcelánu

 • I zde produkční regiony vyspělých zemí vystaveny levné konkurenci (např. české sklářství)
 • Jediná naděje je zaměření na kvalitu, v masové výrobě nelze konkurovat

 

Dřevozpracující, nábytkářský, papírenský a polygrafický průmysl

 • obory úzce vázány místí tradicí a přírodními podmínkami
 • dřevozpracující poměrně rozptýlen
 • papírenský koncentrován tam kde je dostatek jehličnatých lesů a vysoké energetické kapacity – S Amerika a S Evropa
 • polygrafický převážně SV USA

 

Změny v odvětvých a územní struktuře průmyslu

 • změny v odvětvové struktuře
  • nástup moderních oborů a útlum těžkých tradičních odvětví náročných na energii, suroviny, pracovní sílu, s množstvím odpadu
 • změny v územní struktuře
  • ústup od přílišné koncentrace do tradičních zón, umísťování nových oborů do méně industrializovaných oblastí (dekoncentrace)
 • vedoucí postavení zaujímá strojírenství
  • ukazatel hospodářské vyspělosti státu
  • hlavní koncentrace na severní polokouli, ale rychlý rozvoj i v Latinské Americe a JV Asii
  • hlavní složkou je dopravní strojírenství – výroba aut, letadel, vlaků, strojů
 • rychlý rozvoj prodělal chemický průmysl
  • zpracování ropy a zemního plynu; biochemie
  • tendence přesunu do rozvojových zemí kvůli kontaminaci životního prostředí
 • velký význam mají i moderní obory jako elektrotechnika a elektronika
  • domácí spotřebiče, počítače, spotřební elektronika

 

Světová doprava

 • liniový charakter
 • 35 mil. km cest
 • 3-4% zaměstnanců
 • zásadní podmínka pro prostorovou dělbu práce
 • Spotřeba 1/4 paliv, 3/4 olejů, 1/3 kovů
 • Pojmy:
  • výkon dopravy = osobokilometr, tunokilometr (10k tun x 10k km = výkon)
  • objem přepravy = množství nákladu, osob, nezahrnuje vzdálenost
  • mobilita obyvatelsva = počet jízd
 • Doprava:
  • osobní
  • nákladní
 • Historie:
  • Starověk – Římské dlážděné cesty, mořeplavba
  • mezníkem průmyslová revoluce – J. Watt, Fulton, 1825 – Stockton, Darlington (První železniční trať)

 

Složky:

1) Dopravní cesty – silnice, železnice

 • 33 milionů km = součet všech dopravních cest na pevnině (88 % silnice + 5% železnice a potrubí + 2% vodní cesty (řeky))

2) Dopravní prostředky – loď, auto, vlak

3) Zařízení obslužného charakteru – letiště, nádraží, přístav, benzínová pumpa

 

Železniční doprava

 • 1825 Stockton – Darlington – první železnice, 1829 – Stephenson’s rocket – první moderní loko
 • maximální hustota – Německo, Belgie, Česko – Bohužel se od svého vzniku skoro nezměnila
 • V ČR většina tratí jednokolejná – 80% všech tratí
 • více rozchodů (rozměrů kolejí) – Stephensonský 1435 mm
  • Bývalé země SSSR mají širokorozchodné koleje —> aby se tam západ nedostal
 • MagLev = magnetická levitace – “vlak”
 • Supsan = ruský druh rychlovlaku
 • Pendolíno = italský koncept s náklopnými skříněmi – nemusí zpomalit při projíždění oblouku
 • Trakce:
  • parní – malá účinnost
  • elektrická – jen 12% tratí
  • dieselová
 • přeprava velkých nákladů na velké vzdálenosti – více jak polovina nákladní přepravy

 

Silniční doprava

 • více než miliarda vozů
 • roli hraje kvalita sítí
 • vedoucí postavení v ososbní přepravě
 • negativa: hluk, prach, emise
 • počátky na konci 19.století
 • klíčový mezník – Ford model T – počátky individuální automobilizace
 • ČR – 7 milionů aut – přihlášených

 

Letecká

 • nejmladší, nejdynamičtější, nejrychlejší, nejbezpečnější, poměrně levná
 • létá v koridorech, rychlost cca 700-900 km/h
 • značná zátěž pro životní prostředí
 • Nejrozšířenější leteckou síť má USA – spousta vnitrostátních letů

 

Největší letiště (podle odbavených pasažérů)

 1. Hartsfield – Atlanta USA
 2. Beijing Intl. – Peking, Čína
 3. Heathrow – Londýn, VB
 4. Haneda – Tokyo, Japonsko
 5. Los Angeles Intl. – Los Angeles, USA
 6. Dubai Intl.
 7. Chicago O’Hare Intl.
 8. Paris-Charles de Gaulle

 

Námořní doprava

 • gró mezikontinentální přepravy, hlavně objemné náklady na velké vzdálenosti – kontejnery
 • osobní přeprava není moc populární, trvá dlouho
 • Atlantický oceán 2/3 lodní dopravy

 

 • Nejdůležitější směry:
  • Z Evropa – S Amerika
  • Perský záliv – Z Evropa
  • Perský záliv – J Evropa
  • Perský záliv – S Amerika
  • Perský záliv – V Asie
  • Japonsko – Austrálie
  • Japonsko – S Amerika

 

 • Největší přístavy (podle obratu nákladu)
  • Rotterdam
  • Singapur
  • Šanghaj
  • Hongkong
  • Magoja
  • Jokohama
  • Antverpy
  • Pusan
  • Marseille
  • Hamburg

 

Potrubní doprava

 • dnes rozvádí ropu a zemní plyn
 • zemní plyn z Ruska a Norska
 • ropa z Ruska
 • budoucnost Hyperloop?? 😀

 

Cestovní ruch

 • segment služeb zaměřující se na trávení volného času mimo své bydliště
 • Spadá pod něj:
  • ubytovací kapacity
  • jejich zprostředkovatelé

 

Rozdělujeme na:

 • Incoming – lidé, kteří do destinace cestují
 • Outgouing – lidé, kteří z destinace cestují ven
 • aktivní – příjmy od zahraničních turistů
 • pasivní – výdaje našich občanů při pobytu v zahraničí
 • Cestovní kancelář = je pojištěná, může zprostředkovávat balíčky služeb
 • Cestovní agentura = není pojištěná a nemůže prodávat balíčky služeb (výlet i s dopravou a ubytováním)
 • fakultativní výlet = volitelný výlet, placený navíc (aquapark, archeologické naleziště)
 • návštěvník = nepřenocuje X turista = přenocuje

 

Nejnavštěvovanější země světa:

 1. Francie
 2. USA
 3. Čína
 4. Španělsko
 5. Itálie
 6. Turecko
 7. VB
 8. Německo
 9. Rusko
 10. Česko

 

Nejnavštěvovanější Evropská města:

 1. Paříž
 2. Londýn
 3. Řím
 4. Barcelona
 5. Benátky
 6. Vídeň
 7. Amsterdam
 8. Praha

 

Mezinárodní obchod

Pojmy:

 • barter = výměnný obchod, zboží za zboží
 • obrat obchodu = import a export dohromady
 • obchodní bilance = rozdíl exportu a importu
 • export = vývoz, objem zboží, služeb, který určitý stát vyrobía odveze
 • import = dovoz, objem zboží, služeb, který určitý stát doveze ze zahraničí
 • reexport = nákup v zahraničí a prodej do jiného zahraničního státu
 • valuta = označení peněz zahraniční měny v hotovosti
 • deviza = pohledávky a závazky v cizí měně
 • clo = peněžní čátka, kterou stát vybírá při pohybu zboží a služeb přes hranice
 • dovozní kvóta = kvantitativní omezení dovozu
 • Embargo = zákaz vývozu (např. suroviny, výrobku, zbraní) do nějakého státu či zákaz obchodování s tímto státem.
 • Saldo = rozdíl mezi exportem a importem, záporné saldo = větší dovoz, kladné saldo = větší vývoz

 

Hlavní forma mezinárodní dělby práce

 • umožňuje specializaci → úspora výrobních nákladů → růst efektivnosti výroby → rozvoj společnosti
 • Rozvojové státy exportují zemědělské produkty a suroviny a importují většinu průmyslových výrobků.
 • Většinu exportu rozvinutých států naopak tvoří průmyslové výrobky, a to zejména s vysokou hodnotou přidané práce – hi-tech.
 • Odlišnou komoditní skladbu mezi vyspělými státy mají například Kanada a Austrálie. Veliké země s malým počtem obyvatel exportují velké množství surovin i zemědělských produktů.
 • U MO sledujeme hlavně objem(obrat) a směr obchodu
 • Největší absolutní obrat: USA, Německo, Francie, Japonsko, VB
 • Největší obrat MO přepočtený na obyvatele: Singapur, Nizozemsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Austrálie

 

Hlavní proudy MO:

 • USA – Evropa
 • USA – Japonsko
 • Střední východ – Japonsko
 • Čína – USA, Japonsko, Evropa
 • celosvětově dominuje obchod se strojírenstvím, následují produkty chemického průmyslu a paliva
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!